Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prakticka Elektronika 1998-11

Prakticka Elektronika 1998-11

Ratings:
(0)
|Views: 808|Likes:
Published by sq9nip

More info:

Published by: sq9nip on Dec 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2013

pdf

text

original

 
Praktická elektronikaA Radio- 11/98
ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 11
NÁ ROZHOVOR
Praktická elektronika A Radio
Vydavatel:
AMARO spol. s r. o.
Redakce:
éfredaktor: ing. Josef Kellner, redak-toøi: ing. Jaroslav Belza, Petr Havli, OK1PFM,ing. Jan Klabal, ing. Milo Munzar, CSc., se-kretariát: Eva Kelárková.
Redakce:
Radlická 2, 150 00 Praha 5,tel.: (02) 57 31 73 11, tel./fax: (02) 57 31 73 10,sekretariát: (02) 57 32 11 09, l. 268.
Roènì vychází 
12 èísel. Cena výtisku 25 Kè.Pololetní pøedplatné 150 Kè, celoroèní pøed-platné 300 Kè.
Roziøuje
PNS a. s., Transpress spol. s r. o.,Mediaprint & Kapa a soukromí distributoøi.
Objednávky a pøedplatné
v ÈR zajiuje Amaro spol. s r. o. - Michaela Jiráèková,Hana Merglová (Radlická 2, 150 00 Praha 5,tel./fax: (02) 57 31 73 13, 57 31 73 12
 ),
PNS.
Objednávky a predplatné
v Slovenskej repub-like vybavuje MAGNET-PRESS Slovakia s. r. o.,P. O. BOX 169, 830 00 Bratislava, tel./fax (07)525 45 59 - predplatné, (07) 525 46 28 - admi-nistratíva. Predplatné na rok 330,- SK, na polrok165,- SK.Podávání novinových zásilek povolenoÈeskou potou - øeditelstvím OZ Praha (è.j. nov6005/96 ze dne 9. 1. 1996).
Inzerci v ÈR 
pøijímá redakce, Radlická 2,150 00 Praha 5, tel.: (02) 57 31 73 11, tel.//fax: (02) 57 31 73 10.
Inzerci v SR 
vyøizuje MAGNET-PRESS Slo-vakia s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava,tel./fax (07) 525 46 28.Za pùvodnost a správnost pøíspìvkù odpovídáautor (platí i pro inzerci).
Internet:
http://www.spinet.cz/aradio
Email:
a-radio@login.czNevyádané rukopisy nevracíme.
ISSN 1211-328X, MKÈR 7409
© AMARO spol. s r. o.
V TOMTO SEITÌs panem Miloslavem Mareem,øeditelem firmy Micronix, s. r. o.
Pøed pìti lety jsem s vámi dìlalprvní rozhovor. Mùete mi sdì-lit, jaké zmìny se staly ve vaífirmì a èím se nyní zabývá?
Firma Micronix, která byla zaloe-na v roce 1990, v souèasné dobì pù-sobí v Èeské i Slovenské republice av Polsku. Na Slovensku byla zaloenasamostatná poboèka v roce 1996 sesídlem v Banské Bystrici. Micronix jenyní rozdìlen do ètyø divizí. První, ète-náøùm odborných elektrotechnickýchèasopisù nejznámìjí, je divize mìøicía testovací techniky. Druhá divize sezabývá monitorovací a zabezpeèovacítechnikou, tøetí technikou kanceláø-skou a divize ètvrtá pùsobí v oblastiautomobilových a motocyklových ba-terií. Tímto rozdìlením je dána i náplòèinnosti
Tentokrát bych se rád vìnovaldivizi mìøicí a testovací techni-ky. Ètenáøe naeho èasopisu byurèitì zajímal vá sortimentv této oblasti.
Nabídka mìøicí techniky, kterouneustále roziøujeme, zahrnuje analo-gové, digitální a DPO osciloskopy, di-gitální multimetry RMS a TRUE RMSse sbìrnicemi RS 232 a GPIB, kleo-vé multimetry pro mìøení stejnosmìr-ných a støídavých proudù od nìkolikamA a do 2 kA, mìøièe LCR, odporové,kapacitní a èasové dekády, laborator-ní zdroje stejnosmìrného a støídavé-ho napìtí, generátory funkcí, univer-zální a frekvenèní èítaèe, signálnígenerátory, testovací pøístroje telefon-ní techniky, apod.
Nabízíte také mìøicí pøístrojepro mìøení neelektrických veli-èin?
Nae nabídka v oblasti mìøení ne-elektrických velièin je velmi iroká.Nabízíme digitální luxmetry, teplomìrya pyrometry, mìøièe proudìní, otáèko-mìry a stroboskopy, mìøièe kyslíku,vlhkosti, elektromagnetického poleatd. Vìtina pøístrojù umoòuje ko-munikaci s poèítaèem po sbìrnici RS232.
Kteøí výrobci mìøicí techniky jsou vaimi partnery?
Mìøicí pøístroje v nabídce naí fir-my jsou pøevánì z Jiní Koreje aTaiwanu (LG Precision, Metex, Meter,Motech, Summit, Lutron). Tyto pøístro- je se vyznaèují dobrými technickýmiparametry a velmi pøíznivou cenou.Micronix je ovem také autorizova-ným distributorem mìøicí techniky takrenomovaných firem, jako je Tektronix,Rohde & Schwarz, Hewlett Packard,Fluke, Kikusui, OK Industries apod.
Jakým zpùsobem mohou zákaz-níci zakoupit vae zboí?
Micronix poskytuje iroké monostinákupu zboí. Po objednání
(zaslání objednávky faxem, potou, E-mail:ÈR micronix@micronix. cz, SR: micro-nix@isetrnet.sk, popø. telefonicky)
senabízí zákazníkovi nìkolik monostíodbìru zboí. První moností je za-koupení pøímo v naich prodejnách
(Èeská republika - Antala Staka 33,Praha 4, Slovenská republika - Ban-ská Bystrica, ÈSA 10)
, kde je zboízákazníkovi pøedvedeno a je k nìmudodán èeský návod k pouití. Dalímoností je zaslání zboí na dobírku,popø. zaslání expresní potou. Mo-nosti odbìru zboí si samozøejmì ur-èuje zákazník sám. Zákazník si mùezakoupit zboí také prostøednictvímnaí rozsáhlé dealerské sítì, která po-krývá celou ÈR a SR.
Jakou pozornost vìnuje firmaMicronix zajitìní servisu a kali-braèní slubì?
Pøed zavedením nového mìøicíhopøístroje je od dodavatele vyadovánaservisní dokumentace a pøíslib zabez-peèení náhradních dílù. Z tìchto dù-vodù mùe Micronix zabezpeèovat namìøicí pøístroje vlastní záruèní a pozá-ruèní servis. Nai technici mají tedyk dispozici jak servisní návody, takoriginální náhradní díly. Vzhledemk tomu, e vlastníme i kalibraèní pro-cedury, mùeme po opravì mìøicí pøí-stroje kalibrovat na vlastním kalibráto-ru, který je souèástí vybavení naehoservisu.
Na které nové mìøicí pøístrojebyste chtìl ètenáøe upozornit?
Velmi zajímavým mìøicím pøístro- jem je scopemeter Metex DG20. Pøístrojmìøí v kmitoètovém pásmu do 20 MHz(EQV), DC a 5 MHz (SINGLE), mádva kanály. Èasová základna pracujev pásmu od 50 ns/dílek do 0,1 s/dílek,scopemeter má vestavìné digitálníkurzory. Vzorkovací rychlost pøístroje je 20 MS/s s rozliením 8 bit. DisplejLCD s pøisvícením má rozmìr 10 x 12dílkù.Kromì scopemetru obsahuje DG20 také logický analyzátor (8 kanálù,èasová a stavová analýza) s minimál-ní íøkou impulsu 50 ns. Kmitoètomìr scopemetru mìøí v pásmu 5 Hz a20 MHz, namìøené údaje zobrazujena 5místném displeji. Digitální multi-metr mìøí stejnosmìrná a støídavá na-pìtí, proudy, odpory, má stupnici dBm(600
W
). Pøístroj je napájen z akumu-látorù nebo síového adaptéru. Komu-nikaci s poèítaèem zajiuje sériovásbìrnice RS 232.
ñ
Ná rozhovor .....................................................1 AR seznamuje:Bezdrátový ovládací systém BOS .....................3Nové knihy ........................................................4 AR mládei: Základy elektrotechniky.................5Jednoduchá zapojení pro volný èas ..................7Informace, Informace ........................................8Elektronická ladièka ..........................................9Spoutìcí obvod pro druhý blesk ....................10Pískadlo na komáry.........................................10 Adaptér pH k multimetru .................................11Èíslicové øízení zisku zesilovaèe .....................12Subminiaturní pøijímaè VKV ............................13Univerzální zesilovaè 200 W ...........................16Pøepínaè tiskáren PC 1/8
(Dokonèení) ............
18Inteligentní nabíjeèka akumulátorù NiCd .........21Referenèní zdroje napìtí .................................24Regulátory s malým úbytkem napìtí ...............24Inzerce ................................................... I-XL, 48Telefonní ústøedna ATEUS-OMEGA ...............25Univerzální programátor LabProg-48LV ..........26Z opraváøského sejfu.......................................27 Víceúèelový soumrakový spínaè .....................28Stavíme reproduktorové soustavy XIV ............30Dva doplòkové filtry k vaemu pøijímaèi ..........31Zajímavosti ......................................................32PC hobby ........................................................33CB report.........................................................42Rádio Historie ...............................................43Z radioamatérského svìta...............................44
 
Praktická elektronikaA Radio- 11/98
Pøipravil ing. Josef Kellner 
Software, který je k DG20 dodá-ván, umoòuje naètení hodnot z digi-tálního multimetru, frekvenèního èíta-èe, logického analyzátoru a digitálníhoosciloskopu. Data jsou ukládána veformì tabulky, pøi zobrazení dat z os-ciloskopu je zobrazení ve formátu YT,pøièem lze mìnit Y-T mìøítka (1, 2, 5,10). Základní software umoòuje takémìøení vybraných úsekù køivky kurzo-ry, zobrazení MIN, MAX hodnot apod.Scopemeter se vyznaèuje kromì iro-ké monosti pouití také velmi zajíma-vou cenou.V katalogu mìøicí a testovací tech-niky 1998/99 je uvedena také nováøada analogových a readout oscilo-skopù LG Precision pokrývajících kmi-toètové pásmo do 100 MHz. Oscilo-skopy jsou 2 a 4kanálové, vyznaèujíse zcela novým uspoøádáním ovláda-cích prvkù a dokonalými technickýmiparametry.Novinkou je také scopemeter LGPrecision OS310, pøenosný, bateriínapájený pøístroj, mìøí v rozsahu do100 MHz s vzorkovací rychlostí 5 GS/sa vertikálním rozliením 8 bitù. OS310obsahuje také 3
3
4
místný digitální mul-timetr, standardnì je distribuován sesbìrnicí RS 232C, popø. ho lze dodati s tiskárnou. Analogovì-digitální osciloskopy LGøady OS-3000D umoòují mìøit v kmi-toètovém pásmu do 60 MHz s vzorko-vací rychlostí 20 MS/s. K pøístrojùm jedodáván èeský software (RS 232C,FFT, kurzory, zmìna mìøítka Y-T).Digitální osciloskopy LG pøedsta-vují ekonomické øeení pøi mìøení ne-
ñ
standardních prùbìhù, protoe jsouvybaveny klasickou obrazovkou, kterávìrnì zobrazí prùbìhy pøipojené kevstupnímu zesilovaèi (uchovávat a mate-maticky zpracovávat lze v reimu DSO).iroká nabídka univerzálních a frek-venèních èítaèù je rozíøena o typymìøící v pásmu a do 1 500 MHz. Vy-brané typy èítaèù mohou komunikovats poèítaèem (RS 232C). Generátoryfunkcí øady FG 7000 pracují v pásmuod 0,02 Hz do 2 MHz, vestavìnýkmitoètomìr generátoru mìøí a do50 MHz, pøièem nastavené kmitoèty jsou zobrazeny na 6místném displeji.Pro velmi jemné nastavení amplitudya kmitoètu doporuèuji ètenáøùm gene-rátor funkcí FG 503 (RS 232C), u kte-rého jsou výstupní velièiny nastavová-ny na displeji.Osciloskopy vyí øady a k DPO tvoøípotom pièku mìøicí techniky Tektro-nix. Z produkce HP je zajímavým vý-robkem digitální multimetr HP 34401A(6
1
2
místný, RS 232C, GPIB) a oscilo-skop HP 54645A, který je kombinováns logickým analyzátorem.
Kde lze najít ucelené informaceo vaich mìøicích pøístrojích?
Základní nabídka mìøicích pøístro- jù je uvedena v katalogu mìøicí a tes-tovací techniky 1998/99, který je prù-bìnì aktualizován. Micronix nabízítaké zkrácenou verzi katalogu, ve kte-ré nalezne zájemce k jednotlivým pøí-strojùm základní technické údaje. Dálelze najít nai celkovou nabídku takéna Internetu (www.micronix.cz).
Co chcete sdìlit naim ètená-øùm na závìr?
Ètenáøùm bych rád pøipomìl, enabídka mìøicí techniky od mnohýchvýrobcù a distributorù je iroká a nenímnohdy jednoduché se v ní orientovatsprávným smìrem. Je vhodné elimi-novat podezøele levné pøístroje, nakteré není zabezpeèen záruèní a pozá-ruèní servis, shoda, kalibrace apod.Nakonec bych chtìl podìkovatvem naim obchodním partnerùm zaspolupráci a popøát ve nejlepí ahodnì zdraví v roce 1999.
Za ètenáøe vám dìkuji, pøítí rokto budeme asi hodnì potøebovat.Které výrobky z produkce firemTektronix a Hewlett Packard na-bízíte zákazníkùm?
Micronix mùe uspokojit nároènézákazníky ucelenou øadou mìøicítechniky Tektronix a HP. Zajímavýmsortimentem jsou digitální osciloskopy(DSO) Tektronix základní øady TDS210 a TDS 220, které pracují v kmito-ètovém pásmu 60 MHz a 100 MHzs vzorkovací rychlostí 1 GS/s. K pøí-strojùm je moné dokoupit komuni-kaèní modul (RS 232, GPIB, Centro-nix, VGA), vèetnì software v èeskémprostøedí. Osciloskopy øady TDS 300pøedstavují ekonomické øeení pøi ma-ximálním technickém vybavení. Tytopøístroje pracují v pásmu a 400 MHz.Existuje organizace European Ra-diocommunications Committee (ERC)a jeho vedení - European Radiocom-municatins Office (ERO), které majísídlo v Kodani a koordinují práci sdì-lovacích organizací v 15 èlenskýchstátech Evropské Unie ve spoluprácis Evropskou konferencí potovních asdìlovacích správ (CEPT), která nynísdruuje ji 43 zemí.Èlenské zemì EU musí nyní stáleèastìji pøijímat rozhodnutí, která jsouovlivòována obecnì platnými smìrni-cemi ERC. To se pochopitelnì týkái radioamatérù, jako sluby vyuívajícíèásti elektromagnetického spektra,která dokonce mùe svou èinnostíovlivòovat nepøíznivì i jiné sluby.Bylo proto nutné zabezpeèit, aby u evrop-ské komise ERC a také v Evropskémparlamentu byla skupina osob, kterábude zájmy radioamatérù obhajovat achránit.Takováto pracovní skupina bylaustavena ji v roce 1990 pøi zasedání1. oblasti IARU v Torremolinos s ná-zvem EUROCOM. Prezidenta tétopracovní skupiny jmenuje pøímo exe-
Víte, co je toEUROCOM?
kutiva 1. oblasti IARU, kadá z 15 zemí,které jsou èleny EU, tam má svéhozástupce. V souèasné dobì je prezi-dentem EUROCOM Gaston Bertels,ON4WF. Spolupráce této skupiny jaks Evropským parlamentem, který pøijí-má závaná doporuèení, tak s ERC, ji pøinesla své prvé úspìchy. Jednímz nich je napø. vyjmutí radioamatér-ských zaøízení konstruovaných domaz povinnosti úøedního pøezkuování(homologace), která je jinak pøede-psána pro vechna sdìlovací zaøízení.Tato výjimka v prvém návrhu neby-la a napø. v Chorvatsku je stále jetìhomologace i doma vyrobených zaøí-zení vyadována. Výjimka ovem platípouze pro ta zaøízení, která nejsounabízena k prodeji. V Èeské republice je pro radioamatéry tìstím, e naizákonodárci ji postupovali podle zá-sad pøijatých pro státy EU, ponìvadnaøízení vlády è. 169/1997 ve svémparagrafu 2 konkrétnì vyjímá amatér-ská zaøízení z pùsobnosti zákonaè. 22/1997, protoe se jedná o experi-mentální zaøízení, jejich nepøetritývývoj a zmìny definice radioamatér-ské sluby pøímo pøedpokládá. Na to-várnì vyrábìné pøístroje se pochopi-telnì tato výjimka nevztahuje.
Podle CQ-DL 9/98 a Sbírky zákonù 
 
2QX
Výzkumníkùm firmy Siemens sepodaøilo vytvoøit senzor, který je scho-pen sejmout a vyhodnotit charakteris-tické znaky otisku prstu.Senzor je vytvoøen technologiíCMOS a pracuje s rozliením 50 µm(500 dpi) a s 50 stupni edi, co spl-òuje vechny souèasné poadavkyna identifikaèní systémy vycházejícíz otiskù prstù. Obrazová data na vý-stupu senzoru (digitalizovaná pøevod-níkem A/D) jsou v prùbìhu asi 0,5 svyhodnocena a získané specifickéznaky otisku mohou být porovnány seznaky referenèního otisku uloenýmiv pamìti.Teprve pøi souhlasu lze napø. za-pnout poèítaè, vyøadit imobilizér auto-mobilu. Výhodou pro oprávnìnéhouivatele chránìného systému je jed-noduchost manipulace a zbavení sepotøeby pamatovat si kódy PIN nebohesla.Senzor je natolik malý a plochý, e jej lze integrovat i do èipové karty atak chránit i její pouívání.
Sezameotevøi se!
Elektronik 3/1998, s. 26  
JH
 
Praktická elektronikaA Radio- 11/98
SEZNAMUJEME VÁSBezdrátovýovládacísystém BOS
ñ
Celkový popis
Firma ENIKA v Nové Pace pøinesla natrh dalí variantu svého systému, kterýumoòuje ovládat nejrùznìjí spotøebièebezdrátovì. O první variantì tohoto systé-mu jsem pøinesl podrobnou informaciv AR6/94. Tento systém je od prvního od-liný pøedevím ve velké univerzálnosti po-uití a té v tom, e ji není rozdìlen naprvky s mením zabezpeèením a na prvkys vìtím zabezpeèením, ale vechny prvkytohoto systému (433,92 MHz), pouívají 2
24
kódových kombinací, tedy celkem témìø 17 milionù kombinací. Pokud si objednátepøijímaè s tzv. plovoucím kódem (který máza typovým oznaèením písmeno H), získá-te 2
32
kódových kombinací, tedy více ne 4miliardy kombinací. To se mi vak ji jeví jako znaènì nadbyteèné.Oproti pøedelému provedení byl celýzákladní systém zjednoduen do dvou uni-verzálních dílù. Do vysílaèe, který je buï v podobì klíèenky nebo v podobì nástìn-ného tlaèítka s velkou ovládací plochou.Klíèenka je opatøena ètyømi samostatnýmitlaèítky, která ovládají ètyøi mikrospínaèe.Velkoploné tlaèítko má ve svých rozíchrovnì ètyøi mikrospínaèe, které jsou spí-nány podle toho, ve kterém rohu toto tlaèít-ko stiskneme. Pokud toto tlaèítko stiskne-me uprostøed jeho horní èásti, sepnou seoba horní mikrospínaèe a toté platí o dolníèásti tlaèítka. Stiskneme-li toto tlaèítkouprostøed, sepneme souèasnì vechnyètyøi mikrospínaèe. Velkoploné tlaèítko jedodáváno ve ètyøech barvách: bílé, èerné,tmavì modré anebo vínovì èervené, klí-èenka je dodávána pouze v èerné barvì.Klíèenka i tlaèítko jsou funkènì naprostoshodné a lze je pouít k libovolnému pøi- jímaèi, protoe komunikaèní kód urèujísamy. Zbývá jetì dodat, e je k dispozi-ci i vysílaè v podobì standardního zvonko-vého tlaèítka s moností vloit jmenov-ku.Elektronika pøijímaèe je napájena z ob-vodu, který je pøijímaèem ovládán, takeo jeho napájení se nemusí uivatel vùbecstarat. Vysílaè v nástìnném tlaèítku, vezvonkovém tlaèítku i vysílaè v klíèence jsou napájeny typovì shodnou miniaturníalkalickou baterií 12 V (válcový tvar o prù-mìru 10 mm a délce 28 mm). Tato baterie,z ní je proud odebírán pouze po dobustisknutého tlaèítka, vydrí v provozu nìko-lik let.Pøijímaèe jsou ve dvojí základní verzi:první verze mùe ovládat pouze jeden spo-tøebiè, druhá verze mùe nezávisle ovládata dva spotøebièe. Spotøebièe jsou ovládá-ny pomocí relé s jedním pøepínacím kon-taktem. A na poèet ovládaných spotøebièù(jeden nebo dva) jsou oba typy pøijímaèùfunkènì zcela identické. Pøijímaè mùe býtnapájen støídavým napìtím 230 V, pøípad-nì stejnosmìrným nebo støídavým napì-tím 24 V. V nabídce výrobce naleznemei pøijímaèe (rovnì shodných funkcí) s na-pájecím napìtím 12 V.U kadého pøijímaèe mùe uivatelzvolit jednu z pìti moností ovládání pøipo- jeného spotøebièe:- Funkce ZAPNOUT: Stisknutím a uvolnì-ním pøísluného tlaèítka mikrospínaèe sevypnutý spotøebiè zapne.- Funkce VYPNOUT: Stisknutím a uvolnì-ním pøísluného tlaèítka mikrospínaèe sezapnutý spotøebiè vypne.- Funkce ÈASOVAÈ: Stisknutím a uvolnì-ním pøísluného tlaèítka mikrospínaèe sespotøebiè zapne a vypne se automaticky zadobu, kterou jsme pøi instalaci nastavili (od1 sekundy do 30 minut).- Funkce VYPÍNAÈ: Stisknutím a uvolnì-ním pøísluného tlaèítka mikrospínaèe sespotøebiè zapne. Druhým stisknutím auvolnìním tého tlaèítka mikrospínaèese spotøebiè opìt vypne.- Funkce TLAÈÍTKO: Spotøebiè je zapnutpouze po dobu, po kterou je tlaèítko mikro-spínaèe stisknuté.Kadý pøijímaè je v tomto smyslu na-prosto univerzální a umoòuje uivatelizvolit tu funkci, která mu pro dané pouitínejlépe vyhovuje. Pro ovládání pøijímaèelze pouít libovolný vysílaè (nástìnné tla-èítko, klíèenku, pøípadnì zvonkové tlaèítko)a kadý pøijímaè lze ovládat i nìkolika vysí-laèi. Pøijímaè je vak pro zvolenou funkcia pro spolupráci s urèitým vysílaèem nutnonejprve naprogramovat. Toto programová-ní je v principu velmi jednoduché a pouíváse k nìmu jednak tlaèítko na tìlese pøijí-maèe, jednak tlaèítko pøísluného mikro-spínaèe v pouitém vysílaèi.V návodu, který jsem mìl k dispozici, jevak toto programování popsáno ponìkudkrkolomnì, a proto se pokusím v následují-cích odstavcích uèinit tento postup co nej-srozumitelnìjí.Programování lze v principu rozdìlit dotøí fází:1. Nejprve je tøeba do reimu programová-ní vstoupit.2. Pak musíme zvolit funkci, kterou si pøe- jeme naprogramovat.3. Nakonec je tøeba urèit, kterým ovlada-èem (mikrospínaèem) budeme tuto funkcirealizovat.1. U jednokanálového pøijímaèe jeproto tøeba jednou krátce stisknout tlaèítkona pøijímaèi a pak tuto volbu potvrdit jed-ním delím stisknutím tého tlaèítka, a serozsvítí ètyøi horní diody. Tím je pøijímaèpøipraven k naprogramování libovolné funkce.U dvoukanálového pøijímaèe je tøebanejprve zvolit, zda má být ovládáno relé Anebo relé B, pøípadnì obì relé A i B. Stisk-neme-li krátce tlaèítko na pøijímaèi jednou,volíme relé A, stiskneme-li krátce dvakrát,volíme relé B a stiskneme-li krátce tøikrát,volíme relé A i B. Tuto volbu opìt potvrdí-me jedním delím stisknutím tého tlaèít-ka, a se rozsvítí ètyøi horní diody. Tím jei tento pøijímaè pøipraven k naprogramová-ní poadované funkce.2. Poadovanou funkci nyní naprogra-mujeme tak, e tlaèítko na pøijímaèi stisk-neme krátce tolikrát, a se tøemi hornímisvítivými diodami zobrazí sestava funkce,kterou si pøejeme realizovat a která je vle-vo od tìchto diod graficky znázornìná.ádné stisknutí (tedy ponechání v základ-ním nastavení) volí funkci ZAPNOUT, jed-no stisknutí volí funkci VYPNOUT, dvìstisknutí volí funkci ÈASOVAÈ, tøi stisknutívolí funkci VYPÍNAÈ a ètyøi stisknutí volífunkci TLAÈÍTKO. Tento postup se stálecyklicky opakuje, to znamená, e pátýmstisknutím volíme opìt funkci ZAPNOUTatd. Volbu pak potvrdíme delím stisknu-tím tlaèítka na pøijímaèi, a svítící diodybliknou. Tím je pøijímaè pro zvolenou funk-ci naprogramován.3. Jetì nám zbývá urèit, kterým mikro-spínaèem (na vysílaèi) bude tato funkce re-alizována. Tlaèítko mikrospínaèe na vysíla-èi, kterým chceme tuto funkci realizovat,stiskneme proto dvakrát dlouze po sobì.Souèasné blikání obou diod oznaèenýchPROVOZ nám potvrzuje, e byla zvolenáfunkce pro toto tlaèítko a tento vysílaèsprávnì naprogramována.Zcela shodným postupem lze napro-gramovat vechny funkce. Pouze u funkceÈASOVAÈ musíme jetì stanovit dobu, pokterou si pøejeme, aby zùstalo spínací relésepnuto. Programujeme zcela shodnì tak, jak bylo popsáno, avak po závìreènémdvojím delím stisknutí pøísluného tlaèítkamikrospínaèe na vysílaèi zaèneme odpoèí-távat èas, po který má zùstat spínací relésepnuto. Po uplynutí této doby stisknemekrátce tlaèítko na pøijímaèi. Pøejeme-li sinapøíklad, aby byl spotøebiè automatickyvypnut vdy za 30 sekund, stiskneme za30 sekund krátce tlaèítko na pøijímaèi. Tím je poadovaná doba sepnutí naprogramo-vána.Pro zøejmì nejuívanìjí pøípad pouitídvoukanálového pøijímaèe, kdy je levýmhorním mikrospínaèem zapínán a levýmdolním vypínán jeden spotøebiè a pravýmhorním mikrospínaèem je zapínán a pra-vým dolním vypínán druhý spotøebiè, je na-programování mimoøádnì jednoduché. Po-staèí podret stisknuté tlaèítko na pøijímaèiasi 5 sekund (a se rozsvítí dioda ZÁPIS) apak na vysílaèi krátce stisknout vechnyètyøi mikrospínaèe najednou. Úspìnéukonèení je i v tomto pøípadì indikovánosouèasným blikáním obou diod, oznaèe-ných PROVOZPokud by uivatel pøi volbì nìkteréfunkce udìlal chybu a nevìdìl si rady, jakdál, je nejlepím øeením vymazat celoupamì pøijímaèe. To lze realizovat zcela jednodue tak, e tlaèítko na dvoukanálo-vém pøijímaèi stiskneme krátce pìtkrát (najednokanálovém tøikrát), a zùstane svítitpouze dioda, oznaèená MAZÁNÍ VE. Pakznovu stiskneme tlaèítko na pøijímaèi a po-dríme ho stisknuté tak dlouho (pøiblinì10 a 12 sekund), a zaènou souèasnì bli-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->