Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
E.Šauers "Metaforas problēma M.Bleka, D.Deividsona un Dž.Lekofa darbos"

E.Šauers "Metaforas problēma M.Bleka, D.Deividsona un Dž.Lekofa darbos"

Ratings: (0)|Views: 391|Likes:
Published by Edijs Sauers
BAKALAURA DARBS. "METAFORAS PROBLĒMA M.BLEKA, D.DEIVIDSONA UN DŽ.LEKOFA DARBOS", 2006. Zinātniskais vadītājs: Dr. phil. Jurģis Šķilters, LU Teorētiskās filozofijas un loģikas katedras docents.
BAKALAURA DARBS. "METAFORAS PROBLĒMA M.BLEKA, D.DEIVIDSONA UN DŽ.LEKOFA DARBOS", 2006. Zinātniskais vadītājs: Dr. phil. Jurģis Šķilters, LU Teorētiskās filozofijas un loģikas katedras docents.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Edijs Sauers on Dec 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2012

 
LATVIJAS UNIVERSIT
Ā
TESV
Ē
STURE UN FILOZOFIJAS FAKULT
Ā
TETeor 
ē
tisk 
ā
s filozofijas un lo
ģ
ikas katedra
 
Filozofijas bakalaurastudiju programmas4. kursa studentsEdijs
Š
auers
 
Stud. apl. Nr. Filz 020051BAKALAURA DARBS
 
METAFORAS PROBL
Ē
MA M.BLEKA, D.DEIVIDSONA UND
Ž
.LEKOFA DARBOS
 
Zin
ā
tniskais vad
 ī 
t
ā
 js:
Dr. phil. Jur 
ģ
is
Šķ 
iltersLU Teor 
ē
tisk 
ā
s filozofijasun lo
ģ
ikas katedras docents
 ī 
ga, 2006.
 
2. lapa no 70
SATURS
Ievads.............................................................................................................................31. Iesp
ē
 jamie no
šķī 
rumi pieej
ā
metaforai........................................................................62. Metaforas skaidrojums Maksa Bleka darbos................................................................92.1. Ieskats Maksa Bleka biogr 
ā
fij
ā
un filosofisko uzskatu tap
š
an
ā
..............................92.2. Metaforas anal
 ī 
zes visp
ā
 ī 
gs raksturojums Maksa Bleka darbos..........................102.3. Metaforas anal
 ī 
ze Maksa Bleka darbos “Metafora”............................................122.3.1. Anal
 ī 
zes pamatuzst
ā
d
 ī 
 jumi..........................................................................122.3.2. Metaforas identifik 
ā
cija un novietojums......................................................142.3.3. Fokusa un ietvara no
šķī 
rums metaforas anal
 ī 
z
ē
............................................152.3.4. Pragmatisko aspektu noz
 ī 
me metaforas interpret
ā
cij
ā
..................................162.3.5. Metaforas substitut
 ī 
v
ā
skaidrojuma kritika...................................................172.3.6. Metaforas sal
 ī 
dzino
šā
skaidrojuma kritika...................................................192.3.7. Metaforas interakcioniskais skaidrojums......................................................213. Ko noz
 ī 
m
ē
metafora: D.Deividsona atbilde...............................................................283.1. Ieskats Donalda Deividsona biogr 
ā
fij
ā
un filosofisko uzskatu tap
š
an
ā
................283.2. Metaforas anal
 ī 
ze Donalda Deividsona darb
ā
“Ko metafora noz
 ī 
m
ē
.................303.3.1 Kritikas uzst
ā
d
 ī 
 jums.....................................................................................303.3.2. Kognit
 ī 
v
ā
satura noliegums metafor 
ā
...........................................................323.3.3. Metaforas k 
ā
br 
 ī 
numa (
wonder 
) noraid
 ī 
 jums................................................333.3.4. Metaforas k 
ā
sal
 ī 
dzin
ā
 juma kritika..............................................................333.3.5. Metafora nav papla
š
in
ā
ta noz
 ī 
me.................................................................353.3.6. Metafora nav ambigvit
ā
tes gad
 ī 
 jums............................................................363.3.7. Metaforas k 
ā
v
ā
rda miru
šā
s noz
 ī 
mes kritika.................................................393.3.8. Metafora k 
ā
elliptisks izteikums...................................................................403.3.9. Metafora nav sal
 ī 
dzin
ā
 jums: Bleka un Gudmena kritika...............................413.3.10. Par metaforu patiesumu un aplamumu.......................................................433.3.11. Metafora un meli.......................................................................................453.3.12. Metaforas interakt
 ī 
v
ā
skaidrojuma kritika..................................................463.3.13. Metafora k 
ā
neizsak 
ā
mais..........................................................................474. D
ž
ord
ž
a Lekofa kognit
 ī 
vsemantisk 
ā
atbilde par metaforas noz
 ī 
mi.............................514.1. Ieskats D
ž
ord
ž
a Lekofa uzskatu tap
š
an
ā
.............................................................514.2. Metaforas probl
ē
ma D
ž
.Lekofa darbos...............................................................524.2.1. Konceput
ā
l
ā
s metaforas attiec
 ī 
 bas ar tradicion
ā
lo izpratni par metaforu.......524.2.2. Konceptu
ā
l
ā
s metaforas k 
ā
konceptu
ā
li pieredzes lauku p
ā
rnesumi..............554.2.3. T
ē
la metaforas.............................................................................................594.2.4. Visp
ā
rin
ā
 jumi par polis
ē
miju un sl
ē
dzieniem...............................................594.2.5. Metaforu visp
ā
 ī 
g
ā
l
 ī 
me
ņ
a strukt
ū
ra.............................................................604.2.6. Izt
ē
les sh
ē
mas un invariences princips.........................................................604.2.7. Semantiskie pamatkoncepti, kas ir metaforiski.............................................614.2.8. Kopsavilkums par konceptu
ā
lo metaforas iedabu un strukt
ū
ru.....................63 Nobeigums....................................................................................................................65Izmantoto avotu un literat
ū
ras saraksts..........................................................................67Avoti.........................................................................................................................67Papildu literat
ū
ra.......................................................................................................67Anot
ā
cija......................................................................................................................69The Annotation.............................................................................................................70
 
IEVADS
Viena no m
ū
sdienu filosofijas pamatprobl
ē
m
ā
m ir valoda. Iepriek 
š
apl
ū
kotatikai pak 
ā
rtoti, s
ā
kot ar 20.gadsimtu, filosofij
ā
valodai tiek piev
ē
rsta v
ē
l nebijusiuzman
 ī 
 ba – tiek izstr 
ā
d
ā
tas fundament
ā
las valodas filosofijas koncepcijas. Ta
č
uvalodas filosofijas ietvaros tiek risin
ā
tas probl
ē
mas, kas iziet jau vi
ņ
 pus valodas. “T
ā
 ir filosofija, kas run
ā
par pieredzi, j
ē
gu, v
ē
sturi, cilv
ē
ka esam
 ī 
 bu, komunik 
ā
ciju,sabiedr 
 ī 
 bu, varu, raugoties uz
šī 
m t
ē
m
ā
m no valodas skatpunkta”
1
. L
 ī 
dz ar tofilosofijas tradicion
ā
l
ā
s probl
ē
mas un jaut
ā
 jumi ieg
ū
st jaunu perspekt
 ī 
vu.20.gadsimt
ā
filosofij
ā
norisin
ā
s v
ē
l
ā
ds process, kuru ir svar 
 ī 
gi piemin
ē
t,run
ā
 jot par valodas filosofiju – par 
ā
d
ā
s no
šķī 
rums starp kontinent
ā
lo filosofiju, kastiek saist
 ī 
ta ar t
ā
diem galvenajiem p
ā
rst
ā
vjiem k 
ā
Huserls, Heidegers, Fuko, Derid
ā
 un H
ā
rberm
ā
s, un anal
 ī 
tisko jeb lingvistisko filosofiju
2
vai k 
ā
to nod
ē
v
ē
latvie
š
ufilosofs J.N.V
ē
 j
š
, kas ir viens no iev
ē
rojam
ā
kajiem
šī 
s filosofisk 
ā
s trad
 ī 
cijas populariz
ē
t
ā
 jiem un iedibin
ā
t
ā
 jiem Latvij
ā
– “darbadienas filozofiju”
3
. “Tas, kasat
šķ 
ir anal
 ī 
tisko filosofiju t
ā
s da
žā
daj
ā
s izpausm
ē
s no cit
ā
m skol
ā
m, ir, pirmk 
ā
rt,uzskats (
belief 
)
4
, ka domas filosofisks apl
ū
kojums (
account 
) var tikt sasniegts tikaicaur valodas filosofisku apl
ū
kojumu, un, otrk 
ā
rt, visaptvero
š
s apl
ū
kojums ir sasniedzams tikai
šā
d
ā
veid
ā
,”
5
raksta viens no iev
ē
rojam
ā
kajiem anal
 ī 
tisk 
ā
sfilosofijas v
ē
stures un G.Fr 
ē
ges
6
p
ē
tniekiem Maikls Dammits, piebilsto par t
ā
sgalvenajiem p
ā
rst
ā
vjiem – “visp
ā
 ī 
gi at
šķ 
iroties vienam no otra, lo
ģ
iskais pozit
 ī 
visms,Vitgen
š
teins
7
t
ā
vis
ā
s karjeras f 
ā
z
ē
s, Oksfordas “ikdienas valodas” filosofija
8
un post- 
1
ū
le M., K 
ū
lis R.
 Filosofija
. R 
 ī 
ga: Burtnieks, 1996, 547 lpp.
2
Turpm
ā
k tekst
ā
lieto
š
u terminu, kas vispla
šā
k aptver 
š
o dom
āš
anas trad
 ī 
ciju – anal
 ī 
tisk 
ā
filosofija.Savuk 
ā
rt “v
alodas filosofija
ir filosofijas priek 
š
meta nosaukums,
lingvistisk 
ā
filosofija
galvenok 
ā
rtapz
 ī 
m
ē
filosofisko metodi. [..] Veids, k 
ā
d
ā
lingvistiskisk 
ā
s filosofijas p
ā
rst
ā
vji veic p
ē
t
 ī 
 jumu, balst
ā
suz noteikt
ā
m visp
ā
 ī 
g
ā
m koncepcij
ā
m par to, k 
ā
v
ā
rdi apz
 ī 
m
ē
un
ā
tie saattiecas ar pasauli”(SearleJ.R. (ed).
The Philosophy of Language.
Oxford: Oxford University Press, 1972, 1 p.)
3
V
ē
 j
š
J.N.
 Darbdienas filozofija.
 ī 
ga: Zin
ā
tne, 2005, 11.-32.lpp.
4
Iekav
ā
s saglab
ā
ti ori
ģ
in
ā
lvalodas v
ā
rdi, kuri, anal
 ī 
tiskaj
ā
filosofij
ā
lietoti k 
ā
termini, latviski pie
ļ
aujtulkojumu vari
ā
cijas, kas ne vienm
ē
r atbilst ori
ģ
in
ā
lvalod
ā
lietotajai noz
 ī 
mei.
5
Dummet M.
Origins of Analytical Philosophy.
Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press,1994, 3 p.
6
Gotlabs Fr 
ē
ge (
 Frege,
1848-1925) – v
ā
cu matem
ā
ti
ķ 
is, lo
ģ
i
ķ 
is un filosofs. G.Fr 
ē
ges darbos paustaj
ā
matzi
ņā
m par matem
ā
tiku un ar to saist
 ī 
to simbolu j
ē
gu un noz
 ī 
mi ir liela ietekme uz 20.gadsimtafilosofiju, t.sk., uz anal
 ī 
tisk 
ā
s filosofijas turpm
ā
ko tap
š
anu un att
 ī 
st
 ī 
 bu.
7
Ludvigs Vitgen
š
teins (
Wittgenstein,
1889-1951) – tiek uzskat
 ī 
ts par vienu no izcil
ā
kajiem20.gadsimta filosofiem. Vitgen
š
teina darbiem “Lo
ģ
iski filosofiskais trakt
ā
ts”(1921) un “Filosofiskie p
ē
t
 ī 
 jumi”(1953) ir bijusi milzu ietekme uz valodas filosofijas un filosofijas kopum
ā
att
 ī 
st
 ī 
 bu.
8
Oksfordas “ikdienas valodas” filosofijas galvenie p
ā
rst
ā
vji ir D
ž
ons Lang
š
ovs Ostins (
 Austin,
1911-1960) un D
ž
ilberts Rails (
 Ryle
, 1900-1976).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->