Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
E.Šauers "Attēls un vardarbība Žana Lika Nansī filosofijā"

E.Šauers "Attēls un vardarbība Žana Lika Nansī filosofijā"

Ratings: (0)|Views: 296|Likes:
Published by Edijs Sauers
Maģistra darbs. Aizstāvēts LU Vēstures un filozofijas fakultātē 2010.gadā ar atzīmi 9.
Maģistra darbs. Aizstāvēts LU Vēstures un filozofijas fakultātē 2010.gadā ar atzīmi 9.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Edijs Sauers on Dec 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2011

 
 
LATVIJAS UNIVERSITĀTE
 
VĒSTURES UN FILOZOFIJAS FAKULTĀTE
 
Maģistra darbs
 
 A
TTĒLS UN VARDARBĪBA
Ž
 ANA
L
IKA
N
 ANSĪ FILOSOFIJĀ
 
Autors:
Edijs Šauers
 
Stud. apl. Nr.:es08278
Darba vadītāja: prof., Dr. habil.phil. Māra
Rubene
Rīga
 2010
 
 2
SATURS
SATURS .................................................................................................................................... 2
ANOTĀCIJA
............................................................................................................................. 3ANNOTATION ......................................................................................................................... 3IEVADS .................................................................................................................................... 4
AVOTU UN SEKUNDĀRĀS LITERATŪRAS APSKATS
.................................................... 7Avotu atlase
 – 
 
Ţana Lika Nansī darbi
................................................................................... 7
Sekundārās literatūras atlase
................................................................................................. 8
1. ATTĒLA UN VARDARBĪBAS ATTIECĪBAS KĀ ESTĒTIKAS JAUTĀJUMS P
ARPR
EZENTĀCIJAS UN REPREZENTĀCIJAS NOŠĶĪRUMU
............................................. 10
2. ATTĒLS UN VARDARBĪBA – 
 
UPURIS, NOŠĶIRTAIS,
KALIGRAMMA .................. 17
2.1 Tēls un skārums
............................................................................................................ 17
2.2 Tēls un upuris
................................................................................................................ 19
2.3. Tēls kā nošķirtais
.......................................................................................................... 24
2.4 Tēls un valoda – 
 
kaligrammas spēles
............................................................................ 272.5
Cogito
imago
............................................................................................................ 30
3. ATTĒLS, VARDARBĪB
A
 – 
 
SISTĒMA UN SHEMATISM
S ........................................... 33
3.1 Attēls, vardarbība un sistēma
........................................................................................ 34
3.2 Attēls, vardarbība, forma
............................................................................................... 40
3.3 Vardarbība un patiesība – 
 
 pateikt un parādīt
................................................................. 43
3.4 Vardarbības ambivalence
.............................................................................................. 44
3.5 Patiesības vardarbība kā nepielūdzamība
...................................................................... 46
3.6 Vardarbības iesaiste attēlā
............................................................................................. 48
3.7 Attēls un shematisms
..................................................................................................... 52
3.7.1 Kanta shēmas jēdziens
........................................................................................... 53
3.7.3 Heidegers par Kanta shematismu
.......................................................................... 55
3.7.2 Nansī: tēla atbrīvotība no shematisma
.................................................................. 56
3.8 Attēls, vardarbība un upuris kā demonstrācija
.............................................................. 58
3.9 Attēls, vardarbība, māksla
............................................................................................. 59
4. CILDENAIS KĀ ATTĒLOŠANAS ROBEŢA UN VARDARBĪBAS PĀRVARĒŠANA
62
SECINĀJUMI
......................................................................................................................... 68IZMANTOTO AVOTU U
 N LITERATŪRAS SARAKS
TS .................................................. 70Avoti.................................................................................................................................... 70
Sekundārā literatūra
............................................................................................................ 71
DOKUMENTĀRĀ LAPA
...................................................................................................... 75
 
 3
 ANOTĀCIJA
 
Maģistra darbs „Attēls un vardarbība Ţana Lika Nansī filosofijā‖ ir izstrādātsfilosofijas apakšnozarē – 
 
estētika. Tā izpētes fokusā ir attēla un vardarbības attiecības,analizējot šo jēdzienu lietojumu Nansī filosofijā, kuras ievirze paredz kritiski pārskatīttradicionālā subjekta, prezentācijas/reprezentācijas (attēlojuma/priekšstatīšanas),mimēzes, cildenā jēdzienu noteiksmes. Attēla un vardarbības analīze atklājmodernisma/postmodernisma estētikas saskarsmes punktus un atšķirības. Darbā tiek norādīti un analizēti avoti, uz kuriem balstās un atsaucas Ţ.L.Nansī, izstrādājot attēlaun vardarbības attiecības– 
 
I. Kants, G.V.F. Hēgelis, M.Heidegers, F.Lakū
-Labarts,
Ţ.Liotārs u.c.
 
 ANNOTATION
In my Master Thesis is focused on the theme analysed by the recent Frenchphilosopher Jean-Luc Nancy
 – 
I analyse relations between image and violence. The
main goal of my Master Paper is to answer the question how Nancy‘s
thesis that the
notion of the ―images of violence‖ (for example, mass media news about wars,victims of terrorism etc.) is related to the notion of the ―violence of images‖ (for 
example, the intensity of advertisement as flood of images) can be proved. Thereforefor getting the answer to the question mentioned above I offer careful analysis both of texts of J.-L. Nancy and texts of the past and the recent thinkers (for example, I. Kant,G.V.F. Hegel, M. Heidegger, Ph. Lacou-Labarthe, J.-F. Lyotard, etc.) that areimportant for the exposition of J.-
L.Nancy‘s arguments. To reach the goal of my
Master Paper I also analyses such concepts as subject, presentation/ representation,mimesis, sublime etc.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->