Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prakticka Elektronika 2000-09

Prakticka Elektronika 2000-09

Ratings:
(0)
|Views: 669|Likes:
Published by sq9nip

More info:

Published by: sq9nip on Dec 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

 
Praktická elektronikaA Radio- 9/2000
ROÈNÍK V/2000. ÈÍSLO 9V TOMTO SEITÌ
NÁ ROZHOVOR
Praktická elektronika A Radio
Vydavatel:
AMARO spol. s r. o.
Redakce:
éfredaktor: ing. Josef Kellner,redaktoøi: ing. Jaroslav Belza, Petr Havli,OK1PFM, ing. Jan Klabal, ing. Milo Munzar,CSc., sekretariát: Eva Kelárková.
Redakce:
Radlická 2, 150 00 Praha 5,tel.: (02) 57 31 73 11, tel./fax: (02) 57 31 73 10,sekretariát: (02) 57 32 11 09, l. 268.
Roènì vychází 
12 èísel. Cena výtisku 30 Kè.Pololetní pøedplatné 180 Kè, celoroèní pøed-platné 360 Kè.
Roziøuje
PNS a. s. (viz str. 48), Transpress spol.s r. o., Mediaprint & Kapa a soukromí distributoøi.
Objednávky a pøedplatné
v ÈR zajiuje Amaro spol. s r. o. - Michaela Jiráèková,Hana Merglová (Radlická 2, 150 00 Praha 5,tel./fax: (02) 57 31 73 13, 57 31 73 12
 ),
PNS.
Objednávky a predplatné
v Slovenskej republi-ke vybavuje MAGNET-PRESS Slovakia s. r. o.,Teslova 12, P. O. BOX 169, 830 00 Bratislava 3,tel./fax (07) 444 545 59 - predplatné, (07) 444 54628 - administratíva; email: magnet@press.sk.Predplatné na rok 444,- Sk, na polrok 228,- Sk.Podávání novinových zásilek povoleno Èeskoupotou - øeditelstvím OZ Praha (è.j. nov 6005/96ze dne 9. 1. 1996).
Inzerci v ÈR 
pøijímá redakce, Radlická 2,150 00 Praha 5, tel.: (02) 57 31 73 11, tel./ /fax: (02) 57 31 73 10.
Inzerci v SR 
vyøizuje MAGNET-PRESSSlovakia s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratisla-va, tel./fax (07) 444 506 93.Za pùvodnost a správnost pøíspìvkù odpovídáautor (platí i pro inzerci).
Internet:
http://www.aradio.cz
Email:
a-radio@mbox.inet.czNevyádané rukopisy nevracíme.
ISSN 1211-328X, MKÈR 7409© AMARO spol. s r. o.
ñ
s panem Markusem Winkle-rem, øeditelem marketingu proprodej do zahranièí firmy Con-rad Electronic.
Firma Conrad je na naem trhus elektronikou ji dlouho známa,nyní vak pro èeské zákazníky na-staly jisté zmìny. Mohl byste námnejprve firmu struènì charakteri-zovat?
Conrad Electronic je jedním z nej-modernìjích a nejvìtích evropskýchzásilkových obchodù s elektronikou adodává své zboí do celého svìta.Podnik má asi 2500 zamìstnancù anabízí sortiment více ne 50 000 elek-trických a elektronických výrobkù. Náhlavní katalog má zhruba 1200 stran.V Nìmecku máme kromì katalogové-ho prodeje také 18 velkých obchodù- filiálek s pøevánì samoobslunýmprodejem. Podobné obchody najdetei v nìkterých velkých mìstech mimoNìmecko. Máme dceøinné spoleènostiv Rakousku, výcarsku, Holandsku,Francii a Polsku, nae partnerské fir-my jsou v Rusku, Slovinsku, Maïar-sku a v Èeské republice.
Kdy a kde byla firma zaloena?
Firma Conrad Electronic vzniklav roce 1923 v Berlínì a je dodnes ro-dinnou firmou, i kdy s ponìkud sloi-tìjí strukturou.
Jak je vae nabídka výrobkù èle-nìna?
Prodáváme plný sortiment z násle-dujících oborù:- stavebnice, souèástky;- radioamatérství;- komunikace;- energie/ivotní prostøedí;- elektronika pro domácnost;- satelitní pøíjem/audio/video;- zvuk a svìtlo;- auto hifi, pøísluenství pro automobily;- náøadí;- poèítaèe PC a kanceláøské vybavení;- modeláøství.
Jak reagujete vae firma na vývojnových technologií a na technicképoadavky trhu?
Firma Conrad Electronic má vlastníelektronický vývoj a nabízíme tedyu nás vyvinuté výrobky za pøíznivéceny. Nai nákupèí navtìvují pravi-delnì oborové veletrhy, sledují odbor-né èasopisy, jsou ve stálém kontaktus dodavateli a orientují se podle pøánízákazníkù. Z výrobkù vyvinutých u násmi dovolte jmenovat alespoò nìkteré:EKM265 - mìøiè spotøeby elektrickéenergie/nákladù (str. 402 v kataloguE2000). Je pouitelný pro vechny spo-tøebièe s pøíkonem od 1 do 2650 W,pøesnost mìøení je lepí ne 1 %. Mánastavitelný tarif, mìøí spotøebovanouenergii (v kWh) do 9 999 kWh po dobua 400 dnù. Dále mìøí také èinný pøí-kon a náklady za hodinu. Data jsousamozøejmì uchovávána v pøístrojii pøi výpadku sítì.C-Control Unit, E2000 - jednodes-kový øídící poèítaè (str. 78), umoòujemìøení, øízení a regulaci pomocí gra-fického programování nebo programo-vání v jazyce BASIC.Nabíjeèka Charge Manager (obj. è.512265 - je na zadní stranì kataloguE2000) je inteligentní nabíjeèka s mo-ností nezávisle nabíjet a ètyøi rùznéNiCd nebo NiMH akumulátory (od mik-rotuek a po monoèlánky).Conmark L2000, skener 3D (uve-den v katalozích E2000 i B2B) je pøí-stroj pro trojrozmìrnou digitalizaci ob- jektù.Pro rok 2001 chystáme øadu multi-metrù s patentovaným automatickýmrozpoznáním obsazených zdíøek (napøístroji lze volit pouze rozsahy odpo-vídající zdíøkám, ve kterých jsou zasu-nuty mìøicí òùry).
V jakém systému øízení kvality pra-cujete a kde necháváte zkouetsvé zboí z hlediska bezpeènosti aelektromagnetické kompatibility?
Firma Conrad Electronic pouívávlastní systém øízení kvality vychá-zející z principù podobných systémuISO 9000. Vekeré zkouky má nastarosti firemní laboratoø, zkouky jsouprovádìny podle norem, které se nadaný výrobek vztahují. Spolupracuje-
Nezapomeòte - uzávìrka na Konkurs 2000 je ji za 14 dní
EKM265 - mìøiè spotøeby elektrické energie/nákladù
 
Praktická elektronikaA Radio- 9/2000
Pøipravil ing. Jan Holub a ing. Josef Kellner.
ñ
me úzce s rùznými zkuebnami TÜV v Bavorsku i s jinými státními i soukro-mými institucemi.
Jak zajiujete, aby zboí dováenéz Asie mìlo odpovídající kvalitu?
Zhruba 20 % naeho sortimentupochází z Dálného Východu. ConradElectronic má v Hongkongu vlastnínákupní kanceláø (Conrad ElectronicInternational), která se stará, aby na-kupované zboí mìlo ná vysoký stan-dard kvality.
Na co zajímavého z posledníhovývoje firmy byste chtìl nae ète-náøe upozornit?
Firma Conrad v posledních letechvýznamnì expandovala do zahranièí,1. 7. 1998 byla zaloena nae dceøin-ná spoleènost ve výcarsku a 17. 9.1996 jsme zaloili dceøinnou spoleè-nost v Rakousku.Vedle zásilkového obchodu a pro-deje v jednotlivých filiálkách jsmevytvoøili jetì tøetí odbytový kanál, zá-kazník mùe v pohodlí domova objed-návat nae zboí prostøednictvím In-ternetu.V posledních letech jsme rovnìrozíøili nabízený sortiment z 30 000poloek na dneních asi 50 000, plá-nujeme rozíøení na pøiblinì 70 000poloek.Souèasnì probíhá výstavba nové-ho logistického centra na nejvyí ev-ropské úrovni, které bude uvedeno doprovozu pøed koncem roku 2001. Takbudeme schopni naim zákazníkùmnabídnout pièkové sluby.
Z kterých konèin svìta pochází nejèastìji vae zboí?
Nakupujeme skuteènì na celémsvìtì, nabízíme známé znaèkové zbo-í od domácích i svìtových výrobcù,avak v naí nabídce najdete i cenovìzajímavé poloky pod naimi vlastnímiznaèkami, pøípadnì z naeho vývoje.
Jak je vá obrat rozdìlen do jed-notlivých odbytových kanálù?
Zásilková sluba má 56 %; prodej-ny mají 37 % a partneøi a dceøinnéspoleènosti uskuteèòují 7 % z obratufirmy.
Dodáváte i zákazníkùm do prù-myslu?
 Ano, prùmyslové zákazníky jsmenikdy neodmítali, avak nae nabídkabyla spíe itá na míru drobným spo-tøebitelùm. Tento ná dluh jsme sesnaili splatit vydáním nového typu ka-talogu právì pro výrobce, tzv. katalo-gu B2B (business to business). Sorti-mentnì se oba katalogy samozøejmìèásteènì pøekrývají.
A nyní to, co jsme nakousli jiv úvodu. Jak nyní prodáváte v Èes-ké republice?
Novinkou je, e naím partneremv Èeské republice je od dubna 2000firma
FK technics
, u ní si lze objednatnae zboí. Èeská verze katalogu jeovem ve srovnání s naím hlavnímkatalogem ponìkud struènìjí, má asi500 stran a obsahuje zboí, které dokatalogu spoleènì vybrali nai partneøive východoevropských zemích. Sa-mozøejmì ovem dodáme i vekerézboí z naeho hlavního katalogu.
V Èeské republice jste prodávalii døíve, vysvìtlete prosím naimètenáøùm, co se zmìnilo?
Pro zákazníka se z hlediska nabíd-ky a servisu nezmìnilo nic, nae ob-chodní podmínky zùstávají stejné.Nae stará telefonní èísla byla pøe-smìrována a pøibyla dalí, i nae ad-resa na Internetu dále platí. Zákazníci,kteøí døíve objednávali u naí dceøinnéspoleènosti, kontaktují nyní firmu
FK technics
.Chtìl bych jetì vysvìtlit, e tatozmìna je dùsledkem uplatòování jed-notné strategie pro mení státy støednía východní Evropy a souèasnì seomluvit naim zákazníkùm, kteøí mohlibýt v nìkterých pøípadech zklamánio nìco delími dodacími termíny v pøe-chodném období.
Závìrem - jaké jsou vae záruèní lhùty a èím se v tomto liíte odostatních prodejcù?
Nae záruèní lhùta je jeden rok,navíc má zákazník právo vrátit i bez-vadné zboí, pokud není pouité.
Dìkuji vám za rozhovor.
Humlhans, J.:
Inteligentní nabí- jeèky s obvody Maxim. Vydalonakladatelství BEN - technickáliteratura, 144 stran A5, obj. è.120998, 149 Kè.
Úvodní èást knihy seznamuje ètenáøe sezákladními pojmy, parametry a zpùsoby na-bíjení nejvíce uívaných nabíjitelných elek-trochemických zdrojù elektrické energie pronapájení pøenosné spotøební elektronikyi mìøicích pøístrojù. Hlavní èást publikace jezamìøena na seznámení s funkcí integro-vaných obvodù firmy MAXIM, na jejich zá-kladì je moné sestavit nabíjeèe, které za- jistí rychlé, korektní a bezpeèné nabíjenímalých akumulátorù NiCd, NiMH a Li-Ion,ani by vznikaly jevy mající za následekzkrácení jejich ivotnosti a pøedèasné ztrátykapacity. Zaèíná se podrobným popisemdnes ji klasických IO MAX712/713, urèe-ných pro autonomní nabíjeèky akumulátorùna bázi Ni a pokraèuje následnými typy, ake struènému popisu IO pro nabíjeèe, které jsou pøipojeny spoleènì s inteligentní ba-terií ke sbìrnici SMBus. Uvedena je i øadaaplikací pocházejících pøímo z katalogo-vých listù a aplikaèních poznámek od firmyMAXIM, popsány jsou také vývojové modu-ly nìkolika z uvedených IO.
Vrátil, Z.:
Postavte si PC. 10. do-plnìné a aktualizované vydánívydalo nakladatelství BEN - tech-nická literatura, 176 stran B5,obj. è. 111105, 199 Kè.
Nové vydání pøíruèky ze zaèátku èervna2000. Pøíruèku v podstatì tvoøí rady a tipy, jak si svépomocí sestavit poèítaè. Proble-matika konstrukce PC je probírána na nì-kolika konkrétních variantách hardware,avak výklad je natolik obecný, e je mo-né tuto publikaci pouít jako univerzálníkonstrukèní návod.
Knihy si mùete zakoupit nebo objednat na dobírku v  prodejnì technické literatury 
BEN 
, Vìínova 5, 100 00 Praha 10, tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, fax 782 27 75. Dalí prodejní místa: Jindøiská 29, Praha 1, sady Pìtatøicátníkù 33, Plzeò; Cejl 51, Brno; Malé námìstí 6, Hradec Králové, e-mail:
knihy@ben.cz 
, adresa naInternetu: http://www.ben.cz. Zásielková sl. na Slo-vensku:
 Anima
, anima@dodo.sk, Tyrovo nábr. 1(hotel Hutník), 040 01 Koice, tel./fax (095) 6003225.
C-Control Unit, E2000 - jednodeskový øídicí poèítaè Conmark L2000 - skener 3D
129e.1,+<
 
Praktická elektronikaA Radio- 9/2000
AR ZAÈÍNAJÍCÍM A MÍRNÌ POKROÈILÝM
Hrátkys logickýmiobvody
Vrame se jetì k obvodu pro ge-nerování kmitoètu 50 Hz ze sítì. Jed-noduchou úpravou tohoto zapojenívznikne generátor kmitoètu 100 Hz.Signál není v tomto pøípadì získávánpøímo ze sekundárního vinutí transfor-mátoru, ale a za usmìròovaèem. Vý-stup usmìròovaèe je tøeba oddìlit odfiltraèního kondenzátoru dalí diodou,ve schématu na obr. 65 je to D5. Abyse napìtí na výstupu usmìròovaèemezi jednotlivými pùlvlnami napìtí spo-lehlivì zmenilo k nule, je do obvodupøidán jetì rezistor R2. Jeho odpor není kritický, mùe být i nìkolik set kilo-ohmù.
Obr. 65. Zdroj kmitoètu 50 Hz odvoze-ného ze sítì se Schmittovým klopnýmobvodem
Jiný obvod pro tvarování signálu50 Hz je na obr. 66. Ke generování sig-nálu s obdélníkovým prùbìhem se po-uívá buï Schmittùv klopný obvod (tak jako v zapojeních na obr. 61 a 65),nebo ménì èasto monostabilní klopnýobvod (MKO). Výhodou tvarovaèes MKO je, e zcela potlaèí krátké rui-vé impulsy, které se vyskytnou v dobìpøeklopení obvodu. Nevýhodou tvaro-vaèe s MKO je malý kmitoètový roz-sah, ve kterém je funkce optimální.Tvarovaè na obr. 66 vznikl kombinacíSchmittova klopného obvodu a MKO.Hystereze je nastavena rezistory R2 aR4. Kondenzátorem C1 je urèena dobapøeklopení. Na vstupu tvarovaèe jezapojen dìliè napìtí, který zamezujepøebuzení invertoru. Trimrem na vstu-pu je tøeba nastavit správnou funkciobvodu (podle velikosti vstupního na-pìtí), pøièem se snaíme nastavit conejvìtí odpor. pièkové napìtí navstupu musí být vìtí, ne je napájecínapìtí IO. Pøi dvojcestnì usmìrnìnémnapìtí zmeníme kapacitu C1 na 4,7nF.Tvarovaè signálu s obvody TTL jena obr. 67. Pokud napìtí na vstupumùe pøesáhnout napájecí napìtí IO, je nutné místo obyèejné diody pouítZenerovu diodu s napìtím 3 a 5V. Pøipouití obvodù TTL LS mùete asi 5xzvìtit odpory rezistorù.
Obr. 67. Tvarovaè signálus obvody TTL
K tvarování signálu se èasto pouí-vá kombinace logického obvodu s tran-zistorem nebo jiným, analogovým ob-vodem. Pøíkladem mùe být tvarovaèna obr. 68, který je dalí variantouSchmittova klopného obvodu.
Obr. 68. Tvarovaè vstupníhosignálu s tranzistorem
Rezistor R4 urèuje hysterezi obvodu.Podle potøeby a pouijeme R1 s od-porem jednotkek a desítek kiloohmù.Odpor rezistoru R1 volíme podle vstup-ního napìtí tak, aby tranzistor spoleh-livì sepnul v kladné pùlvlnì vstupníhosignálu. Vstupní napìtí mùe být i zá-porné. Napìtí na bázi tranzistoru byvak v tomto pøípadì nemìlo klesnoutpod -5V, jinak by se mohl, zvlátì pøimalém odporu R1, tranzistor pokodit.Vechny uvedené tvarovaèe potøe-bovaly pro správnou funkci na vstupusignál se znaènou amplitudou. Pokud je vstupní signál slabý, je tøeba jej nej-prve zesílit. V zapojení na obr. 69 jeke zpracování slabého signálu pouitkomparátor.
Obr. 66.Tvarovaè signálu50 nebo 100Hz Obr. 69. Tvarovaè vstupníhosignálu s komparátorem
V zapojení si povimnìte zpùsobunavázání komparátoru na logický ob-vod. Uvedené typy komparátorù majívýstup s otevøeným kolektorem. Jejichvýstup musí být pøipojen pøes rezistor ke kladnému napájecímu napìtí. Navýstupu komparátoru se pak v uvede-ném zapojení mìní výstupní napìtí od-5 do +5V. Logické obvody jsou napá- jeny pouze kladným napìtím a zápor-né napìtí by je mohlo znièit. Proto jena výstupu komparátoru dìliè, v jehostøedu se napìtí mìní jen od 0 do +5V.Rezistory R3 a R4 urèují hysterezikomparátoru. Bez této kladné zpìtnévazby by se mohl komparátor rozkmi-tat. Èím vak bude hystereze vìtí (tj.mení dìlicí pomìr R3/R4), tím budena vstupu tøeba vìtí amplituda signá-lu pro pøeklopení komparátoru.V nìkterých pøípadech je vstup lo-gického obvodu navázán na výstupoperaèního zesilovaèe. Operaèní ze-silovaè bývá èasto napájen mnohemvìtím napìtím ne logický obvod, a tak je tøeba výstupní napìtí OZ omezit. Naobr. 70 jsou ukázány dva nejbìnìjízpùsoby, jak logický obvod pøipojit.
Obr. 70. Pøipojení logického obvoduk výstupu operaèního zesilovaèe
V prvním pøípadì je velké výstupnínapìtí operaèního zesilovaèe omeze-no Zenerovou diodou, v druhém zá-chytnými diodami. Záchytné diody jsouostatnì na vstupech vìtiny obvodùCMOS, vydrí vak jen nìkolik mA.Proto lze odpor sériového rezistoruzvìtit na 10 a 100 k
a externí diodyvypustit. Nìkteré obvody (napø. 4049 a4050) mají záchytnou diodu pouze jed-nu - k zápornému napájecímu napìtí.Ovìøte si proto nejdøíve vnitøní zapoje-ní IO v katalogu!
VH
(Pokraèování pøítì)

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hanulinka Zelenkova liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->