Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prakticka Elektronika 2002-08

Prakticka Elektronika 2002-08

Ratings:
(0)
|Views: 1,076|Likes:
Published by sq9nip

More info:

Published by: sq9nip on Dec 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2012

pdf

text

original

 
Praktická elektronikaA Radio- 8/2002
ROÈNÍK VII/2002. ÈÍSLO 8V TOMTO SEITÌ
NÁ ROZHOVOR
Praktická elektronika A Radio
Vydavatel:
AMARO spol. s r. o.
Redakce:
éfredaktor: ing. Josef Kellner,redaktoøi: ing. Jaroslav Belza, Petr Havli,OK1PFM, ing. Jan Klabal, ing. Milo Munzar,CSc., sekretariát: Eva Kelárková.
Redakce:
Radlická 2, 150 00 Praha 5,tel.: (02) 57 31 73 11, tel./fax: (02) 57 31 73 10,sekretariát: (02) 57 32 11 09, l. 268.
Roènì vychází 
12 èísel. Cena výtisku 36 Kè.
Roziøuje
PNS a. s., Transpress spol. s r. o.,Mediaprint & Kapa a soukromí distributoøi.
Pøedplatné
v ÈR zajiuje
Amaro
spol. s r. o.- Michaela Jiráèková, Hana Merglová (Radlic-ká 2, 150 00 Praha 5, tel./fax: (02) 57 31 73 13,57 31 73 12
 )
. Distribuci pro pøedplatitele taképrovádí v zastoupení vydavatele spoleènostPøedplatné tisku s. r. o., Abocentrum, Moravskénámìstí 12D, P. O. BOX 351, 659 51 Brno;tel: (05) 4123 3232; fax: (05) 4161 6160; abocen-trum@pns.cz; reklamace - tel.: 0800-171 181.
Objednávky a predplatné
v Slovenskej republikevybavuje MAGNET-PRESS Slovakia s. r. o., Tes-lova 12, P. O. BOX 169, 830 00 Bratislava 3, tel./ /fax (02) 444 545 59 - predplatné, (02) 444 546 28- administratíva; email: magnet@press.sk.Podávání novinových zásilek povoleno Èeskoupotou - øeditelstvím OZ Praha (è.j. nov 6005/96ze dne 9. 1. 1996).
Inzerci v ÈR 
pøijímá redakce, Radlická 2,150 00 Praha 5, tel.: (02) 57 31 73 11, tel./ /fax: (02) 57 31 73 10.
Inzerci v SR 
vyøizuje MAGNET-PRESSSlovakia s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratisla-va, tel./fax (02) 444 506 93.Za pùvodnost a správnost pøíspìvkù odpovídáautor (platí i pro inzerci).
Internet:
http://www.aradio.czEmail: pe@aradio.cz
Nevyádané rukopisy nevracíme.
ISSN 1211-328X, MKÈR 7409© AMARO spol. s r. o.
ñ
s panem ing. StanislavemMareèkem, øeditelem a spolu-majitelem firmy EMPOS.
Koncem roku slavila firma EMPOSdesáté výroèí své èinnosti na èes-kém trhu. Jaké byly zaèátky, jakpostupoval rozvoj firmy do dnení podoby?
Vzhledem k tomu, e èinnost firmy,která se zamìøila na dodávky mìøicítechniky, navazovala na pøedchozí ak-tivity v daném oboru, nebyly zaèát-ky nijak tìké. Ve firmì pokraèovali vesvé práci odborníci na mìøicí technikua souèástí firmy byl té servis mìøicíchpøístrojù. Jediné, co se rapidnì zmìni-lo, byl sortiment mìøicích pøístrojù. Dodoby vzniku firmy EMPOS tvoøily pøe-vánou èást sortimentu mìøicí pøístro- je výrobcù z východní Evropy a býva-lého Sovìtského svazu.Od roku 1991 se na naem trhuobjevily mìøicí pøístroje pøedevímz Koreje a Taiwanu a velmi rychle jejtémìø ovládly. Najednou byl dostateklevných multimetrù, generátorù, èítaèùa osciloskopù; sortiment, který tvoøízákladní vybavení pro mìøení elektric-kých velièin. Dovoz levných pøístrojùz Asie postupnì ukonèil výrobu mìøi-cích pøístrojù v Èesku (TESLA Brno),Polsku i Maïarsku a pøístroje z býva-lého SSSR zaèaly být nedostupné, fir-ma EMPOS se proto také zamìøila nadovozy z Asie. Jako první uvedla naèeský trh pomìrnì kvalitní pøístrojeznaèky Goldstar.EMPOS vdy kladl dùraz na kvalitudováené mìøicí techniky a na doko-nalé servisní zajitìní. Proto se v na-em sortimentu objevuje minimum lev-ných pøístrojù. Dále EMPOS vdychtìl prodejnì podporovat tuzemskévýrobce mìøicí techniky a k tomu vy-uít svých kontaktù pro export do za-hranièí. I z tohoto dùvodu byly novìnavazovány kontakty s vznikajícímivýrobci mìøicí techniky ve východníEvropì. K dobrému jménu firmy pøi-spìlo, e od samého vzniku pùsobí jako výhradní distributor známého vý-robce pøístrojù z oboru vf techniky aradiokomunikací, anglické firmy Mar-coni Instruments (nyní IFR).V prùbìhu pøedchozích deseti letbyla situace na trhu mìøicích pøístrojùchaotická. Vznikaly rùzné firmièky do-váející mìøicí techniku pochybnékvality, mnohdy i ivotu nebezpeènou.Postupem doby se vak situace zmì-nila, a to i díky zákonu è.22/1997, kte-rý specifikuje poadavky na elektric-kou bezpeènost dováených pøístrojù.V souèasné dobì existuje v ÈR vyhra-nìná skupina prodejcù a dovozcù mì-øicí techniky s dostateèným odbornìtechnickým a servisním zázemím. Naefirma se øadí mezi jedny z pøedních. Jeto i díky politice rozvoje firmy, kde seklade dùraz na mladé perspektivnípracovníky a nepøetrité zvyováníodborné kvalifikace.Díky naí snaze nejen dováet aobchodovat, ale i podpoøit èeskou vý-robu, vzniklo ve firmì oddìlení pøístro- jù pro mìøení ionizaèního záøení. Tove spolupráci s dalími novì vzniklýmimalými firmami z tohoto oboru zaèalovyvíjet a postupnì vyrábìt také vlastnívýrobky - detektory pro sledovánípohybu radioaktivních materiálù, dozi-metry, automaty pro mìøení radioakti-vity v materiálech a ve vodách, lami-nární boxy, apod. Jedná se vak spíeo zakázkovou, kusovou výrobu, nedo-sahující prozatím tradice sériové výro-by tìchto pøístrojù v bývalém Èesko-slovensku. Tím se ve svém vývojidostala firma EMPOS do souèasnépodoby - dovozní, prodejní, vývojové,výrobní a servisní firmy v oboru mìøicítechniky.
Nai ètenáøi znají firmu EMPOSz inzertní èásti jako firmu s roz-sáhlou nabídkou mìøicí techniky.Na jaké obory mìøicí techniky jstese zamìøili pøedevím, nebo zaji-ujete vekerou dostupnou mìøicí techniku?
Jak vyplývá z historie firmy, zpo-èátku jsme se zamìøili na dodávkyvekeré dostupné mìøicí techniky. Bì-hem doby se vak pøece jenom vypro-filovaly nìkteré nosné obory. Jsou tododávky mìøicí techniky pro obecnéaplikace a pro kolství, pro televizní aanténní techniku, pro revize elektroin-stalací a testování elektrických strojùa zaøízení. V naí nabídce je rovnìnejrozsáhlejí sortiment napájecíchzdrojù na èeském trhu.Kromì toho, v rámci výhradní dis-tribuce, je specializované oddìlení za-mìøeno na dodávky vf mìøicí technikyfirmy IFR (døíve Marconi), tj. vf generá-torù, spektrálních analyzátorù, radio-testerù, vf mìøièù výkonu a analyzá-torù pro mikrovlnnou techniku.Dále firma EMPOS zajiuje do-dávky mikrovlnných komponentù firmyJFW z USA a nejnovìji se zamìøilai na mìøicí techniku pro EMC (elektro-magnetická kompatibilita) výcarskéfirmy Schaffner.
Ing. Stanislav Mareèek 
 
Praktická elektronikaA Radio- 8/2002
ñ
129e.1,+<
Knihy si mùete zakoupit nebo objednat na dobír-ku v prodejnì technické literatury 
BEN 
, Vìínova 5,100 00 Praha 10, tel. (02) 7482 0411, 7481 6162, fax7482 2775. Dalí prodejní místa: Jindøiská 29, Praha 1;sady Pìtatøicátníkù 33, Plzeò; Cejl 51, Brno; Èesko-bratrská 17, Ostrava, e-mail:
knihy@ben.cz 
, adresa naInternetu:
http://www.ben.cz 
. Zásielková sluba naSlovensku:
 Anima
, anima@dodo.sk, Tyrovo nábr. 1(hotel Hutník), 040 01 Koice, tel./fax (055) 6003225.
Nabízíte mìøicí pøístroje jak tu-zemské, tak i zahranièní produk-ce. Které firmy na trhu zastupujete,èí pøístrojovou techniku nabízíte?
Jak ji bylo øeèeno, jsme výhrad-ním distributorem firem IFR a JFWz USA, Schaffner ze výcarska, dáleToellner z NSR (vyrábí kvalitní labora-torní zdroje a generátory), dále jsmevìtinovými distributory firem: METRELze Slovinska, která vyrábí vynikajícípøístroje pro elektrorevize a testováníelektrických strojù; EMITOR ze véd-ska, dodávající pøístroje pro anténnítechniku; ELMIER z Polska, výrobcetelevizních generátorù; a Tradeflexz Maïarska, vyrábìjící laboratornízdroje.Co nás vak nejvíce tìí, e jsmeté smluvními prodejci výrobcù pøí-strojù z ÈR (i kdy prozatím jenomzdrojù, vf generátorù a telekomunikaè-ních generátorù). Jsou to firmy Diame-tral, EM ZPA, ELSY a MIKROTEL.
I kdy vìøím, e vámi nabízené pøí-stroje jsou velmi kvalitní, pøesto, jak je to v pøípadì jejich opravy,servisu, pøípadnì montáe a uvá-dìní do provozu u zákazníka?
Naí snahou bylo vdy prodávatkvalitní pøístroje. Proto nemáme pro-blém se servisem. Jednak máme vlast-ní servisní støedisko s vykolenýmitechniky, jednak smluvnì vyuívámekvalitní autorizovaný servis mìøicíchpøístrojù HES v Brnì. Spolupráce s tím-to servisem se nám výbornì osvìdèi-la. Ná vlastní servis je výrobci mìøicítechniky vybaven kvalitní servisní do-kumentací a rychlou technickou pod-porou, vèetnì dodávek náhradníchdílù. Ve vìtinì pøípadù oprava trvánejvýe jeden mìsíc. U námi doda-ných sloitìjích pøístrojù zaruèujemeté instalaci u zákazníka, vèetnì za-kolení obsluhy. A samozøejmì jeu nás pravidlem dodávka návodu k ob-sluze v èetinì, co jetì stále nelzeøíci o vech ostatních dodavatelích.
Nabídka mìøicí techniky je ve-obecnì stále irí, rozmanitìjí,modernizovaná. Jak na to reagujefirma, jak reaguje na pøípadné vy-soce specializované poadavkyzákazníka?
Neøekl bych, e nabídka mìøicítechniky je stále rozsáhlejí, spíe jemodernizovaná s ohledem na stále ir-í vyuívání mikroprocesorové technikya zpracování výsledkù mìøení na PC.S tímto trendem musí samozøejmìvichni ve firmì EMPOS dret krok aneustále si doplòovat technické vìdo-mosti. Kromì toho námi zastupovanéfirmy neustále interními koleními totovzdìlávání podporují. Pøípadné vysocespecializované poadavky zákazníka jsme pøipraveni øeit a u ve spolu-práci s vývojovými pracovníky výrob-ce, nebo ve spolupráci s odbornýmipracoviti ÈVUT, kde máme velmi dob-ré kontakty.
Kdo jsou vai nejvìtí zákazníci?
Mezi nae zákazníky patøí celá od-borná veøejnost, poadující mìøeníelektrických velièin nebo velièin ionizu- jícího záøení. To znamená, e mámevelmi iroké spektrum zákazníkù, odstudenta odborného uèilitì nebostøední koly, pøes odborné elektro-techniky a elektroniky a velké firmy, apo vìdecké pracovníky. Pevnì dou-fám, e jsou s firmou EMPOS a jejímislubami spokojeni.
Jak mohou získat zákazníci potøeb-né podrobnìjí informace z vaí nabídky?
Firma EMPOS jako první z prodej-cù mìøicí techniky uvedla celou svounabídku, vèetnì ceníku na internetovéstránky. Na této adrese
www.empos.cz
,která je pravidelnì aktualizovaná, na- jdete potøebné informace o základníchtechnických parametrech nabízenýchpøístrojù a jejich nejaktuálnìjí ceny apravidelnì jsou zde zveøejòoványvechny novinky v sortimentu. Pøípad-né podrobnìjí informace je dobrékonzultovat telefonicky. Na základìosobní domluvy zaleme potou, fa-xem nebo e-mailem podrobné pro-spekty. Je moné si u nás té domluvitosobní návtìvu naich technikù apøedvedení vybraného pøístroje. Vy-braný pøístroj je moné si osobnìosahat v naí pøedvádìcí kanceláøi,která disponuje potøebným vybavením.Je naí tradicí, e pøed koupí mìøicíhopøístroje má zákazník monost se s nímøádnì seznámit a vyzkouet si jej.Souhrnný katalog jsme zatím vydalipouze jednou, v souèasnosti vydává-me kadoroènì katalog novinek s tím,e hlavní zdroj informací je na Internetu.
Dìkuji za rozhovor.
Kùs, V.:
Vliv polovodièových mìnièùna napájecí soustavu. Vydalo nakl.BEN - technická literatura, 184 stranA5, vázané, obj. è. 121106, 299 Kè.
Publikace je vìnována zjiování vlivùpolovodièových mìnièù na napájecí sou-stavu v oblasti tzv. nf ruení. V knize jsou obsaeny nejenom postu-py pro exaktní výpoèty harmonických prou-dù, ale té zjednoduené návody na urèeníharmonických proudù s pøesností, která jev praxi dostaèující. Mnohé kapitoly jsou do-plnìny ukázkami èasových prùbìhù proudùa výsledky jejich následné harmonické ana-lýzy.
Ibler, Z.:
Technický prùvodce ener-getika. Vydalo nakl. BEN - technic-ká literatura, 616 stran B5, vázané,obj. èíslo 121061, 888 Kè.
Publikace obsahuje souhrn dùleitýchinformací z oblasti elektrárenství a teplá-renství, potøebných pro pracovníky energe-tiky a energetického strojírenství pøi øeeníúkolù v pøedprojektové pøípravì, stavbì,provozu a modernizaci energetických zaøí-zení.Informace a postupy øeení jsou zpra-covány z pozice základních disciplin fyziky,chemie, elektroenergetického inenýrstvía souèasného stavu znalostí v této oblastiu nás i v zahranièí.Prùvodce pojednává i o provozu elekt-rárenských a teplárenských výrobních jed-notek, pøenosu a rozvodu elektrické energiev elektrizaèní soustavì (vèetnì mezinárod-ní spolupráce) a teplofikaèních soustavách.
Nezapomeòte - uzávìrka na Konkurs 2002 je ji za 6 týdnù - podmínky viz PE 3/2002!
Pøístroje AMIR 11Pøístroj Elmier M-14
Rozmlouval ing. Jan Klabal.
 
Praktická elektronikaA Radio- 8/2002
AR ZAČÍNAJÍCÍM A MÍRNĚ POKROČILÝM
Tranzistory řízenéelektrickým polem
Tranzistory řízené polem (Field EffectTransistor – FET) pracují na odlišnémprincipu než bipolární tranzistory, kte-rým jsme se doposud věnovali. Opět se jedná o aktivní polovodičovou součást-ku, tj, prvek schopný zesílit elektrickýsignál. Zatímco u bipolárního tranzis-toru byl proud kolektoru řízen proudemtekoucím do báze, u tranzistorů říze-ných polem je proud DRAIN (odpovídákolektoru u bipolárního tranzistoru) ří-zen napětím mezi GATE (odpovídábázi) a SOURCE (odpovídá emitoru).Proud tekoucí do gate je velmi malý akromě speciálních případů jej můžemezcela zanedbat. Protože do gate nete-če žádný proud, zdálo by se, že i budi-cí výkon polem řízeného tranzistoru jezanedbatelný. Že to není tak docelapravda si ukážeme dále.Historicky starší je tranzistor JFET(junction FET). Jeho princip je nazna-čen na obr. 51.
Obr. 51. Princip tranzistoru JFET s kanálem n
Na obrázku je naznačen krystal po-lovodiče vodivosti n ve tvaru hranolunebo válce, k jehož krajům jsou připo- jeny vývody. Vodivost krystalu je dánapohyblivostí volných nosičů náboje(elektronů) a průřezem krystalu, kterýmmohou tyto nosiče náboje procházet.Uprostřed krystalu je vytvořena oblasts vodivostí p, která tvoří s již zmíně-ným krystalem n polovodičový pře-chod. V okolí přechodu vznikne tzv.vyprázdněná oblast, tj. oblast bez vol-ných nosičů náboje, protože elektronya díry vzájemně rekombinují (viz např.PE 11/01). Tato vyprázdněná oblastzmenšuje průřez krystalu, kterým můžeprocházet proud. Vyprázdněná oblastse zvětší, přivedeme-li na přechod zá-porné napětí. Od určitého napětí napřechodu proud krystalem již praktic-ky neprochází.Napětím na tomto přechodu ovládá-me proud procházející krystalem po-lovodiče. Konce krystalu tvoří vývodydrain a source. U tohoto typu tranzis-toru jsou tyto vývody zpravidla rovno-cenné a lze je zaměnit. Vývod oblastip přechodu je řídicí elektroda gate. Vevětšině aplikací je přechod pólován
VH
(Pokračování příště)
v závěrném směru a přechodem pro-chází jen velmi malý zbytkový proud.Komplementární tranzistor JFETs kanálem p bude mít krystal polovo-diče typu p a oblast gate s vodivostí n.Princip tranzistoru MOSFET (metal-oxide semiconductor FET) je podob-ný. Největší odlišností je použití izolo-vané řídicí elektrody. Schematickýprůřez planárním tranzistorem MOS-FET je na obr. 52.
Obr. 52. Princip tranzistoruN-MOSFET 
Do krystalu polovodiče s vodivostíp jsou blízko sebe nadifundovány dvěoblasti bohatě dotované příměsí n.K těm jsou připojeny vývody drain (D)a source (S) tranzistoru. Povrch krys-talu je pokryt tenkou izolační vrstvouSiO
2
. (Ta se vyrobí oxidací krystalu.)Na izolační vrstvě je v prostoru mezidrain a source napařena další elektro-da tvořící gate (G). Není-li na gate při-vedeno žádné napětí, neprochází meziD a S žádný proud. Přivedeme-li na Gkladné napětí, vznikne mezi elektrodoua krystalem polovodiče elektrické pole.Kladný náboj se hromadí na gate, zá-porný těsně pod izolační vrstvou a in-dukuje v polovodiči inverzní vrstvu (ka-nál) typu n. Tímto kanálem již můžeproud procházet. Čím je napětí na Gvětší, tím tlustší je indukovaná vrstvaa menší odpor mezi D a S.U tohoto tranzistoru s kanálem n pro-chází proud mezi D a S až od určitéhokladného napětí mezi G a S, při kterémse vytvoří inverzní vrstva. Takový tran-zistor pracuje jen v tzv. obohaceném re-žimu (enhancement mode). Technolo-gicky lze kanál mezi D a S vytvořit difuzí již při výrobě. U takového tranzistorumůže procházet proud mezi D a S užpři nulovém napětí mezi G a S. Zvětšu- jeme-li napětí na G, proud se zvětšujea naopak. Tento tranzistor pak můžepracovat v obohaceném (
GS 
>0)i ochuzeném režimu (depletion mode,
GS 
<0).I tranzistory MOSFET se vyrábějív komplementárním provedení s kaná-lem vodivosti p.
Obr. 53. Schematické značky tranzisto-rů JFET a MOSFET s kanálem n a p
Srovnejme nyní oba typy polem ří-zených tranzistorů. Tranzistory JFET jsou určeny pro zpracování malých sig-nálů, výborně se hodí např. do nf před-zesilovačů a vf oscilátorů. Maximálníproud teče tranzistorem při
GS 
= 0 abývá zpravidla jen několik miliampér.Napětí gate může být sice i o několikdesetin voltu větší než nula (proud tran-zistorem se opravdu trochu zvětší),v praxi se toho využívá jen vzácně.Nevýhodou je také poměrně velký roz-ptyl parametrů, který může ztížit návrhobvodu s tranzistory JFET.Tranzistory MOSFET se vyrábějí promalé i velké proudy. I „malé“ typy majív sepnutém stavu odpor pouze něko-lik ohmů, výkonové několik desetin ažtisícin ohmu. To je předurčuje pro pou-žití ve spínaných zdrojích, impulsníchregulátorech a dalších „spínaných“ ob-vodech. Jako spínače mají velký od-por v rozepnutém a malý odpor v se-pnutém stavu. Ztráty na tranzistoru jsou malé a často se obejdou bez chla-diče. Nic však nebrání použít je i v nf výkonových zesilovačích, spojitých re-gulátorech a jiných „analogových“ za-pojeních.U tranzistoru MOSFET nelze zamě-nit vývody D a S. Vývod S je totiž spo- jen také se substrátem – základnímkrystalem polovodiče. Substrát a opač-ně dotovaná oblast vývodu D tvoří vestruktuře tranzistoru parazitní diodu,která je v závěrném směru připojenamezi D a S. (Vyhledáním této diody lzeidentifikovat vývody neznámého tran-zistoru MOSFET.) Při běžném provo-zu tato dioda nijak neovlivňuje činnosttranzistoru, pokud však prohodíme vý-vody D a S, bude pólována v propust-ném směru!Pro úplnost je třeba dodat, že tran-zistory MOSFET jsou základním prv-kem všech číslicových integrovanýchobvodů s velkou hustotou integrace.V souvislosti s tranzistory MOSFET je třeba zmínit jejich citlivost na elek-trostatický náboj. Izolační vrstva gate je velmi tenká a napětí již několika de-sítek voltů ji může prorazit, čímž setranzistor nenávratně zničí. U někte-rých typů je proto mezi G a S integro-vána Zenerova dioda, která nebezpeč-né napětí omezí. V každém případě jenutno při práci s MOSFET vyloučitmožnost vzniku elektrostatického ná-boje. Pracoviště by mělo být uzemně-no, rovněž tak pracovník. Vhodná jepracovní deska z mírně vodivého ma-teriálu (např. dřevo) a páječka s nepří-mým ohřevem s uzemněným hrotem.Tranzistory JFET jsou vůči elektro-statickému poli mnohem odolnější.Průraz přechodu je nedestruktivní, pře-kročí-li se napětí
GS 
a proud je jenmalý, podobně jako u běžné diody.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->