Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Maassluise Courant week 03

Maassluise Courant week 03

Ratings: (0)|Views: 315|Likes:
Published by thuisbladen

More info:

Published by: thuisbladen on Dec 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2011

 
010-409.01.44
TAXATIERAPPORTNODIG?
Uitgave: Maassluise Courant BVPostbus 24, 3140 AA Maassluis Dr. Kuyperkade 28, 3142 GC MaassluisTelefoon 010 5912823 - Fax 010 5913335.
www.thuisbladen.nl
Verschijnt elke donderdagin Maassluis, Maasland, Maasdijken Hoek van Holland.
 De  Sc ha ke l
75e JAARGANG No. 1821 JANUARI 2010Oplage 25.000
In deze krant:
FIETS-BEL-BUS010-5912175
REPARATIE-SERVICE
ophalen & brengenfietsen, brommers en scooters
 
JOS LOCK
 
2-wielers
Haven 11 Maassluis 010-5912175www.joslock.nl
De
 
MAASSLUISE COURANT
de Schakel
is nu ook verkrijgbaar bij:
Shell Maasland,
Laan 40-45
Shell Maassluis
Kwartellaan / Westlandseweg
Shell Westland,
Coldenhovelaan
Albert Heijn de Block,
Palet
De krantnietontvangen?
Bel dan uw klacht door naar:Broos Verspreiding in Maasdijk 
(0174) 514508
info@broosverspreidingen.nl
Strooien moet anders vindt VSP
 
Pagina 4
Er klonk muziek bij de BOR-KAS
Pagina 16
binnekt
     b     i    n    n    e    n     k    a    n     t
De toekomstis voor mijaltijd zonnig 
De gezelligste 
SNUFFELMARKT
in de
Olympiahal
24 januari 2010
met ca.100 kramen en een koffieterras.De grootste markt in de regiomet 2e hands goederen.
Olympiahal, Rozenlaan 2 Maassluis.Geopend van 10.00 tot 16.30 uur.Inlichtingen:
EETCAFÉ THE OLLIES
Telefoon: 010-591541006-22973881 / 06-44306585
‘de Beste Coach ben je zelf’ 
maar hoe doe je dat? 
Volg de basisopleiding Mental Coaching
Docent/trainer John Moens 
Auteur van: ’De Weg naar Zelfvertrouwen en Succes’ 
Meer info? 
Even googlenof bel: 010-59 22564 / 06-30322257e-mail: jhamoens@kabelfoon.nl
Start nieuwe cursus 4-2-2010 in Koningshof te Maassluis 
door: Zijvanjansen
Deze week staat Maassluis vol-ledig in het teken van… musical!Zondagavond zagen ruim 1,7 mil- joen kijkers hoe de MaassluiseNoortje Herlaar (24) zich metvolle overtuiging naar een finale-plaats zong in de populaire tele-visieshow Op Zoek naar MaryPoppins. Zij is hiermee een van delaatste drie kanshebbers voor dehoofdrol in deze adembenemendemusical van Joop van den EndeTheaterproducties/Stage Enter-tainment. Supercalifragilisticex-pialidocious….!!
Een cadeautje voor Maassluis
‘Maassluis is ongelofelijk trots opNoortje’, zegt initiatiefnemer ChrisKalkman. ‘Het is geweldig als iemanduit je eigen stad zo’n fantastische pres-tatie levert en ik vind dat zoiets nietongemerkt voorbij mag gaan.’ LindaJansen, stadspromotor van de EersteStad aan de Waterweg was meteenenthousiast over het plan van Kalk-man. ‘Wij willen Maassluis op dekaart zetten’, zegt Jansen namens deStichting Promotie Maassluis. ‘Watis dan mooier dan een ambassadricedie dat op de nationale televisie doet?!Noortje Herlaar is een prachtig ca-deautje voor de stad, maar daarbij isze natuurlijk ook gewoon waanzinniggoed! Wij hopen van harte dat zij diehoofdrol in de wacht zal slepen. Onzestem heeft ze!’
Zondag 24 januari:groot scherm in Koningshof 
Bianca van der Hoek, bedrijfsmana-ger van uitgaanscentrum Konings-hof, stelt a.s. zondag 24 januari graageen zaal beschikbaar.‘De moeder van Noortje werkt bijons, dus wij leven sowieso al wekenvan heel dichtbij mee. Nu ze in de fi-nale staat, kan het wat ons betreft nietmeer fout. Alle reden voor een grootNoortje feest!’
Sms NOORTJE naar 5200
‘Vanaf maandag zijn er door de helestad posters verspreid, waarin we ie-dereen vragen a.s. zondag naar Ko-ningshof te komen’, aldus Jansen.‘Daar volgt dan de apotheose meteen zinderende avond, waar de finalevan de liveshow op een groot schermwordt uitgezonden. Iedereen is vanaf 19.30 uur van harte welkom om hetmee te beleven. Entree is gratis, eni-ge wat we vragen is of je in het geelgekleed wilt komen en of iedereenmassaal op Noortje wil stemmen. Wijgaan er alles aan doen er een grootfeest van te maken!’
Biografie Noortje
In Maassluis is Noortje Herlaar o.a.bekend door haar optredens tijdensde Furieade, het Doorzomer Festi-val en de Feestweek van voetbalclubMSV’71. Landelijke bekendheid ver-wierf ze vooral met haar rol als LisaHouseman, de zus van hoofdrolspeel-ster Baby, in de musical Dirty Dan-cing van Joop van den Ende Theater-producties/Stage Entertainment.
Beleef de finale mee!
Initiatiefnemers Kalkman, Jansenen Van der Hoek roepen iedereen opom tijdens de uitzending massaal opNoortje te stemmen, door haar naamte sms-en naar 5200 en aanstaandezondag aanwezig te zijn in Konings-hof voor de spetterende finale van OpZoek naar Mary Poppins.De zaal gaat open om 19.30 uur, deuitzending
begint om 20.20 uur. Dedresscode is geel, de kleur die Noor-tje al weken draagt tijdens de show.
Maassluise in finale Op zoek naar Mary Poppins
Héél Maassluis in de ban van Noortje!
door Chrit Wilshaus
De winkeliers van winkelcentrumKoningshoek zijn inmiddels door de
Winkelcentrum wordt niet verkocht
gemeente op de hoogte gesteld overhet schrijven van Unibail-Rodamcodat eind december vorig jaar bij degemeente binnenkwam. Daarin steltde huidige eigenaar niets anders tehebben kunnen doen dan de koop-overeenkomst met ASR Vastgoed teontbinden.En dat betekent dat de plannen dieASR Vastgoed eerder presenteerdeniet doorgaan. Net zoals alle andereplannen met het winkelcentrum in deijskast dan wel de prullenbak terechtkwamen.ASR Vastgoed was, samen met degemeente, ook tegen verplaatsingvan het winkelcentrum naar de Ka-pelpolder.Inmiddels zouden er meerdere gega-digden zijn om het winkelcentrum tekopen.Kees Smits (ChristenUnie) maakteafgelopen dinsdagavond tijdens hetactualiteitenhalfuur in de gemeen-teraad gebruik van de mogelijkheidvragen te stellen over de verkoop vanhet winkelcentrum die nu niet door-gaat.Volgens Smits heeft het college zichbij de onderhandelingen laten leidendoor ASR Vastgoed “terwijl zij totaalgeen partij waren” en is de gemeentedoor ASR Vastgoed “aan het lijn-tje gehouden.” “Door vertrouwen testellen in ASR Vastgoed is er 2,5 jaarvertraging ontstaan!”
Kosten
Smits wilde bovendien weten hoehet staat met alle gemaakte ambte-lijke kosten? “Op wie kunnen die nuverhaald worden?” Verder vroeg devoorman van de ChristenUnie of hetcollege nu wel bereid is om serieusonderzoek te doen van verhuizingvan het winkelcentrum naar de Ka-pelpolder.Op die laatste vraag antwoordde ver-antwoordelijk wethouder Arnold Ke-ijzer ontkennend. Verder ontkende hijdat de gemeente slechts met een par-tij om de tafel heeft gezeten. Volgenshem ging het steeds om drie partijendie bij het overleg betrokken waren:Rodamco-Uniball en de gemeente.De portefeuillehouder zij met de be-trokken partijen te willen overleggen“om te kijken hoe we daar verder meegaan.”Wat de kosten betreft, merkte wet-houder Keijzer op dat daar afsprakenover gemaakt zijn.Het contract dat tussen Rodamco-Uniball en de gemeente is gesloten, isvolgens burgemeester Koos Karssenleidend.De voorzitter van de raad en van hetcollege benadrukte dat het echter omeen complexe zaak gaat. “Enige te-rughoudendheid is misschien niet on-verstandig”, hield hij het college en deraad voor.PvdA en VVD drongen aan op eendebat over deze kwestie in de raad.De agendacommissie moet daar overbesluiten maar het leek er dinsdag-avond op dat het college niet onwel-willend tegenover een discussie inde raad staat. “Gelet op de gemaakteafspraken, zal zorgvuldigheid van hetcollege de boventoon voeren”, merktewethouder Keijzer op. En burgemees-ter Karssen voegde daar aan toe: “Wezijn partij in een zaak die complex is.Twee van de drie partijen hadden eenmeningsverschil.Daar moeten we verstandig mee om-gaan. We zullen de raad informerenin het openbaar als het kan en andersin beslotenheid. U moet het collegenu even de ruimte geven om een goe-de koers te bepalen om geen schade teleiden als gemeente. Het college is eralles aan gelegen om de zaak weer oporde te krijgen.
MAASSLUIS – Winkelcentrum Koningshoek wordt niet verkocht.Na ruim 2,5 jaar onderhandelen zijn eigenaar Unibail-Rodamcoen ASR Vastgoed het niet eens kunnen worden over de te betalenprijs. De nieuwbouw van het winkelcentrum is daarmee opnieuwop de lange baan geschoven.
www.huisman-autobedrijf.nl
AUTOMOBIELBEDRIJFHUISMAN B.V.
MAASAMBACHT 15, MAASDIJKTELEFOON 0174-518171
door Chrit Wilshaus
Volgens voormalige D66-fractievoor-zitter en raadslid Bert de Reuver wasdeze locatie uitgezocht omdat daar eenaantal talentvolle ondernemers zijn ge-vestigd.“Ik ben nieuw in dit politieke veld, eengroentje op mijn 62 -jarige leeftijd”,vertelt lijsttrekker Eijskoot. “Ik wasvoorzitter van de partij en in 2004 zijnwe, zoals iedereen weet, na hard wer-ken van Bert (de Reuver, red.) toch nietin raad gekomen. Toen waren veel le-den terecht teleurgesteld en ik vervol-gens samen met anderen van D66 ge-probeerd de afdeling destijds toch nogovereind te houden. Toen we merktendat er veel jongeren bijkwamen inspi-reerde dat zodanig dat ik dacht: wegaan er toch weer helemaal voor omhet anders te maken. De partij kendehoogtepunten en zeer diepe diepte-punt.” Volgens Eijskoot gingen er ook in Maassluis stemmen op te heffen?“Maar wij dachten eraan om pas op deplaats te maken en ons op de Europeseverkiezingen te richten. Daarna wildenwe kijken hoe de vlag er bij in. En hierstaan we weer.” Eijskoot geeft toe dathet succes van D66 mede te danken isaan Gert Wilders, waar D66-voormanAlexander Pechtold zich in de Kamertegen verzet. “En dat spreekt veel men-sen aan, hebben we gemerkt.”
Speerpunten
Het programma bestaat uit vijf speer-punten: werken; kennis; duurzaam-heid; wonen en kwaliteit van bestuur.Eijskoot: “Wij vinden de binnenstadheel belangrijk en willen die ontwik-keling bevorderen. Verder willen wewerkgelegenheid voor starters creëren.Kennis is de basis van alles. Dus een le-venlang leren moet wat ons betreft uit-gangspunt zijn. Als het om duurzaam-heid gaat, willen we dat Maassluis deeerste stad wordt van Nederland. Hetaanbod van huizen moet aansluiten bijde woonbehoefte van de burger. En watde kwaliteit van bestuur betreft, gaathet er om dat die ingewikkelde regel-geving, en bureaucratie wat vermin-deren. Die regels hebben we overigensniet altijd zelf in de hand; regels komenuit Den Haag of Brussel. Wat we welin de hand hebben is dat we mensenkunnen helpen met regels om te gaan.En verder vinden we dat de regeldruk moet verminderen. Daarnaast vindenwij de dubbelrol van de burgemeesterdie zowel voorzitter van de raad als vanhet college is, een lastige en we zagengraag dat dat veranderd. Volgens Eijs-koot zal daar overigens nog zeker vier jaar overheen gaan.Wat de plannen, al dan niet uitgewerkt,van D66 betreft, stelt Eijskoot geengreep in de gemeentekas te zullen doenom alles te kunnen realiseren. “Maaraan al onze plannen hangt zeker eenprijskaartje, dus zullen er keuzes ge-maakt moeten worden.”Als het aan D66 ligt, wordt het collegestraks na de verkiezingen kleiner. “Vijf wethouders is voor een stad met de om-vang van Maassluis echt te veel”, weetEijskoot.Opvallend is dat de eerste drie kan-didaten op de lijst mannen zijn. Deeerste vrouw komen we pas op plaatszeven tegen. “Er komen jammerge-
noeg geen vrouwen voor bij de eerstezes”, bekent Eijskoot. “We hebben erhard voor gewerkt en we hadden eenvrouw maar die is verhuisd.”
D66 wil het anders gaan doen
MAASSLUIS – Anders Ja D66 is de titel van hetverkiezingsprogramma van de democraten bij degemeenteraadsverkiezingen van woensdag 3 maart dit jaar.Ondertitel van het programma is Maassluis niet groter maarbeter. Het programma werd door lijsttrekker Leo Eijskootafgelopen dinsdagavond gepresenteerd op het adres Noordvliet149. De partij gaat er vanuit bij op 3 maart drie zetels in de wachtte kunnen slepen.
 D66 bracht een toost uit op haar nieuwe verkiezingsprogramma. Foto: Roger van der KraanFoto: Roger van der Kraan
 
ERKDIENSTEN 
M
 AASDIJK 
OEK VAN 
OLLAND
 AALDWIJK &
LAARDINGEN 
PROTESTANTSE KERK MAASDIJK 
Zondag 24 januariHet Kruispunt
09.30 uur ds. A. Westerdij(Maasdijk).
De Hoeksteen
09.30 uur ds. G. J. Mink (Maasdijk).
Het Kruispunt
19.00 uur ds. A. Sterrenburg(Voorburg).
 VERENIGING VRIJZINNIGPROTESTANTEN AFD. MAASDIJK 
De diensten worden gehouden in onsgebouw aan de Maasdijk 40, zondag-morgen, aanvang 10.00 uur.
HOEK VAN HOLLANDEVANGELISCHE GEMEENTEDE BAZUIN
De samenkomsten beginnen om10.00 uur en worden gehouden inwijkgebouw ,,de Hoekstee”, Merca-torweg 50 te Hoek van Holland.
Zondag 24 januari
Spreker G. J. Pellikaan.
PAROCHIE ST. EGBERTUS
Zondag 24 januari
11.00 uur Geen opgave ontvangen.
HEENWEGPAROCHIE ST. LAMBERTUS
Zondag 17 januari
09.30 uur Geen opgave ontvangen.
EVANGELISCHE GEMEENTEPAROUSIA NAALDWIJK 
Gebouw de Kandelaar, Dijkweg 19,Naaldwijk. Aanvang 15.30 uur.Inl. 0174-627392
Zondag 24 januari
Spreker: .......
 VLAARDINGENKERK VAN DE NAZARENER
Zwanensingel 1, Vlaardingen, tel.010-4748419
Zondag 24 januari
9.30 uur en 11.30 uurds. M. van Immerzeel.
MARANATHAKERK 
Prof. Mekelstraat 255, VlaardingenIedere eerste zaterdag van de maandIndonesische dienst om 17.00 uur.
Kerken Weekenddiensten
Kerken Weekenddiensten
21 JANUARI 2010PAGINA 2 
WEEKENDDIENSTHUISARTSEN
Er is buiten kantooruren één centraaltelefoonnummer voor de spoedge-vallendienst van uw huisarts.
010-2493939
Dit is het nummer van de CentraleHuisartsen Post Nieuwe WaterwegNoord.
Gelieve dit nummer alleen te bel-len wanneer u een dringende me-dische klacht heeft,
die niet tot devolgende werkdag kan wachten.Wanneer uw klacht wel kan wachten,belt u op de eerstvolgende praktijk-dag uw eigen huisarts.
SPOEDGEVALLENDIENSTTANDARTSEN
In de avond en in het weekend is dedienstdoende tandarts te bereikenvia één centraal nummer:
0900-8212230.
Gelieve dit nummer alleen te bellenwanneer u een ernstige tandheelkun-dige klacht heeft, die niet tot de vol-gende werkdag kan wachten. Wan-neer uw klacht wel kan wachten, beltu op de eerstvolgende praktijkdag uweigen tandarts.
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK 
Overdag:
apotheken in Maassluisopen van 08.00-17.30 uur.De Rijnmond Apotheek Schubert-laan 1, tel. 010-5912209) is op werk-dagen geopend van 08.00 tot 19.00uur en op zaterdag van 10.00 tot17.30 uur.Servicepunt Docwerk (Vloot 206b)is op werkdagen geopend van 16.00tot 18.00 uur, hier kunt u alleen te-recht voor het afhalen van uw me-dicijnen. Deze locatie heeft geengeneesmiddelen meer op voorraad.
Avonddienst- en Nachtdienst
Telefoon 010-4702645 (u wordtdoorgeschakeld naar regionaledienst-apotheek.
WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN
LIV Verloskundigen dienst mevr.Loura van Hees-Spijker of IrisLensveld, tel. 010-5922816; 06-22245541, b.g.g. 010-2493000.Verloskundige Praktijk van mevrJ.A. van Dalen en mevr. K. vanWijngaarden, tel 010-5914380
ver-vullen voor de eigen praktijk week-enddiensten.
WEEKENDDIENSTENDIERENARTSEN
Openingstijden maandag t/m vrij-dag 8.30-19.30 uur voor dierenkli-niek Maassluis en dierenkliniek “DePolder.Zaterdag van 9.00 - 13.00 uur alleendierenkliniek “De Polder”.Voor
spoedgevallen ‘s avonds
en inhet
weekend
kunt u bellen:Dierenkliniek Maassluis, tel.: 010-5914470 of Dierenkliniek de Polder,tel.: 010-5921978.
DIERENKLINIEK DE DELTA 
Dierenkliniek De Delta, Foppenpol-der 1, 3155 EA Maasland, tel.nr. 010-5920696.Openingstijden:ma t/m vr 08.00 - 18.00 uurdo 08.00 - 19.30 uur.
Voor spoedgevallen: ’s avonds/’snachts/ weekend 010-5920696.
CAREYN CONTACT
088-123 99 88 (lokaal tarief)
Careyn is van maandag t/m vrijdagvan 08.00 tot 17.00 bereikbaar voorvragen en informatie op het gebiedvan zorg en welzijn. Voor spoedgeval-len is Careyn Contact 24 uur per dag,7 dagen per week bereikbaar. Tevensis Careyn te bereiken via email: con-tact@careyn.nl.
DIABETESLIJN
033-4630566, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes(24 uur per dag, ‘s nachts alleen ingeval van nood) en over de productenen diensten van deDiabetesvereniging Nederland.
MAATSCHAPPELIJKEDIENSTVERLENINGNIEUWE WATERWEG,
Buro algemeen maatschappelijkwerk Maassluis
Veerstraat 13, 3142 CP Maassluis, tel.5914499.Het AMW biedt hulp bij psycho-soci-ale problemen o.a. relatie- en opvoe-dingsproblemen, verwerkingsproble-men (bijv. echtscheiding, overlijden,sexueel misbruik, mishandeling),angst- en spanningsklachten, asserti-viteitsproblemen, problemen rondomhomosexualiteit, problemen op hetwerk of op school, problemen metmaatschappelijke organisaties. Kort-om het AMW is er voor personen dieproblemen hebben met zichzelf en/of met het functioneren in hun socialeomgeving. Naast individuele-, (echt)paar- en gezinsgesprekken, kan mendeelnemen aan groepen/cursussen.Tevens biedt het AMW hulp bij hetgeven van informatie en advies m.b.t.sociale wetgeving en voorzieningen(sociaal raadsliedenwerk alleen opafspraak).Het AMW is bereikbaar van maan-dag tot en met vrijdag van
09.00-17.00 uur.
Cliënten kunnen de heledag binnenlopen.Buiten kantooruren is in spoedei-sende gevallen een maatschappelijk werker bereikbaar via de Algemenehulpcentrale, telefoonnummer 010-4763944.Arabisch/Berbers spreekuur: elkevrijdagochtend van 9.00 – 12.00 uur
SENSOOR:DAG EN NACHT ECHTE AANDACHT
Telefonisch bereikbaar: 010-4362323of 0900-0900-0767.Ook u kunt chatten of mailenInfo: www.sensoor.nl
PROTESTANTSE GEMEENTETE MAASSLUIS
Grote Kerk, HervormdZondag 24 januari
10.00 uur ds. J. van Belzen.19.00 uur ds. P. Vermaat, Veenen-daal.
Zondag 24 januariImmanuëlkerk
09.30 uur dhr. K. ‘t Hart.
De Ark
10.00 uur ds. C. M. Schreuder.
Koningshof 
10.00 uur ds. G. van Dijk.Voor meer informatie kijk op onzewebsite www.pknmaassluis.nl.Ook wij doen mee aan de Week vanGebed. U bent bij ons welkom opvrijdag 22 januari in Koningshof om19.30 uur.
DrieMaasHaveZondag 24 januari
13.30 uur geen opgave ontvangen.
NEDERLANDSGEREFORMEERDE KERK 
De Kern, P.C. Hooftlaan 12Zondag 24 januari
9.30 uur – dominee Pieter Kleingeld,Maassluis.PreCat: groep 7 en 8 van de basis-school en de brugklas.16.30 uur dominee Fred Blokhuis,Schiedam.Voor kinderen tot 4 jaar is er opvangtijdens de ochtenddienst.Inlichtingen:ds. Pieter Kleingeld, 010-5903911,pieter.kleingeld@kabelfoon.nl. Of via internet : www.ngkmaassluis.nl
CHRISTELIJKEGEREFORMEERDE KERK 
Bethelkerk, Wagenstraat 9
Zondag 24 januari
10.00 uur ds. M. Vlietstra.16.30 uur ds. M. Vlietstra.Er is kinderoppas tijdens de morgen-dienst. Nadere inlichtingen: J. Beijl,tel.: 010-5922225(of via: www.cgkmaassluis.nl)
GEREFORMEERDE KERK  VRIJGEMAAKT
Ibisstraat 1Zondag 24 januari09.30 uur
drs. G. den Dulk.
16.30 uur
ds. G. Messelink.Tijdens de morgendienst is er kinder-oppas.De diensten worden gehouden in HetKompas, Ibisstraat 1, Maassluis.Voor meer informatie kijk op onzewebsite www.maassluis-gkv.nl.
MARANATHAKERK EVANGELISCHE GEMEENTEMARANATHA 
G.A.Brederolaan 49, tel. 010-5923608www.egma.nlMaranathakerk is een kerk in bewe-ging: ongedwongen, eigentijds, laag-drempelig en enthousiast.Een plek waar iedereen zich thuismag voelen en waar mensen vanuitGods liefde hoop en herstel ontvan-gen.Zang, inspirerende muziek en korteprediking zijn een aantal ingredi-enten die de zondagochtend tot eenfeestelijke happening maken. Elkezondag om 10.00 uur ben je van hartewelkom. Zondag 24 januari zal Pie-ter-Jan Korpershoek spreken.Voor de basisschoolkinderen is er eeneigentijds programma. De allerklein-sten (0 tot 2 jaar) krijgen alle aandachten zorg van oppas. En de peuters (2tot 4 jaar) beleven een hoop plezier inhun eigen ruimte.Na afloop kun je altijd een kopje kof-fie drinken met iets lekkers erbij!
HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAP
Plaats van samenkomst: Houtsnip-straat 4. Eredienst, elke zondag om09.30 uur. Voorganger R. Olthof. In-lichtingen, tel. 010-5911092.
 JEHOVAH’S GETUIGEN MAASSLUIS
Burg. Zaneveldstraat 217Vergadertijden:Zondag aanvang 10.30 uur.Dinsdag aanvang 19.30 uur.Iedereen is welkom.Geen collectes.
BAPTISTEN GEMEENTEMAASSLUIS
Fenacoliuslaan 16
Zondag 24 januari
10.00 uur voorganger W. J. van derLeer.Iedereen van harte welkom.
LEGER DES HEILS
Noordvliet 61-633142 CJ Maassluis
Zondag 24 januari
09.15 uur; 10.00 uurGeen opgave ontvangen.
Maandag
10:00-12:00 u. Open Huis13:00-15:00 u. Open Huis & Kle-dingwinkel
Dinsdag
10:00-12:00 u. Open Huis
Woensdag
13:00-15:00 u. Open Huis
Donderdag
13.30 – 15.30 uur Seniorenclub
Vrijdag
13.00 – 15.00 uur Open Huis & Kle-dingwinkelInl: 010 -5912715U bent tijdens al deze activiteiten vanharte welkom.
 VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP AFD. MAASSLUIS
In het kerkgebouw aan de Constan-tijn Huygensstraat 1 gaat op zon-dag 24 januari voor Cisca Peters uitMaasluis.Aanvang van de dienst 10.15 v.m.Organist is dhr As uit Vlaardingen.Na afloop van de dienst wordt u uitge-nodigd voor een kopje koffie. Belang-stellenden zijn van harte welkom.
R.K. PAROCHIE H.H. ANDREASPETRUS EN PAULUS MAASSLUIS
Kerkgelegenheid: Petrus en Paulus-kerk Andreasplein 1, 3144 PL Maas-sluisParochiesecretariaat: Andreasplein1, 3144 PL: tel. 5912080.Bereikbaar: maandag, woensdagen vrijdag 9.30-12.30 uur en 13.00-15.00 uur.E-mail: secretariaat@appp.nlParochiesite: www.appp.nlGiro kerkbestuur: 114641 en 697113.
Leesrooster in de H. Eucharistie:
Derde zondag door het jaar: Neh. 8:2-4a + 5-6 + 8-10; uit Psalm 19; 1kor. 12: 12-30; Lucas 1; 1-4 +4, 14-21
Petrus en Pauluskerk
Zaterdag 23 januari: 19.00 uur:Woorddienst met zang. Voorgangerde heer J. Cobben.Zondag 24 januari: 10.00 uur: H.Eucharistie m.m.v. Cantate Domino.Voorganger pastor K. de Rooij. Mis-intenties: Bep Kamerbeek-Biemans;Anton Davids; Jan Gordijn; Gerardde Jongh; Wim van der Knaap; Hansden Hollander.Maandag, dinsdag en donderdag:9.00 uur: Lauden.
Kloosterkapel
Woensdag en vrijdag : 9.00 uur Lau-den.
MEDEDELINGENWeek van Gebed
De Week van Gebed (17-23 januari)van de Evangelische Alliantie en deRaad van Kerken heeft dit jaar alsthema “Jij bent mijn getuige”. On-der dit motto zullen christenen overde hele wereld samen bidden. Samendanken en bidden voor ons zelf, voorde mensen in onze directe omgevingen voor de vele vervolgde christenenin deze wereld. Christelijke eenheidis een vrucht van onze verbondenheidmet Hem. Elke samenkomst begintom 19.30 uur en duurt ongeveer éénuur.Woensdag 20 januari: De Kern.Donderdag 21 januari: Maranatha-kerk.Vrijdag 22 januari: P.K.N. Konings-hof.Raad van Kerken
Woorddienst
Zaterdag 23 januari is er een Woord-dienst. Voorganger is dhr. J. Cobben.Voor de viering kunt u uw persoonlij-ke intentie weer in het boek noteren.
Aktie Kerkbalans 2010
Een kerk is van blijvende waarde!.Met dit motto wordt u ook in januariweer benaderd om mee te doen metde aktie kerkbalans. Afgelopen week zijn weer tientallen vrijwilligers destraat op gegaan om u de enveloppe teoverhandigen. De twee weken daarnaworden uw toezeggingen weer opge-haald. Dingen van blijvende waardezijn zeldzaam. Maar ze bestaan, ende kerk is er een van. De plaats waar je samenkomt om God te ontmoetenen een gemeenschap te vormen, zo-als vele generaties voor ons. Waar hetniet omgaat wat je bezit of presteert,maar om wie je bent. Een plaats waariedereen welkom is. Dat is van blij-vende waarde. Daarom willen wegraag nogmaals de aktie Kerkbalanswarm bij u aanbevelen. De financiëlebijdrage waarmee u uw parochie, enal het goede werk dat van daaruit ge-daan wordt, steunt en in stand houdt.Namens het parochie bestuur. AadVijverberg.Parochiesecretariaat
BELANGRIJKETELEFOONNUMMERS
Alarmnummer Politie, Brandweer, Ambulance 1-1-2Minder dringende meldingenvoor Politie of uwbuurtagent(lokaal tarief) 0900- 8844
Maassluis-West
S. Ramsaran,
Koningshoek, Balkon fase 1 t/m 3, Compo-nistenbuurtenverspreide huizenNoord, Vloot, Schutsluis
 J.M. vanHolstein,
Componistenbuurt 
B. Notenboom,
Burgemeestersbuurt, Vogelbuurt 
F. de Krom,
SteendijkpolderZuid enNoord 
Maassluis-Oost
 J.P. Voorham,
SluispolderOost, Verspreide Huizen
G.W. vander Gugten,
SluispolderWest, Binnenstad 
H.M. Stoopman,
Havenhof medio 2008, Taanschuurpolder,Kapelpolder/Hoofd, Oranjebuurt 
L. Borsboom,
Verto, Bloemenbuurt, Bomendal
Politiebureaus in de regio:
Maassluis: Westlandseweg1, tel. 0900-8844Hoek vanHolland: 3151GC, Plancius83,tel. 0900-8844.Maasland enMaasdijk: tel. 0174-621661.
COMPLETEZORG THUIS
Hetcentrale meldpuntvoor ZorgThuisinhetWestland enMiddenDelfland vanZorginstellingenPieter vanForeestenZorgkringWestland is: 0900-7773536
ENECO ENERGIE
Postbus1014, 3000BARotterdamBezoekadres: Zuiderparkweg300, RotterdamKlantenservice: tel.: 0900-0201(euro0,10/min)Klantendesk zakelijk: tel.: 0800-1555(gratis)www.eneco.nlStoringdienente wordendoorgegevenvia hetNationaal storingsnummer gasenstroom;tel.: 0800-9009 (gratis).
CAIWAY televisie - internet - telefonie
Industriestraat30, Postbus45, 2670AANaaldwijkIwww.caiway.nl, E info@caiway.nl Voor hetaanvragenvaninformatie, technische vragenof storingenkuntu contactopnemenmethetservicenum-mer. De klantenservice is 24 uur per dag bereikbaar via088 2249 111(lokaal tarief).
MAASDELTAMAASSLUIS
Algemeentelefoonnummer........................010-5930430Telefoonnummer voor klachten..................010-5930410
GEMEENTEWERKEN
(afhalengrof huisvuil)10.00-12.00uur .......010-5916741
KLACHTENLUCHTVERVUILINGENGELUIDSHINDER
(meldkamer DCMR24uurper dag........................................................010-4733333
PATIENTENBELANGENVERENIGINGMAASSLUIS (IKG)
Voor informatie of problemenmetof over degezondheidszorg: tel: 010-4670522, Postbus391,3140AJMaassluis.
CAREYNCareyn Contact tel. 088-1239988 (lokaal tarief)
voor àl uwvragenover onze dienstenenhetaanvragenvanthuiszorgkuntu bellennaar de Thuiszorgcentrale.
Servicepunt Maassluis/Maasland:
voor uitleen, verhuur enverkoop vanhulpmiddelenenin-formatie kuntu langsgaanbij hetServicepunt,Veerstraat13, 3142CP Maassluis, openop werkdagenvan9.00tot17.00uur.
Consultatiebureaus:
Hellingkade 1, 3144 EJ Maassluis; Dr. J. Schoutenlaan 32,3145SZ Maassluis; Graaf Dirk Il laan2,3155VSMaasland.
 Thuiszorgwinkel:
Oosthavenkade 44, 3134NWVlaardingen, openvanmaan-dagtotenmetzaterdagvan10.00tot14.00uur.
STICHTING GOUWEZORG
Aanvullende thuiszorgorganisatie t.b.v. de reguliere thuis-zorgorganisatie Stichting Thuiszorg Nieuwe Waterweg-Noord (kruiswerk engezinsverzorging)24-uur per etmaalinzet van (wijk)verpleegkundigen, (wijk) ziekenverzorg-den, verpleeghulpenengezinsverzorgenden/-helpenden.24-uur per etmaal bereikbaar via tel.: 010-4738090.
MAATSCHAPPELIJKEDIENSTVERLENIGINGNIEUWEWATERWEG,Buroalgemeen maatschappelijk werk Maassluis
Veerstraat13, 3142CP Maassluis, tel.: 010-5914499.Het AMW biedt hulp bij psycho-sociale problemen o.a.relatie- en opvoedingsproblemen, verwerkingspro- blemen(bijv. echtscheiding, overlijden, sexueel misbruik,mishandeling), angst- en spanningsklachten, asserti-viteitsproblemen, problemen rondom homosexualiteit,problemenop hetwerk of op school, problemenmetmaat-schappelijke organisaties. KortomhetAMWiser voor per-sonen die problemen hebben met zichzelf en/of met hetfunctionereninhunsociale omgeving. Naastindividuele-,(echt)paar- engezinsgesprekken, kanmendeelnemenaangroepen/cursussen.HetAMWisbereikbaar vanmaandagtotenmetvrijdagvan09.00-17.00uur cliëntenkunnende hele dagbinnenlopen.Buitenkantoorurenisinspoedeisende gevalleneenmaat-schappelijk werker bereikbaar via de Algemene Hulpcen-trale, tel.: 010-4763944.
BureauSociaal Raadslieden Maassluis
Veerstraat13, 3142CP Maassluis, tel: 010-5914499.Spreekuur op afspraak: maandagenwoensdagtussen9.30en12.00uur, Veerstraat13. Bellenvoor eenafspraak: elkewerkdagvan9.00-17.00uur. Telefonisch spreekuur: maan-dag, dinsdagenwoensdagvan12.00-13.00uur.Inloopspreekureninde wijk:Inwonersvande gemeente Maassluiskunnenbij hetBSRterecht voor hulp bij vragen over wetten, regelingen envoorzieningendie betrekking hebbenop leven, wonenenwerken, zoalsregelingenbij ziekte, werkloosheid, huur enwoningzaken, personen- enfamilierecht, consumentenza-ken enz. De hulp bestaat uit het geven van informatie enadvies, hulp bij het indienen van aanvragen, bemiddelennaar instanties enz. De hulpverlening is vertrouwelijk, erwordtgeeneigenbijdrage gevraagd.
KRAAMZORG
CareynKraamzorgzorgtvoor deskundige zorgtijdensdethuisbevallingeninde kraamtijd. U kuntu iedere werk-dagtussen8.30uur en17.00uur aanmeldenvia
CareynKraamzorg Cliëntenservice, 088 - 123 9999.
Wij adviserenu omdittussende tiende enzestiende weekvande zwangerschap te doen.Voor assistentie tijdensde bevallingof bij thuiskomstuithetziekenhuisbeltu CareynKraamzorgBevallingenThuiskomst,
088 - 123 9911
.
‘MOEDERS VOORMOEDERS’
Alle inlichtingen over de aktie ,,Moeders voor Moeders”kunt u verkrijgen bij mevr Tineke Bijl, Aletta Jacobskade112, 3137 TC Vlaardingen, tel.: 010-4746665.
STICHTING MANTELZORG NWN
De StichtingMantelzorgNWN helptmantelzorgersmet:- informatie enadvies;- emotionele enpractische ondersteuning.Elke 1e donderdagvande maand iser mantelzorg-inn.Bezoekadres: Veerstraat13, 3142CP MaassluisTelefoon: 06-51694076Email: maassluis@mantelzorgnwn.nl
 VOORLICHTING OVERBORSTKANKER
Werkgroep OmgaanmetBorstkanker, tel. 010-5916634en010-5915731(alléénoverdag)
ZIEKEN- ENBEJAARDENOMROEPVLAARDINGEN
p/aHoly-ZiekenhuisUitzendingen:maandag-,dinsdag-endonderdagavondvan20.00tot22.00uurVoorverzoek-platen:donderdagavondtel010-4742222,toestel401
SCHULDHULPVERLENINGGEMEENTEMAASSLUIS
Voor inwonersvanMaassluisbestaatde mogelijkheid ombij ernstige problemenvanfinanciële aard of schuldsitua-tieshulp inte roepenvanhetProjectSchuldhulpverleninginhetstadhuis. Voor meer informatie:tel. 010-5931550, iedere werkdagvan11.30-12.30uur.Inloopspreekuur: dinsdag9.30-11.30uur.Ingang: sociale dienst.
 AFDELING SOCIALEZAKENENWERK-GELEGENHEID (VOORMALIGESOCIALEDIENST)
Stadhuis Koningshoek, Postbus 55, 3140 AB Maassluis,tel.: 010-5931935.Telefonisch spreekuur van11.30tot12.30uur.Spreekuur volgensafspraak. Hetmakenvaneenafspraak dagelijksvan08.00tot12.30uur of via hettelefonisch spreekuur.
 AA(ANONIEMEALCOHOLISTEN)WERKGROEP,,WESTLAND’’
Postbus79, 2670AB Naaldwijk,Groepsavond elke maandagavond van19.45- 22.00uur opDe Hunselaar 1te Honselersdijk. Inlichtingen:tel. 0174-628870(Peter).
STICHTING DETWEEMASTER
Woon/Zorg- en Dienstverleningscentrum, Vondelpark 2,3141CJMaassluis, tel.: 010-5910011.Elke dagiser om12.00uur eenopenwarme maaltijd voor55+. Graagvoor 10.00uur opgeven.
SENIORENWELZIJN, LOCATIEMAASSLUIS
Seniorenwelzijn helpt bij het zelfstandig (kunnen) blijvenwonen van ouderen. Door het bieden van ondersteuning,ontmoetingsplekkenenactiviteiten.OntmoetingscentrumDe VlootDe Vloot72, 3144PC Maassluis. Tel.nr. 010-5911144.OntmoetingscentrumDe VlietArthur vanSchendelstraat25, 3141ASMaassluis.Tel.nr. 010-5915000 
PAMEIJERKEERKRINGWoonvorm Groen van Prinstererkade
Biedthulp tenaanzienvanwonen, dagaktiviteitenenwerkaan sociaal kwetsbare mensen, die langdurig afhankelijkzijnvanpsychatrische hulp enmensenmeteencognitievefunktiestoornistengevolge vanernstigdrankmisbruik.Adres: GroenvanPrinstererkade 35, Maassluis.Tel.: 010-5923069. Teamleider: G. de Niet.
 VERPLEEG- ENREAKTIVERINGSCENTRUMDRIEMAASHAVE
Stadsmolen101, 3146 CT Maassluis, tel.: 010-5923488, fax:010-5915679.
TELEFONISCHEHULPDIENST
Telefonische Hulpdienstvoor geestelijke- ensociale nood:tel.: 010-4731161
PRAAT-UIT-LIJN
Voor geestelijke hulp, tel.: 0174-416441(dagennacht)of schrijf postbus122, 2690AC ‘s-Gravenzande.
 V.B.O.K.
Vereniging terBescherming vanhetOngeborenKind.
Deze verenigingbiedthulp bij ongewenste zwangerschapenna zwangerschapsverliesengeeftvoorlichtingop scho-lenenverenigingen. Ervanuitgaande, datde mensvanaf deconceptie beschermwaardigis.V.B.O.K.: Arnhemseweg23, Postbus559, 3800AN Amers-foort. Tel.: 033-4605070, hulplijn: 0900-2021088 (dag ennachtbereikbaar). Postbank: 2585780.
MEEZuid-Holland Noord
Hooikade 30, 2627 AB Delft, tel. 015- 2131151- www.meebijdehand.nl
DeconsulentenvanMEEgeveninformatie,advies,ondersteuning en kortdurende begeleiding aan mensenmeteenlichamelijkeofverstandelijkebeperking,eenont-wikkelingsachterstandofeenchronischeziekte.MEEon-dersteuntookinitiatievenvan(groepen)oudersenverzorgteencursusaanbodopmaat.OpverzoekverzorgtMEEvoorlichtingsbijeenkomsten.Dewebsitewww.meebijdehand.nlheeftuitgebreideinfor-matieoveralleswattemakenheeftmet(hetlevenmet)beperkingen.
 VLIETLAND-ZIEKENHUISMaassluis
, Buitenpolikliniek De Vloot206Algemeen...................................................010-5921822
Schiedam
, Vlietlandplein2, 3118 JH SchiedamAlgemeen.................................................010-8939393Afsprakenpolikliniek ...............................010-8930000Bezoektijden: dagelijksvan16.00tot19.30uur
ZIEKENFONDS: ZORGVERZEKERAARD.S.W.
Hoofdkantoor: ‘s-Gravelandseweg555, SchiedamPostbus173, 3100AD Schiedam, tel.: 010-2.466.466.
Dagelijks rijdend loket
Open: dinsdagmiddagvan14.00-16.00uur; donderdagoch-tend van08.30- 10.30uur envrijdagvan13.30-16.00uur.Op hetparkeerterreinvanKoningshoek bij hetpostkantoor.
RODEKRUIS,
 
afd. Welfare
Kontaktmevr. v. d. Hoek tel.: 010-5926117;mevr.Nieuwboer; tel. 0105919429
 VPTZ, VOORZORG INDELAATSTELEVENFASE
Voor menseninde laatste fase vanhunlevenbiedtde Stich-ting Vrijwilligers PalliatieveTerminale Zorg (VPTZ) hulp.Vrijwilligersvande stichtingondersteunencliëntenenhunfamilieleden. Informatie: 06 –12471661.
 AMIVEDI
Opsporingsdienstvoor dieren, Westland,tel.: 070-3251102.
GGD NIEUWEWATERWEG NOORD
Postadres: GGD Nieuwe WaterwegNoord,Postbus3051, 3130CB Vlaardingen.Tel.: 010-2488080. Fax: 010-2488088.
 ASVZZuid West Nieuwe Waterweg Noord
Biedtwonenendienstverleningop maatinMaassluis(DeLuit), Vlaardingen(Nooitgedacht)enSchiedam(De Blijhof), zowel permanent(24uursopvangingroepen)alskortdurend (ind. begeleidingof noodopvangenlogeren)aanmensenmeteenverstandelijke handicap.Tel.: 010-5925784of manager M.J. Simons, tel. enfax: 010-4263765of 06-53364298.
SOS Telefonische Hulpdienst
: 0900-0767
 Allochtone Vrouwen Telefoon
: 0104367171
 Vraagwijzer Zorg en Welzijn:
0104362244
STICHTING ONDEREENDAK(STOED)
Stoed begeleidtmensenvan18 jaar enouder metpsychia-trische en/of psychosociale problematiek, die zozelfstan-digwillen(blijven)wonen.Door middel van begeleiding in de thuissituatie, be-schermd wonen, dagactiviteiten, dak- en thuislozenpen-sion, hulp bij financiële problemen(budgetbegeleidingenbudgetbeheer), begeleid werkenenreïntegratie. Stoed iswerkzaaminde regioNieuwe WaterwegNoord.Bezoekadres: Zuidvliet111Ate Maassluis.Telefoon: 010-5991991Fax: 010-5991999 .Email: info@stoed.nl Website: www.stoed.nlPostadres: Postbus653140AB Maassluis.
DIERENAMBULANCE VLAARDINGEN-MAASSLUIS-MAASLAND
De dierenambulance is24uur per dagbereikbaar voor die-ren die in nood zijn in het gebied Vlaardingen-MaassluisenMaasland (Gem. Westland). De ambulance isbereikbaaronder nummer 06-51166899. De dierenambulance maaktonderdeel uitvanhetdierentehuis(asiel)te Vlaardingen.Gevonden huisdieren worden daar naar toegebracht enverzorgd in afwachting van de eigenaar. In het wild le-vende dieren worden opgevangen en doorgebracht naarspecialistische opvangpunten. Voor het opvangen van dedieren heeft de stichting een overeenkomst met de ge-meentenVlaardingen-MaassluisenMaasland.
n
oteren
Tijdens een feestelijke viering in dePetrus en Pauluskerk te Maassluis zijnafgelopen zondag twee nieuwe pas-tores geïnstalleerd. Op de foto linkspastor Biesjot en rechts pastor Duyn-stee. In het midden pater de Rooij diegedurende de afgelopen twee jaar alsadministrator aan de parochie ver-bonden is geweest.De installatie werd geleid door dekenBergs van het bisdom Rotterdam.De viering werd onder andere bijge-woond door de burgermeester vanMaassluis, de heer Karssen, de pas-tores Van der Helm en Jansen, pas-torale werkers Koeleman en Meijer,familieleden van de nieuwe pastoresen vertegenwoordigers van de paro-chie H. Hart van Jezus, parochie H.H.Jacobus en Martinus, parochie St.Jan de Doper – Visitatie en parochieH. Liduina en O.L.V. Rozenkrans teSchiedam alsmede de Willibrordpa-rochie te Vlaardingen.Pastor Duynstee is tevens benoemdals moderator van het op te richten“Cluster Nieuwe Maas”. Dit clusteromvat de katholieke parochies vanSchiedam, Vlaardingen en Maassluis.
Installatie pastores
Kerkradio Maassluis
Voor de uitzending van woensdag 27 januari om 18.45 uur is het volgendeprogramma samengesteld.1. Opening: “Wanneer de schemervalt”2. Psalm 84: 1 en 63. “Here, kere van ons af” Liedboek 4184. “Here Jezus, om Uw woord” Lied-boek 3285. Meditatie n.a.v. Mattheus 5: 13-16Thema: “De nutteloze zonnewij-zer”6. “Ik wandel in het licht met Jezus”7. “Groot is Uw naam”8. De jarigen/Bruidsparen9. Verzoeknummers10. Sluiting: “De dag door Uwe gunstontvangen”Voor de volgende uitzendingen kuntu verzoeknummers aanvragen tot za-terdag 23 januari.John Post, Fenacoliuslaan 16, Tel.010-5917470 (hjpost@kabelfoon.nl).
Concert Wonderwijsen Kleijne Band
Graag vragen wij uw aandacht vooreen speciaal concert in de Immanu-elkerk, Kinderkoor Wonderwijs enDe Kleijne Band. Zaterdag 6 februariverzorgen zij gezamenlijk een con-cert onder de geweldige presentatievan Clown Slimmie van De Mikkies.Diverse liederen zullen zij ten gehorebrengen. Luisteren, meezingen endansen. Niets is te gek, alles mag!50 kinderen, 19 bandleden en eenclown, dat moet wel een dolle boelworden.En weet u wat het mooiste is? De en-tree is gratis!De zaal gaat open om 18.30 uur. Aan-vang van het concert is 19.00 uur.Het concert is afgelopen om 20.30uur.Tot zaterdag 6 februari!De kinderen van WonderwijsDe leden van De Kleijne BandClown Slimmie.Minisymposium bij de NPB Maas-sluis als vervolg op het jubileumsym-posium van november 2008.Heine Siebrand en Annemiek Schrij-ver waren nog lang niet uitgesproken.Daarom bieden wij hen graag de ge-legenheid hun kennismaking te ver-diepen.Datum: Donderdag 11 februari 2010Aanvang: 15.30 uurLocatie: Het Witte Kerkje, Constan-tijn Huygensstraat 1, Maassluis.Dr. Heine Siebrand (remonstrantspredikant in de Geertekerk te Utrecht)en Annemiek Schrijver (bekend vanIkon, het Vermoeden) stellen elkaarbrandende vragen. Natuurlijk zijn ook de vragen van bezoekers van hartewelkom.Hjalmar Rosing, toonaangevend or-ganist bij de NPB Schiedam, zal demuzikale intermezzo’s verzorgen.Van 17.30 uur tot 18.00 uur is er gele-genheid elkaar te ontmoeten bij eenhapje en een drankje.Entree 7,50, NPB leden betalen 6,50.Graag van te voren aanmelden.Npb-maassluis@kabelfoon.netMaja Nieuwenhuis - den Dulk, tel 010- 426 07 56 of 06 - 29 26 73 05www.vrijzinnigmaassluis.nlKoempoelan 25 januari de eerste keerin het Nieuwe jaar, daarom nog eenSelamat Tahun Baru te wensen aanelkaar.Aanvang 10 uur Witte Kerkje Const.Huygensstraat 1 MaassluisWe hebben vernomen dat Louise onsdit keer wil trakteren!Maar dat neemt niet weg dat anderengerust ook wat lekkers mee mogennemen, desnoods even haar bellen ja- 5929460.Indische mensen of die er mee besmetzijn, houden van gezellig met elkaarpraten maar daar moet wel wat te ma-kanan of snoepen zijn!Daarom moedigen we ook altijd eenieder aan Oosterse recepten mee tenemen en dat zonodig aan elkaar uit teleggen. De maaltijd is een echt sociaalgebeuren bij ons waar men al dagen tevoren mee bezig is.Wat gaan we zo al doen de 25ste? Er isweer in een kleine bezetting levendeHawaï en krontjong muziek en duskans een dansje te maken.Er zijn ook vast verhalen over kerst ennieuwjaar en als u wat mee neemt vooreen verloting, dan gebeurt dat om dekas wat te spekken, want de entree iszoals gebruikelijk maar 2 euro. Ook is er een boekentafel, heeft u boekendie u stuk gelezen hebt -kwijt wil of ruilen, dan helpt Nel u daarmee.We kunnen u ook alvast verklappendat we over een kleine 2 maanden op8 maart a.s. iets aparts bij ons gaanzien en meemaken. Er komt een be-kende actrice ‘Oeroeg’ spelen. U vastwel bekend van de roman van HellaS.Haasse, houd de datum dus maar al-vast vrij – latere berichten komen hiernog over in deze krant.Tot maandagochtend 25 januari, in-loop 9.30 uur.P.s. We lazen in de Schakel een gewel-dig artikel over een Maassluis bedrijf dat helpt het Regenwoud in Zuid Su-matra en daardoor ook het leefgebiedvan de orang oetan (de mensaap) fi-nancieel te helpen redden.Geweldig, ook daar gaan we over pra-ten!
Donderdag 11 februari 2010 ‘Wat bezielt jòu?’
Masuk Sadja
De interkerkelijke‘Healing Rooms’
Gelooft u in gebed? Wij ook!Daarom willen we graag voor enmet u bidden voor herstel, gene-zing en alles waar u bang voorbent of wat u bezig houdt. Elkedinsdagmiddag is ons team be-schikbaar van 14.00 tot 16.00 in deMaranathakerk, Brederolaan 49 inMaassluis. Ook in dit nieuwe jaar.Voor inlichtingen of vervoer tel.010-5925691. Ook info op www.healingrooms.nl
Zondagavondzang 
Zondagavond 24 januari is er eenzangdienst in de Nieuwe Kerk teMaasland. De dienst begint om 1900uur met als voorganger Ds. G. Schou-ten uit De Lier. Het thema van dezedienst is “De glans van Gods genade”.Medewerking zal worden verleenddoor “Y.M.C.A. Gospel Choir” uitScheveningen.Ook deze avond zullen er weer enkeleverzoeknummers worden gezongen,dus kom zingen en luisteren danwordt het vast een fijne avond.De werkgroepZondagavond zangdiensten.
EHBO Maassluis
EHBO Maassluis start dit voorjaarweer met volgcursussen voor mensenmet een geldig basisdiploma EHBO. Het betreft onder andere de cursusEHBO aan kinderen.Om bij kleine ongevallen in en om hethuis de eerste hulp aan kinderen vak-kundig te bieden.Tijdens de les zal een kinderarts uvele praktijkvoorbeelden kunnenvertellen.Ouders weten maar al te goed welk ongeluk in een klein hoekje kan zit-ten.Voor de cursus zijn twee maandag-avonden gereserveerd.Voor EHBO aan kinderen zijn dat 8en 15 maart.Het cursusgeld bedraagt 25,00 euroexcl. lesboekje Heeft u interesse dan kunt zich nu alopgeven via de mail info@ehbomaas-sluis.nl of telefonisch 010-592 2015
 
21 JANUARI 2010MAASSLUISE COURAN3
 
Koningin Julianaweg 26Maasland
Zeer riante 2 onder 1 kap woning gelegen op circa 241 m2 eigen grondmet ruime garage is nu te koop. Deze fraai gelegen 8-kamerwoningmet vrij uitzicht over de groene polder maakt wonen in Maasland toteen unieke belevenis!Een ideale ruime eengezinswoning met ruime parkeergelegenheid enmet circa 190 m2 woonoppervlakte in dit groene dorp. Dit is uw Kans!
Vraagprijs € 449.000,= k.k.
Met Maeslanden bent u altijd succesvol !
Info? Kijk op www.maeslanden.
Info? Kijk op www.maeslanden.
nl
nl
Uiverlaan 29 Maassluis
Een 5-kamer hoekeengezinswoning op loopafstand van winkelcentrum“Koningshoek” is nu te koop. Deze hoekwoning op circa 127 m2 eigengrond voorziet u van vele gemakken en is snel beschikbaar!Indeling: entree, m.k. en toiletruimte; keuken v.v. diverse inbouwapp.Lichte woonk. v.v. vloerverw. en t.t. diepe zonnige tuin v.v. berging enachterom. 1e verd: overloop, 3 slaapk. en badkamer v.v. douchehoek,2e toilet en design radiator. 2e verdieping: overloop met cv opstelling(2004), wasm/droger aansl. en vierde slaapkamer. Deze woning is v.v.dubbele beglazing, ged. voorzien van vloerverwarming en rolluiken.
Berkendal 16 Maassluis
Luxe eengezinswoning met aangebouwde serre, in rustige en mooiewoonomgeving met scholen, winkels en openbaar vervoer onder hand-bereik is nu te koop. De ruimte, het afwerkingniveau en de speelsingedeelde tuin zullen u versteld doen staan!Deze fantastische woning staat garant voor veel woonplezier! Komt ugerust eens kijken…Eventueel te koop met ruime garage!
Vraagprijs € 279.000,- k.k.
 
Schollevaarstraat 70 Maassluis
Indeling app.: hal met m.k. en garderobe, toilet, living met keukenvoorzien van div. app. Zonnig balkon (ZW) aan voorzijde. 2e Verdieping:4 slaapkamers, geheel betegelde badkamer v.v. douchecabine, vastewastafel en wasmachineaansluiting. De woning is gedeeltelijk v.v.screen zonwering en is geheel v.v. hardhouten kozijnen met dubbelglas. De Woz-waarde bedraagt € 185.000,--. Deze leuke maisonnetteis een unieke kans!
Vraagprijs € 169.000,= k.k.Prof. Teldersstr. 255Vlaardingen
Indeling: entree/hal met pla-vuizenvloer. Toilet met fontein.Tuingerichte living ca. 26m2met berging en veel lichtinval.Gezellige woonkeuken ca. 12m2met kunststof werkblad en vaat-wasser-/ gasaansluiting. 1e verd.:ruime overloop. 3 slaapkamerswaarvan respectievelijk: 12m2,12m2 en 8m2 met schuifpui enFrans balkon. Lichte badkamer vzvdouchecabine met stortdouche,wastafel en wma. 2e verd.: 2kamers van 17,5m2 en 28m2 metmogelijkheid voor extra kamer.
Vraagprijs€ 259.000,= k.k.Werve 4 Maasland
Indeling: via voortuin met stenenberging heeft u t.t. de entree, halmet m.k., toiletruimte met fon-tein en t.t. cv opstelling. lichteliving met open keuken voorzienvan 5-pitsgasfornuis, vaatwas-machine, oven en rvs schouw.Zonnige tuin met plaatsje aanhet water. 1ste verdieping: over-loop welke u toegang biedt totde 3 slaapkamers (ca 14, 8 en7 m2), badkamer met doucheop-stelling, 2de toilet en dubbelewastafel. 2de verdieping: over-loop met wasmachine/drogerop-stelling en 2 slaapkamers (beideca 7m2) v.v. velux dakramen.
Vraagprijs€ 250.000,= k.k.P.C. Hooftlaan 8
Onder de rook van Rotterdam, opeen van de beste zichtlocatiesvan Maassluis, centraal gelegenin de historische binnenstad, isdit multifunctionele bedrijfspandte huur met een oppervlakte vantotaal ca. 100m². Op 5 minutenvan de rijksweg A20 en stationNS, bent u goed bereikbaar inZuid Holland op deze centralelocatie. Indeling: puibreedtevan circa 4,5m, dubbele brededeuren, volledig dubbel glas,HR-combiketel, meterkast 7 groe-pen met krachtstroom, toilet,groot parkeerplein voor de deur.
Huurprijs € 1.950,=
per mnd excl. BTW en g/w/l
Landstraat 18Maassluis
Indeling: entree, hal met toi-let, trap. Sfeervolle woonkamer(31m2) v.v lichte kurkvloer, semiopen keuken v.v. div. inbouw-app, toegang tot zonnige tuinmet ruime berging en achteruit-gang. 1e verd: 3 slpkmrs (6,2-11,2 en 12m2). Ruime badka-mer. Via vlizotrap t.t. zolder opstahoogte. Combiketel’06.Bijz: nieuwe goot,voor- en ach-terzijde gestraald en gevoegden voorzien van rolluiken. Eenprima prijs kwaliteit woning opeen top lokatie!
Koopsom€ 205.000,= k.k.Schollevaarstraat 50Maassluis
Vorstelijk wonen nabij deWaterweg en groenvoorziening,in een zeer royaal 4-kamerappartement met terras opsteenworp afstand van winkel-centrum “Koningshoek”. Dezekeurige woning is gelegen opde 1e verdieping met veel luxe.Algemeen: volledig vzv dubbelglas, berging in de onderbouwzeer goed onderhouden. Wonenin Maassluis, met alle voorzie-ningen is nog nooit zo dichtbijgeweest!
Koopsom€ 182.500,= k.k.Nobeldreef 175Maassluis
Indeling: fraaie centrale hal metlift en fietsenberging. Indelingappartement: entree, hal metm.k., slaapkamer, living met t..triant terras, keuken v.v. div.inbouwapp. Via gang t.t. ruimeslaapkamer. Vernieuwde badka-mer met douchecabine, designverw., wsm ruimte en meubelen modern toilet. C.v. kast metcombi c.v. De eigen garagebevindt zich in de onderbouw!Fraai afgewerkt app. zorgt voorperfect wonen op deze toplocatie
Vraagprijs€ 269.000,= k.k.INCLUSIEF GARAGE!Merellaan 1277Maassluis
Een fantastisch Turn-key appar-tement op de tweede ver-dieping gelegen in de JacobRoggeveentoren pal langs ” deWaterweg” is nu te koop! Hetbetreft hier een appartementmet eigen parkeerplaats in éénvan de Waterwegtorens in degeliefde burgemeesterswijk.De woning is afgewerkt metspachtelputz wanden en eendoorgelegde eiken vloer metvloerverwarming en vloerkoeling.De parkeerplaats is directgelegen bij de entree van degarage! Een kant en klaarTopappartement!
 
..oek,rndeling: entree, m.k.icht
 
wkkkkkkkkvvvvvvv..vvvvv.....vlvlvlvlvvlrrrrrrrvrvrvrvrvr.
 
w........iiiiiiizz
 
ri l r 
 
ilr .. .... kkkkkkkrrrrrrrrrr r v.vv.v.v.... douch, vvvvvvvvvvv pstelling
 
iiiiiiiisiiiiiiv.vvv.v.
 
......... rrrr i
 
i
 
in
 
r
 
r
 
rl . vrd: overloop, l.toilet ein radiator. 2e verdieping: overl/droger asl. n vierde slaapkamer. Deze w
 
v vloerverwarmin n olluik
 
kkkkllli
 
kllrvi.
 
.r ..  rlrl vv 2004), waubbele beglazing, ged. voorzien v
 
i
 
llliiikikkiiiiir
 
remik
 
krv
 
rvl
 
lv
 
lvlreann vi
 
il
 
l.
 
l.ri
 
ig
 
i....  d
 
. .r. 
 
. .rkk ii .
 
k.
 
....vvvvrrlllkkkk...  rlrl n. l
 
Regio’s mooiste woningen staan op www.maeslanden.nl
Van der Horststraat 1Maassluis
Kant en klaar wonen op eenfantastische locatie in de bin-nenstad van Maassluis! Deze per-fect afgewerkte 3-kamerwoning isvoorzien van vele extra’s en heefteen royaal zonnig dakterras vanca. 30m2. Algemeen: verkopershebben de woning volledig ver-nieuwd, te weten: stucwerk 2005,dakkapel 2009 en schilderwerk2008. Deze woning is geheel vzvdubbel glas en de afwerking isronduit uitstekend te noemen.Een zeer fraaie woning die zekeruw aandacht verdient!
Vraagprijs€ 212.500,= k.k.
   V  E  R  K  O  C  H   T
  V  E  R  K O C  H  T  O .  V .  B .
Harriet Freezerstraat10 Maassluis
Op loopafstand van sport, recre-atie, natuur, horeca, winkels enopenbaar vervoer. Entree, halmet toilet en toegang tot deinpandige garage(circa 18m2).Sfeervolle riante living (48m2)luxe keuken met div. inbouwapp..Zonnige tuin met stenen berging.1e verd: overloop, 4 slpkmrs.Ouderslaapkamer tt eigen bad-kamer. Aparte gastenbadkamerv.v. douche, v.w., toilet, designradiator. Aparte CV ruimte metCV en boiler en W.M. aansluiting.
Koopsom€ 398.500,= k.k.
WOZ Waarde € 410.000,-
Merellaan 783Maassluis
Ruim 4, voorheen 5, kamerap-partement gelegen op de 3everdieping met garage is nute koop.Een perfect uitzicht op hetkanaal en een ruim zonnig terrasmaken dit een fijn woongenot.Garage met elektrische deur inde onderbouw. Het appartementbevindt zich nog grotendeels inde originele staat!
Indicatieprijs €340.000,= k.k.incl. garageFoppenpolder 2Maasland
Indeling: ruim entree, toiletruim-te, lichte ruime living van 67m²,eetkeuken v.v erker met luxenieuwe keuken v.v. diverse app.Bijkeuken met w.m.a. 1e ver-dieping: 4 ruime slaapkamers,waarvan de ouderslaapkamereen riante inloopkast heeft ende voor- en zijkamers een bal-kon. Luxe badkamer; CV kast.2de verdieping: een bijzonderepiramide zolderkamer met heelveel opbergruimte rondom. Dewoning is gedeeltelijk voorzienvan vloerverwarming.
Vraagprijs€ 849.000,= k.k.Willem deZwijgerstraat 37Maassluis
Een woonwijk die voor veleonder ons verborgen blijft, hierstaat deze prima onderhouden5 kamer eengezinswoning waarde ligging van centraal staat.In een breed opgezette straatbevindt zich deze fraaie woning.De molen, het Lickebaert, deNieuwe Waterweg, het oude cen-trum, maar ook het treinstationliggen naast de deur.Een leuke eengezinswoningwaar u rustig kan genieten vanuw woongenot!
Vraagprijs€ 234.000,= k.k.Dr. AlbertSchweitzerdreef 63Maassluis
Hier vindt u alle facetten vanplezierig wonen: een eigen car-port, een schilderachtig uitzicht,omringd door een prachtig wan-del- en fietsgebied, een mooiterras, maar ook het overdektewinkelcentrum is op loopaf-stand.Met centrale entree, berging inde onderbouw, eigen carporten lift.Deze geheel verbouwde maison-nette biedt u al het woonplezierwat u zich kan wensen!
Vraagprijs:€ 224.500,= k.k.Dr.AlbertSchweitzerdreef 357Maassluis
Uniek en perfect gelegen opde 4e verdieping,met weerga-loos uitzicht over de 7 merenen waterweg,ruim 4 kamerappartement met 2 balkonsen amerikaans entree. Directbij natuurgebied,sportveldenen busverbinding en op korteafstand van winkels e.d.Een geweldig appartement meteen weergaloos uitzicht!
Indicatieprijs€ 319.000,= k.k.Merellaan 445Maassluis
Entree appartement: ontvangsthalmet garderobenis, fraaie open living(totaal ca. 64m²) met luxe parket-vloer, recent vernieuwde kozijnenv.v. dubbel glas en toegang totgrandioos balkon v.v. zonwering(2009), fraaie luxe keuken envoorzien van diverse inbouwappara-tuur te weten vaatwasser,dubbelespoelbak, qooker, inbouw koffie-machine, combi magnetron, etc. 2slaapkamers (ca 9 en 15 m²), luxebadkamer, geheel betegeld, v.v.douche cabine, dubbele wastafelen wasmachine/droger opstelling.
Vraagprijs€ 319.000,= k.k.P.J.Troelstraweg 123Maassluis
Indeling: entree, halmetm.k. engeheelbetegeldtoiletmetfontein. Woonkamer(ca60 m2) metmas-sief eikenvloer, schouw enopenslaandedeurennaarfraaietuin. LuxeKeukenv.v. diverseinbouwappara-tuur: vaatwasser, combimagnetron, gaskookplaat,etc.. Zonnigetuinmetelektrischezonwering, toegangtotgarageendubbeleachterom. 1steVerdieping:overloopmettoegangtot3 kamers (ca14, 12 en5m2) waarvande2 grootsekamers zijnv.v. Frans bal-koneneventueelmogelijkheidvoordakterras. Geheelbetegeldebadkamerv.v. ligbad, douchecabine, bad-meubel. Separaattoilet. 2deverdieping: overloopmett.t. vliering, wasruimtemetwasmachine/dro-geropstellingencv- installatie(08) metaparteboiler.Gigantischeslaapkamer(ca25 m2)
Vraagprijs€ 399.000,= k.k.Schubertlaan 702 Maassluis
Fraai luxe 3 kamer begane grond appartement gelegen in het fraaieParkhof complex met riante zonnige tuin (ca 40 m2) met tuinhuis en eigenparkeerplaats is nu te koop. Uitzicht op het park en loopafstand van allevoorz. waaronder winkelcentrum “Koningshoek”, apotheek en dokterspost,station, busverbinding enz.Indeling: centrale entree. Entree woning met t.t. 2 slaapkamers. Riantebadkamer v.v. ruim hoekligbad, doucheruimte, badmeubel. Apart toilet v.v.modern hangtoilet. Technische ruimte met cv installatie en wma. Groteliving (ca 54m2) met luxe keuken v.v. alle inbouwapparatuur. De overdekteparkeerplaats en berging in de onderbouw maken dit woongenot compleet!Deze woning bied u gelijkvloers wonen met eigen tuin!
Vraagprijs € 299.000,= k.k.
BOD GEVRAAGD
Schubertlaan 609 Maassluis
Een bijzonder luxueus appartement met eigen parkeerplaats gelegen op de1e verdieping van het prestigieuze Parkhof complex is nu te koop! Dit tot inde puntjes afgewerkte appartement is werkelijk een lust om te bewonen!Indeling: centrale hal met videofoon en lift. Indeling appartement: ruimehal met garderobe, toiletruimte v.v. hangtoilet en fontein, 2 slaapkamers(ca. 7 en 15m²) waarvan de grootste kamer is v.v. ruime kastenwand. Luxebadkamer voorzien van dubbele wastafel, 2-persoons stoomcabine en inaparte ruimte de wasmachine/drogeraansluiting. Gigantische living metleefkeuken (totaal ca. 50m²). De eetkeuken met sfeervolle eethoek is v.v.diverse apparatuur en is een belevenis op zich.Tevens toegang tot ruim balkon met ruim uitzicht. Een kant en klaar appar-tement voor de mens van nu. Parkeerplaats in de garage en de bergingbevinden zich in de onderbouw.Direct bij winkelcentrum “Koningshoek”, huisartsenpraktijk, station, parken waterweg.
Koopsom € 284.000,= k.k.Vetteoordskade 50Vlaardingen
Dé ideale starters woning is nu te koop!!! Dit ruime 3-kamerappartement heeft een super ligging t.o.v. het gezellige centrumvan Vlaardingen, winkels en station. De woning heeft een moderneuitstraling en is volledig v.z.v. dubbel glas. Indeling: gezellige woon-kamer met Grenen met vaste kast.Dichte keuken met 4-pits gastoestel, afzuigkap, koel-/vriescom-binatie en combimagnetron. Toilet. Mk. 3groepen met aardlek-schakelaar. Volledig betegelde badkamer met halogeenspots. 2slaapkamer afm. Ca.: 10m2 en 6.5m2 met badkamermeubel envaste kast. Algemeen: CV-combiketel ca. ’97. extra berging op detopverdieping en aparte berging bijbehorend de woning. Kortom eensfeervol appartement wat aan alle wensen voldoet, schroom niet enmaak snel een afspraak!!!!!
koopsom € 110.000,= k.k.
OPEN HUIS 23 JANUARI 2010VAN 13.00 - 14.00 UUR.OPEN HUIS 23 JANUARI 2010VAN 13.00 - 14.00 UUR.OPEN HUIS 23 JANUARI 2010VAN 12.00 - 14.00 UUR.
Tijdens open huis speciale koopsomvan € 217.500,- k.k. en 1 jaar gratis V.v.E. cadeau
Arthur van Schendelstraat 4 Maassluis
Een grandioos gelegen luxe woon/bedrijfspand in het kloppende hart vanMaassluis is nu te koop! Uniek gelegen nabij de weekmarkt, veel parkeer-gelegenheid rondom en voor bijna alle doelen geschikt. Dit is uw kans!Indeling woning: b.g.g. : entreehal voorzien van m.k. en t.t. dubbele berging.1ste Verdieping: via een lichte/ruime overloop t.t. toilet met fontein. Living(ca 64 m2) v.v open haard, hoekbalkon, elektrische screens, vloerverwar-ming, enz . Keuken v.v. alle denkbare apparatuur t.w. granieten blad, vaat-wasser, oven, magnetron, enz. Bijkeuken met w.m.a. en drogeraansluiting.Via de keuken en de bijkeuken t.t. terras (ca 16 m2). Gang met bergkastwelke toegang geeft tot 2 slaapkamers ( ca 17 en 11 m2) waarvan één metinloopkast. Badkamer met ligbad, douchecabine, 2de toilet, badmeubel,designradiator en vloerverwarming. 2de verdieping: reusachtige ouderslaap-kamer (ca 26 m2) met rondom deze slaapkamer een inpandige kasten-ruimte (ca 60 m2), 2de terras en eventueel een nog te creëren 3de terras.Indeling bedrijfsruimte: eigen entree, ruime winkel/kantoorruimte metkeuken v.v. diverse apparatuur. Dames/herentoilet en grote opslagruimte/garage. Een perfecte woon/werkcombinatie op een zeer hoog niveau!Alle denkbare voorzieningen onder handbereik, dat is pas genieten!
Vraagprijs € 519.000,- k.k.Nieuwstraat 2 Maassluis
Een werkelijk schitterend gerestaureerd Rijksmonument anno 1735 van circa 510m2 geheel gestoffeerd is nu tehuur. Volledig gerenoveerd met prachtige materialen is dit magnifieke pand een lust voor het oog. Sierlijke ruimtesin combinatie met authentieke elementen maken dit een waar kunstgebouw!De koninklijke uitstraling, de originele engelenkamer, een bijzondere erker, veel ruimte en licht zijn een klein aantalkenmerken die u doen verbazen!Dit pand is te huur in het geheel circa 510m2, maar ook in de delen. Eventueel met meerdere eigen parkings in eenoverdekte parkeerplaats in het centrum.Bent u op zoek naar de uitstraling voor uw bedrijf, dan is dit uw unieke kans! Wij laten het graag aan u zien!
Huurprijs op aanvraag
NIEUWE VRAAGPRIJS
  V  E  R  K O C  H  T  O .  V .  B .  V  E  R  K O C  H  T  O .  V .  B .
   V  E  R  K  O  C  H   T
Bod gevraagd

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->