Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
Tuyen Tap Nhung Bai Tho Pho Nhac_713

Tuyen Tap Nhung Bai Tho Pho Nhac_713

Ratings: (0)|Views: 46|Likes:
Published by Chuc Nguyen

More info:

Published by: Chuc Nguyen on Dec 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2011

pdf

text

original

 
TUYÏÍN TÊÅP NHÛÄNG BAÂI THÚ PHÖÍ NHAÅC
1http://www.ebooks.vdcmedia.com
 Muåc luåc
Thaânh phöëtònh yïu vaânöîi nhúá...............................................................3 Súåi nhúásúåi thûúng....................................................................................5 Nùm nùm röìi khöng gùåp..........................................................................7Tia nùæng haåt mûa.....................................................................................9Ngûúâi haâng xoám......................................................................................10 Bêët chúåt trïn bïën àoângang...................................................................12 LaáDiïu böng...........................................................................................14Ngêåm nguâi...............................................................................................16Cuöëi cuâng cho möåt tònh yïu...................................................................17  Xuên Diïåu................................................................................................19 Chiïìu........................................................................................................20Trûúâng Sún Àöng, Trûúâng Sún Têy......................................................21Àöi mùæt ngûúâi Sún Têy...........................................................................23Chiïìu........................................................................................................25Coân möåt chuát gò àïínhúá..........................................................................26 Em vêîn àúåi anh vïì..................................................................................27Hoa trùæng thöi caâi trïn aáo tñm...............................................................29 Bïn cûãa söí................................................................................................32Tûåtònh dûúái hoa.....................................................................................34Tûâêëy........................................................................................................36Thú tònh ngûúâi lñnh biïín........................................................................37Àûâng nhòn em nhû thïë...........................................................................39Öng àöì......................................................................................................41
 
TUYÏÍN TÊÅP NHÛÄNG BAÂI THÚ PHÖÍ NHAÅC
2http://www.ebooks.vdcmedia.comMaâu tñm hoa sim.....................................................................................43Thú sêìu ruång...........................................................................................46Tiïëng saáo thiïn thai................................................................................47Thú Buâi Cöng Minh................................................................................48Quï hûúng...............................................................................................50Hûúng thêìm............................................................................................52Truác àaâo...................................................................................................54Chuâa Hûúng............................................................................................56Khöng àïìgúãi muâa àöng..........................................................................62 Quï hûúng - baâi hoåc àêìu cho con...........................................................63 Chuát tònh àêìu..........................................................................................65Lyáqua cêìu...............................................................................................67 Thú tònh cuöëi muâa thu............................................................................68Thuyïìn vaâbiïín.......................................................................................70  AÁo luåa HaâÀöng.......................................................................................72 Tuöíi mûúâi ba............................................................................................74Gûãi em dûúái quï laâng.............................................................................76 Cho möåt ngaây sinh..................................................................................78Töëng biïåt haânh........................................................................................79 Nhúá...........................................................................................................81Lúâi toãtònh trïn àaão Öng Àen................................................................82 Rùçng xûa coágiaätûâquan........................................................................84 Ngaây xûa Hoaâng Thõ..............................................................................85Dùåm vïì.....................................................................................................88Àêy thön Daå.......................................................................................89Tònh quï...................................................................................................90Nuåhoa vaâng muâa xuên..........................................................................92  Vaâm CoãÀöng..........................................................................................94Àúåi............................................................................................................96Hai sùæc hoa ti gön...................................................................................97Thú viïët úãbiïín.........................................................................................99
 
TUYÏÍN TÊÅP NHÛÄNG BAÂI THÚ PHÖÍ NHAÅC
3http://www.ebooks.vdcmedia.com
Thaânh phöëtònh yïu vaânöîi nhúá
 Nguyïîn Nhêåt AÁnh
Haâng me xanh ngùætCoá tûå bao giúâ Maâ nay àûáng àoá Cho em laâm thúCon àûúâng ta quaÀïën nay bao tuöíiEm qua trùm tuöíiEm laåi nghòn lêìnSao coân böëi röëiKhi cêìm tay anh.Bêìu trúâi hònh vuöngNùçm trïn cao öëcMùåt trúâi àûáng nêëpSau nhûäng maái nhaâ Àïí daânh boáng maátCho ngûúâi ài xa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->