Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bonifacio.pdf

bonifacio.pdf

Ratings: (0)|Views: 171|Likes:
Published by nico

More info:

Published by: nico on Oct 30, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Bonifacio , Andres . “ Ang Dapat Mabatid ng mga Tagalog,” Kalayaan 18 (January 1896).
EXECUTIVE SUMMARY: Andres Bonifacio shows in this essay his tripartite view of Philippine history (Liwanag, Dilim,Liwanag) and exhorts the Filipinos to fight for independence. Bonifacio writes about the true conditions of thePhilippines before the coming of the Spaniards. He reiterates that it was a period of ' Liwanag ' . The Filipinosenjoyed prosperity (kaginhawaan), abundance (kasaganahan) and a thriving trade relations with neighboringcountries especially Japan. But the Spaniards came and offered the natives friendship and a path towardsknowledge. Although sealed by a blood compact between Sikatuna and Legazpi, the Spaniards did not keep theirpromise. Bonifacio stresses that this was a period of ' Dilim ' when the Filipinos suffered treachery, slavery andhunger under the Spaniards. Bonifacio declares that it was the time ' for the light of truth to shine ' or a newperiod of ' Liwanag ' . He tells the people to follow reason (katwiran), to understand the true state of the countryand to unite (magkaisang‐loob) against the evils (kasamaan) in our country (Bayan).
Itong Katagalugan, na pinamamahalaan nang unang panahon ng ating tunay na mga kababayan niyaonghindi pa tumutulong sa mga lupaing ito ang mga Kastila, ay nabubuhay sa lubos na kasaganaan, atkaginhawaaan. Kasundo niya ang mga kapit‐bayan at lalung‐lalo na ang mga taga‐Japon (=Japan), sila’ykabilihan at kapalitan ng mga kalakal, malabis ang pagyabong ng lahat ng pinagkakakitaan, kaya’t dahildito’y mayaman ang kaasalan ng lahat, bata’t matanda at sampung mga babae ay marunong bumasa atsumulat ng talagang pagsulat nating mga Tagalog. Dumating ang mga Kastila at dumulog nanakipagkaibigan. Sa mabuti nilang hikayat na diumano, tayo’y aakayin sa lalong kagalingan at lalongimumulat ang ating kaisipan, ang nasabing nagsisipamahala ay nangyaring nalamuyot sa tamis ngkanilang dila sa paghibo. Gayon man sila’y ipinailalim sa talagang kaugaliang pinagkayarian sapamamagitan ng isang panunumpa na kumuha ng kaunting dugo sa kani‐kanilang mga ugat, at yao’yinihalo’t ininom nila kapwa tanda ng tunay at lubos na pagtatapat na di magtataksil sa pinagkayarian.Ito’y siyang tinatawag na “Pacto de Sangre” ng haring Sikatuna * at ni Legaspi (= Miguel Lopez deLegazpi ) na pinakakatawanan ng hari sa Espana.Buhat nang ito’y mangyari ay bumubilang na ngayon sa tatlong daang taon mahigit na ang lahi ni Legaspiay ating binubuhay sa lubos na kasaganaan, ating pinagtatamasa at binubusog, kahit abutin natin angkasalatan at kadayukdukan; iginugugol natin ang yaman, dugo at sampu ng tunay na mga kababayan naaayaw pumayag na sa kanila’y pasakop, at gayon din naman nakipagbaka tayo sa mga Insik at taga‐Holandang nagbalang umagaw sa kanila nitong Katagalugan.Ngayon sa lahat ng ito’y ano ang sa mga ginawa nating paggugugol ang nakikitang kaginhawahangibinigay sa ating Bayan? Ano ang nakikita nating pagtupad sa kanilang kapangakuan na siyang nagingdahil ng ating paggugugol! Wala kudi pawang kataksilan ang ganti sa ating mga pagpapala at mgapagtupad sa kanilang ipinangakong tayo’y lalong gigisingin sa kagalingan ay bagkus tayong binulag,inihawa tayo sa kanilang hamak na asal, pinilit na sinira ang mahal at magandang ugali ng ating Bayan;iminulat tayo sa isang maling pagsampalataya at isinadlak sa lubak ng kasamaan ang kapurihan ng ating

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->