Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
România apicolă 1991 nr.8 august

România apicolă 1991 nr.8 august

Ratings: (0)|Views: 122 |Likes:
Published by scripturel

More info:

Published by: scripturel on Dec 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

 
Ing. ELISE1 TARTA (redactor @en,
I
ETRE MIHAI BACANU, SORIN
Revistg
lunar;
de informare tehnic5
$3
$tiintificz,
BODOLEA
(redactor de rubric&),
schimb de experieng gi opinii editatl de
:
$&RJA,M~~T~Ain~A~~;
Asociatia Cresciitorilor de Albine din Romdnia
bio,.
,-LA
SERBAN,
ing.
-
I
TRAIAN VOLCINSCHI.
Anul LXXV
Nr.
8
august
1991
I
,
-
CUPRINS
C
REDACTIA $1 ADMINISTRATIACOMlTETUL EXECUTIV
AL
ASOCIATIEI CRESCATORILOR
DE
ALBINE DIN ROMANIA.Str. Iulius Fucik nr.
17,
Bucu-re$ti, sect.
2
Cod. 70231 Tel.11.47.50
(b
Cont vir.
4506014
B.A.I.A.filiala municipiului Bucuragti.
FURTIgAGUL
fntre fnsrrglrfle nesimpatfce alealbinef, pe ltngd ltpsa simtdmin-tulut milei
$i
a1 ospitalftdtii, mateste $i ldcomia.dlbina este din fire foarte la-comd
$i
cu cit are
nyt
mult cuaHt ti creFte ldcomio. Pentru
o
ptcdturd
do
mtd f$t pune tn
rise
viato $t dacdl-'a reugit sdfure, Endatd se fntoarce cu altetovardpe, gata sd tnceapd lUptU.Acesta
e,
rii;li$agul, fn urncdruia a-au ,vdzut nimtcite stupf-
p?
lntregf prtmdvara
~i
toamna.dar mat ales toamna, cfnd tnnaturd nu este nectar, cdct vara,cind este hrand din belgug. 41bf-na f$t vede de lUcrULa fnceput albina atacd stupiifdrd de matcd, acegtia neapd-rtndu-se, apoi ttece la cellaltt 8t
se
fncepe un rdzboi grozav fntretoate alblnele. In aceastd furienici nu pot1 sd te apropif de al-btne, cdcl
te
fnteapd. Stupulatacat tine piept inamiCUlUi
$i
se apdrd, pfnd ce acestuia 1-areusit sil-t omoare matca. Atuncfse predd
$2-$i
card mierea $ialbinele birute, care au mat rd-mas in viatd, in stupul biruitor.
(N.
R.
:
Ce grozdvte
I
I
!)
Fragment din ,,Albin&ritul, autorAlecsandru Popa, Fagaras, 1954.
1
1
j
1
2
Nicolae NICOLAIDE
:
Pregitirea familiilor dealbine pentru iernareElisei TARTA
:
F5r5 albine nu ne descurcam
...
6
7
g
13
16
17
19
23
26
.
Cela MELIAN
:
Cronica privatizgrii
-
Alchi-mia mierii
i
Aurel CHIRULESCU
:
Calificarea apicultorula
a
,,
gi preggtirea coloniilor pentru valorificareaculesurilorIon CIRNU, Ana-Maria ROMAN
:
Criterii $ielemente de bazii pentru elaborarea prognozeilaculesul de manilFilofteia POPESCU
:
Cercetsri privind realiza-rea supozitoarelor cu propolis
-
Miproseptgtefan STINGACIU
:
Apiterapia
$i
presopunc-tura in sprijinul sb5tgtii dumneavoastr5Traian VOLCINSCHI
:
PrisScZriea
-
paginidin apicultura bucovinean5 a anului
1853
I
Aurel PAPADOPOL
:
Pentru un muzeu a1 api-culturii in Rominia (I)
-:
Emilia gi Marin POPESCU-DICULESCU
:
Mgr-turii de arhiv5 asupra albingritului PnOlteniaN. NICOLAESCU, G. STOINESCU
:
IntepStu-rile albinelor (11)
29
27
I
***
Po~taedactieiDOCUMENTAR APICOL
>
.
a
C o
p
e
r t a
I
:
Albinele sfnt aliate statornice $1 leale aleagrlcultorilor, legum~cultorilor @i pomicultorilor. Un repre-zentant, specialist de marca a1 acestora din urmti, ne-a de-clarat In convorbirea publicati la pag.
2
din acest numarca cei din statiunea de Cercetare $1 Productie Pomlcolad~n olnegti, jud. Dimbovita nu se descurcau in aWst anfar& albme. Concluzia este cB imaginea pomilor fructiferiincarcat1 de roade nu este de conceput fara prezenta har-nlcelor albine (foto Vaslle CANTEA).
c
o p e r t a IV
:
Ingrijirea phrulul const~tuie intr-o socie-tate civilizata un oblcel curent. Combinatul apicol a1 aso-claliei noastre produce o lotiune cu lhpti$or de matca ~ipolen, mult apreciath de cel care o f010seSc. Prin aplicareaacestet lotiuni podoaba capilara a fernellor $1 b5rbatilorcl~tiga fn suplete, strlluclre, conferind fizionomiei
0
Per-sonalitate d1stlnct8. (foto Constantin
DINA).
8
I
i
 
Pe agenda priorit5tllor[
f
iec~rel tupine
PREGATIREA FAMllllLOR DE ALBlNE
PENTRU
IERNARE
ing.
Nicolae
NICOLAIDE
In perioada premergatoare ierngrii, peling5 modifidrile privind sc5derea numa-rului de albine, se inregistreazg $i .o seriede modific5x-i fiziologice in organismulacestora. Asffel in organismul albinelorincepe preg5tirea pentru iernare prin dez-voltarea unor depozite de proteine $igrhimi, denumite popular corpi grqi. Da-torit5 acestor rezerve, se asigur5 hrgni-rea m5tcii $i a primului puiet ap5rut insezonul urmfitor. Albinele ce nu au de-pozitat in organismul lor rezervele nece-sare $i care vor fi nevoite pentru menti-nerea propriei vieti s5 consume din pro-teinele de constituire a celulelor, vor mu-ri in marea lor majoritate in cursul ier-nii, nu vor putea hriini corespunz5tor mat-ca $i puietul timpuriu, ajungind in finalfamilii slabe, incapabile de a valorifica inbune conditiuni culesurile timpurii 'de nec-tar din anul urmiitor. Astfel, putem opinac5 sezonul apicol incepe cu pregstireacorespunziitoare
a
farniliilor de albine pen-tru iernare. Trebuie mentionat c5 rezerve-le din corpul gras se depun ca urmare aconsumului de polen, acesta urmEnd s5 fieconsumat de c5tre albinele care ierneaz5,deci cele care se vor nqte incepind culuna august.
0
alt5 latur5 important5 in preg5tireaorganismului albinelor pentru iernareeste $i prevenirea uzurii acestora. In acestscop in cazul complet5rii rezervelor dehran5 cu sirop de zahgr, trebuiesc folositela prelucrarea$i invertirea acestuia, albi-nele b5trine din cursul verii, hrhirilerespective urmind s5 se fac5 timpuriu,deci la inceputul lunii august,dup5 carese va trece la hr5niri stimulente de toam-n5 in scopul obtinerii unui num5r cit maimare de albine tinere $i a1 caror organismnu este uzat.De aceea in conditiile @rii noastre, pe-rioada de preg5tire pentru iernare incepeodat5 cu incheierea culesurilor abundente.de nectar, cind albinele incep s5 izgoneas-c5 trintorii din stupi $i mfitcile Psi reducactivitatea de ouat. De modul cum sintingrijite familiile de albine in aceast5perioad5 depinde in mare rnasux-5 ierna-rea acestora flr5 pierderi
$i
dezvoltareabun5 in sezonul urm5tor.
h
acest scop, familiile de albine trebuies5 dispun5 pentru hran5 de cantitstilenecesare de miere $i p5stur5 de calitate,s5 fie puternice $i cu cit mai multe albinetinere, iar mgtcile sg fie tiiere $i proli-fice.Revizia familiilor de albine dup5 cu-les se executg la scurt timp dup5 recol-tarea fagurilor cu rniere $i are ca scopstabilirea stBrii fieckei familii de albinein vederea ierngrii. Cu ocazia reviziei seridic5 fagurii care au servit la depozita-rea nectarului, se stabilevte prezenta $icalitatea mgtcilor, puterea famlliei, exis-
tents
$i cantitatea rezervelor de hran5pentru iernat $i modul de organizare acuibului. Fagurii necorespunzfitori vor fide asemenea sco$i din cuib, fiind l5satinurnai fagurii de culoare inchisg, acape-riti de albine in care se ggse~tepuiet $irezerva de hran5. Fagurii cu miere putin5
se
trec dup5 diafragmg spre a fi goliti dealbine $i a stimula familiile in perioade-le cu lips5 de cules.
h
cazul prezentei unor faguricu mierede mans, aceqtia se vor scoate din cuiburi$i inlocui cu miere floral5 de calitate sauin lips5 se va completa hrana prin hrii-niri de completare cu sirop de zah5r.Pentru continuarea activitatii de ouat am5tcilor, familiile de albine au nevoie deun cules de intretinere de nectar $i polen,sau, in lips%, se va recurge la hr5nireastirnulent5 de toamns a acestora. Totodat5se vor lua m&uri pentru asigurarea tem-peraturii necesare crgterii puietului prinreducerea fagurilor din stup la numfirulde faguri bine ocupati de albine. Cuibulse va organiza la peretele expus la soare,fiind protejat cu diafragme despartitoare
$i
materiale izolatoare.A$a cum am ar&tat, completarea rezer-velor de hrana in cazul lipsei fagurilor cumiere de calitate trebuie f5cut5 la ince-putul lunii august. Siropul de zahgr folo-sit se prepar5 in ,proportie de
2
:
1.
Uniiapicultori recornand5 in vederea preveni-rii cristalizsrii, ad5ugarea de acid ctiric inproportie de
1
g la fiecare litru de sirop.Siropul seadministreaz5 in portii maride 3-5 kg, in raport de puterea familieide albine spre a-1 lua din hr5nitor.fn conditiile t5rii noastre nu trebuie s5lipsease5 din rezervele nici unei stupinipolenul natural in cantitate de
1-2
kgpentru fiecare familie de albine. Cel mai
(continuare
in
pag.
12)

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->