Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Trial Perak 2008 Bahasa Arab Tinggi 1

Trial Perak 2008 Bahasa Arab Tinggi 1

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 483|Likes:
Published by Akmanizam
Koleksi soalan percubaan Bahasa Arab Tinggi SPM
Koleksi soalan percubaan Bahasa Arab Tinggi SPM

More info:

Published by: Akmanizam on Oct 30, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2012

pdf

text

original

 
SULIT 
 
2361/1 2361/1 PercubaanBahasa Arab
 
TinggiKertas 1Ogos / September2008
1 ¼ jamJABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK 
PEPERIKSAAN PERCUBAANSIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008
 
BAHASA ARAB TINGGI
 
Kertas 1
Satu jam lima belas minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
 
1. Kertas soalan ini mengandungi
 
40
soalan
.
2. Jawab
 semua
 
 soalan
. Nama : ………………………………………………………………………Tingkatan : ………………………………………..Markah : ………………. _____________________________________________________________________ Kertas Soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak 
Lihat sebelah]
 
2361/1
© 2008 Hak Cipta Sektor Pendidikan Islam, JPN Perak 
 SULIT 
 
Peperiksaan Percubaan Bahasa Arab Tinggi 1 SPPIM JPN Perak 
SULIT 1 2361/1
ﻰﻠﻋ
 
ﻱﻮﺘﲢ
 
ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ
 
ﻩﺬﻫﺃﺆﺳ
 
ﲔﻌﺑﺭﺍﻻ
. 
ﺎﻬﻌﻴﲨ
 
ﺔﻠﺌﺳﻷﺍ
 
ﻦﻋ
 
ﺐﺟﺃ
. 
ﳌﺍﺔﻗﺭﻮﻟﺍ
 
ﻩﺬﻫ
 
 
ﺐﻴﲡ
 
ﻥﺃ
 
ﺏﻮﻠﻄ 
 
ﻝﺍﺆﺴﻟﺍ١ – ﻝﺍﺆﺴﻟﺍ٦ﺕﺍﺩﺮﻔﳌﺍ
 
ﻦﻋ
 
ﺔﻴﺗﻵﺍ
 
ﻞﻤﳉﺍ
 
 
ﻂﺧ
 
ﺎﻬﺘﲢ
 
ﱵﻟﺍ
 
ﺕﺎﻤﻠﻜﻟﺍ
 
ﱐﺎﻌﻣ
 
ﺕﺎﻫ
: 
)
١
( 
ﺕﺃﺭﺔﻤﻠﻌﳌﺍﻖﻠﳋﺍ
 
ﻦﺴﺣ
 
ﺩﻮﻤﳏ
 
ﺲﻔﻧ
 
. 
ﺔﺑﺎﺟﻹﺍ
............................ : )
٢
( 
ﻭ
 
ﺓﺰﻌﻟﺍ
 
ﻖﻳﺮﻃﻑﺮﺸﻟﺍﻕﺎﺷ
. 
ﺔﺑﺎﺟﻹﺍ
............................ : )
٣
( 
ﺯﺎﻓﱃﻭﻷﺍ
 
ﺓﺰﺋﺎﳉﺎﺑ
 
ﺔﻘﺑﺎﺴﳌﺍ
 
 
ﻦﲪﺮﻟﺍ
 
ﺪﺒﻋ
. 
ﺔﺑﺎﺟﻹﺍ
............................ : 
ﺔﻴﺗﻵﺍ
 
ﻞﻤﳉﺍ
 
 
ﻂﺧ
 
ﺎﻬﺘﲢ
 
ﱵﻟﺍ
 
ﺕﺎﻤﻠﻜﻟﺍ
 
ﺩﺍﺪﺿﺃ
 
ﺕﺎﻫ
:
)
٤
( 
ﺔﻤﻌﻃﻷﺍﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍﺓﲑﺒﻜﻟﺍ
 
ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍ
 
 
ﺪﺟﻮﺗ
. 
ﺔﺑﺎﺟﻹﺍ
............................ : )
٥
( 
ﻥﺃ
 
ﱐﺮﺴﻳﺐﻴﺟﺃﻙﺭﺎﺴﻔﺘﺳﺇ
 
ﻰﻠﻋ
. 
ﺔﺑﺎﺟﻹﺍ
............................ : )
٦
( 
ﺎﻳﺰﻴﻟﺎﻣ
 
ﺓﺭﺎﻔﺳ
 
 
ﺓﲑﺷﺄﺘﻟﺍ
 
ﺭﺪﺼﺗﺝﺭﺎﺨـﺑﺩﻼﺒﻟﺍ
. 
ﺔﺑﺎﺟﻹﺍ
............................ : 
ﻝﺍﺆﺴﻟﺍ٧ – ﻝﺍﺆﺴﻟﺍ١٩ﻮﺤﻨﻟﺍ
 
ﻦﻋ
 
ﻟ
 
ﺐﺼﻨﻟﺍ
 
ﺐﺒﺳ
 
ﺮﻛﺫﺃﻂﺧ
 
ﺎﻬﺘﲢ
 
ﱵﻟﺍ
 
ﺕﺎﻤﻠﻜﻠ 
:
)
٧
( ."
ﺕﺎﺌﻴﺴﻟﺍ
 
ﱭﻫﺬﻳ
 
ﺕﺎﻨﺴﳊﺍ
 
ﻥﺇ
"
ﱃﺎﻌﺗ
 
ﷲﺍ
 
ﻝﺎﻗ
 
ﺔﺑﺎﺟﻹﺍ
............................ : 
 
Peperiksaan Percubaan Bahasa Arab Tinggi 1 SPPIM JPN Perak 
SULIT 2 2361/1
)
٨
( .
ﲔﺘﺤﻔﺻ
 
ﻻﺇ
 
ﺓﺪﻳﺮﳉﺍ
 
ﺕﺃﺮﻗ
 
ﺔﺑﺎﺟﻹﺍ
............................ : )
٩
( .
ﺎﻤﺴﺘﺒﻣ
 
ﺖ 
ﻴﺒﻟﺍ
 
ﱃﺇ
 
ﺏﻷﺍ
 
ﻊ 
ﺟﺭ
 
ﺔﺑﺎﺟﻹﺍ
............................ : 
ﰐﺎﻳ 
 
ﺎﻤﻴﻓ
 
ﱪﳋﺍ
 
ﻉﺍﻮﻧﺃ
 
ﺮﻛﺫﺃ
:
)
١
٠
( 
ﺔﻠ 
ﻀ 
ﻔﳌﺍ
 
ﺕﺎ 
ﺿ
ﺎﻳﺮﻟﺍ
 
ﻦﻣ
 
ﺕﺍﺭﺎﻴﺴﻟﺍ
 
ﻕﺎﺒﺳ
.
ﺔﺑﺎﺟﻹﺍ
............................ :)
١١
( 
ﺔﺒﻌﻜﻟﺍ
 
ﻝﻮﺣ
 
ﻥﻮﻓﻮﻄﻳ
 
ﺝﺎ 
ﺠ 
ﳊﺍ
.
ﺔﺑﺎﺟﻹﺍ
............................ :)
١٢
( 
ﲑﺒ 
ﻛ
 
ﺎﻬﻌﻔﻧ
 
ﺔ 
ﺿ
ﺎﻳﺮﻟﺍ
.
ﺔﺑﺎﺟﻹﺍ
............................ :
ﻮﻧ
 
ﲔﻋﻂﺧ
 
ﻞﻬﺘﲢ
 
ﱵﻟﺍ
 
ﺕﺎﻤﻠﻜﻠﻟ
 
ﻞﻴﻋﺎﻔﳌﺍ
 
ﻉ
:
)
١٣
( .
ﺎﺤﻴﺼﻓ
 
ﺎﻤﻠﻜﺗ
 
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ
 
ﺔ 
ﻐ 
ﻠﻟﺎﺑ
 
ﻢ 
ﻠﻜﺘﻳ
 
ﺱ
ﺭﺪﳌﺍ
 
ﻥﺇ
 
ﺔﺑﺎﺟﻹﺍ
............................ :)
١٤
( .
ﻪ 
ﻟ
 
ﺎﻣﺍﺮﺘﺣﺇ
 
ﺏﻼﻄﻟﺍ
 
ﻡ
ﻮﻘﻴﻓ
 
ﻞ 
ﺼﻔﻟﺍ
 
ﱃﺇ
 
ﺮﻳﺪﳌﺍ
 
ﺮ 
ﻀ 
ﺣ
 
ﺔﺑﺎﺟﻹﺍ
............................ :)
١٥
( .
ﻪ 
ﺘﻳﺪﻫﻭ
 
ﻞ 
ﻴﻋﺎ 
ﺇ
 
ﺡ
ﺮﻔﻳ
 
ﺔﺑﺎﺟﻹﺍ
.... :........................
ﰐﺄﻳ 
 
ﺎﻤﻴﻓ
 
ﺰﻴﻴﻤﺘﻟﺍ
 
ﲔﻋ
:
)
١٦
( 
ﺎﺒﻟﺎﻃ
 
ﻥﻮ 
ﺛ
ﻼ 
ﺛ
 
ﺔﻠﺣﺮﻟﺍ
 
 
ﲔ 
ﻛ
ﺮﺘﺸﳌﺍ
 
ﺩﺪﻋ
.
ﺔﺑﺎﺟﻹﺍ
............................ :

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jarah liked this
Zex Zaujaani liked this
Boss Bory liked this
sharizasaidin liked this
ahby liked this
nkmi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->