Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
România apicolă 1994 nr.4 aprilie

România apicolă 1994 nr.4 aprilie

Ratings: (0)|Views: 94 |Likes:
Published by scripturel

More info:

Published by: scripturel on Dec 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

 
RevistA
lunara
de
informare
tehnieg
$i
qtiinlifieil,
schimb
de
experient5
$i
opinii
editat5
de
Asociatia
Cresci?torilor
de Albine
din
Romania
Prewdtnk
-
Eagen
MARZA
Anul
LXXVlll
Nr.
4
awrilie
0
1994
CUPRINS
1
Victor NEAGU
:
St5
In puterea nmstr&
5
*"
Folosirea familiilor kmporare
$i
sporiseaprductiei de miere
6
Traian VOLCINSCHI
.
Standardul privind rnie-re,? de albine
9
Valentin HUICA
:
Cre~terea coloniilor de al-bine cu mai multe m5ki libere, far3 aripi
10
Ilie CORNOIU, Adrian PETRE, Liviu MAR-CHITAS
:
1nsu~ii-i marfologice ale perechii 111d? picioare la populatii de albine din Tm-silvania
13
Ilie GORJEANU
:
De
ce albinele trebuie
s&
consume polen
?
14
Im
MILOIU
:
Comportarea cu albinele
16
George MARIAN
:
Prinderea m5tcii $i albi-nelor de
pe
faguri in conditii de
securitate
17
(5rlstina MATEESCU
:
Veninul de albine
-
in actualitate
18
Emilia IERCO$AN
:
Flori de
mi
19
Dan VELEA
:
Albinele
-
ndicatori ai polu-5rii mediului
21
Ilie CORNOIU
:
Apa pentru albine
22
Elena GROSU: Flara erhcee spantana
de
prim5vax5
24
Vasile POPESCU
:
Starea apiculturii bgn5bne
la
sfgr~itulepocii feudale (secolul XVIII)
37
Ilie CLUJEANU
:
Din intimiiatile albinelormelifere
28
Emilia $i Marin POPESCU-DICULESCUPal-fum
$i
culoare (11)
31
Yves
DONADIEU
:
Un
medicament
esential
:
Propolisul (I)
CC
-
naa-...
-.-!----l,,--
Coper
t
a
1
:
Aprilie
este
luna maximei concen-tsiiri de forte in stupine. Toate IucrBrile se cer exe-cutate
13
timp rji
la
inalti i.ndici calitativi.(Diacolar
:
Constantin DINA)Coper
t
a
IV
Baxa
Agricolii
S
A
-
Banca tu-turor apicultorilor(Macheta
:
arh. Florin STEFUREAC)
LEI
200
COLEGIUL
DE
REDACTIEIng. AUREL MALAIU(Pre~edintede onoare), ing.ELISE1 TAR'J'A (RedactorSet
-
Pre~edinte Executiv),PETRE MIHAI BACANU,MIHAI BE$LIU (RepublicsMoldova), SORIN BODO-LEA (Redactor de rubrich),NICOLAE V. ILI@IU, ing.ION MILOIU (Secretar gene-ral de redactie), VICTORNEAGU, COSTACHE PAIU,MIHAELA SERBAN, ing.STEFAN SAVULESCU, ing.TRAIAN VOLCINSCHI
(Re-
dactor
gef
adjunct), ing. EU-
GEN
ZORICI (Redactor $efadjunct).REDACTIA $1 ADMIMIS-TRATIA EDITURII"ALBINA ROMANEASCA*Str.
Tomas
Masaryk
nr.
17,
Bucurqti, sector
2,
Cod
70231;
Tel
:
511.47.50
Fax
613.80.34
Telex
11205
apirom-r
;
Cont
vir.
459601102
B.A.S.A. Sucursala Munici-piului Bumrevti.
Ulti~na ciptamiinci a a-cestei luni, va fi SZipt6-
mCim
patimilor.
fn
JoiaMare,
?n
toate casele sevor ro$i ouci.
In
satele $i dnlistirileBzrcovinei, ale Moldovei,Vrancei, Dobrogei ~i aleOltenici ouiile se vor
in-
condeia. Ceara cztratd aalbinei va sluji
bmuse-
tii
,ri
Crdin$ci.
lar pen-tru ultima noapte
a
aces-tui aprilie, milioane delumcinciri aprinse vor du-ce cu ele
SperantZi
in toa-tc casele celor care in-tor.$ de la biscrictr ^z$i vor
ura
~eciprocChristos a inviat
!
Adevlirat a invint
!
 
lot!ou,eu!wnl
WJ
!n~n~ow&ele a3!@e~d
s
w!ieuoa~ !iel!tme a~!!bunrale01
PU~Z~A
!UI!Ze~edn3oa~d~
,'t$yaeuta)qs..-.
alaproqw
;0
.
h.
.
i
.:(efiS2el?Je Je a1bnp.dep !!i~!~!pelaiuya:, '~J~I!Jo!J~u!pJo..u!
,
.
,
;.
,.,.
.
.r~~e~ale~asuo~.a~e~i~fe~
uj '3~1~psndslp. udnd !s-.jeldepe ap na~6')Jew ee~daiu!mu
eqj
'gNlelar\lgseohlauawi!3!tseld o n3 '!!jew~o~l .giylde3a~udnd'nou
q
!!~gldepesiu!~nSn ep $~?i!sd!l'w~i~q
101
!!~~J€Iu€I~
sun,
eiuarqju! qns ,elje es eug~~gq
aped
elm
.ul 'atie~eua-;enouese ai!n !s,;"'e~nlln3!deap 3nde gw ppuad
81
sa!.-pugg,,:1nue6ois ep uUJgdws u..:vyj
,un
e
wed.igl~~&~p.-'81~8~1!ua~a..epi!s~dap.~ollnqde
ap~
691e3 g~e !s gislxa eunqapio~
.w
:esndap elt~n~o4~seleldse~
3
!!ionpoJdue ep .ue u!iqo em3 !ieuo!sed 'leuo!sajo~d
.
.
rj!]$a~d autq !miq~3rrl
p
e!~oBaieS uje~e
r;?3
a!u!lqns ss'~eka3au lse sues 1sa3e ul,aleixge a1ew3 a!nqe#;qqun)seoe u!p leunu
.
->
-
IS
giep ul ala3npe~iap !!JoleA e '~ol!igl!l!lna'&aid ap !a!uouoSe !aiul!~ dn~ ns ai!yJd
-.
_
.-
. .
:
.:.
4..
1
iiunue~lleny!~lnel wgdalequ!~(o3!de 3y~ouo3ao.tgw (emu
q
'~n6!s
6
iaw?;ei!n~lsuo3 !nqaJk
~JOP
p
iunsawawe~odwo~ou !s.!u!pni!ie !ou '!ou u? uns
813
'JO!J%lxe6J!p
EAOWOJ~
J
0d nu e~!13adsa~al!~pqw!y3syiale~ ol!ou
~J~AOWOJ~
~wadiuaweuod~o~
s
eu!pni:l!ie,
ep
e~eqw!y3so ,:e~aa,as .e!~oz!~o~d,aaiaw!pe ampuo~
I?
ap
PQW
nou wn y1131.e1~1!3!1qnd
$
BJBZU~A
:iaJd .'a!bnpo~d a{,,3~apup6~~glly,eiueuodw!ap awau6as ad
.
gjlez!~opes .'plonpe~6!!punu ;e
,
!~BZ]U~~JO
.ou
,!sun.
igl!sa3aue eaa38 61sa
Iq?e
eund as ale3 eutelqo~d
/
...
.-
.
.
~
-.
.I
:
''
.,
i
;
.
.
7
-1
'g)s%?Ou2eeleonel
U!
ezeuo!j~es efe3 ajejne~d p el!!@fpd wu!w~eaep
s
uno %pun '~~33!jej!n-!jie 1ns~n3~edd wejpnu! ps e!nqeJl .eijjoe~!p ieejeflsu&u/ pj~dtiewfe3duj pueo!j!pow'pie) wa3ej e/gs.e!nqerl.eJoJgoelq~osboj ap' dug3 un-~ju! +od!w e~ -~ol!mze3 ajej!~o!
.,
-ew
u!
ajeldwoou! jrpap
g
od
nu eo!wouooa !!iet!n!j~e rdnse ales al!!ie3.@xe
~3
ejqsu03
m
"ejeol el unq,, -~nlojlno@ees sejegle3 ul yem~eiuo3 jueBe unq.
.+
juns
wLiwepenc@
gsuj 'wfnd !em:3npo~d.lljjle jge ewnu.jep ~~ol~~ri~o~dunq juns
IOU
aJju!p !iun
$3
dreaijs-ubwap eu~qpe~d
m.j
ed w!j gs naJew a!nqe~~:!ujenj!s q~oJ,Qlealde
!j
e "~jued l!qel-en re~aueb b!urouo5a 18al1.4
yn6d
ejsixa nu
~3
!s
ajaldwo?~!yoap,lj jod nu eqwouoaa
,
'!!jel!n!iie e~dp~lseou 1!1ie3!ldxa
d3
elejsuo3
u.7~
!~e6euew !js!wouooe '!jue!3~eluoa'!~ojg'j,qbo~dp
~~j~&ou'ea~ei!1e3
ul .ejeq!l !!!ja!cl~o/eju!~eoeleun e3 dw!j lnw!lln u!sndw! ne-s,a~e?,,sejeju!
.
.
.il
ap'eJeol?ei ~oj1.ewep~o~d-j-~.
fidtug
~e!~nle!j!fuasa thj6
-cue
iypl
Jep.;p6-u~~jslse~~ess.a!nqa~~,~oj
ue
'!!iDejs!~es pnu '16~el a~dj e dull InLugln
L$
3sspenop
si
yi?npo,d eu!jqo e iked au!q,il.. ep JOI!,!U& e afau!ieflu!
ap
fol!!6olovyele an!snpxe ~!fpzy!~nlw#a.adsjad
'!qf
:,~.~ln~!~..kafesuelef el e!jnq!flup;',e3npe jod !$:a3!e3 ep ale~oud!:s!nqiuj u e!e3 'Jep 'en!jelSau jilw
!eiujS
en!j!zod ajuewela,au!jnd pjuap!nau! ..qeo3s e/oopde-e!wouo3a
Y
juezald
UJ
pmuo!j3e-
81~3;
ol!~oj3ej
C?/UBJB,
afIn!ld
0
.
,
..
'..I
,
.i:,,,
"
..
'O/O~~~~JI~!O
p ehppos
o
jk?Jj~j6wi.iJ
8;;
lnoeq Inue ;eu!qlv ep Jo/!Joirnsa3 e!ie!3~s$&~esue*e. die;~jj~!A!JIO~.e~!;len$~j '1o~a3
.3
eo '!je&~oj iep JO~IJOJI:'D!~~n~pgnu nqx
Q
ajei!/!qejua~deaeo'eep eJn?nq !eui as
nu'
6h1~n$de'!qf jenu!w!~)ew e-B686C u!p ~o~ejuew!uenee~u!er)!~..'!!ue ulP e!jem!p n3 ~!lefed~03ol!foj,?3!de~nruse!znjue waJA ewtlln uj g? elejsuoj as

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->