Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23353, 24.12.2011]

Oslobođenje [broj 23353, 24.12.2011]

Ratings: (0)|Views: 241|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

 
Hrvatska dobila novu Vladu
DNZ o Fikre tuAbdi}u i Agrokomercu
ZAMJENIKMINISTRAFINAN SIJA I TREZORA BiH TVRDI
OSLOBO\ENJE
SUBOTA, 24. 12. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.353Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOG
BUD@ETA NEMA
[PIRI] VARA
3. strana
FTV i Avazsva|ajuKra ji{nike
6. strana
Posao i za jedni{tvo
Bo`i}naposlanicakardinalaPulji}a
Foto: Senad GUBELI]
2. strana
NOVI PROJEKTI U ZENICI
PRVIRADOVIVE] SREDINOMMARTA
Pri jateljski odnos sabh. Hrvatima
11. strana5. strana
 
OSLOBO\ENJE
subota,
24.
decembar/prosinac2011.
2
U @I@I
Ispuniti obaveze prema EU
Bosna i Hercegovina priorite- tno mora uskladiti svoj ustav s Evropskom konvenci jom o ljud- skim pravima, stav je Delegaci-  je Evropske uni je u BiH, ko ji je  ju~er iznio glasnogovornik Dele- gaci je EU i speci jalnog predsta- vnika EU u BiH Andy McGuffie.Podsjetio je da je to pravna oba- veza BiH prema njenom ugovo- ru s Evropskom uni jom, Sporazumom o stabilizaci ji i pridru`ivanju, i jedan je od preduvjeta za razmatranje zahtjeva za ~lanstvo u Evropskoj uni ji. “Zato nam je `ao {to privremena za jedni~ka komi- si ja oba doma Parlamentarne skup{tine BiH za pro- vo|enje presude Evropskog suda za ljudska prava u Stra- sbourgu u predmetu Sejdi} i Finci ni je postigla spora- zum i Parlamentu predlo`ila nacrt amandmana za im- plementaci ju presude“, naglasio je McGuffie. Dodao je, me|utim, da ohrabru je odluka Predsta- vni~kog doma Parlamenta BiH o nastavku napora za pro- vo|enje ove presude, tako {to }e Privremenoj komisi-  ji produ`iti mandat, ali smatra da su potrebni konkre- tni ji napori i politi~ka volja da bi se na{lo rje{enje za ovo kruci jalno pitanje. Delegaci ja EU u BiH pozvala je Parlament BiH da bez odga|anja usvo ji zakone o dr`avnoj pomo}i i odr`ava- nju popisa stanovni{tva uskla|ene s pravnom ste~evi- nom EU jer je to potrebno za napredak BiH u vezi s pro- gramom Evropske uni je.
DELEGACIJAEVROPSKEUNIJE U BiH
VIJESTI
Po vodomnastupa ju}egkato- li~kogblagdanaBo`i}a, kardi- naluVinkuPulji}u, nadbiskupu  vrhbosanskom, te svimgra|ani- makatoli~kevjeroispo vi jesti u BiH i di jaspori, upu}ene su broj- ne~estitke.
Vjera i op timizam
“Po vodomnastupa ju}egBo`i}a, upu}ujemna jiskreni je~estitkeVa- mali~no, svimbiskupima, sve}eni- cima i vjernicima, uz `elju da ovaj  velikiblagdanprosla vite s rado{}u, u zdrav lju i miru, za jedno sa svo-  jimnajbli`im. Puno je problema s ko jima smo se susretali u ovojvrlo te{kojgodini, ali se nadam da }e Bo`i}svimanamabitipoticaj da se posvetimopromo viranjuonihvri-  jednostiko je}e oplemeniti na{ porodi~ni i dru{tveni`ivot i ko je}e sve nas usmjeriti na put mira, do- sto janstva i solidarnosti”, na vodi se u ~estitkipredsjeda va ju}egPred- sjedni{tva BiH @eljkaKom{i}a. ^lanPredsjedni{tva BiH Bakir Izetbego vi}u ~estitkiisti~e: “@elim  Vam da ove blagdanskedanepro-  vedete u zdrav lju, blagostanju i sigurnostiporodi~nogokru`enja. Neka nam i ovi blagdaniu~vrste  vri jednostime|usobnoguva`ava- nja i po{to vanja, kao temeljapro- speritetneza jedni~ke nam domo-  vine BiH“.“Neka radosna vijest Hristovogro|enja donese svim katolicima uBiH novi optimizam i vjeru za op-stanak na ovim prostorima, kao irazumijevanje za zajedni~ki `ivots drugim narodima u BiH. Sre}ani blagosloven Bo`i}“, navedeno jeu ~estitki ~lana Predsjedni{tva BiHNeboj{e Radmanovi}a.^estitkunadbiskupuvrhbosan- skomkardinaluVinkuPulji}uupu- tio je i reisu-l-ulemaMustafaCe- ri}. “Primitesrda~ne~estitkepo vo- domVa{egblagdana uime IZ-a u BiH i mo jeosobno ime,sa nadom da nam dragi Bog podarime|uso- bnorazumi je vanje i solidarnost u dobru i korisnuposlu za sve ljude dobrevolje“, ka`e se, poredosta- log,u ~estitki.
Najbolje `elje
^estitkepo vodomnastupa ju}eg katoli~kogBo`i}auputili su i pred- sjeda va ju}iVi je}aministara BiH Nikola[piri}, zamjenikpredsje- da va ju}egVMBiH i ministarsigur- nostiSadikAhmeto vi}, ministar  vanjskihposlo va BiH SvenAlkalaj, predsjeda va ju}iPredsta vni~kog domaParlamentaBiHDenisBe- }iro vi}, predsjeda va ju}iDomana- rodaParlamenta BiH OgnjenTa- di}, predsjednikFBiH@iv koBudi- mir, visokipredsta vniku BiH Va- lentinInzko, predsjednikNaro- dnestrankeRadom za boljitak  MladenIvanko vi}Li jano vi}, mini- star za ljudskapra va i izbjeglice BiH SafetHalilo vi}, premi jerFBiHNe- rminNik{i}, predsjednik RS-a Mi- loradDodik, gradona~elnikSara-  je vaAli jaBehmen, predsjednik   Vlade RS-a AleksandarD`ombi}, predsjednik SDP-a BiH ZlatkoLa- gumd`ija i mnogidrugi.
Neka blagdan donese
novi optimizam
Bo`i}ne~estitkekardinaluPulji}u i bh. katolicima
U brojnim ~estitkama se isti~u `elje za prosla vu naj ve}eg kr{}anskog blagdana u ozra~ju radosti, zdravlja i mira, kako u krugu obitelji, tako i sa bli`njima
Ve iki blagdan kao po icaj
REISOVA ^ESTITKA Primi te srda~ne ~es titke po vodom Va{eg blagdana u ime IZ-a u BiH i mo je osobno ime, sa nadom da nam dragi Bog podari me|usobno razumi je vanje i solidarnost u dobru i korisnu poslu za sve ljude dobre volje
Kardinal vrhbosanski monsinjor  Vinko Pulji} ju~er je, u bo`i}noj po- slanici, ~estitao Bo`i} svim rimoka- tolicima u BiH. U svom obra}anju Pulji} jeupozorio da `ivimo svakodne-  vnicu zapljusnutu ozra~jem kri- ze prouzro~ene materi jalisti~kim i relati visti~kim mentalitetom. U takvom ozra~ju manjina mo}ni- ka stalno name}e svo ja pra vila i  vri jednosti, ko je ve}ina obi~nog svi jeta ne mo`e po sa vjesti pri- hvatiti i sli jediti.
Ovisnost o bankama
Pulji} ka`e da je stvoren takav  standard `ivota ko ji obi~ne lju- de, ko ji ima ju sre}u biti uposleni, goni u kreditno zadu`ivanje ko-  je stvara ovisnost o poslodav ci- ma i bankama.- Na`alost, sve je manje mo-gu}nosti na}i posao te od svoga ra- da `i vjeti i uzdr`avati svo ju obitelj. Medijski nam se name}e bezna|e ko je se uvla~i u nas kao ova sumor- na jesenska i zimska magla i obla- ci. Ljudi se udalju ju jedni od dru- gih. Jednima je sramotno ime Isus i zabranju je se, drugima smeta kri` i uklanja ju ga iz svo je blizine. Uvukao se i strah od `ivota te je sve vi{e umrlih nego ro|enih. Mali ~o-  vjek se sve vi{e sa vi ja pod teretom dana{njeg `ivota i okru`enja. Upra-  vo u takvoj stvarnosti Bog silazi, ra|a nam se Isus Bo`ji Sin. Posta je ne sa- mo ~o vjeku blizu nego jedan od nas, donose}i nam svjetlost nade. Zato Izaija prorok poru~uje: ‘Narod ko ji je u tmini hodio, svjetlost vidje  veliku; onima {to mrkli kraj smrti obita vahu svjetlost jarka osvanu. Po prorocima je na vje{ten, po Duhu Svetom utjelov ljen a od Mari je ro|en, kao na{a svjetlost i na{a ra- dost. Zato isti prorok poru~uje: ‘Ti si radost umno`io, uve}ao veselje...,  jer di jete nam se rodilo, sin nam je daro van’, rekao je kardinal Pulji}. Prema njego vim ri je~ima, otaj- stvu Bo`i}a se radu jemo jer se o~ito vala ljubav Bo`ja, spasiteljica svih ljudi.- Upu}uju}i vam i ove godinebo`i}nu ~estitku, `elim da vasobasja svjetlo no voro|enoga Isusa, te vam otkri je smisao `iv - ljenja i smisao svakodne vnog trpljenja. Neka nam obasja sta- ze me|usobne saradnje, pri- hva}anja, po{ti vanja i izgra|iva- nja za jedni{tva, utemeljene na  vjeri u onoga ko ji nas u~ini dje- com Bo`jom. U bo`i}noj ~estit-ki `elje su mi da ljubav Bo`jaispuni sve na{e obitelji, kako bi u njima vladala sloga, razumi je-  vanje, radost vjere i hrabrost `iv ljenja, ka`e Pulji}. ^estita ju}i Bo`i} na poseban na~in djeci i mladima, Pulji} je za`elio istinski do`iv ljaj radosti u ozra~ju ljuba vi obiteljskog gni jez- da, te im poru~io da u Kristu otkri-  ju smisao `ivota i ostvarite ga po Bo`joj ljuba vi. On je svim bolesni- cima, nemo}nima i starima za`elio da Isuso vo ro|enje donese snagu i strplji vost u njiho ve `ivote, i izra- zio nadu da }e oni nai}i na razumi-  je vanje kod svo jih najbli`ih.
Godinavjere
- Neka slav lje Bo`i}a, posebice u godini vjere, u~vrsti na{u nadu i oja~a vjeru kako bismo ovaj svi jet mi jenjali zra~e}i dobrotom i pleme- nito{}u, izgra|uju}i mir, slogu i je- dnakopra vnost me|u ljudima. Svi- ma vam `elim ~estit Bo`i} i na do-bro vam do{lo poro|enje Isuso vo, ko je neka u no voj 2012. godini udi jeli svoj blagoslov u dobru zdrav - lju, uspje{nom radu i li jepom za je- dni{tvu, svjedo~e}i Bo`ju ljubav. Mari ja, Majka Isuso va i Majka na- {a, neka sa svo jim sinom Isusom bude najdra`i gost u na{em obitelj- skom domu i osobnoj vjeri. ^esti- ta ju}i Bo`i}, na sve zazi vam Bo`ji blagoslov i srda~no pozdrav ljam, hvaljen Isus i Mari ja, poru~io je kar- dinal Vinko Pulji}.
D. MOCNAJ
Posao iza jedni{ tvo
NekaslavljeBo`i}au~vrstina{unadu i oja~a  vjerukakobismoovajsvi jetmi jenjalizra~e}i dobrotom i plemenito{}u, izgra|uju}i mir, slogu i jednakopra vnostme|uljudima
 
Bo`i}naposlanica kardinala Pulji}a
Foto: S. GUBELI]
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
subota,
24.
decembar/prosinac2011.
3
ALKALAJ U KANADI DENISBE]IROVI]ZLATKOLAGUMD@IJAALEKSANDARD@OMBI]
Podr{ka BiH ka NA TO-u
Ministar vanjskih poslova Sven Alkalaj boravio je u zvani~noj posjeti Kanadi, na poziv ministra vanjskih poslova Kanade Johna Bairda. Tokom posjete se sas- tao s ministrom odbrane Kanade Peterom MacKayom i zamjenikom ministra za dr`avljanstvo i imigraci ju Ne- ilom Yeatesom. Odr`ao je sastanak i s ambasadori- ma Albani je, Hrvatske, Makedoni je, Srbi je, Turske i {efom kancelari je EU u Kanadi, te predstavnicima bh. di jaspore. Mac Kay je potvrdio podr{ku Kanade puno- pravnom ~lanstvu BiH u NA TO MAP-u i kona~no NA - TO-u i naglasio da }e ona biti izra`ena i na samitu NA - TO-a u ma ju 2012. u Chicagu.
^estitka Borisu [premu
Predsjedava ju}i Predstavni~kog doma Parlamen- ta BiH Denis Be}irovi} uputio je, povodom konsti- tuiranja 7. saziva Sabora Republike Hrvatske i im- enovanja za predsjednika, ~estitku predsjedniku Sa- bora Borisu [premu. “@elim iskoristiti ovu priliku i izraziti duboko uvje- renje da }emo za jedni~ki raditi na daljnjem razvo-  ju i unapre|enju na{ih dosada{njih me|uparlamen- tarnih odnosa, u duhu dobrosusjedstva i pri jateljstva, te tradicionalnih vri jednosti ko je povezu ju na{e ze- mlje i na{e gra|ane“, navodi se u ~estitki, saop}eno  je iz Parlamenta BiH.
Za jedno jo{ sna`ni je
Predsjednik Soci jaldemokratske parti je (SDP) Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumd`ija ~estitao je  ju~er Zoranu Milanovi}u na imenovanju za predsje- dnika Vlade Republike Hrvatske. “Iskreno se nadam da }e na{e pri jateljske domo- vine, predvo|ene soci jaldemokratskim parti jama Hrvatske i BiH, jo{ sna`ni je kora~ati ka ujedinjenju putem punopravnog ~lanstva u NA TO-u i Evropskoj uni ji, kao i sve ostale zemlje na{eg regiona“, navo - di se u Lagumd`ijinoj ~estitki ko ju prenosi Centar za informisanje Soci jaldemokratske parti je Bosne i Hercegovine.
Bez za jedni~kih sjednica
Premi jer RS-a Aleksandar D`ombi} ka`e da se u na- rednom periodu ne}e odr`avati za jedni~ke sjednice vla- da RS-a i FBiH. “Moramo po{tovati zaklju~ak Narodne skup{tine prema ko jem je Vlada FBiH izabrana na ne- ustavan na~in“, rekao je za Srnu. Parlamentarac EP- a Jelko Kacin podnio je na sastanku u Bruxellesu pri-  je nekoliko dana amandman ko jim je pozvao da se odr`ava ju za jedni~ke sjednice vlada RS-a i FBiH. Aman- dman je sada dio za jedni~ke izjave Za jedni~ke komi- si je za evropske integraci je Parlamenta BiH i Delega- ci je Evropskog parlamenta za odnose s Albani jom, BiH, Srbi jom i Crnom Gorom.
Nikakavdogo vorko ji bi rezultirao dono{enjembud`etainstituci ja BiH i me|unarodnihoba vezani jepos- tignut, a predsjeda va ju}iVi je}ami- nistara BiH Nikola[piri}obma- nuo je ja vnost da je to u~injeno. Ovo je za Oslobo|enjeju~erustvrdioFu- adKasumo vi}, zamjenikministraf- nansi ja i trezora BiH.
Zadu`ivanjedr`ave
Naime, iz Vi je}aministara BiH u ~et vrtakposli jepodnesaop}eno je kako je predsjeda va ju}iVi je}ami- nistara BiH Nikola[piri}tog dana odr`aosjednicuFiskalnogsa vjeta BiH, na ko joj je dogo vorenokvir bud`eta za 2012.- Dogo voreno je da okvir bud`etainstituci ja BiH u 2012. bude980,2 miliona KM, {to je za 4,65postomanje u odnosu na usvo jenibud`et iz 2010. S obzirom na to da i daljeposto jerazlike u sta vo vimao visinizahvatanjapri- hoda sa jedinstvenogra~una UIO, ministrifnansi jazadu`eni su da oba vedodatnerazgo vore s ciljem usagla{a vanjatogpitanja, na vede- no je u {turomsaop}enju.No, Kasumo vi}tvrdi da je sa- op}enje„[piri}evpoku{aj da pre va- rija vnost da je usli jediodogo vor, a sve s ciljemkako bi se legaliziralena- kane da se bud`etskiokvirnelegal- noumanji“.- Umjesto da predsjeda va ju}iVi-  je}aministara BiH Nikola[piri} kao isto vremeno i ~elnikFiskalnog  vi je}a BiH bude u Sara je vu, on je sje- dnicu tog ti jelavodioputemvide- olinka iz BanjeLuke uz prisustvo premi jera i ministrafnansi ja RS-a  AleksandraD`ombi}a i ZoranaTe- gelti je. Mjestopredsjeda va ju}egVi-  je}aministara BiH u tom trenutku bilo je u Sara je vu, a ne BanjojLuci. Predsta vniciFBiHko ji su bili u Sa- ra je vustali su na stranudr`ave, ali ne i ~elnikVi je}aministara, oci jenio  je Kasumo vi}. Zamjenikministrafnansi ja i tre- zora BiH naglasio je da sve dok se ne ut vrdiraspodjelasredsta va sa jedin- stvenogra~unatrezora (JRT) BiH, a {to je od po~etkagla vnikamen spoticanja, ni{tani jedogo voreno. - Problem je nastao2010. kada su dr`a vneinstituci je u tu godinupre- ni jele200 miliona KM u{teda. Na- kontoga iz RS-a se na sve na~inetru-de da nikadavi{e ne dozvolepo vra- takbud`etskeosno ve na rani jini vo. Tako su izdva janja sa jedinstvenog ra~unatrezora za dr`a vneinstituci-  je sa 16,4 smanjena na 12,5 posto. S drugestrane, enormno su po ve}ana izdva janja za entitete{to je jasnovi- dlji vo i krozrebalanseko jim oni uve}ava jusvo jebud`ete i na tajna~inpokri va jusvo jedefcite. Sada se `elidr`avinametnuti da za svo-  jepotrebe, odnosnosvojbud`et  vr{izadu`ivanjauzima ju}ikredite za {to nema ni usta vnenitizakon- skeosno ve. Abnormalno je da se dr`a vneinstituci jezadu`ujukako bi krozbud`etfnansiraleja vnupotro{- nju, na veo je Kasumo vi}. Kada bi se ko jimslu~ajemprista- lo na ono {to je [piri}na veo da je do- go voreno, odnosnosmanjenje bud`etskogokvira BiH sa oko1.028.000.000 na 980,2 miliona KM,zamjenikministrafnansi ja i trezo- ra BiH upozora va da bi to nasta vi- losamodaljnjegolopre`iv lja vanje instituci ja BiH.
Nove agencije
Kasumo vi}nagla{a va da bi to zna~ilo da ni u 2012. nemago vora o no vomzapo{lja vanju u instituci-  jama BiH, bile bi ugro`enekapital- nein vestici je, odnosno ne bi ih bi- lo, a upitan bi bio i ~in fnansiranja no vihdr`a vnihagenci ja i upra vako-  je su ormirane u ovojgodini i ci je- lu2011. pre`ilja va juzahvalju ju}i granto vima i dotaci jamapropisanim iz rani jebud`etskerezer ve (u 2010). I sam zamjenikpredsjeda va-  ju}egVi je}aministara i ministarf- nansi ja i trezora BiH DraganVran- ki} na sjedniciZastupni~kogdo- maParlamentarneskup{tine BiH u ~et vrtakje sa go vorniceporu~io kakobi,ukolikobud`etinstituci-  ja i me|unarodnihoba veza za 2012. ne bude bar na ni vou2010,moglobitiugro`enounkcionisa- njeinstituci jadr`ave BiH.
A. TERZI]
Bud`etanema, [piri}vara
ZAMJENIKMINISTRAFINAN SIJA I TREZORA BiH TVRDI
FuadKasumo vi} je reagirao na na ja vepredsjeda va ju}egVi je}aministara o dogo voru oko dr`a vnogbud`eta
Kasumo vi}:
Podme anjapredsjedava u}eg
Vranki}:
Manjibud`etugro`avainsti uci e
PredsjednikSrbi jeBorisTadi} razgo varao je ju~ers predsta vnici- maSrba iz regiona o “razvo judo- brosusjedskihodnosa i una- pre|enjupolo`ajasrpskihza je- dnica“. Sastanak je odr`an u okvi- ruSa veta za odnose sa Srbima iz re- giona. Tadi} je istakao da je Srbi ja svjesnasvo jeodgo vornosti u o~uva- njunacionalnogidentiteta i pono-  vio da Srbitreba da budulo jalni gra|anidr`ava u ko jima`ive.Sastanku su iz RepublikeSrpske prisustvo valipredsjednikRepu- blikeSrpskeMiloradDodik, ~lan Predsjedni{tva BiH Neboj{aRa- dmano vi}, predsjeda va ju}iVi je}a ministara BiH Nikola[piri}, minis- trica za ekonomskeodnose i regi- onalnusaradnju@eljkaCvi jano vi} i {e kabinetapredsjednikaRepu- blikeSrpskeDra{koMilino vi}. Ina~e, kritikeskupu u Beogradu uputili su predsta vniciopozici je u RepubliciSrpskoj, kao i predsta vni- ciSrba iz Federaci jeBosneiHerce- go vine, ko jinisupozvani na ovaj sastanak. Zastupnica SDP-a u ede- ralnomParlamentuMiraLjubi-  janki}ukazu je da Tadi} ne bi treba- lo da “odbacu je dio naroda u Fede- raci ji BiH”, a predsjednikopozicione Demokratskeparti je iz Republike SrpskeDragan^avi}smatra da jei njimabilomjesto na susretu s predsjednikomSrbi je. Poredpredsta vnikaSrba iz Bosne i Hercego vine, sastanku su prisus- tvo valipredsta vniciSrba iz Repu- blikeHrvatske, CrneGore, Make- doni je, Slo veni je, Rumuni je, Ma- |arske i Albani je.
 Srbi iz regiona u Beogradu
Opozici ja iz RS-a nezadovoljna

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->