Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
شاهکار ادبی سعیدی سیرجانی: شیخ صنعان

شاهکار ادبی سعیدی سیرجانی: شیخ صنعان

Ratings: (0)|Views: 143 |Likes:
‫ﺳﻌﻴﺪی ﺳﻴﺮﺟﺎﻧﯽ‬، ‫ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن‬

‫ﮔــــــــﺮ ﻣﺮﻳﺪ راﻩ ﻋﺸﻘﯽ ﻓﮑﺮ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﻣﮑﻦ‬ ‫ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن ﺧﺮﻗﻪ رهﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻤﺎر داﺷﺖ‬ ‫ﺣﺎﻓﻆ‬

‫ﺁﻗﺎ ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﺎی روﺿﻪ ﺧﻮان را ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوهﯽ از هﻤﺸﻬﺮﻳﺎن ﻣﺨﻠﺺ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺷﻴﺐ ﻏﻢ اﻧﮕﻴﺰ دوران‬ ‫ﭘﻴﺮی اﻓﺘﺎدﻩ اﻧﺪ، و ﻣﻼل ﻣﻨﺎزل ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﻞ را ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺁﻣﻴﺰﻧﺪ.‬ ‫ﻣﺮﺣﻮم ﺁﻗﺎ ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ از ﻧﻮادر روزﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻮد. ﺳﻴﺪ ﻧﺠﻴﺐ و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺑﯽ ﺳﻮادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﯽ ﺗﮑﻠﻒ و‬ ‫دهﻦ ﮔﺮم، و از هﻤﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﺟﺪش او را از ﺷﻐﻞ ﭘﺮﻣﺸﻘﺖ ﺧﺎک ﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ روﺿﻪ ﺧﻮاﻧ
‫ﺳﻌﻴﺪی ﺳﻴﺮﺟﺎﻧﯽ‬، ‫ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن‬

‫ﮔــــــــﺮ ﻣﺮﻳﺪ راﻩ ﻋﺸﻘﯽ ﻓﮑﺮ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﻣﮑﻦ‬ ‫ﺷﻴﺦ ﺻﻨﻌﺎن ﺧﺮﻗﻪ رهﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻤﺎر داﺷﺖ‬ ‫ﺣﺎﻓﻆ‬

‫ﺁﻗﺎ ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﺎی روﺿﻪ ﺧﻮان را ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوهﯽ از هﻤﺸﻬﺮﻳﺎن ﻣﺨﻠﺺ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺷﻴﺐ ﻏﻢ اﻧﮕﻴﺰ دوران‬ ‫ﭘﻴﺮی اﻓﺘﺎدﻩ اﻧﺪ، و ﻣﻼل ﻣﻨﺎزل ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﻞ را ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺁﻣﻴﺰﻧﺪ.‬ ‫ﻣﺮﺣﻮم ﺁﻗﺎ ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ از ﻧﻮادر روزﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻮد. ﺳﻴﺪ ﻧﺠﻴﺐ و زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺑﯽ ﺳﻮادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﺑﯽ ﺗﮑﻠﻒ و‬ ‫دهﻦ ﮔﺮم، و از هﻤﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﺟﺪش او را از ﺷﻐﻞ ﭘﺮﻣﺸﻘﺖ ﺧﺎک ﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﺐ روﺿﻪ ﺧﻮاﻧ

More info:

Published by: Confederation of Iranian students on Dec 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
نﺎﻌﻨﺻ
 
ﺦﻴﺷ
 
ﯽﻧﺎﺟﺮﻴﺳ
 
یﺪﻴﻌﺳ
 
١
 
 ﻪﺤﻔﺻ
 
نﺎﻌﻨﺻ
 
ﺦﻴﺷ
*
 
ﯽﻧﺎﺟﺮﻴﺳ
 
یﺪﻴﻌﺳ
 
ﻦﮑﻣ
 
ﯽﻣﺎﻧﺪﺑ
 
ﺮﮑﻓ
 
ﯽﻘﺸﻋ
 
ﻩار
 
ﺪﻳﺮﻣ
 
ﺮــــــــﮔ
 
ﺖﺷاد
 
رﺎﻤﺧ
 
ﻪﻧﺎﺧ
 
ﻦهر
 
ﻪﻗﺮﺧ
 
نﺎﻌﻨﺻ
 
ﺦﻴﺷ
 
 ﻆﻓﺎﺣ
 
نارود
 
 ﺰﻴﮕﻧا
 
 ﻢﻏ
 
ﺐﻴﺷاﺮﺳ
 
 رد
 
ﻪﮐ
 
ﺪﻧراد
 
 ﺮﻃﺎﺧ
 
ﻪﺑ
 
ﺺﻠﺨﻣ
 
نﺎﻳﺮﻬﺸﻤه
 
 زا
 
ﯽهوﺮﮔ
 
ﺎﻬﻨﺗ
 
ار
 
ناﻮﺧ
 
ﻪﺿور
 
یﺎﻔﻄﺼﻣ
 
ﺪﻴﺳ
 
ﺎﻗﺁ  ﺑ
 
ار
 
ﻞﻬﭼ
 
 زا
 
ﺪﻌﺑ
 
لزﺎﻨﻣ
 
لﻼﻣ
 
 و
 
،ﺪﻧا
 
ﻩدﺎﺘﻓا
 
یﺮﻴﭘﺪﻧﺰﻴﻣﺁ 
 
ﯽﻣ
 
ﯽﻧاﻮﺟ
 
ﻦﻳﺮﻴﺷ
 
ﻩﺮﻃﺎﺧ
 
ﺎ
. 
دﻮﺑ
 
ﺶﻳﻮﺧ
 
 رﺎﮔزور
 
 رداﻮﻧ
 
 زا
 
ﯽﻔﻄﺼﻣ
 
ﺪﻴﺳ
 
ﺎﻗﺁ 
 
 مﻮﺣﺮﻣ
.
 و
 
ﻒﻠﮑﺗ
 
ﯽﺑ
 
تﺎﮐﺮﺣ
 
ﻪﮐ
 
دﻮﺑ
 
یداﻮﺳ
 
ﯽﺑ
 
ﺶﮑﺘﻤﺣز
 
 و
 
ﺐﻴﺠﻧ
 
ﺪﻴﺳ
 
 ﺮﺑ
 
 و
 
ﻩﺪﻧﺎﺳر
 
ﯽﻧاﻮﺧ
 
ﻪﺿور
 
ﺐﺼﻨﻣ
 
ﻪﺑ
 
ﯽﺸﮐ
 
کﺎﺧ
 
ﺖﻘﺸﻣﺮﭘ
 
ﻞﻐﺷ
 
 زا
 
ار
 
 وا
 
شﺪﺟ
 
ﺖﻣﺮﺣ
 
 ﺮﺗﻻﺎﺑ
 
ﻪﻤه
 
 زا
 
 و
 
،مﺮﮔ
 
ﻦهددﻮﺑ
 
ﻩﺪﻧﺎﺸﻧ
 
شﺮﺒﻨﻣ
 
ﻪﺷﺮﻋ
.
١
 
دﻮﺑ
 
ﯽﻣا
 
ﺪﻴﺳ رﺎﻨﮐﺮﺑ
 
ﻦﺘﺷﻮﻧ
 
ﺐﻴﺳﺁ 
 
 و
 
نﺪﻧاﻮﺧ
 
ﺖﺒﮑﻧ
 
 زا
 
 و
.
 ﺮﻤﻋ
 
یا
 
ﻪﻧﺎﺧ
 
ﺐﺘﮑﻣ
 
یﺎﻳاوز
 
 رد
 
 و
 
ﻪﺘﻓر
 
ﻪﺳرﺪﻣ
 
ﻪﺑ
 
ﻪﮑﻧﺁ 
 
ﯽﺑ
 
 ﺮﻀﺤﻣ
 
 رد
 
یﻮﻗ
 
ﻪﻈﻓﺎﺣ
 
ﺾﻴﻓ
 
ﻪﺑ
 
،ﺪﺷﺎﺑ
 
ﻩﺪﺷ
 
اﺪﺧ
 
ﻖﻠﺧ
 
بﻮﻀﻐﻣ
 
یﺮﮑﻔﻨﺷور
 
ﻩﺮﻴﺒﮐ
 
ﻩﺎﻨﮔ
 
ﻪﺑ
 
 ﺮﻤﻋ
 
 ﺮﺧاوا
 
 و
 
ﻩدﺮﮐ
 
ﻒﻠﺗ ﻴﻨﺷ
 
لواﺪﺘﻣ
 
یﺎﻬﮔﺮﺑ
 
 و
 
خﺎﺷ
 
ﺎﺑ
 
ار
 
ﻼﺑﺮﮐ
 
 راﺬﮕﻧﺎﺟ
 
ﻪﻌﻗاو
 
حﺮﺷ
 
 مﻮﺜﻠﮐ
 
ﯽﺑ
 
ﯽﺑ
 
ﺶﻧﺎﺟ
 
ﻪﻤﻋﺎﺑ
 
 و
 
،دﻮﺑ
 
ﻩدﺮﭙﺳ
 
 ﺮﻃﺎﺧ
 
ﻪﺑ
 
 و
 
ﻩﺪدﻮﺑ
 
ﻪﺘﺧاﺪﻧا
 
ﻖﻧور
 
 و
 
جاور
 
 زا
 
ار
 
نﺎﻣﺮﻬﺷ
 
یﺎﻬﻧاﻮﺧ
 
ﻪﺿور
 
 ﺮﮕﻳد
 
 رازﺎﺑ
 
،ﻦﺨﺳ
 
ﺖﻔﮕﻨه
 
ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ
 
ﻦﻳا
. 
،ﻢﻧﻻﺎﺴﻤه
 
یﻮﺟ
 
ﻩزﺎﺗ
 
ﻊﺒﻃ
 
ﺾﻴﻓ
 
ﻪﺑ
 
،بﺎﺨﺘﻧا
 
ﻦﺴﺣ
 
 و
 
ﻪﻘﻴﻠﺳ
 
ﻒﻄﻟ
 
ﻦﻳا
 
 رد
 
 و
 
 مدﻮﺑ
 
ﺪﻴﺳ
 
 ﺮﺒﻨﻣ
 
نﺎﺑوﺬﺠﻣ
 
 زا
 
دﻮﺧ
 
ﻦﻣ مدﻮﺒﻧ
 
ﺎﻬﻨﺗ
.
 ﺗ
 
ﺪﺘﻓا
 
ﺐﻴﺼﻧ
 
ﯽﻟﺎﺠﻣ
 
 و
 
لﺎﺣ
 
ﺪهاﻮﺧ
 
ﯽﻣ
 
 ﻢﻟدﻪﮐ
 
یرﺎﮔزور
 
ﻦﻳا
 
 رد
 
ﺎ
"
 ﺴﻳﻮﻧ
 
ﻪﻟﺎﻘﻣ
"
تﺎﻣﺮﺤﻣ
 
ﻪﻟﻮﻘﻣ
 
 زا
 
 مﺮﮔﺮﺳ
 
ﯽﻟﺎﻘﻧ
 
 و
 
ﯽﺋاﺮﺴﻧﺎﺘﺳاد
 
ﻪﺑ
 
ﺪﻴﺳ
 
نﺎﻨﺨﺳ
 
 و
 
تﺎﮐﺮﺣ
 
 زا
 
ﯽﺋﺎه
 
ﻪﻨﺤﺻ
 
ﻞﻘﻧ
 
ﺎﺑ
 
،ﻩﺮﻴﺒﮐ
 
نﺎهﺎﻨﮔ
 
ﻒﻳدر
 
 رد
 
 و
 
ﺖﺳا ﻢﻧﺎﺸﻨﺑ
 
ﯽﻣاﺮﮔ
 
نﺎﮔﺪﻨﻧاﻮﺧ
 
ﺎﻤﺷ
 
ﻩﺪﻴﺸﮐ
 
 ﻢهرد
 
ﻩﺮﻬﭼ
 
 ﺮﺑ
 
یﺪﻨﺨﺒﻟ
 
ﺶﻘﻧ
 
 و
 
 مﻮﺷ
.
٢
 
-
١
 
 ﭽﻓوﺮﺣ
 
 و
 
ﺪﻴﻨﮑﻧ
 
 ردﺎﺻ
 
 ﻢﮑﺣ
 
ﺶﻳﻮﺧ
 
نﺎﻤﮔ
 
فﺮﺻ
 
ﻪﺑ
 
ﺎﻣ
 
 رﺎﮔزور
 
یﺎه
 
ﯽﺿﺎﻗ
 
ﯽﻀﻌﺑ
 
ﻩﻮﻴﺷ
 
ﻪﺑ
 
 و
 
ﺪﻴﻨﮑﻧ
 
 ﻢﺧا
 
دوزار
 
ﺢﺤﺼﻣ
 
 و
 
ﻦﻴ
 
 و
 
ﺪﻨﻳاﻮه
 
ﻪﺑﺮﺳ
 
 و
 
ﺖﻗد
 
ﯽﺑ
 
ﻪﮐ
 
ﺪﻴﻳﺎﻣﺮﻔﻧ
 
 مﻮﮑﺤﻣ
"
ﻲﺸﮐرﺎﺧ
"
ار
"
ﻲﺸﮐ
 
کﺎﺧ
"
ﺪﻧا
 
ﻩدﺮﮐ
 
پﺎﭼ
.
نﺎﺑﺮﻗ
 
 ﺮﻴﺧ
!
ﯽﺸﮐ
 
کﺎﺧ
 
نﺎﻤهﺖﺳا
 
ﺖﺳرد
.
ﺪﻧراد
 
سر
 
کﺎﺧ
 
ﻪﺑ
 
جﺎﻴﺘﺣا
 
دوﺪﻧا
 
 مﺎﺑ
 
یاﺮﺑ
 
ﺎﻣ
 
نﺎﺟﺮﻴﺳ
 
 رد
.
کﺎﺧ
 
ندروﺁ 
 
ﺪﻧراد
 
ﻪﮐ
 
ﯽﻏﻻا
 
ﻪﺘﺳد
 
ﺎﺑ
 
ﺎﻬﺸﮐ
 
کﺎﺧ
 
ﻞﻐﺷ رﻮﺸﮐ
 
ﻞﺧاد
 
ﻪﺑ
 
جرﺎﺧ
 
 زا
 
ﺖﺳا
 
سر
. 
*-
ﻦﻴﻟوا
 
 و
 
 ﻢﺸﺷ
 
نﺮﻗ
 
 ﺮﻋﺎﺷ
 
 رﺎﻄﻋ
 
 ﺮﻴﻄﻟا
 
ﻖﻄﻨﻣ
 
 رد
 
 مﺎﻧ
 
ﻦﻴﻤه
 
ﻪﺑ
 
ﯽﻧﺎﺘﺳاد
 
سﺎﺳا
 
 ﺮﺑ
 
ﯽﻠﻴﺜﻤﺗ
 
ﺖﺳا
 
یا
 
ﻪﺼﻗ
 
نﺎﻌﻨﺻ
 
ﺦﻴﺷ
 
،ناﺮﻬﺗ
 
،ﻦﻴﮕﻧ
 
ﻪﻠﺠﻣ
 
 رد
 
ﻪﮐ
 
ﯽﻣﻼﺳا
 
یرﻮﻬﻤﺟ
 
ﻞﻴﮑﺸﺗ
 
 زا
 
ﺲﭘ
 
ناﺮﻳا
 
ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا
 
عﺎﺿوا
 
ﻪﺑ
 
ﺖﺒﺴﻧ
 
ﺖﺳا
 
ﯽﻧﺎﺟﺮﻴﺳ
 
یﺪﻴﻌﺳ
 
ﺶﻨﮐاو
 
لﺎﺳ
 
 رد١٣۵٨ ﺸﺧ
 
 و
 
ﻪﻠﺠﻣ
 
ﻞﻴﻄﻌﺗ
 
 و
 
ﻒﻴﻗﻮﺗ
 
ﻪﺑ
 
 ﺮﺠﻨﻣ
 
 و
 
ﺪﻴﺳر
 
ﻊﺒﻃ
 
ﻪﺑ
 
ﺪﻳدﺮﮔ
 
یﺪﻴﻌﺳ
 
ﻪﺑ
 
ﺖﺒﺴﻧ
 
ﺖﻣﻮﮑﺣ
 
 ﻢ
.
 
٢
 -
ﺎﺗ
 
ﺖﺷاﺬﮔ
 
نﺎﻤﺒﺘﮑﻣ
 
ﻪﺑ
 
،نﺪﻧﺎﺼﻗر
 
ﻪﻨﻳزﻮﺑ
 
 و
 
نﺪﻧﺎﻬﺟ
 
 ﺮﺒﻨﭼزا
 
سﺮﺧ
 
یﺎﺠﺑ
 
ﺪﻴﺒﻋ
 
نﺎﺘﺳاد
 
ﯽﻟﻮﻟ
 
ﻪﻘﻴﻠﺳ
 
فﻼﺨﺑ
 
،رﺪﭘ
 
؟دﺮﮐ
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
ﻪﭼ
 
 زا
 
یﺮﺼﺘﺨﻣ
 
ﻪﺑ
"
ﮓﻳر
 
ﻩدﺮﻣ
 
 ﻢﻠﻋ
"
 ﻢﻴﺷﺎﺑ
 
شﻮﺧ
 
لد
 
نﺎﮕﺘﺷﺬﮔ
. 
ﺪﺘﺳا
 
 و
 
ﻦﺘﺷﻮﻧ
 
ﻪﻟﺎﻘﻣ
 
ﻪﮐ
 
ﺪﻴﺳر
 
ﺪهاﻮﺧ
 
یرﺎﮔزور
 
ﺖﺴﻧاد
 
ﯽﻤﻧ
 
،شدزﺮﻣﺎﻴﺑاﺪﺧﯽﻘﻴﺳﻮﻣ
 
ﻒﻳدر
 
 رد
 
ﺪﺷ
 
ﺪهاﻮﺧ
 
یﺰﻴﭼ
 
ندﺮﮐ
 
لﻻ ﻢﻳا
 
ﻩدﺮﮐ
 
 ور
 
ﯽﻳاﺮﺳ
 
ﻪﻧﺎﺴﻓا
 
ﻪﺑ
 
 زوﺮﻣا
 
 ﺮﻳﺰﮔﺎﻧ
 
،نﺪﻴﺸﮐ
 
کﺎﻳﺮﺗ
 
 و
 
نﺪﻴﻨﺷ
.
 ﻢﻳﺮﺤﺗ
 
ﯽﮑﻳ
 
ﻦﻳا
 
ﺪﻨﮐاﺪﺧ
 
،ﻪﻧﺎﺧ
 
ﻩﻮﻬﻗ
 
نﻻﺎﻘﻧ
 
ﺪﺣ
 
 رد
 
یرﺎﮐدﻮﺸﻧ
.
 
 
نﺎﻌﻨﺻ
 
ﺦﻴﺷ
 
ﯽﻧﺎﺟﺮﻴﺳ
 
یﺪﻴﻌﺳ
 
٢
 
 ﻪﺤﻔﺻ
 
 ﺮﻬﺷ
 
ﯽﻧاﻮﺧ
 
ﻪﺿور
 
ﺲﻟﺎﺠﻣ
 
ﻪﻤه
 
 رد
 
،ﺪﻴﺳ
 
 مﻮﺣﺮﻣ
 
،یرﺎﺑﺎﻘﻓر
 
 زا
 
ﯽﮑﻳ
 
لﻮﻗ
 
ﻪﺑ
 
 و
 
ﺖﺷاد
 
ﺖﮐﺮﺷ
 
ﺎﻣ
 "
عﻼﻃا
"
ار
 
ﻪﻟﺰﻨﻤﺑ
"
تﻮﻋد
"
ﺖﺷاﺬﮔ
 
ﯽﻤﻧ
 
 موﺮﺤﻣ
 
دﻮﺧ
 
ﻦﻴﺸﻨﻟد
 
 و
 
ﯽﻧﺪﻴﻨﺷ
 
ﺲﻠﺠﻣ
 
 زا
 
ار
 
قﺎﺘﺸﻣ
 
نﺎﻌﻤﺘﺴﻣ
 
 و
 
ﺖﻓﺮﻳﺬﭘ
 
ﯽﻣ
.
 ﺮﺧﺁ 
 
 و
 
ﻪﺿﺎﻓا
 
ﺲﻠﺠﻣ
 
ﺎﻣ
 
ﻦﻴﻧزﺎﻧ
 
ﺪﻴﺳ
 
یاﺮﺑ
 
،دﻮﺑ
 
ﻪﺿﺎﻓا
 
ﺲﻠﺠﻣ
 
،ﺮﮕﻳد
 
یﺎهﺪﻧﻮﺧﺁ 
 
یاﺮﺑ
 
 ﺮﮔا
 
ﯽﻧاﻮﺧ
 
ﻪﺿور
 
ﻪﺴﻠﺟ
 
 ﺮهدﻮﺑ
 
 ود
 
 ﺮه
 
ﻪﺿﺎﻔﺘﺳا
.
 ﺴﺨﻧ
 
 زاﺎﺑ
 
،ﺖﺑﻮﻧ
 
نﺪﻴﺳر
 
ﺎﺗ
 
 و
 
ﺖﺴﺸﻧ
 
ﯽﻣ
 
 ﺮﺒﻨﻣ
 
 رﺎﻨﮐ
 
 رد
 
 و
 
ﺪﻣﺁ 
 
ﯽﻣ
 
ﺲﻠﺠﻣ
 
عوﺮﺷ
 
تﺎﻈﺤﻟ
 
ﻦﻴﺘ
 
 رد
 
ار
 
یزوﺪﻧا
 
ﻩﺮﻬﺑ
 
ﻦﻳا
 
 و
 
دﺮﭙﺳ
 
ﯽﻣ
 
 ﺮﻃﺎﺧ
 
ﻪﺑ
 
 و
 
ﺪﻴﻨﺷ
 
ﯽﻣ
 
ار
 
نارﺎﮑﻤه
 
یراﺮﮑﺗ
 
ﺎﺒﻟﺎﻏ
 
نﺎﻨﺨﺳ
 
ﺶﺳاﻮﺣ
 
 و
 
شﻮه
 
ﻪﻤهداد
 
ﯽﻣ
 
نﺎﻌﻤﺘﺴﻣ
 
ﻞﻳﻮﺤﺗ
 
ﯽﺗﺎﻓﺎﺿا
 
 و
 
تاﺮﻴﻴﻐﺗ
 
ﺎﺑ
 
 ﺮﮕﻳد
 
ﯽﺴﻠﺠﻣ
.
٣
اور
 
 و
 
ﺎه
 
ﻪﺼﻗ
 
ﻞﻘﻧ
 
 رد
 
ﺪﻴﺳ
 
ﯽﻗوذ
 
تﺎﻓﺮﺼﺗ
 
 و
 
تﺎﻳ
 
ﻞﻴﻣ
 
ﻪﺑ
 
،ﺪﻴﻨﺷ
 
ﯽﻣ
 
ﯽهاﻮﻓا
 
ار
 
ﯽﺒهﺬﻣ
 
نﺎﺘﺳاد
 
نﻼﻓ
 
،دﻮﺒﻧ
 
یﺪﻨﺳ
 
 و
 
بﺎﺘﮐ
 
ﺪﻨﺑ
 
یﺎﭘ
 
اﺮﻳز
 
،ﺖﺷاﺪﻧ
 
یزﺮﻣ
 
 و
 
ﺪﺣ
 
 رﺎﺒﺧاﻲﺗﺎﻓﺮﺼﺗ
 
نﺁ 
 
 رد
 
ﺶﻳﻮﺧ
 
ﻪﻘﻴﻠﺳ
 
 ﻢﮑﺣ
 
 و
 
لد
-
 ﺮﻳﺬﭙﻟد
 
ﺎﺒﻟﺎﻏ
 -
ضاﺮﺘﻋا
 
ﻪﺑ
 
ﯽﺋﺎﻨﺘﻋا
 
ﻪﮐ
 
نﺁ 
 
ﯽﺑ
 
،ﺖﻔﮔ
 
ﯽﻣ
 
شزﺎﺑ
 
 و
 
دﺮﮐ
 
ﯽﻣ
 
ﺪﺷﺎﺑ
 
ﻪﺘﺷاد
 
نﺎﻴﻋﺪﻣ
 
ﺪﻨﺨﺸﻳر
 
 و
 
نارﺎﮑﻤه
. 
ﯽﺋﺎﻨﺷﺁ 
 
ﻩرود
 
ﻦﻴﺘﺴﺨﻧﻩزاوﺁ 
 
ﺪﻨﻠﺑ
 
 مﺎﻧ
 
ﺎﺑ
 
ﻦﻣ
 "
نﺎﻌﻨﺻ
 
ﺦﻴﺷ
"
 و
 
 ﻆﻋو
 
 ﺮﻀﺤﻣ
 
 رد
 
شزﻮﻣﺁ 
 
تﺮﺒﻋ
 
ﻪﻧﺎﻘﺷﺎﻋ
 
ﺖﺷﺬﮔﺮﺳ
 
 وﺖﺸﮔ
 
 زﺎﻏﺁ 
 
ﺪﻴﺳ
 
 ﺮﺒﻨﻣ
 
یﺎﭘ
. 
قوذ
 
ﺾﻴﻓ
 
ﻪﺑ
 
 و
 
 مﺪﻴﻨﺷ
 
ﺪﻴﺳ
 
 مﻮﺣﺮﻣ
 
یاﺮﻴﮔ
 
نﺎهد
 
 و
 
ﺎﻳﻮﮔ
 
نﺎﺑز
 
 زا
 
ﺎهرﺎﺑ
 
ﯽﮕﻟﺎﺳ
 
ﻩد
 
ﯽﻟاﻮﺣ
 
 رد
 
ار
 
ﻦﻴﺸﻨﻟد
 
نﺎﺘﺳاد
 
ﻦﻳا ور
 
 ﻢﺣر
 
ﯽﺑ
 
جارﺎﺗ
 
ﻪﻧ
 
ﻪﮐ
 
ﺖﺴﺸﻧ
 
 ﻢﻟد
 
 ﺮﺑ
 
نﺎﻨﭼ
 
ﯽﮐدﻮﮐ
 
ﺪﻨﺴﭘ
 
ﻪﻧﺎﺴﻓاتﺎﻳاور
 
ﻪﻧ
 
 و
 
ﺖﺸﮔ
 
نﺁ 
 
 رﺎﺛﺁ 
 
 ﻮﺤﻣ
 
ﻪﺑ
 
ﻖﻓﻮﻣ
 
 رﺎﮔزﺪهﺎﮑﺑ
 
نﺁ 
 
لﻼﺟ
 
 و
 
ﻩﻮﻠﺟ
 
 زا
 
ﺖﺴﻧاﻮﺗ
 
 رﻮﻣﺎﻧ
 
ناﺮﻋﺎﺷ
 
 و
 
نﺎﺒﻳدا
 
 زا
 
نﺎﺘﺳاد
 
ﻦﻳا
 
 ﺮﮕﻳد
" .
یوزرﺁ 
 
یﺎﻬﺘﺑ
 
ﻪﻤه
 
ﻦﻣ
 
ﻞﻴﻠﺧﺖﺴﮑﺸﺑ
." 
ﻪﻧﺎﺴﻓا
 
جاﺰﻣ
 
 و
 
ﯽﺗﺎهد
 
ﻊﺒﻃ
 
ﺖﺴﻧاﻮﺘﻧ
 
ﯽﻧﺎﻓﺮﻋ
 
تﺎﺤﻴﻤﻠﺗ
 
 و
 
 ﺮﻴﺒﻌﺗ
 
ﻒﻄﻟ
 
 و
 
ﯽﻨﺨﺳ
 
 ودﺎﺟ
 
ﻪﻤه
 
ﺎﺑ
 
 ﻢه
 
 رﺎﻄﻋ
 
ﺦﻴﺷ
 
ﯽﺘﺣا
 
ار
 
ﺺﻠﺨﻣ
 
ﺪﻨﺴﭘدزﺎﺳ
 
ﻒﻄﻌﻨﻣ
 
ﺶﻳﻮﺧ
 
 راﺪﻣﺎﻧ
 
ﻪﻣﻮﻈﻨﻣ
 
ﻪﺑ
 
 و
 
فﺮﺼﻨﻣ
 
ﺪﻴﺳ
 
ﺖﻳاور
 
 ز
. 
کﺎﻨﺑﺎﺗ
 
ﻪﺤﻳﺮﻗ
 
ﻪﮐ
 
یا
 
ﻪﻣﻮﻈﻨﻣ
 
ﺎﺑ
 
 ما
 
ﻩﺪﻴﻨﺷ
 
ﯽﻔﻄﺼﻣ
 
ﺪﻴﺳ
 
 مﻮﺣﺮﻣ
 
 زا
 
ﻪﮐ
 
ﯽﻧﺎﺘﺳاد
"
 رﺎﻄﻋ
"
 ﺮﺼﺘﺨﻣ
 
ﺖﺳا
 
ﻩﺪﻳﺮﻓﺁ ار
 
ﺪﻴﺳ
 
 مﻮﺣﺮﻣ
 
ﺖﻳاور
 
ﻦﻴﻋ
 
ﻞﻴﻟد
 
ﻦﻴﻤه
 
ﻪﺑ
 
 و
 
،دراد
 
ﯽﻓﻼﺘﺧا
-
ﺪﻧﺎﺳر
 
دﺪﻣ
 
 ما
 
ﻪﻈﻓﺎﺣ
 
ﻪﮐ
 
ﺎﺠﻧﺁ 
 
ﺎﺗ
 -
ﯽﻣ
 
ﻞﻘﻧ
 
ﺎﻤﺷ
 
یاﺮﺑ
 
ﻦﻳﺪﺑ
 
،ﻢﻨﮐ رد
 
نﺎﻌﻨﺻ
 
ﺦﻴﺷ
 
ﻪﻣﻮﻈﻨﻣ
 
ﺎﺑ
 
ار
 
نﺁ 
 
ﺞﻨﺳ
 
ﻪﺘﮑﻧ
 
نﺎﮔﺪﻨﻧاﻮﺧ
 
ﻪﮐ
 
ﺪﻴﻣا
"
 ﺮﻴﻄﻟا
 
ﻖﻄﻨﻣ
"
ﻪﺑ
 
 و
 
ﺪﻨﻨﮐ
 
ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ
 
 رﺎﻄﻋﺪﻨﻨﻴﺸﻨﺑ
 
یرواد
.
٤
 
ﻮﻴﺴﻣ
 
و
 
ﺦﻴﺷ
 
ﻪﻧاد
 
ﮏﻳﺮه
 
ﻪﮐ
 
یرادﺮﺒﻧﺎﻣﺮﻓ
 
 و
 
ﻊﻴﻄﻣ
 
ناﺪﻳﺮﻣ
 
 و
 
ﯽهﺎﮕﺘﺳد
 
 و
 
 مد
 
 و
 
ﺖﺷاد
 
ﯽهﺎﻘﻧﺎﺧ
 
،دﻮﺑ
 
ﺶﻳﻮﺧ
 
ﺪﻬﻋ
 
 ﺮﻴﭘ
 
نﺎﻌﻨﺻ
 
ﺦﻴﺷ
 
ﺖﺟﻮﺒﻤﺟ
 
يﺎﻤﻴﭘاﻮه
 
ﺪﻧوﺮﻓ
 
ﮏﻳ
 
لدﺎﻌﻣ
 
شا٧۴٧ا
 
دراد
 
شزر
.
٥
 
ﻞﺤﻣ
 
 زا
 
نﺎﻴﻓﻮﺻ
 
ﻦﻴﻣﺎﺗ
 
 و
 
ناﺪﻳﺮﻣ
 
دﺎﺷرا
 
 راﻮﮔرﺰﺑ
 
ﺦﻴﺷ
 
 رﺎﮐ
 
قاﺪﺼﻣ
 
ﻪﺑ
 
ﻪﮐ
 
یﺪﻘﺘﻌﻣ
 
 مدﺮﻣ
 
تاروﺬﻧ
 
 و
 
 رﺬﻧ
"
ﺖﺳا
 
تﺮﺧﺁ 
 
ﻪﻋرﺰﻣ
 
ﺎﻴﻧد
"
ﻩدﻮﺳﺁ 
 
 و
 
ﻪﻓﺮﻣ
 
 ﻢه
 
نﺎﻬﺟ
 
نﺁ 
 
 رد
 
ﺪﻨﺘﺳاﻮﺧ
 
ﯽﻣ
 
 رﺎﻤﺷ
 
 رد
 
 و
 
ﺪﻧﺮﺑ
 
 ﺮﺴﺑ
"
نوﺪﻟﺎﺧ
 
ﺎﻬﻴﻓ
 
 ﻢه
"
ﺪﻨﺷﺎﺑ
. 
ﺎﺑ
 
ﻦﻳا
 
لد
 
 رد
 
 و
 
،دﻮﺑ
 
گرﺰﺑ
 
ﯽﻏﺎﺑ
 
،ﺦﻴﺷ
 
ﻩﺎﻘﻧﺎﺧ
 
ﯽﮕﻳﺎﺴﻤه
 
 ردﮏﻳ
 
خﺎﮐ
 
ﻦﻳا
 
نورد
 
 رد
 
 و
 
،یا
 
ﻩﺪﻴﺸﮐ
 
ﮏﻠﻓ
 
ﻪﺑﺮﺳ
 
خﺎﮐ
 
غ
 
دﺪﻋ
"
 ﻮﻴﺴﻣ
"
سﺎﻨﺸﻧاﺪﺧ
 
 ﺮﻓﺎﮐ
 
ی
.
٦
 
 ﻮﻴﺴﻣ
 
 رﺎﺑورﺎﮐ
"
ﻪﮑﺳ
"
دﻮﺑ
.
ﻪﺘﺴﺑﺮﻤﮐ
 
 و
 
ﻪﻨﻴﺳ
 
 ﺮﺑ
 
ﺖﺳد
 
 ﺰﻴﻨﮐ
 
 و
 
 مﻼﻏ
 
ﺎهﺪﺻ
 
،ﺖﺷاد
 
 رﺎﻴﺘﺧا
 
 رد
 
یا
 
ﻩﻮﻴﻣﺮﭘ
 
 و
 
ﻊﻴﺳو
 
غﺎﺑﺪﻧدﻮﺑ
 
ﺶﺘﻣﺪﺧ
.
 زا
 
 ﺮﭘ
 
شا
 
ﻪﻧﺎﺧ
 
بادﺮﺳ
"
 وﺮﺴﺧ
 
یﺎه
 
 ﻢﺧی
"
 ﺮﻓ
 
 ﺮﺼﻗ
 
 زا
 
یا
 
ﻩﺪﻧرد
 
یﺎه
 
ﮓﺳ
 
،دﻮﺑﺖﻈﻓﺎﺤﻣ
 
ﺶﻴﻧﻮﻋ
 
نﺎﻧﺎﻤﻠﺴﻣ
 
 زا
 
 و
 
دﺮﮐ
 
ﯽﻣ
 
یرﺎﺴﮔ
 
ﯽﻣ
 
 و
 
ﺪﻴﺒﻠﻃ
 
ﯽﻣ
 
 رﻮﻀﺣ
 
ﻪﺑ
 
صﺎﻗر
 
 و
 
بﺮﻄﻣ
 
 و
 
ﺖﺧاﺪﻧا
 
ﯽﻣ
 
باﺮﺷ
 
ﺎﻨﻠﻋ
 
،
 
ﺪﻧدﺮﮐ
 
ﯽﻣﺖﺷاﺪﻧ
 
ﯽﺋاوﺮﭘ
 
شﺮﺑ
 
 و
 
 رود
.
 و
 
 ﺮﻧ
 
کﻮﺧ
 
ﺎﻬهد
 
ﺎﺑ
 
،ﺶﻏﺎﺑ
 
ﻪﺷﻮﮔ
 
 رد
 
یرازﺁ 
 
غﺎﻣد
 
 و
 
ﻒﻴﺜﮐ
 
ﯽﻧاد
 
کﻮﺧ
 
دﻮﺟو
 
 ﺮﺗﺪﺑ
 
ﺎﻬﻨﻳا
 
 زا
 
ﻩدروﺁ 
 
ﮓﻨﺗ
 
ﻪﺑ
 
ار
 
ﻞﺤﻣ
 
ﻞها
 
نﺎﺟ
 
،گرﺰﺑ
 
 و
 
ﮏﭼﻮﮐ
 
 و
 
ﻩدﺎﻣدﻮﺑ
. 
 ﻢهرد
 
دﻮﺧ
 
دﻮﻟﺁﺪﻨﮔ
 
ﻪﻨﺗ
 
 رﺎﺸﻓ
 
ﺎﺑ
 
ار
 
ﺎﭘ
 
ﻩزﺎﺗ
 
یﺎه
 
لﺎﻬﻧ
 
 و
 
سرﻮﻧ
 
یﺎه
 
ﻪﺧﺎﺷ
 
،ﺪﻨﺘﺸﮔ
 
ﯽﻣ
 
غﺎﺑ
 
یﺎﻀﻓ
 
 رد
 
ﻪﻧادازﺁ 
 
ﺎﻬﮐﻮﺧﺪﻨﺘﺴﮑﺷ
 
ﯽﻣ
.
 و
 
،ﺪﻧﺪﻴﺸﮐ
 
ﯽﻣ
 
ﻦﺠﻟ
 
ﻪﺑ
 
ار
 
قﺎﻃا
 
 و
 
ﺪﻧﺪﺷ
 
ﯽﻣ
 
ﻪﻣﺪﺧ
 
ﻩﺎﮕﺘﺣاﺮﺘﺳا
 
دراو
 
ﯽﺋاوﺮﭘ
 
 و
 
 ﺰﻴهﺮﭘ
 
ﭻﻴه
 
ﯽﺑﻻﺎﺑ
 
ﺪﻳﻮﮕﺑ
 
ﯽﺿار
 
دﻮﺧ
 
 و
 
 رازﺁ 
 
 مدﺮﻣ
 
یﺎﻬﮐﻮﺧ
 
ﻪﺑ
 
ﺖﺷاﺪﻧ
 
تاﺮﺟ
 
یﺪﺣاﺖﺳوﺮﺑا
 
نﺎﺘﻤﺸﭼ
 
ی
. 
ﺐﻗاﻮﻋ
 
 زا
 
ﺎﻣا
 
،ﺪﻧدﻮﺑ
 
ﻩﺪﻣﺁ 
 
نﺎﺟ
 
ﻪﺑ
 
 ﻮﻴﺴﻣ
 
یﺪﻨﺴﭘ
 
ﺖﻓﺎﺜﮐ
 
 و
 
ﯽﺋﻮﮔروز
 
 زا
 
 ﺮﺼﻗ
 
ﻪﻣﺪﺧ
 
 و
 
نﺎﻨﮐﺎﺳ
 
ﯽﺘﺣ
 
 و
 
ﻪﻠﺤﻣ
 
 مدﺮﻣ
 
ﻪﮐ
 
ﻦﻳا
 
 رﺎﻈﺘﻧا
 
 رد
 
،ﺪﻧدز
 
ﯽﻤﻧ
 
 مد
 
 و
 
ﺪﻨﺘﺧﺎﺳ
 
ﯽﻣ
 
 و
 
ﺪﻨﺘﺧﻮﺳ
 
ﯽﻣ
 
 و
 
ﺪﻧدﻮﺑ
 
ﻪﺘﻓﺮﮔ
 
تﺮﺒﻋ
 
 ﻢﻳﻼﻣ
 
ضاﺮﺘﻋا
 
 ود
 
ﯽﮑﻳ
 
 ﻢﻴﺧو ﻣ
 
 رﺎﮔزور
 
 زا
 
 رﺎﻣد
 
ﺎﺗ
 
ﺪﻳﺁ 
 
ﺶﻴﭘ
 
ﯽﺘﺻﺮﻓ
 
 و
 
ﺪﺳﺮﺑ
 
ﯽﺟﺮﻓﺪﻧروﺁﺮﺑ
 
ﺶﻳﺎﻬﮐﻮﺧ
 
 و
 
 ﻮﻴﺴ
. 
ﺮﻓﺎﮐ
 
یاﺮﺳ
 
رد
 
نﺎﻤﻠﺴﻣ
 
سوﺮﻋ
 
٣
-
ﺖﺴﻴﻟﺎﺧ
 
ﻪﻤﻠﮐ
 
ﯽﻨﻌﻣ
 
 مﺎﻤﺘﺑ
 
ﺎﻣ
 
 رﺎﮔزور
 
 رد
 
ﺶﻳﺎﺟ
 
ﻪﮐ
 
ﺪﻨﮐ
 
ﺖﻤﺣر
 
شاﺪﺧ
.
دﻮﺑ
 
ﻩﺪﻧز
 
 مﻮﺣﺮﻣ
 
نﺁ 
 
 ﺮﮔا
).
 ﻟ
 
ار
 
شا
 
ﻪﻴﻘﺑﻪﺘﺷﻮﻧﺎﻧ
 
ﺎﻔﻄﺪﻴﻧاﻮﺨﺑ
(! 
٤
-
ار
 
ﺪﻴﺳ
 
تاﺮﻴﺒﻌﺗ
 
 و
 
تارﺎﺒﻋ
 
ﻦﻴﻋ
 
ﻪﮐ
 
دﻮﺒﻧ
 
 زوﺮﻣا
 
ﯽﺑﺎﻳ
 
ﺖﺳد
 
 و
 
ﯽﻧاواﺮﻓ
 
ﻪﺑ
 
ﺖﺳﺎﮐ
 
 راﻮﻧ
 
 و
 
تﻮﺻ
 
 ﻂﺒﺿ
 
ﻩﺎﮕﺘﺳد
 
 رﺎﮔزور
 
نﺁ 
 
 رد
 
ﻪﮐ
 
ﺎﻐﻳرد
 
ﺖﺳا
 
ﺪﻴﺳ
 
ﺖﻳاور
 
 ﺮﺑ
 
ﻖﺒﻄﻨﻣ
 
ﻼﻣﺎﮐ
 
نﺎﺘﺳاد
 
یﺪﻨﺑ
 
ناﻮﺨﺘﺳا
 
ﻪﮐ
 
 ﻢﻨﮐ
 
ﯽﻣ
 
ﺪﻴﮐﺎﺗ
 
 و
 
 ﻢهد
 
ﯽﻣ
 
لﻮﻗ
 
درﻮﻣ
 
ﮏﻳ
 
 رد
 
ﺎﻣا
 
،ﻢﻨﮐ
 
ﻞﻘﻧ
 
 و
 
 ﻂﺒﺿد
 
نﺁ 
 
 رد
 
 و ما
 
ﻩدﺮﮑﻧ
 
ﯽﻓﺮﺼﺗ
 
 و
 
ﻞﺧ
. 
٥
 -
یﺎﺠﺑ
 
ﺪﻴﺳ
 
 مﻮﺣﺮﻣ
 
ﻪﺘﺒﻟا
"
ﺎﻤﻴﭘاﻮه
"
 زا
"
ﻪﺑ
 
ﻪﺒﺸﻣ
"
ﺖﺴﻴﻧ
 
ﺎﻣ
 
 رﺎﮔزور
 
ﺐﺳﺎﻨﻣ
 
ﺶﻠﻘﻧ
 
ﻪﮐ
 
دﻮﺑ
 
ﻪﺘﻓﺮﮔ
 
دﺪﻣ
 
یﺮﮕﻳد
.
ار
 
ﻪﻌﻓد
 
ﻦﻳاﺪﻴﺸﺨﺒﺑ
!
 ﻢﻨﮑﻧ
 
ﺪﻴﺳ
 
نﺎﻨﺨﺳ
 
 رد
 
ﯽﻓﺮﺼﺗ
 
 و
 
ﻞﺧد
 
 ﺮﮕﻳد
 
 ﻢهد
 
ﯽﻣ
 
لﻮﻗ
!
 
٦
-
ﺖﺳا
 
ﺪﻴﺳ
 
 مﻮﺣﺮﻣ
 
ترﺎﺒﻋ
 
ﻦﻴﻋ
 
ﻦﻳا
.
 هﺬﻣ
 
یﻮﺴﻴﻋ
 
 ﺮه
 
 ﻢه
 
 زﻮﻨه
 
ﺺﻠﺨﻣ
 
نﺎﻳﺮﻬﺸﻤهﺎﻘﻠﻄﻣ
 
ار
 
ﯽﺒ
"
 ﻮﻴﺴﻣ
"
،ﺪﻨﻨﮐ
 
ﯽﻣ
 
بﺎﻄﺧﻲﻧاﺮﻳا
 
ﯽﻨﻣرا
 
ﺎﻳ
 
ﺪﺷﺎﺑ
 
ﯽﮕﻧﺮﻓ
 
ﮏﻴﻟﻮﺗﺎﮐ
 
ﻪﮑﻨﻳا
 
 زا
 
 ﻢﻋا
.
قاﺮﻄﻤﻃﺮﭘ
 
ﺐﻘﻟ
 
 ﻢه
 
یدﻮﻬﻳ
 
 ﺮه
 
 ﻢﺳا
 
لوا
 
ﻪﮐ
 
 رﻮﻄﻧﺎﻤه
"
ﻼﻣ
"
،ﺪﻨﻳاﺰﻓا
 
ﯽﻣ
 
ار و
 
ﯽﺳﻮﻣ
 
ﻼﻣ
 
،نورﺎه
 
ﻼﻣ
 
،ﻞﺒﻗﺰﻳ
 
ﻼﻣ
 
ﻞﺜﻣ
...
 
 
نﺎﻌﻨﺻ
 
ﺦﻴﺷ
 
ﯽﻧﺎﺟﺮﻴﺳ
 
یﺪﻴﻌﺳ
 
٣
 
 ﻪﺤﻔﺻ
 
 زا
 
ﯽﺷﻮﺧ
 
لد
 
 ﻢه
 
نﺎﻌﻨﺻ
 
ﺦﻴﺷ
 
بﺎﻨﺟ
"
 ﻮﻴﺴﻣ
"
ﺦﻴﺷ
 
تﺎﻓﻮﻗﻮﻣ
 
ﻪﺑ
 
یزوﺎﺠﺗ
 
 ﺮﺳ
 
ﻩﺮﻴﺧ
 
ﺐهﺬﻣﻻ
 
دﺮﻣ
 
،ﺎﻳﻮﮔ
 
،ﺖﺷاﺪﻧ
 
 زا
 
،ﺶﻣﺪﻗ
 
کرﺎﺒﻣﺎﻧ
 
دﻮﻟﺁ 
 
ﻩزﻮﭘ
 
یﺎﻬﮐﻮﺧ
 
ﯽهﺎﮔ
 
 ﺮﺗﺪﺑ
 
ﻦﻳا
 
 زا
 
 و
 
دﻮﺑ
 
ﻩدﺮﮐ
"
بﺁ 
 
ﻩار
"
 و
 
ﺪﻧﺪﺷ
 
ﯽﻣ
 
ﻩﺎﻘﻧﺎﺧ
 
دراو
 
کﺮﺘﺸﻣ
 
کﺎﺧ
 
 و
 
سﺪﻘﻣ
 
یﺎﻀﻓﺪﻧدﻮﻟﺁ 
 
ﯽﻣ
 
ار
 
نﺁ 
 
کﺮﺒﺘﻣ
.
عﺎﻤﺳ
 
 و
 
 ﺮﮐذ
 
ﺲﻟﺎﺠﻣ
 
نﺎﻳﺎﭘ
 
 رد
 
ﺎﺒﻟﺎﻏ
 
ﺦﻴﺷ
 
تﺮﻀﺣ
 
ﻞﻴﻟد
 
ﻦﻴﻤه
 
ﻪﺑدﺮﮐ
 
ﯽﻣ
 
ﺶﺳﻮﺤﻨﻣ
 
دﻮﺟو
 
 رﺎﺜﻧ
 
ﯽﻨﻳﺮﻔﻧ
.
ﻦﻳا
 
 و
 
،ﺖﺳا
 
ﻩدروﺁ 
 
ﻩزﺎﺗ
 
ﯽﺳوﺮﻋ
 
 ﻮﻴﺴﻣ
 
ﻪﮐ
 
دﺎﺘﻓا
 
 ﺮﻬﺷ
 
 رد
 
ﻩزاوﺁ 
 
یزور
 
ﻪﮑﻨﻳا
 
ﺎﺗ ﻣ
 
یﺎﻳﺎﻋر
 
 زا
 
ﯽﮑﻳ
 
یﺎﺒﻳز
 
 ﺮﺘﺧد
 
ﺐهﺬﻣ
 
 زا
 
جرﺎﺧ
 
دﺮﻣ
 
ﻪﮐ
 
ﺖﺸﮔ
 
نﺎهد
 
ﻪﺑ
 
نﺎهد
 
 ﺰﻴﮕﻧا
 
ﺖﺸﺣو
 
 ﺮﺒﺧﺎﺑ
 
ار
 
ﺶﻳﻮﺧ
 
نﺎﻤﻠﺴﺖﺳا
 
ﻩدﺮﺑ
 
دﻮﺧ
 
یاﺮﺴﻣﺮﺣ
 
ﻪﺑ
 
ﻊﻴﻤﻄﺗ
 
 و
 
ﺪﻳﺪﻬﺗ
 
 و
 
یزﺎﺑ
 
ﻪﻘﺣ
. 
دﻮﺑ
 
ﺖﻘﻳﺮﻃ
 
 ﺮﻴﭘ
 
 وا
 
 ﺮﺧﺁ 
 
،ار
 
نﺎﻌﻨﺻ
 
ﺦﻴﺷ
 
ﻪﻤه
 
 زا
 
ﺶﻴﺑ
 
 و
 
ﺖﺧاﺪﻧا
 
ﻩزﺮﻟ
 
ﻪﺑ
 
ار
 
ﻪﻠﺤﻣ
 
 و
 
 ﺮﻬﺷ
 
نﺎﮐرا
 
 و
 
دﻮﺑ
 
ﻪﻟﺰﻟز
 
 ﻢﮑﺣ
 
 رد
 
 ﺮﺒﺧﺖﻌﻳﺮﺷ
 
ﻦﻴﻧاﻮﻗ
 
 راﺪﺳﺎﭘ
 
 و
.
 ﻣﻮﻣ
 
ﻪﻔﻴﻔﻋ
 
ﻩرﺪﺨﻣ
 
ﻪﮐ
 
ﺪﻨﻴﺒﺑ
 
 و
 
ﺪﺷﺎﺑ
 
ﻩﺪﻧز
 
ﺖﺴﻧاﻮﺗ
 
ﯽﻤﻧ
 
ﯽﺘﻤﻴﻗ
 
ﭻﻴه
 
ﻪﺑﻪﻟﺎﺒﺣ
 
 رد
 
یا
 
ﻪﻨ
 
ﺪهاﻮﺧ
 
ﺖﻌﻳﺮﺷ
 
نﺎﻴﻨﺑ
 
 ﺮﺑ
 
ﻪﮐ
 
 ﺰﻴﮕﻧا
 
ساﺮه
 
ﻪﻤﻄﻟ
 
ﺎﺑ
 
ار
 
 مﻮﺷ
 
ﻪﻌﻗاو
 
ﻦﻳا
 
 و
 
،ﺪﻳﺁرد
 
سﺎﻨﺸﻧاﺪﺧ
 
 ﺮﺗ
 
ﺲﺠﻧ
 
ﮓﺳ
 
 زا
 
 ﺮﻓﺎﮐ
 
حﺎﮑﻧﺪﻨﮐ
 
ﻞﻤﺤﺗ
 
دز
. 
ﻪﺑ
 
ار
 
 ﺮﻬﺷ
 
ﻞها
 
 و
 
ﯽهﺎﻘﻧﺎﺧ
 
نﺎﻴﻓﻮﺻ
 
 و
 
ﺖﺷادﺮﺑ
 
ﺎﺘﻌﻳﺮﺷاو
 
دﺎﻳﺮﻓ
 
،ﺪﺷﺎﺑ
 
ﻩدﺎﺘﻓا
 
 ﺮﺘﺧد
 
لﺎﻤﺟ
 
ﻪﺑ
 
ﺶﻤﺸﭼ
 
ﻪﮑﻧﺁ 
 
ﯽﺑ
 
ﺦﻴﺷدﺮﮐ
 
ﺞﻴﺴﺑ
 
 ﻮﻴﺴﻣ
 
ﮓﻨﺟ
.
ﯽﻓﺎﺻ
 
 مدﺮﻣﻪﮐ
 
ﺪﻧداد
 
 مﺎﻐﻴﭘ
 
 و
 
ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ
 
ار
 
 ﻮﻴﺴﻣ
 
غﺎﺑ
 
دﺮﮔادﺮﮔ
 
،ﻪﻌﻗاو
 
ﻦﻳا
 
 زا
 
ﻪﺘﻔﺷﺁﺮﺑ
 
،دﺎﻘﺘﻋا
 
ﺶﺳﻮﺤﻨﻣ
 
 ﺮﺳ
 
 ﺮﺑ
 
ار
 
ﺶﻴﻧﻮﻋﺮﻓ
 
 ﺮﺼﻗ
 
 و
 
یداﺪﺷ
 
غﺎﺑ
 
ﻪﻧﺮﮔو
 
،ﺪﺘﺳﺮﻔﺑ
 
شرﺪﭘ
 
ﻪﻧﺎﺧ
 
ﻪﺑ
 
ار
 
نﺎﻤﻠﺴﻣ
 
 ﺮﺘﺧد
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
 ﺮﺗدوز
 
ﻪﭼﺮهدﺮﮐ
 
ﺪﻨهاﻮﺧ
 
باﺮﺧ
. 
ﺎه
 
 ﻢﻠﺘﺷا
 
ﻩرﺎﺒﮑﻳ
 
،دﻮﺑ
 
ﻩدﺮﮐ
 
سﺎﺴﺣا
 
ﯽﻨﻳﺮﻓﺁ 
 
گﺮﻣ
 
ﺖﺴﺑ
 
ﻦﺑ
 
 رد
 
ار
 
دﻮﺧ
 
ﻪﮐ
 
 ﻮﻴﺴﻣدﺮﮐ
 
شﻮﻣاﺮﻓ
 
ار
 
دﻮﺧ
 
ﯽﮕﺸﻴﻤه
 
ی
 
ﻪﮐ
 
دﺎﺘﺳﺮﻓ
 
 مﺎﻐﻴﭘ
 
یا
 
ﻪﻧﺎﻋﺮﻀﺘﻣ
 
ﻦﺤﻟ
 
ﺎﺑ
 
 و
"
 ﻢﻧﺎﺟ
 
 زا
 
ﺖﺳد
 
،ﻢهد
 
ﯽﻣ
 
ﻞﻳﻮﺤﺗ
 
شا
 
ﻩداﻮﻧﺎﺧ
 
ﻪﺑ
 
ار
 
 ﺮﺘﺧد
 
،مدﺮﮐ
 
 ﻂﻠﻏﺪﻳرادﺮﺑ
."! 
ﺶﻳﺎﻬﮐﻮﺧ
 
 و
 
 ﻮﻴﺴﻣ
 
یﺎه
 
یرازﺁ 
 
 مدﺮﻣ
 
 و
 
ﺎهزوﺎﺠﺗ
 
 زا
 
 و
 
ﺪﻨﺘﺷاد
 
ﻪﻨﻴﮐ
 
لﺎﻣﻻﺎﻣ
 
یا
 
ﻪﻨﻴﺳ
 
ﻪﮐ
 
نﺎﺷوﺮﺧ
 
 و
 
نﺎﺷﻮﺟ
 
ﻖﻠﺧ
 
ﺎﻣا
 
ﻩﺪﺷ
 
ﻩﺎﺒﺗ
 
ار
 
دﻮﺧ
 
ﯽﮔﺪﻧزﺪﻨﺘﺷاﺪﻧﺮﺑ
 
ﻩﺮﺻﺎﺤﻣ
 
 زا
 
ﺖﺳد
 
ﺪﻧﺪﻳد
 
ﯽﻣ
.
ﺖﺳﺮﭘ
 
ﺎﺒﻳز
 
ناﺪﻧر
 
 زا
 
ﺪﻨﭼ
 
ﯽﻨﺗ
 
،ﻦﻳا
 
 ﺮﺑ
 
ﻩوﻼﻋ ﺮﻬﺷ
 
 طاﻮﻟا
 
 و
 
شﻮﺸﻟ
 
 زا
 
یﺮﻔﻧ
 
ﺪﻨﭼ
 
 و
 
ﯽهﺎﻘﻧﺎﺧ
-
ﻦﻴﻧزﺎﻧ
 
ترﻮﺻ
 
ﯽهﺎﮕﻧ
 
 ﻢﻴﻧ
 
ﺎﺑ
 
ﻪﮐ
 "
 ﻢﻧﺎﺧ
 
ترﺪﻗ
"
ﻩﺪﻳد
 
ار
٧
 
ﻒﺻو
 
ﺎﻳ
 
 و
 
ﻦﻳا
 
 زا
 
 و
 
ﺪﻧدﻮﺑ
 
ﻩﺪﻴﻨﺷ
 
ار
 
ﺶﻟﺎﻤﺟ
"
ﺪﻤﻧ
"
 رﺎﻈﺘﻧا
 
ﻪﺑ
 
اﻮﻠﺑ
"
ﻩﻼﮐ
"
 زا
 
ناﺮﮕﻧ
 
،ﺪﻧدﻮﺑ
 
ﯽﺘﻤﻴﻨﻏﻩدز
 
ﺖﺸﺣو
 
یﻮﻴﺴﻣ
 
ﻪﮑﻨﻳا
 
 زا
 
 و
 
ﺪﻧدﺮﮐ
 
ﯽﻣ
 
ﻖﻳﻮﺸﺗ
 
یراﺪﻳﺎﭘ
 
ﻪﺑ
 
ار
 
 مدﺮﻣ
 
،دزﺎﺳ
 
ﻩدز
 
نﺎﻣﺮﺣ
 
ار
 
نﺎﻧﺁ 
 
قﺎﺘﺸﻣ
 
لد
 
 و
 
ﺪﻨﮐ
 
شرﺪﭘ
 
ﻪﻧﺎﺧ
 
ﻪﻧاور
 
ار
 
 ﺮﺘﺧد
 
 و
 
ﻩﺮﮐاﺬﻣ
 
 رد
 
 زا
 
ﯽﺘﻤﻴﻗ
 
ﭻﻴه
 
ﻪﺑ
 
ﻪﮐ
 
ﺪﻨﺘﺳاﻮﺧ
 
ﯽﻣ
 
دﻮﺑ
 
ﻩﺪﻣﺁ 
 
 ﻮﻴﺴﻣ
 
ﮓﻨﺟ
 
ﻪﺑ
 
نﺎﻴﻓﻮﺻ
 
فﻮﻔﺻ
 
ﺶﻴﭘﺎﺸﻴﭘ
 
ﻪﮐ
 
ﺦﻴﺷ
 
بﺎﻨﺟﺪﻳﺎﻴﻧرد
 
ﻪﺤﻟﺎﺼﻣ
.
 ﺷ
 
 مدﺮﻣ
 
یرﺎﺸﻓﺎﭘ
 
ﻦﻳا
 
 رد زا
 
ﻪﮐ
 
ﯽﺗﺮﻔﻧ
 
ﻞﻴﻟد
 
ﻪﺑ
 
ﯽهوﺮﮔ
 
،ﺪﻧدﻮﺑ
 
نﺎﺘﺳاﺪﻤه
 
 ﺰﻴﻧ
 
غﺎﺑ
 
ﻪﻣﺪﺧ
 
 و
 
 ﺮﻬ
 
 و
 
یوﺮﺴﺧ
 
یﺎﻬﻤﺧ
 
یادﻮﺳ
 
ﻪﺑ
 
ﯽﺘﻋﺎﻤﺟ
 
 و
 
ﺪﻧدﻮﺑ
 
ﻩﺪﻴﺸﮐ
 
ﺶﻳﺎﻬﮐﻮﺧ
 
 زوﺎﺠﺗ
 
 زا
 
ﻪﮐ
 
یﺮﺟز
 
 و
 
ﺪﻨﺘﺷاد
 
 ﻮﻴﺴﻣ
 
ﯽﻧاﺪﮐﻮﺧ ﻮﻴﺴﻣ
 
ﻩﻮﮑﺷ
 
ﺎﺑ
 
 و
 
ﻞﻤﺠﺗﺮﭘ
 
 ﺮﺼﻗ
 
ﻪﻧﺎهﺎﺷ
 
ﻩﺎﮕﺘﺳد
 
 و
 
 مد
. 
ﺐﻳﺮﻔﻟد
 
لﺎﻤﺟ
 
 زا
 
غرﺎﻓ
 
 و
 
دﻮﺑ
 
ﻩﺪﻣﺁ 
 
ﮓﻨﺟ
 
ﻪﺑ
 
ﻪﻧادﺮﻣ
 
نﺎﻌﻨﺻ
 
ﺦﻴﺷ
 
،ﺎﻣاﺖﺳاﻮﺧ
 
ﯽﻣ
 
،ﺎﻬﮐﻮﺧ
 
یاوﺮﭘ
 
 و
 
لﺎﻣ
 
یادﻮﺳ
 
 و
 
نز
 
ﺪﻧادﺮﮔ
 
کﺎﭘ
 
 ﺮﻓﺎﮐ
 
ﻩدﻮﻟﺁ 
 
دﻮﺟو
 
 زا
 
ار
 
کﺎﺧ
 
ﻪﺤﻔﺻ
 
 و
 
ﺪﺷﺎﺑ
 
ﻩدﺮﮐ
 
یدﺎﻬﺟ
 
اﺪﺧ
 
ﻩار
 
 رد
. 
ﻪﻨﺤﺻ
 
ﯽﻧﺎﺠﻴه
 
 و
 
تاﺮﻴﺒﻌﺗ
 
نﺎﻨﭼ
 
ﺎﺑ
 
،ﺖﻓﺎﻳ
 
ﯽﻣ
 
 ﺮﮕﻳد
 
ﯽﺗراﺮﺣ
 
 و
 
 رﻮﺷ
 
ﯽﻔﻄﺼﻣ
 
ﺪﻴﺳ
 
ﺎﻗﺁ 
 
 مﺮﮔ
 
یاﺪﺻ
 
ﺎﺠﻨﻳا
 
 رد ﺘﺣ
 
 و
 
ﻪﺘﺷاد
 
 رﻮﻀﺣ
 
نﺁ 
 
 رد
 
ﺎﺼﺨﺷ
 
ﯽﺋﻮﮔ
 
ﻪﮐ
 
دﺮﮐ
 
ﯽﻣ
 
 ﻢﺴﺠﻣ
 
ار
 
ﮓﻨﺟ مﻮﺠه
 
 و
 
ﻪﻠﻤﺣ
 
ﯽﻠﺻا
 
نﺎهﺪﻧﺎﻣﺮﻓ
 
 زا
 
ﺖﺳا
 
ﻩدﻮﺑ
.
 و
 
،ﺖﺳا
 
ﻩﺮﻬﺑ
 
ﯽﺑ
 
ﺪﻴﺳ
 
 مﻮﺣﺮﻣ
 
ﻊﻳﺪﺑ
 
تاﺮﻴﺒﻌﺗ
 
 و
 
اﺮﻴﮔ
 
ﻦﺤﻟ
 
 زا
 
،ﻦﻣ
 
یاﻮﻧ
 
ﯽﺑ
 
 و
 
ﻖﻣر
 
ﯽﺑ
 
 ﻢﻠﻗ
 
ﻪﮐ
 
ﺎﻐﻳرد
 
ﺎﺷﺎﻤﺗ
 
ﻪﺑ
 
 و
 
ﺪﻴﻨﮐ
 
ﯽﺋارﺁ 
 
ﻪﻨﺤﺻ
 
ﺶﻳﻮﺧ
 
 ﺮﺳ
 
ﮏﺒﺳ
 
لﺎﻴﺧ
 
دﺪﻣ
 
ﺎﺑ
 
ار
 
ﺖﻤﺴﻗ
 
ﻦﻳا
 
ﺪﻳﺎﺑ
 
 ﺰﻳﺰﻋ
 
نﺎﮔﺪﻨﻧاﻮﺧ
 
ﺎﻤﺷﺪﻴﻨﻴﺸﻨﺑ
. 
 ﻏ
 
 و
 
ﮓﻨﺟ
 
حﺮﺷ
 
 زا
 
ﺲﭘ
 
،ﺎﻣ
 
ﻦﻴﻧزﺎﻧ
 
ﺪﻴﺳﻪﺘﺧوﺪﻧا
 
ترﺎﻏ
 
 و
 
سﺎﻨﺸﻧاﺪﺧ
 
یﻮﻴﺴﻣ
 
 راﺮﻓ
 
 و
 
ﺖﺴﮑﺷ
 
 و
 
ﺦﻴﺷ
 
نارﺎﻳ
 
ﻪﺒﻠ
 
ﻞﺧاد
 
 ﻮﻴﺴﻣ
 
یاﺮﺴﻣﺮﺣ
 
ﻪﺑ
 
ﺦﻴﺷ
 
نﺎﻴﻳاﺪﻓ
 
 و
 
نﺎﻴﻓﻮﺻ
 
ﻪﮐ
 
ﺪﻴﺳر
 
ﯽﻣ
 
نﺎﺘﺳاد
 
ﻩﺎﮕﻧﺰﺑ
 
ﻪﺑ
 
،ﺶﻳﺎﻬﮐﻮﺧ
 
 رﺎﺘﺸﮐ
 
 و
 
ﺎه
 
ﻪﮐ
 
ﺖﻴﻧ
 
ﻦﻳﺪﺑ
 
،ﺪﻧا
 
ﻩدروﺁ 
 
 طﺎﻴﺣ
 
ﻦﺤﺻ
 
ﻪﺑ
 
نﺎﺸﮐ
 
نﺎﺸﮐ
 
ار
 
 وا
 
 و
 
ﺪﻧا
 
ﻪﺘﺧاﺪﻧا
 
 ﻢﻧﺎﺧ
 
ترﺪﻗ
 
 ﺮﺳ
 
 ﺮﺑ
 
یردﺎﭼ
 
 و
 
ﺪﻧا
 
ﻩﺪﺷ رﺪﭘ
 
ﻪﻧﺎﺧ
 
ﻪﺑﺪﻧرﺎﭙﺴﺑ
 
ﺶﻧﺎﺸﻳﻮﺧ
 
ﺖﺳﺪﺑ
 
 و
 
ﺪﻨﻧادﺮﮔ
 
شزﺎﺑ
 . 
ﺪﻳﻮﻨﺸﺑ
 
ﺪﻴﺳ
 
نﺎﺑز
 
 زا
 
ار
 
نﺎﺘﺳاد
 
ﻪﻟﺎﺒﻧد
: 
نﺎﺷﺎﺑوا
 
و
 
نارﺪﻨﻠﻗ
 
بﻮﺷﺁ
 
"
ﻪﻔﻴﻔﻋ
 
ﻪﻨﻴﺗرﻮﻋ
 
ﻩرﺎﭽﻴﺑ
"
٨
ﺪﻧدروﺁ 
 
ﺦﻴﺷ
 
 رﻮﻀﺣ
 
ﻪﺑ
 
ار
 .
ﻩداد
 
تﺎﺠﻧ
 
 ﺮﻓﺎﮐ
 
ﮓﻨﭼ
 
 زا
 
ار
 
نﺎﻤﻠﺴﻣ
 
ﻪﮐ
 
ﻦﻳا
 
 زا
 
نﺎﻣدﺎﺷ
 
ﺦﻴﺷﺎﻣﺮﻓ
 
 و
 
ﻪﺘﺳاﺮﻴﭘ
 
یراﻮﺧ
 
 و
 
ﺖﻔﺧ
 
 زا
 
ار
 
 مﻼﺳا
 
سﺪﻘﻣ
 
ﺖﻌﻳﺮﺷو
 
ﺖﺳانﺎﻴﻓﻮﺻ
 
ﻪﺑ
 
 ور
 
،ﺖﺳا
 
ﻩدﺮﮐ
 
اﺮﺟا
 
ار
 
یﺪﻧواﺪﺧ
 
ن
 
٧
 -
دﺎﺷ
 
ﺶﻧاور
!
 ﻨﭼ
 
ﺖﻔﮔ
 
ﯽﻣ
 
 ﺮﺒﻨﻣ
 
یﻻﺎﺑ
 
ﻪﮐ
 
ﯽﻳﺎه
 
ﻪﺼﻗ
 
 رد
 
ﯽﻔﻄﺼﻣ
 
ﺪﻴﺳﺁ 
 
 مﻮﺣﺮﻣﺎه
 
ﻪﻨﺤﺻ
 
 و
 
ﺖﺷاد
 
 ﻢﻴﻤﺻ
 
 و
 
قدﺎﺻ
 
ﯽﻨﺤﻟ
 
نﺎ
 
ﻪﻴﻬﺗ
 
ﺎﻳ
 
یرادﺮﺑ
 
 ﻢﻠﻴﻓ
 
لﻮﻐﺸﻣ
 
ﺎه
 
ﻪﻨﺤﺻ
 
ﻪﻤهرد
 
 و
 
ﻪﺘﺷاد
 
دﻮﺟو
 
نﺎﺘﺳاد
 
عﻮﻗو
 
نﺎﻣز
 
 رد
 
ﺎﺼﺨﺷ
 
ﯽﻳﻮﮔ
 
ﻪﮐ
 
دﺮﮐ
 
ﯽﻣ
 
 ﻢﺴﺠﻣ
 
ارﺖﺳا
 
ﻩدﻮﺑ
 
شراﺰﮔ
.
دﺮﮐ
 
ﯽﻣ
 
بﺎﺨﺘﻧا
 
شدﻮﺧ
 
ﻪﻘﻴﻠﺳ
 
ﻪﺑ
 
ﯽﻳﺎه
 
 مﺎﻧ
 
 ﺰﻴﻧ
 
ﻪﺼﻗ
 
 ﺮه
 
 مﺎﻨﻤﮔ
 
یﺎه
 
نﺎﻣﺮﻬﻗ
 
یاﺮﺑ
. 
یﺎﺒﻳز
 
 ﻢﺳا
 
 ﻢه
 
نﺎﺘﺳاد
 
ﻦﻳا
 
 رد
"
ترﺪﻗ ﻢﻧﺎﺧ
 "
یدﺎﺷ
 
 و
 
ﺖﻧﺎﻣا
 
ﺖﻳﺎﻋر
 
ﺾﺤﻣ
 
 ﻢه
 
ﺺﻠﺨﻣ
 
 و
 
دﻮﺑ
 
ﻩدﺮﮐ
 
بﺎﺨﺘﻧا
 
ﻩرﺪﺨﻣﺎﻴﻠﻋ
 
یاﺮﺑ
 
ار ﻢﻨﮐ
 
ﯽﻤﻧ
 
 وا
 
بﺎﺨﺘﻧا
 
 رد
 
ﯽﻓﺮﺼﺗ
 
 و
 
ﻞﺧد
 
ﭻﻴه
 
 مﻮﺣﺮﻣ
 
نﺁ 
 
حور
. 
عﻮﻧ
 
 زا
 
یﺰﻴﭼ
 
ﺪﻴﺳ
 
یﺎﻬﻧﺎﺘﺳاد
 
 رد
 
نﺎﻧز
 
 ﻢﺳا
 
ﻻﻮﺻا
"
تﺰﻋ
 
،ﺖﻟود
 
،ترﺪﻗ
 
،ﺖﻨﻄﻠﺳ
 
،ﺖﻤﺸﺣ
 
،تﺮﺼﻧ
"...
دﻮﺑ
 
ﻞﻴﺒﻗ
 
ﻦﻳا
 
 زا
 
 و
.
نﺎﻤه ﻣ
 
ﺖﻳﻻو
 
 رد
 
ﻪﮐ
 
ﯽﻳﺎه
 
 ﻢﺳاﺪﻧراﺬﮔ
 
ﯽﻣ
 
ﺎﻬﻧز
 
یور
 
 و
 
دراد
 
جاور
 
ﺎ
.
 
٨
 -
ﺖﺳا
 
ﺪﻴﺳ
 
 مﻮﺣﺮﻣ
 
حﻼﻄﺻا
 
ﻦﻴﻋ
 
 ﻢه
 
ﻦﻳا
.
ار
 
 زوﺮﻣا
 
عﺎﺿوا
 
ﯽﻨﻴﺑ
 
ﺶﻴﭘ
 
ﻦﻳا
 
 زا
 
ﻞﺒﻗ
 
لﺎﺳ
 
ﻞﻬﭼ
 
ﯽﺳ
 
ﯽﻳﻮﮔ
 
ﺎﻣ
 
ﺖﻳﻻو
 
 مدﺮﻣ
 
ﻻﻮﺻا
 
 و
 
بدا
 
فﻼﺧ
 
یﺰﻴﭼ
 
ار
 
نﺁ 
 
 و
 
ﺪﻨﺘﺷاد
 
ﯽﺷﺎﺤﺗ
 
ﺎﻬﻧز
 
 ﻢﺳا
 
ندروﺁ 
 
نﺎﺑﺰﺑ
 
 زا
 
ﻞﻴﻟد
 
ﻦﻴﻤﻬﺑ
 
 و
 
ﺪﻧدﻮﺑ
 
ﻩدﺮﮐ
 –
ﺎﻳﻮﮔ
 -
 ﺑ
 
 و
 
ﺪﻨﺘﺴﻧاد
 
ﯽﻣ
 
ﺖﻧﺎﻳد
 
ﻪ
 
ﺪﻨﻧﺎﻣ
 
،ﺪﻧدﺮﮐ
 
ﯽﻣ
 
دﺎﻳ
 
ﺎﻬﻤﻧﺎﺧ
 
 زا
 
ﯽﺋﺎﻨﮐ
 
تﺎﻔﻴﺻﻮﺗ
 
ﺎﺑ
 
ﻞﻴﻟد
 
ﻦﻴﻤه
:
 و
 
،ﻪﺘﺴﺑ
 
نﺎﺑز
 
 ﺮﺴﺑ
 
ﮏﭽﻟ
 
،ﻪﻨﻴﺗرﻮﻋ
 
لﺎﻴﻋ
 
،ﻪﺘﺴﮑﺷﺎﭘ
 
ﻪﻔﻴﻌﺿ
... 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->