Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

GĐRĐŞ
1. KÜLTÜR VE KÜLTÜRLE ĐLGĐLĐ BAZI KAVRAMLAR
2. AĐLE YAPISI VE KOMŞULUK ĐLĐŞKĐLERĐ
2.1. TÜRKĐYE’DE AĐLE
2.2. AVRUPA’DA AĐLE
2.3. GÖÇ VE AĐLE
2.4. KOMŞULUK ĐLĐŞKĐLERĐ
ENTEGRASYON (UYUM) SORUNLARI
3.1. ENTEGRASYON (UYUM) SORUNU
3.2. DĐL SORUNU
3.3. YABANCI DÜŞMANLIĞI
2. ARAŞTIRMANIN ÖNEMĐ
3. ÖRNEKLEM VE VERĐ TOPLAMA TEKNĐKLERĐ
4. ARAŞTIRMA ALANI (AVUSTURYA) HAKKINDA GENEL BĐLGĐ
4.2 COĞRAFĐ DURUM
4.4. SĐYASĐ HAYAT
4.5. EKONOMĐ
1. DEMOGRAFĐK ÖZELLĐKLER VE AĐLE YAPISI
1.1. CĐNSĐYET DAĞILIMI
Tablo 1. Cinsiyet Göre Dağılım
1.2. YAŞ GRUPLARI
Tablo 2. Yaş Grupları
1.3. ÖĞRENĐM DURUMU
Tablo 3. Öğrenim Durumu
1.4. MEDENĐ DURUM
Tablo 4. Medeni Durum
1.5. ÇALIŞMA DURUMU
Tablo 5. Çalışma Durumu
1.6. AVUSTURYA’DA YERLEŞME DURUMU
Tablo 6. Avusturya’da Yerleşme Durumu
1.7. AVUSTURYA’DA YAŞAMA SÜRESĐ
Tablo 7. Avusturya’da Yaşama Süresi
1.8. OTURULAN YERLEŞĐM YERĐ
Tablo 8. Oturulan Yerleşim Yeri
1.9. ĐŞSĐZLĐK NEDENLERĐ
Tablo 9. Đşsizliğin Nedenleri
1.10. AĐLE BĐÇĐMĐ
Tablo 10. Aile Biçimi
1.11. AĐLE BĐREYLERĐ VE YAKIN AKRABALARLA ĐLĐŞKĐLER
Tablo 11. Aile Bireyleri ve Yakın Akrabalarla Đlişkiler
Tablo 12. Çocukların Avusturya’da Yetişmelerinden Duyulan Endişe
NEDENLERLE ENDĐŞE DUYUYORLAR?
Tablo 13. Çocuklarla Đlgili Kaygı Nedenleri
1.14. AĐLEDE AKRABA VEYA HEMŞEHRĐ OLMA DURUMU
Tablo 14. Ailede Akraba veya Hemşehri Olma Durumu
1.15. TÜRKLERĐN KENDĐ ARALARINDAKĐ ĐLĐŞKĐLER
Tablo 15. Türklerin Kendi Aralarındaki Đlişkilerin Değerlendirilmesi
1.16. KOMŞU VE AKRABALARLA ĐLĐŞKĐLER
Tablo 16. Akrabalarla Görüşme Durumu
Tablo 17. Türk Komşu ve Arkadaşlarla Ailece Görüşme Durumu
1.17. AĐLENĐN GELĐR DURUMU
Tablo 18. Ailenin Aylık Gelir Durumu
1.18. OTURULAN EVĐN MÜLKĐYETĐ
Tablo 19. Oturulan Evin Mülkiyeti
2. GENEL UYUM SORUNLARI
2.1.ENTEGRASYONDAN NE ANLAŞILDIĞI
Tablo 20. Entegrasyondan Ne Anlaşıldığı
2.2. UYUM SORUNU YAŞAMA DURUMU
Tablo 21. Avusturya Toplumuna Uyum Sorunu Yaşama Durumu
2.3. UYUM SORUNU YAŞANAN KONULAR
Tablo 22. Uyum Sorunu Yaşanan Konular
2.4. DĐL KONUSUNDA YAŞANAN SORUNLAR
Tablo 23. Almanca Konusunda Sorun Yaşıyor musunuz?
2.5. ÇOCUKLARIN TÜRKÇE OKUMA-YAZMA SORUNLARI
Tablo 24. Çocukların Türkçe Konusunda Sorun Yaşayıp Yaşamadıkları
Tablo 27. Yabancı Düşmanlığıyla Karşılaşma Durumu
Tablo 28. Türklerin Avusturyalılarla Đlişkilerinin Değerlendirilmesi
Tablo 29. Avusturyalı Komşu ve Arkadaşlarla Görüşme Durumu
2.9. AVUSTURYA VATANDAŞLIĞINA GEÇME
Tablo 30. Avusturya Vatandaşı Olma Đsteği
2.10. VĐZE KONUSUNDA YAŞANAN SORUNLAR
Tablo 31. Vize Uygulamalarında Sorun Yaşanıp Yaşanmadığı
2.11. RESMĐ MAKAMLARLA ĐLĐŞKĐLER
Tablo 33. Resmi Makamlarla Yaşanan Sorunlar
3. AĐLE YAPILARI VE UYUMLA ĐLGĐLĐ ÇAPRAZ TABLOLAR
3.1. AĐLE BĐÇĐMĐNE GÖRE
Tablo 34. Aile Biçimine Göre Öğrenim Durumu
Tablo 36. Aile Biçimine Göre Çocuğun Yabancı Değerler Edinmesi Endişesi
Tablo 37. Aile Biçimine Göre Türk Komşu ve Arkadaşları Ailece Ziyaret
3.2. GENEL AĐLE ĐÇĐ ĐLĐŞKĐLERĐN ĐYĐLĐK DÜZEYĐNE GÖRE
Tablo 38. Aile Đçi Đlişkilerle Çocukların Avusturya’da Yetişmesi Endişesi
3.3. UYUM SORUNUNA GÖRE
Tablo 40. Uyum Sorunu Yaş Đlişkisi
Tablo 41. Uyum Sorunu Đle Avusturya’da Yaşama Süresi
Tablo 42. Uyum Sorunu Đle Oturulan Yer
Tablo 44. Uyum Sorunu ile Yabancı Düşmanlığıyla Karşılaşma
Tablo 45. Uyum Sorunu Đle Sorunlarını Resmi Makamlara Ulaştırma
Tablo 46. Uyum Sorunu Đle Dil Sorunu Đlişkisi
Tablo 47. Uyum Sorunu Đle Almanca Gazete-Dergi Okuma Đlişkisi
Bilmemelerinin Görülmesi
3.4. DĐL SORUNUNA GÖRE
Tablo 49. Dil Sorunu Đle Đş Sevgisi
Tablo 50. Dil Sorunu Đle Avusturya Vatandaşlığı
Tablo 51. Dil Sorunu Đle Akrabalar Đle Görüşme Sıklığı
Tablo 53. Dil Sorunu Đle Avusturyalılarla Görüşme Sıklığı
Tablo 54. Dil Sorunu Đle Avusturya Vatandaşı Olma Đsteği
3.5. YABANCI DÜŞMANLIĞINA GÖRE
Tablo 55. Yabancı Düşmanlığı Đle Cinsiyet
Sıklığı
GENEL DEĞERLENDĐRME VE SONUÇ
KAYNAKÇA
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AVRUPADA YASAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPILARI

AVRUPADA YASAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPILARI

Ratings: (0)|Views: 196|Likes:
Published by Phillip Key

More info:

Published by: Phillip Key on Dec 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 7 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 11 to 83 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 87 to 119 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 123 to 139 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->