Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Джон_Бейнс_-_Съществува_ли_жената

Джон_Бейнс_-_Съществува_ли_жената

Ratings: (0)|Views: 101|Likes:
Published by ist0

More info:

Published by: ist0 on Dec 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2011

pdf

text

original

 
Джон БейнсСЪЩЕСТВУВА ЛИ ЖЕНАТА?
ЕКСЛИБРИС
 Превод ©
Мариана КитиповаПърво издание1996Всички права запазениПечат
 Балканпрес
Екслибрис
ПРЕДГОВОР
Жената не е равнопоставена на мъжа. Традиционно тя е считана за по-нисша от него, като е държана в положение на подчиненост, пасивност иограничение.Съзнавайки големите последствия от този проблем, на 18 декември1979 г. ООН прие Конвенцията за премахване на всички форми надискриминация на жената. В своето въведение тази харта гласи следното:„Настоящата конвенция от 30 члена провъзгласява по юридическизадължителен начин универсално приетите принципи и мерки запредоставяне на жената на еднакви права във всички области. Конвенциятабеше одобрена след редица консултации, осъществени в период от петгодини в различни работни групи в рамките на комисията за социалното июридическо положение на жената и в Общото събрание."Тази конвенция е резултат от дълбоката изолация и ограничение, накоито е подложена жената единствено заради своя пол, и настоява заеднакви права на жената, независимо от гражданското й положение, въввсяка сфера - политическа, икономическа, социална, културна, гражданскаи т.н. Настоява за провъзгласяването на национални закони, с които да сезабрани дискриминацията; препоръчва временни специални мерки заускоряване на фактическото равенство между мъжа и жената, и разпоредбиза промяна на социо-културните модели, които увековечаватдискриминацията.По-нататък се казва:„Укрепването на международния мир и сигурност, взаимнотосътрудничество между държавите с независима икономическа и социалнасистема, всеобщото и пълно разоръжаване и найече ядреното разоръжаване под стриктен и ефективен международен контрол,утвърждаването на принципите на справедливост, равенство и взаимнаизгода в отношенията между страните и осъществяването на правото настраните, подложени на колониално и чуждо господство и на чуждаокупация, на свободно определение и независимост, както и зачитането нанационалния суверенитет и териториалната цялост, ще насърчат прогресаи социалното развитие и, като следствие от това, ще допринесат запостигане на пълно равенство между мъжа и жената." Документът
1
 
завършва така:За постигането на пълно равенство между мъжа и жената енеобходимо да се промени традиционната роля както на мъжа, така и нажената в семейството и обществото." Тази харта на Обединените нации е резултат от единодушното убеждение, че съществува „женски проблем".То обаче не е достатъчно, за да изясни в какво точно се състои тозипроблем, като се изтъкват само формални, но не и същностни причини. Внякои аспекти дискриминацията например, която е най-очевидният резултат от това положение, може да се припише на социални фактори.В друга публикация на Обединените нации се споменава за тозиаспект:„В статия, публикувана в тримесечното списание „Им-пакт",авторката - професионален социолог - отправи призив да се сложи край насексуалната дискриминация и на фалшивата и неправилна представа замъжкото превъзходство. Тя пише следното: „Моята способност да заченадве деца не ми дава изключително право да се считам за гледачка на деца,както и биологичната способност на мъжа ми да ги осинови не гоосвобождава от изпълнението на социалната му роля на баща. Биологиятае вродена; социалните функции се научават."Предполага се, че страните, подписали конвенцията, правят искрениусилия, за да подкрепят жената в този процес на постигане на равенство.Струва ми се обаче малко вероятно жената да достигне мястото, което поправо й принадлежи, ако не осъзнае дълбоките мотиви на собственото сиповедение, тъй като нейното неосъзнато поведение решително пречи наосъществяването на желания процес. Именно жената прави невъзможно равенството в този момент, и единствено с познаването на своите скритимотивации ще й бъде възможно да промени моделите, които й пречат.Искам с малко думи да обобщя едно от основните понятия в товаизследване, а то е следното: „Истинските причини за женския проблем секрият в обстоятелството, че жената е лишена от собствена идентичност,като води живот „на заем", изграден от елементи, взети чрез подражание отмъжете. Жените живеят съгласно мъжки роли, тъй като изобщо непознават какво означава да бъдеш жена, доколкото става въпрос за едносъщество, притежаващо характеристики, различни от тези на мъжа. Тепознават единствено своите биологични отлики, но не и менталните ипсихологични различия."От този тъй прост факт произтичат учудващо важни последствия заживота на жената и за бъдещето на човечеството - точно това ще докажа внастоящия труд, чиято основна цел е да даде собствена идентичност нажената, позволявайки й да разбере какво в действителност означаванейната психична сексуалност, за да може да се реализира чрез самата себеси, а не като имитира мъжа.Именно в завръщането към собствената й природа се състоипостигането на нейното истинско щастие и на възможността да изгради рационално един по-добър свят. Надявам се да докажа това по най-убедителен начин, за да стане ясна необходимостта да се смени редът нафакторите, изброени в един от главните параграфи на вече цитиранатаКонвенция на Обединените нации. Става дума за онзи абзац, където се
2
 
твърди, че укрепването на мира, международната сигурност, разоръжаването и взаимното сътрудничество ще допринесе за постигане на равенство между мъжа и жената". Намерението ми е да покажа, чеподреждането на тези фактори трябва да бъде в обратен ред - само като сеустанови действително равенство между двата пола, ще бъде възможно дасе постигне световен мир.Както обикновено, при разглеждането на такива въпроси се допускагрешката да се настоява за промяна на външните фактори на битието снадеждата да се решат проблеми, които съответстват на вътрешния свят начовешкия индивид. Аз лично съм повече от убеден, че само вътрешнатапромяна на хората може да повлияе благоприятно и решително върхусоциалната еволюция на Човечеството.Пътят за постигане на равенство между двата пола е погрешно избран- стремежът е да се постигне юридическо равенство чрезпротекционистична система, но да закриляш всъщност означава дапризнаеш непълноценността на закриляния. С това искам да посоча, че нетрябва да се допуска грешката женският проблем да се сведе додискриминация от страна на мъжа и закона, защото това е само външнатачаст на въпроса. Един от най-важните фактори е свързан собстоятелството, че жените копират мъжки модели на поведение, а койтоимитира, ще бъде фатално и безвъзвратно обречен на положение нанепълноценност и зависимост спрямо копирания модел.Необходимо е женският пол, в качеството му на главниязаинтересован, да осъзнае, че равенство не се постига чрез декрети - заосъществяването му се изискват труд, усилия и индивидуална отговорност.БЕЛЕЖКИ КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕНастоящият труд не предлага формули, нито рецепти как се става по-женствена, защото е насочен към критерия и преценката на всяка жена.Не е възможно човек да промени собствената си природа чрез рецепти, които му предписват какво трябва да направи и от какво да севъздържа. Тази цел може да се осъществи само чрез използването наединственото качество на човешкия разум, което, ако се приложиистински, предизвиква дълбоки и окончателни вътрешни промени - това едълбокото разбиране.Хората не разбират какво означава „да разбираш", като мислят, чепознанието зависи единствено от интелектуалното утвърждаване. Катопоследица от този предразсъдък човек обикновено смята, че познава нещов дълбочина, докато всъщност е видял само повърхността Човек честоизбягва всичко, което предполага дълбоки размишления, като предпочитаповърхностното, тривиалното или непреходното. Това е причината завсеобщото приемане на формули или системи за решаването наопределени проблеми, на един вид инструменти, с които способността запреценка и индивидуален избор се замества със строги правила, които сеприлагат към всичко без разлика.Консуматорството също е проникнало в сферата на човешкия разум инаивно се смята, че пакетираните решения могат да заместят зрелостта насъзнанието.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->