Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
İsmet İnönü CUMHURİYETİN İLK YILLARI 1

İsmet İnönü CUMHURİYETİN İLK YILLARI 1

Ratings: (0)|Views: 40|Likes:
Published by Chp Aydın

More info:

Published by: Chp Aydın on Dec 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2011

pdf

text

original

 
web sitesi sunucularında barındırılmıştır.
 
Ġsmet Ġnönü'nün Hatıraları
 
CUMHURĠYETĠN
 
ĠLK YILLARI
 I(1923-1938)
Nurer Uğurlu baĢkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıĢtır.
 Dizgi -
Baskı
-
 Yayımlayan:
 
 Yenigün Haber Ajansı
 
Basın ve Yayıncılık A.ġ.
 Ekim 1998
Ġsmet Ġnönü'nün Hatıraları
 
CUMHURĠYETĠN
 
ĠLK YILLARI
 I(1923-1938)
ĠSMET ĠNÖNÜ
 
CGAZETESĠNĠN
 
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.
 
CUMHURĠYETĠN ĠLK YILLARI
 (1923-1938)
(ANKARA'NIN BAġKENT OLUġU
 
CUMHURĠYETĠN KARġILAġTIĞI ĠLK MESELE)
 
ĠÇĠNDEKĠLER
 
ANKARA'NIN BAġKENT OLUġU
 
Ġç Siyaset GeliĢmeleri
13Rauf Bey'in Tutumu 14Hariciye Vekili Oluyorum 15
Ankara'nın Hükümet Merkezi Olması Ġçin Takrir 
17
Bütün ġartlar Ankara'nın Aleyhine
22
Ankara'da Ġlk Sefarethaneyi Ruslar Yaptı
24
ATATÜRK ĠLE ĠHTĠLAFA DÜġENLER
 
Ankara Hükümet Merkezi, Sıra Cumhuriyette
25
Atatürk ile
 
Ġhtilafa DüĢenler 
27
Cumhuriyetin Ġlanına Varan Hükümet Buhranı
30Cumhuriyet Fikri 32
Biz Memleketi Kurtarmaya ÇalıĢırken
33
CUMHURĠYETĠN ĠLK KARġILAġTIĞI MESELE
 
CUMHURĠYETĠ ERKEN BULANLAR
 
Ġlk Cumhuriyet Hükümetini Kurdum
39
Cumhuriyetin Ġlanı Üzerine Ġlk ÇatıĢma
40
Rauf Bey'in Açıkça KonuĢmasını Ġstiyorum
42
Rauf Bey'in Atatürk'ten UzaklaĢması
44
HĠLAFETĠN KALDIRILMASI
 
Hilafet Hepimizde Ciddi EndiĢe Yaratıyordu
471924 ANAYASASI
Eğitim Birliğini Sağlayacak Kanun
51
Kumandanların Yarattığı Buhran
53
 
web sitesi sunucularında barındırılmıştır.
 
Kum
andanlar Direnmek Ġstedi
55
CHP'nin KuruluĢu
57
Terakkiperver Fırka ve Halk Partisi
60
Atatürk Kalacakları, Gidecekleri Ayırıyor 
63
ġEYH SAĠT ĠSYANI
 
Ġsyan Süratle GeniĢliyor 
65
Takriri Sükûn Kanunu
67
Ġsyan Elazığ'a Dayandı
68
ġeyh Sait Yakalandı
70
Ġsyanın Sebepleri
71
Terakkiperver Fırka'nın Kapatılması
74
Ġhtiyatlı Olmak
76
Mücadele Ölçüsüz OlmuĢtur 
77
Herkes Tarih Ġçinde Yerini Muhafaza Edecektir 
77
1925 SENESĠNĠN ÖNEMLĠ ĠġLERĠ
 
Fes, Kalpak MünakaĢası
81
1926 SENESĠNĠN ÖNEMLĠ OLAYLARI
 
Ġzmir Suikastı
85
''Vaziyet Çok Ciddidir''
87
Rauf Bey Suikastı SezmiĢ olabilir 
90
Kara Kemal Ġntihar Ediyor 
93
Her Dönemeçte Bir Baskın
94
Suikasta KarıĢan BaĢlıca Ġttihatçılar 
94
Reformlardan EndiĢeye Kapıldılar 
98
 YENĠ ĠNKILAPLAR
 Medeni Kanun 101
Harf Ġnkılabı
10219
30'UN EN BÜYÜK HADĠSESĠ
 
Serbest Fırka
109
MüĢterek Meselemiz
110
Atatürk Fethi Bey'in Teklifini Reddetti
112
Atatürk ''Bitaraf Değilim'' Diyor 
114
Ġktidar DeğiĢmesi EndiĢe Duyulacak Bir ġey Değildir 
117
Ġktidarı Bırakabilirdik
118
Birçoğu Tekrar Halk Parti
si'ne Girdi 119
Fethi Bey'le Ġhtilafımız OlmamıĢtı
120
DIġ POLĠTĠKADA ÖNEMLĠ MESELELER
 
Musul Meselesinde KarĢılıklı GörüĢler 
121
Sovyet Rusya KarıĢmıyor 
122
 Yunanlılarla Ġhtilaf Çıkıyor 
123
Mübadele Meselesi
124
Türkler Hicrete Mecbur Bırakıldı
126Dostlu
k Arzusu ÇekiĢmelere Hâkim Oldu
127
VENĠZELOS ANKARA'YA GELDĠ
 
Uzun Süren DüĢmanlık
129Yunanistan'a Gidiyorum 131
Venizelos'a ''Her ġey Bozuluyor'' Dedim
133
Balkan Paktı'nın Ġlk Tohumları
134
Balkan Paktı Meselesi
135
 
web sitesi sunucularında barındırılmıştır.
 
RUSYA SEYAHATĠ
 
Türkiye
- Sovyet Rusy
a iliĢkileri
137
Silahsızlanma Konferansına Katıldık
138
Rusların Israrı
139
GörüĢmeler 
140
Nezaket Gösterisi
141
Sıkıntı Ġçindeydiler 
141
Müzakereler Sonuçlanıyor 
142
Stalin'le GörüĢmelerimiz Sürüyor 
143
Sözü, Balkan Paktı'na Getirdim
144
Stalin, Müdahale
Ediyor 144
Stalin KonuĢurken Litvinof Ölecekti
145
Parayı Nereden Buluyorsunuz?
148Leningrad'a Gittik 149
Bizimle Ġhtilafa Girmek Ġstemiyorlardı
150
Tahminimde Aldandım
151
Stalin'e Koyduğum TeĢhis
152
MareĢal VoroĢilof'un Türkiye'yi Ziyareti
153ANKAR
A'NIN BAġKENT OLUġU
 
Ġç Siyaset GeliĢmeleri
 
Ankara'ya 13 Ağustos'ta geldim. BaĢta Atatürk olmak üzere kalabalık bir grup tarafındanmuhabbetle karĢılandım ve Atatürk'ün evine misafir edildim. Nisan ayından beri memleketten uzakkalmıĢtım. Ġç siyaset geliĢmelerini, Ankara'da olup bitenleri bilmiyorum. Gelir gelmez öğrendim ki,ertesi gün, yani 14 Ağustos'ta yeni hükümet teĢekkül edecektir. O zamana göre hükümet üyeleritek tek Meclis'ten seçiliyor. Ben Lozan'ın ikinci safhasına gittiğim zaman, Türkiye Büyü
k Millet
Meclisi, vazifesinin hitam bulduğunu kabul ederek yeni seçimlerin yapılmasına karar vermiĢti.Lozan dönüĢü Ġkinci Büyük Millet Meclisi'ni toplanmıĢ ve çalıĢmalara baĢlamıĢ halde buldum.Birinci Meclis çok çetin, çalıĢılması güç bir Meclis'ti. Atatürk'ün Ģahsına ve Atatürk idaresineaçıktan muhalefet edenler, koyu muhalifler bu Meclis'te ''Ġkinci Grup'' adı ile teĢkilatlı olarakbulunuyorlardı. Yeni Meclis'te Ġkinci Grup'a mensup olanlardan kimse yoktu. Lozan dönüĢü, kısazamanda gördüm ki, Meclis'te açık bir muhalefet henüz yoktur. Bu ilk günlerde muhalefetinnereden çıkacağını, ne Ģekilde meydana çıkacağını kimse bilmiyordu. Tabiatıyla ben debilmiyorum. GörünüĢe bakarak ben, Meclis'ten ileri bir muhalefetin çıkacağını zannetmiyordum.Fakat Atatürk hadiseleri, bir muhalefetle karĢılaĢılacak fikriyle takip ediyor halde idi. Atatürk, bizimdüĢündüklerimizi biliyorlar, bunlara mani olmak için orduda ve Meclis'te tertip almak
niyetindedirler, kanaatinde idi.Rauf Bey'in Tutumu
Ankara'ya döndüğüm zaman, Atatürk'ün etrafındaki hava, ilk gecesinde, bütün tafsilatıylaanlaĢılacak bir halde değildi. Ama, Lozan müzakerelerinin son günlerinde Rauf Bey'le aramızdageçen münakaĢa hatıraları malumdur. Ben geldiğimde, Rauf Bey Ankara'da yoktu. Daha önce
Ankara'd
an ayrılmıĢ. Bunun bıraktığı bir uzaklık
-
küskünlük demeye dilim varmıyor 
-
ve kırgınlıkhavası hissolunuyor. Üzerinde ehemmiyetle durulan, etrafıyla konuĢulan bir mesele yok gibi. Böyleumumi olarak bir nahoĢ hava var. Bu ilk gecenin benim dikkatimi çeken
 
havadisi, ertesi günhükümet teĢekkül edecek. Lozan Muahedesi'nin bir an evvel Meclis'çe tasdiki zihnimi en ziyademeĢgul eden mesele. Bunun için, hükümetin teĢekkülü esnasında Ankara'ya gelmiĢ olmayı,memnuniyet verici bir hadise olarak karĢıladım.
 Ben g
elmeden evvel, Atatürk ile Rauf Bey ve diğer arkadaĢlar arasında, yeni teĢekkül edecekhükümet üzerinde ve genellikle memleket idaresinde kimlerin söz sahibi olacağı, arkadaĢlarınhangi vazifeleri yükleneceği mevzuunda etraflı görüĢmeler olmuĢ. Bilhassa R
auf Bey ile Ali Fuat
PaĢa, Atatürk'le konuĢurken, sulh muahedesinden sonra kurulacak idarenin mekanizması üzerindefikir teatisinde (alıĢveriĢinde) bulunmuĢlar.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->