Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
December 2011

December 2011

Ratings: (0)|Views: 78|Likes:
Published by Aamader Malda
AAMADER MALDA, the only media of ur hometown n its thoughts. This BENGALI NEWSPAPER, born on 25 March 2002. Here u can share n x-press ur views n thoughts n u'll get here d essence of MALDAIYA CULT. So, hurry up. Come n join with us....................
AAMADER MALDA, the only media of ur hometown n its thoughts. This BENGALI NEWSPAPER, born on 25 March 2002. Here u can share n x-press ur views n thoughts n u'll get here d essence of MALDAIYA CULT. So, hurry up. Come n join with us....................

More info:

Published by: Aamader Malda on Dec 26, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
97ì112
10 ÎÂóÌø¸ 1418, Îü±÷õ±õþ  þ
F
 õø¸Ç 9 üÑàɱ 9
F
26 ¿ëÂËü¥¤ õþþ,2011
F
4 ó±î±
F
 ¿õò±÷Ó  ËùÉ ¿õî¿õþ îÂ
 ß±ûDZùûþ
%
03512 - 220522
)
response@aamadermalda.in
383 ßÂBåÂóüý Õ±éÂß 5 ÷¿ýù± 
n
 ÷¼ùõ±¿h ÎïËß 383¿é áɱË?üÄ üôÂÄé ÎúùÄé±õþ ۶汿îÂõþßÂBåÂó ëÂ× X±õþ  ßÂËõþ Ëå ÷±ùð± ï±ò±õþ ÂóÅ  ¿ùú/ Ûý× ß±õþõ±Ëõþ æ¿hÂî ï±ß±õþ ÕÂóõþ±Ëñ ÂóÒ±ä ÷¿ýù±Ëß Îáè l±õþ ßÂõþ± ýËûþËå/ ñÔËîÂõþ± 汿òËûþËå, ëÂ×MõþÛ¶ËðËúõþÕ±Ë÷¿ï  ÎïËß Ûý×ßÂBåÂó&¿ùËß ἱõþ ±÷ÂóÅ  Ëõþ¿òËûþ û±Ýûþ ± ý¿Båù/
ÂóÅ  ¿ùúßÂ÷ÇÏõþ ü¥œ±òÛ¶±¿l 
n
 ä±ßŠ¿õþæÏõËò ëÂ× Ë{¡àËû±áÉ Âó±õþð¿úÇî±õþ æòÉ ¿õËúø¸ Âü¥œ±òüÓ  äÂß Âóðß ÎÂóËùò Îæù±õþðÅ  ý×ÂóÅ  ¿ùúßÂ÷ÇÏ/ ÛÒËðõþ ÷ËñÉ ÛßÂæò õþîÅ Âûþ± ï±ò±õþö±õþÛ¶±l  Õ±¿ñß±¿õþ ß ü?ûþÎâ±ø¸ Ý ÕòÉæò Îæù± Õ±õþ ±ñÉËÂÉõþÎðýõþ ÂÏ òÏý±õþ õþ ÎöÂÌ¿÷ßÂ/ áî 14 ¿ëÂËü¥¤ õþßÂùß±î±õþ ü±Ëûþk ¿ü¿é տëÂË鱿õþûþ±Ë÷ ÷ÅàÉ÷LaÏ  ÷÷î± õËjɱÂó±ñɱûþî±Ëðõþ ý±Ëî ÂóÅõþ¦¨±õþ Ý úÑü±ÂóS îÅ ÂËù Îðò/
 ü£Ó˚G˛úÑ˛
›¶Ëõ¿úß± Âóõþ  Ï±õþ÷±ñÉË÷ ò±÷Ïð±÷Ï ¦¨Å  ù&Ëù±õþÂó=Á÷ Î|íÏËî  ö¿îÇ Â ýÝûþ ±õþ Û¶ï±áî ÂóX¿î ¿òËûþ ¿õîÂßÇ ð±ò± õÒ ±ñ¿åù Îõú   ßÂËûþ ßÂõåõþ ñËõþ ý×/ ‘¿úq|÷ ۶ﱒõþ¿õËX ûÅ  X Îâ±ø¸ í± ßÂõþ±  õþ±æÉ Ý ÎßÂf üõþß±õþ å±S-å±SÏËðõþ ÷±ï±ûþ õý×Ëûþõþ Îõ±ç± ä±¿ÂóËûþ î±Ëðõþ Õ±õþ Ý ¿úq|¿÷Ëß Âó¿õþíî ßÂõþ Ëå ¿ßÂò± Îüý×Û¶ŸÝ Îæ±õþ ±Ëù± ý¿Båù S÷±áîÂ/ üÅ  îÂõþ ±Ñ ¿õ™¦¸õþ ¿ä™Lñö±õò±õþ ÂóËõþ Ûù ¿ú±õþÕ¿ñß±õþ Õ±ý× ò/ ¿úqËðõþÛ¶Ëõ¿úß± Âóõþ  Ï±  õ±¿îÂù ßÂõþ±õþÂóË Îæ±õþ ±Ëù± üÝûþ ±ù ßÂõþ± ýù Ûý×Õ±ý× Ëò/  ¿õߊ ö¿îÇ Â-õÉõ¦š  ± ¿òËûþq ýù æŠò± ÛõÑ ÕõËúËø¸ ù鱿õþ/ 2011 ü±Ëù õþ±ËæÉ ú±üòÂ÷î±õþ Õ¿õ¦œõþíÏûþ Âóé Âó¿õþ õîÇ ÂËòõþÂóËõþ ý×å±Sö¿îÇ ÂõþÛý׿õߊ õÉõ¦š  ±ûþ wÓ ÎßÒ±äÂß±Ëù±  ÷ñÉ¿õM õ±ã±¿ùõþ/›¶Ëõ¿úß± ÂóõþÏ±õþ æòÉ Û'ßvŠ¿üö ¿éÂÂóüÄ ÎðÝûþ±õþ ÂùËÂÉÂó±h±ûþ Âó±h±ûþ æiœ ÎòÝûþ ± ü÷±™LÃõþ±ù ¿ú±ËßÂf&¿ùõþü±÷Ëò ¿öÂh ßÂõþ ± Õ¿öÂö±õßÂËðõþëÂ׿Z¢Ÿ ¿ôÂüÄ  ô±üÄ S÷ú Æî¿õþßÂõþù ‘õU÷ÅàÏ æò÷îÂ’/ ßÂÂó±Ëù öÒ±æ ÂóhÂù ¿õ¿öÂi§ Îõüõþß±¿õþ ¿ßÂ`±õþá±ËéÇÂò õ± ò±üÇ  ±¿õþ ¦Å¨ù ßÂîÇÂÔÂóËÂõþÝ/ üõ±ý×õÅËçÂÎòÝûþ ±õþÎ䩆± ßÂËõþ ¿åËùò, ¿êÂß ßÂÏ ýËî û±ËBå/ Îúø¸ ÂóûÇ  ™Là 12  ÕË"±õõþõþ ±æÉ üõþ ß±Ëõþõþ ¿ú±¿õö±Ëáõþ汿õþßÂõþ± 628 òÑ  ¿ä¿êÂËî ü÷™¦¸ Îæù± ¿õðɱùûþ Âó¿õþ ðúÇ  ßÂËß 汿òËûþÎðÝûþ ± ýù,  ö¿îÇ Â ýËõ ù鱿õþõþ ÷±ñÉË÷/ Õ±Âó¿M Ûù ¿õ¿öÂi§÷ýù ÎïËßÂ/Îúø¸ óûÇ  ™Là ù鱿õþý×Î|ûþ ÷Ëò ßÂËõþ Û¶d¿î ¿òù ¿õ¿öÂi§ ¦Å    ¨ù  ßÂîÇ ÂÔÂóÂ/ ÷æ±õþ ßÂï± ýù, ù鱿õþüÑS±™Là ¿òËðÇ¿úß± Îæù±õþ  ò±÷æ±ð± ¦Å    ¨ù&¿ùËß ¿õõè î ßÂõþ ËùÝ ÛõþÎß±òÝ Ã›¶ö±õý×ÂóhÂù  ò± úýõþ ÛõÑ áè±Ë÷õþ îÂï±ß¿ïî ßÂ÷ àɱî õ± ÕàɱŨù&Ëù±õþ ÎÂËS/ ß±õþí ü™LñòËß ðÅËñö±Ëî õþ±à±õþ îÂÏõè Õ±ß±º± ¿òËûþ ÷±ùð± úýËõþõþ ‘Û¿ùéÂ’ Î|íÏõþ ý×ÒðÅõþËðÌËhÂõþ ¿ô¿ò¿úÑ ÂóËûþ Ké qñÅ  ý× ¿õËõß±òj ¿õðɱ÷¿jõþ, ÷±ùð± Îæù± ¦Å    ¨ù, ÕSÅ   õþ÷¿ò ßÂËõþ±Ëòúò, õ±ËùDZ á±ùÇü, ¿ä™LñÃ÷¿ò á±ùÇü ¿ßÑõ± ÷±ùð± á±ùÇ  ü-Ûõþ ÷Ëî± ¦Å    ¨ù&¿ù/ üõDZ¿ñß 900 ¿é úÓòÉ Õ±üËòõþ æòÉ çÒ±¿ÂóËûþ ÂóhÂù Õ™LÃî ðú&í Îõ¿ú  Õ¿öÂö±õßÂ áè±Ë÷Ý ÛßÂý× å¿õ/ õ±¿¼Ëé±ù± ý±ý× ¦Å    ¨ù, ÷±¿òßÂäÂß ¿ú±¿òËßÂîÂò, äÒ±äÂËùõþ õþ±òÏ ^±±ûþòÏ õ± Ý‹ ÷±ùð±õþ ¿æ Îß ý±ý× ¦Å    ¨ù, ß±ù±äÒ±ð ý±ý× ¦Å    ¨ù, á±Ëæ±Ëùõþý±¿æ ò±ßÅ Â ý±ý× ¦Å    ¨ùüý   ý±Ëî Îá±ò± ¿ßÂåÅ ¦Å    ¨ù ÛõÑ Õ±õT±üá? ý±ý×÷±^±ü±, õþ±÷òáõþ  ý±ý×÷±^±ü± õ± òûþ Î÷Ìæ± ý±ý× ÷±^±ü±üý ý±Ëî Îá±ò± ¿ßÂåŠÛ¶¿î‡±Ëò ö¿îÇ Âõþ õɱßÅ Âùî±ûþ ðÏâÇ ÎïËß ðÏâÇîÂõþ ý¿Båù ù±ý× ò/  ¿ßÂc Õ±õ±õþÝ Âó¿õþõîÇÂò/ 22 òËöÂ¥¤õþ õþ±æÉ ¿ú±¿õö±á 1435 òÑ ¿ä¿êÂËî æ±ò±ûþ, ÷±ñÉ¿÷ß ¦¨Å  ù Ý ÷±^±ü±õþ Û¶±ï¿÷ß ¿õö±Ëáõþ ü÷™¦¸ å±Så±SÏËß ö¿îÇ ¿òËî ýËõ Õ±Ëá/ õ±¿ß ձüËòõþæòÉ ù鱿õþ/ Õ±õ±õþÝ æùËâ±ù± q/ Õ±õ±õþ Ý îÂÏõè  ¿õîÂËßÇÂõþý× gÂò/ Õ±ý× Ëòõþ ôұߠ¿ðËûþÎõú ¿ßÂåÅ ¦Å    ¨ù ßÂîÇÂÔÂó  æ±¿òËûþ ¿ðËùò, î±Ëðõþ ü˼ ÛßÂý× ¿õ¿‹Ñ-Û äÂù± üß±ËùõþÛ¶±ý×÷±¿õþ ¦Å    ¨ù¿éÂõþ ü˼ Îß±òÝ Âó¿õþä±ùò±áî ü¥óßÇ Â Îòý×/ üÅîÂõþ±Ñ ö¿îÇ ÎòÝûþ±õþ ÎÂËS î±Ëðõþ Õá豿ñß±õþ ÎðÝûþ±õþÎß±òÝ ð±ûþÝ î±Ëðõþ Îòý×/ Õ±õ±õþÝ äÂùù ù鱿õþõþ ¿é¿ßÂé •Âóh³Âò ôÂ÷Ç— ¿õ¿S/ ¿ðú±ý±õþ± Õ¿öÂö±õßÂõþ± îÂàò ÎßÂËé äÂËùËåò ÛßÂé±õþ Âóõþ ÛßÂé± ¿é¿ßÂéÂ/ òîÅÂò ¿üˈÂË÷ ö¿îÇÂõþÎî±hÂËæ±h ¿òËûþ õþÏ¿îÂ÷î ձËûþ±æò ¿õ¿öÂi§ ¦Å    ¨Ëù/ ÎßÂëÂ× ÎßÂëÂ× òîÅ Âò Îß±òÝ ¿òËðÇ  ú Õ±ü±õþ Õ±Ëá Õ±õþæ¿éÂùî± ò± õ±¿hÂËûþ  î¿hÂâ¿h ÎüËõþÎôÂËùËåò ù鱿õþ/ Õ±õ±õþ Ý õþ ±æÉ ¿ú±ðlËõþ õþ òîÅÂò ¿òËðÇú/ áî 9 ¿ëÂËü¥¤õþ 1480 òÑ ¿ä¿êÂËî õù± ýù, Îß±òÝ ÷±ñÉ¿÷ß ¦¨Åù õ± ÷±^±ü±õþ ¿õ¿‹Ñ-Û äÂù± ¦Å¨ù õ± üÑù¢Ÿ Û¶±ý× ÷±¿õþ ¦Å    ¨ù¿é ձù±ð±ö±Ëõ Âó¿õþ䱿ùî ýËùÝ üÑ¿   −©† ý±ýצŨËù ›¶ïË÷ î±Ëðõþ ü÷™¦¸  å±Så±SÏËðõþ ý×ö¿îÇ Â ßÂõþ Ëî ýËõ/ î±õþÂóõþ õ±¿ß úÓòÉ Õ±üËò
 ù鱿õþýËõ ÎßÂõù÷±S ¦Å    ¨ËùõþÛß ÎïËß ðÅ  ý׿ßÂËù±¿÷é±Ëõþ õþ  ÷ËñÉ õüõ±üß±õþÏ å±Så±SÏËðõþ/ ¿òËðÇ  Ëúõþ ÂóËõþ¿òËðÇ  ú ¿ßÂÑõ±  õɱàɱõþÂóõþ õɱàɱûþÎßÂ÷ò Îûò ùɱËæËá±õËõþüõ±ý×/ Ûà±ò ÎïËßÂý× ¿õË±ö ¿ßÂÑõ± Âó±ŒÂ± ¿õË±öÂ/ ¿õË±ö ù鱿õþõþÂóX¿î ¿òËûþÝ/ ü±ñ±õþí, îÂôÂúÏ¿ù 汿îÂ-ëÂ×Âó汿î ÛõÑ ú±õþÏ¿õþß Û¶¿îÂõgÂßÂî±õþ¿úß±õþ å±Så±SÏËðõþ ù鱿õþ ÛßÂü˼  ýËõ ò± Õ±ù±ð±· üõþ ß±¿õþ¿òËðÇ  ú õùËå, ù鱿õþýËõ ÛßÂü˼/  ÕòÉ¿ðËß ü±ñ±õþí Î|íÏõþ Õ¿öÂö±õßÂËðõþ ð±¿õ, ÛßÂü˼  ù鱿õþýËù ü±ñ±õþí Îß±é±ËîÂÝ ìÅ ÂËß ÂóhÂËî Âó±ËõþÕòÉËß±é±õþ Û¶±ïÇÏõþ±/ ò±÷Ï Ã›¶¿î‡±Ëò ¿ú±ù±ËöÂõþ üÅËû±á ÎÂóËî ÷¿õþûþ± Õ¿öÂö±õßÂõþ± Õæ±Ë™LÃý×ö±á ýËûþ û±ò æ±îÂ-Âó±ËîÂ/ ý× ¿îÂ÷ËñÉý× q ýËûþËå ¿õË±öÂ/ Âó±êÂßÂÝ ÎæËòËåò, ù鱿õþ ¿õîÂËßÇ ßÂÏö±Ëõ ëÂ× M±ù ýËûþ ëÂ× ËêÂËå ÛËßÂõþ ÂóõþÛß ¦Å¨ù&¿ù/ ÷±ùð± Îæù± ¦Å¨ù ÎïËß õ±ËùDZ á±ùÇü Õ±ý×Ëý± ý±ýצŨù ¿ßÂÑõ± ÷±¿òßÂäÂß ¿ú±¿òËßÂîÂò... ¿õîÂËßÇÂõþ ÎìÂëÂ× ÃåÅÒËûþËå ÕËòßÂàɱîÂò±÷± Û¶¿î‡±òËßÂý×/
ù鱿õþËî ö¿îÇÂ, ¿õw±¿™Là îÅÂË/ 
 îÔÂîÂÏûþ ÷ý±òj± ÎüîÅ Âõþß±æ äÂùËå 
 å¿õ Ð
 ¿÷üõ±Uù ýßÂ
 ü±õþ± õþ ±ËæÉõþü˼ ÕõËúËø¸ ÷±ùð± Îæù±ËîÂÝ åh±ù ó=Á÷Î|¿íËî ö¿îÇ Â üÑS±™Là ¿õË±ËöÂõþÕÒ ±äÂ/ òîÅ Âò Ûý×ö¿îÇ ÂòÏ¿îÂËî  ûË渚 ¿õîÂßÇ ձËå, û± ëÂ× üÄËß ¿ðËûþ Ëå ü¥óÓ íÇ Âóõþ¦óõþ¿õËõþ±ñÏ   ÷î±õù¥¤  Ïõþ ±/ ëÂ× {¡  ¥¤ ö±Ëõ ö±á ýËûþ¿áËûþ Ëåò Õ¿öÂö±õß ÎïËß  ¿õ¿öÂi§ ¦Å¨ù ßÂîÇÂÔÂóÂüý ¿ú±õþ ü˼ üÑûÅM õ± üѦÚõýÏò Õ¿ñß±Ñú ò±á¿õþßÂ/ Õ±÷ð±¿ò ýËûþËå ÎÂóúÏõùÝ/ Õ±õþ Ûý× æÒ±î±ßÂËù ÂóËh û±Ýûþ± Æúúõ î±õþ ¦¤ ö±õüÅ  ùö ü±õþ ùÉ ¿ðËûþ  õÅËç ÎòÝûþ±õþ Î䩆± ßÂõþËå ‘ßÂîÂé± Âóï ÎÂóËõþ±Ëù îÂËõ ö¿îÇ ýÝûþ± û±ûþ¯’...
ÎüÌ÷É Îð üõþß±õþ
Ûî õh Âó¿õþõîÇÂò ¿ßÂc Û¶¿î¿Sûþ± ï±ßÂËõ ò±, î±ý× ýûþ· àÅ õ ^nî ¿ßÂåŠÛ¶¿î¿Sûþ± ¿ðËûþ Îúø¸ ßÂõþ± û±ßÂ/ 
 òÏý±ËõþjÅ ÎäÂÌñÅ  õþ  Ï •õþ±æÉ ü¥ó±ðßÂ, ÂóÐ õРÛ¶ñ±ò ¿úÂß ü¿÷¿î—Ð
 Õ¿õùË¥¤õgÂÎý±ß ù鱿õþõþ ÷±ñÉË÷ ö¿îÇ Â/
 úÑßÂõþ Îüò&l •Îæù± ü¥ó±ðßÂ, Û ¿õ  ¿é ۗ Ð
 ù鱿õþ ¿òËûþÎß±òÝ õMõÉ Îòý×/ ¿ßÂc üõ å±Så±SÏËðõþ¿òßÂéÂîÂ÷ ¦Å    ¨Ëù ö¿îÇ Â  üÅ  ¿ò¿}Âî Îý±ßÂ/ ÛËßÂõþ ÂóõþÛß ¿òËðÇ  Ëú   ¿õw±™Là üßÂËùý×/
 äÂ=Áù çÒ± •Ã›¶ñ±ò ¿úÂßÂ, Û ¿ü  ý× ò¿ˆÂ¿éÂëÂ× úò— Ð
Îõüõþß±¿õþ¦Å    ¨ù&Ëù±õþ ¿ðËß Îçұߠõ±h±õþ Õ±ú‚± õþËûþËå/ ¿îÂáè ™¦¸ ýËî Âó±Ëõþüõþ ß±¿õþÕòÅð±ò›¶±l  ¦Å    ¨ù&Ëù±/
 ¦¤±÷Ï óõþ±úõþ±òj •ü¥ó±ðßÂ, õþ±÷ßÔÂø ¿÷úò ¿õËõß±òj ¿õðɱ÷¿jõþ— Ð
Îß±òÝ ÷™LÃõÉ òûþ/ Õ±÷õþ± üõþß±¿õþ Õ±ý× ò Î÷Ëòý× äÂùõ/Ã
›¶í¿î ð±ú&l •Ã›¶ñ±ò ¿ú¿Âß±, õ±ËùDZ á±ùÇ  ü ý±ý× ¦Å¨ù— Ð
 üõþ ß±¿õþ¿òûþ ÷ Î÷Ëòý×  ö¿îÇÂõþ ¿òËðÇú Âó±ùò ßÂõþËî ýËõ/ ¿ßÂcÎßÂëÂ×ÎßÂëÂ× Õ±ý×ò ò± ÷±ò±ûþ ä±Âó õ±hÂËå  Õ±÷±Ëðõþ/
 ¿õ÷ùßÅ Â÷±õþ Âó±Ë` •÷±ñÉ¿÷ß ¿õðɱùûþÂó¿õþðúÇ  ßÂ, ÷±ùð±— Ð
 üõ ¦Å¨ùËß üõþß±¿õþ ¿òËðÇ  ú Î÷Ëòý× ö¿îÇ ¿òËî ýËõ/ ¿òËðÇ  ËúõþÂó¿õþ÷±æÇò Ý Âó¿õþõñÇò 汿òËûþ ÎðÝûþ± ýËûþ Ëå/ ¿òûþ ÷ ò± ÷±òËù ßÂh± õÉõ¦š  ±/
Îá±ù±÷ Îý±Ëüò •¿úÂßÂ, ¿ë Ûü Îß ¿õ  ý±ý× ÷±^±ü±— Ð
 Õ±÷õþ ± àÅ¿ú/ ò±÷Ï ¦Å    ¨ù Ý ÷±^±ü±õþ Îð÷±ß ßÂ÷Ëõ/
ñõþíÏñõþ÷`Âù •›¶ñ±ò¿úÂßÂ, õ±¿ãËé±ù±  ý±ýצŠ  ¨ù— Ð
 ý±¿ü¯Â
Âó¿õþ õîÇÂò 
›¶¿î¿Sûþ±
Ûõ±õþ ÎðËà ÎòÝûþ± û±ß ßÂÏ ßÂÏ Ã›¶ö±õ ÂóhÂËî Âó±ËõþÛý×  òîÅ Âò õÉõ¦š±ûþ –
w
Û¶Ëõ¿úß± Âóõþ  Ï±õþ ÷±ñÉË÷ ‘Î÷ñ±ûþ ÕáèáíÉ’ å±Så±SÏËðõþö¿îÇ Â ßÂËõþ Õ±ü± Îõú ¿ßÂåÅ ¦Å    ¨Ëùõþ ÎßÂÌùÏËòÉ  é±ò ÂóhÂËî Âó±Ëõþ/
w
 õg ýËî Âó±ËõþÎõú ¿ßÂåÅ ‘Îß±¿äÂÑ ÎüKé±õþ’ Îû&Ëù±Ëî Âó=Á÷ Î|íÏËî ö¿îÇ ÂõþæòÉ ‘¿òàÒÅ  îÂ’ Î骠¿òÑ ÎðÝûþ± ýîÂ/ Ûý×  ¿ú±ËßÂf&Ëù±õþÛ¶¿úÂßÂõþ ± Îõ¿úõþö±áý×ûË渚 ¿ú¿Âî  ýËùÝ î±Ëðõþ‘Îß±¿äÂÑ’-Û ö񱎱 Âóh±õþ ý× ¿¼î ¦ó©†/
w
Ûß ëÂæËòõþÝ Îõ¿ú ò±üDZ¿õþ ¦Å    ¨ù, û±ËðõþÕòÉîÂ÷ ÷Óùñò ¿åù ò±÷Ï ¦Å    ¨Ëù ö¿îÇ Â ýÝûþ ±õþ÷î ßÂËõþÛ¶dî  ßÂõþ±õþ ð±¿õ å±S ßÂ÷Ëî Âó±Ëõþ Îüà±ËòÝ/
w
›¶±ûþ ñÒ  ÅßÂËî ï±ß± üõþ ß±õþ ÕòÅ  Ë÷±¿ðî Û¶±ý× ÷±¿õþ  ¦Å    ¨ù&Ëù±Ëî ìÂù ò±÷Ëî Âó±Ëõþ å±Så±SÏËðõþ/ ÕËòßÂé±Îüý× 80-õþ ðúß ÂóûÇ  ™Là û± äÂËù ÛËüËå/ ùÂÉ ÛßÂé±ý×Âó=Á÷ Î|íÏËî ¿õò± ù鱿õþËî ö¿îÇÂõþüÅ  Ëû±á/
w
 õg ýËî Âó±Ëõþ ò±÷Ï ¦Å¨ù ÛõÑ ÕàɱŠ   ¨Ëùõþ ¿õüðÔú îÅ Âùò±/
w
 Õ±õþ Ý Ûß¿é ¿õø¸  ûþ, û¿ðÝ ÎúËø¸ ¿ßÂc ßÂ÷ &QÂóÓ íÇ òûþ/  õg ýËûþ ÎûËî Âó±Ëõþ Îõú ¿ßÂåÅ ¦Å    ¨ËùõþýˈÂù/ ÷±S Ûß ÎïËß ðÅý× ¿ßÂËù±¿÷é±Ëõþ õþ ÷ËñÉ ¦Å    ¨Ëù ö¿îÇ ýÝûþ±õþ ¿òûþ÷ ¿ò¿}Âî ýËù å±S±õ±ü Û¶Ëûþ±æòÏûþî± ý±õþ±Ëõ ¦¤±ö±¿õß ¿òûþ Ë÷ý×/ ä±ß¿õþý±õþ±Ëî Âó±Ëõþ ò å±S±õ±ü ßÂ÷ÇÏõþ±/
 
 fl¬˜« ‡±ø˘  fl¬˜« ‡±ø˘ 
 ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ… 
¬Û±Sœ ‰¬±˝◊
 v˛yˆÏÎ˚ !Ó˚
 xy õy ˆÏî Ó˚
    2
 õø¸Ç 9 üÑàɱ 9Îü±÷õ±õþþ,10 ÎÂóÌø¸ 1418
2
 Õ±÷±Ëðõþ áõÇ , Õ±÷±ËðõþÕ±ú±
 – 
 Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± 
Îü±÷õ±õþ 
n
26 ¿ëÂËü¥¤ õþ  þ,2011 ßÂɱËù`±õþõùËå, Õ±õþ Ý ÛßÂé± ü÷ûþËß ÎÂóåËò ÎôÂËù Û¿áËûþû±¿Bå Õ±÷õþ±/ Âó±ú±Âó±¿ú â¿h æ±ò±ò  ¿ðËBå, ÛßÂ-ðÅý×-¿îÂò âKé± ßÂàòÝ ÛõþÎäÂËûþÝ Îõ¿ú/ ßÂàò âËõþõþ Õ±Ëù±é± æ;Ëù ëÂ×êÂËõ... Û¶îÂÏ±/ ý±üÂó±î±Ëù æõþÏ ÕÂó±Ëõþúò õgÂ/ ß±õþà±ò±õþ ¿äÂ÷¿ò õgÂ, ÂóhÂÅ  ûþ±Ëðõþ ÕËⱿø¸î åÅ¿éÂ ÷±Ëç ÷±ËçÂÎß±ï±Ý Îæò±ËõþéÂËõþ õþÛßÂò±á±Ëh äÂù±õþ ús/ áŠé± Û¶±ûþ¿îÂòðúß ձËáõþÂóÅ  õþ Ëò±/ î±ýËù ÂóÅ  õþ Ëò±  ß±üÅ  ¿j ÎßÂò âÒ ±é±· 2011 Îúø¸ ýËî äÂùù, Õïä ÛàòÝ Ã›¶¿î¿ðò üß±ù-üËgÂÉ ¿òûþ÷ ßÂËõþÎßÂËõþ ±¿üò- Î÷±÷õ±¿îÂ-ýɱ¿õþËßÂò ¿òîÂÉü¼Ï/ Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± üý õþ ±ËæÉõþ Îõ¿úõþö±á ÷±òÅø¸  ý× Ã›¶¿î¿ðò áËh ¿îÂòÎïËß ä±õþ âKé± ¿õðÅ  ÉÈ â±é¿îÂõþü¥œÅ àÏò ýËBåò/ ¿õðÅ  ÉÈ ðôÂîÂËõþ õþ¿ýËüõ÷î ÷±üà±Ëòß ձËáÝ õþ ±ËæÉ Ã›¶¿î¿ðò ¿õðÅ  ÉÈ â±é¿îÂõþ Âó¿õþ÷±í áËh Û¶±ûþ600 Î÷á±Ýûþ±éÂ/ â±é¿îÂõþ÷Óù ß±õþí, ¿õðÅ  ÉÈ ëÂ×ÈÂó±ðß  üѦš±&¿ùõþ ß±Ëå ¿õðÅ  ÉÈ ëÂ×ÈÂó±ðËòõþ ÂßÒ±ä±÷±ù ßÂûþù±õþ üõþõõþ±ý ûË渚 ßÂË÷ ÎáËå/ Âó¿õþí±Ë÷ ¿õðÅ  ÉÈ¿õw±éÂ/ ßÂûþ ù± üõþõõþ ±ýß±õþÏ üѦš  ±áÅ¿ùõþß±Ëå Îû ¿õú±ù Âó¿õþ ÷±í Ùíö±õþ, Îü Âó±Ýò± Î÷é±Ëò±õþ  Â÷î± Âó¿}Â÷õ¼ õþ±æÉ üõþ ß±Ëõþõþ Îòý×/ ÕòÉ¿ðËß ÂõËßÂûþ ±õþÂó¿õþ÷±í S÷õñÇ  ÷±ò ýÝûþ ±ûþüõþ õõþ ±ý õgÂ/ Âó¿õþ¿¦š¿î æ¿éÂù/ ÕîÂпßÂ÷Ä ¯ ëÂ×Âó±ûþÛßÂé±ý× ÛŠ¿ò ¿õðÅ  ÉËîÂõþð±÷ õ±h±Ëò± ëÂ× ¿äÂîÂ/ ¿ßÂc õþ ±æÉüõþ ß±õþ¿õðÅ  ÉËîÂõþ÷Ó  ùÉõÔ ¿XÂËî ÛàòÝ ü¥œî òûþ/ Îà±ð ÷Å àÉ÷La   Ï ä±ò ò±, õþ±æÉõ±üÏõþëÂ×Âóõþ Îß±òÝ Õ¿î¿õþ M ä±Âó üÔ ¿©† ßÂõþ ± Îý±ßÂ/  Ý¿ðËß õþ±æÉ üõþß±Ëõþõþ Îî± öÒ±Ëh ÷± öÂõ±òÏ/ Ûß¿ðËß ÷Å àÉ÷LaÏõþæòË÷±¿ýòÏ ý× Ë÷æ ñËõþõþ ±à± Õ±õ±õþ  ÕòÉ¿ðËß Ûý׿õÂóÅ  ù ö±õþ/ Ùí±Rß Ûý×Âó¿õþ ¿¦š  ¿îÂËî õþ±æÉ Ûàò úÒ ±Ëàõþ ßÂõþ ±îÂ/ öÂîÇ ÂÅ  ¿ß å±h± ëÂ×Âó±ûþ Îòý×, î±ýËù Õ±õ±õþݯ ëÅÂËõ û±ß ü±õþ± õþ ±æÉ/ ¿õðÅ  ÉËîÂõþ ý±ù ûîÂý× à±õþ±Âó Îý±ßÂ, õþ±æñ±òÏõþ ¿õðÅ  ÉÈ   öÂõËòõþÎæ{¡  ± î±Ëî ÛîÂéÅ ÂßÅ ÂÝ ßÂ÷±õþÎß±òÝ ß±õþí Îòý×/ Õ±õþÛý× Õ¾³î ձÒñ±õþ Îß±òÄ ÂóËï ¿òËûþ û±Ëõ  Û õþ±æÉËßÂ, æ±ò± Îòý×/ îÂËõ ¿ß ձ÷õþ± Õ±á±÷Ïõþ¿ðËß ÛßÂñ±Âó ÛË᱿Bå ò± ¿Âó¿åËûþ Âóh¿å·
 Õ¾³î ձÒñ±õþ
 ø‰¬øfl¬»¸± 
ŒÊ…±øÓ¬¯∏
 ø˙é± 
 üîÂßÂÏÇßÂõþí ¿õ:¿l 
¬¿ ˙Ǭı˛‰¬SêıM«   œ 
 ßÂùß±î±õþ ¦¤ò±÷ñòÉÎæɱ¿îÂø¸ ü¥Ú±é ݠý™¦¸  Ëõþ౿õ𠕦¤íÇ Âóðß Û¶±l— ›¶¿î ý×Ñõþ ±æÏ ÷±Ëüõþ 2 - 8ÛõÑ 19 - 25 õþà ÷±ùð±ûþ ëÂ× ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ëÂ×#;ù ßv±Ëõõþ ¿õÂóõþÏËî ëÂ×Â󿦚  î ï±ËßÂò/ ð¿Âí± 301 é±ß±/ Îô±ò Ð94341 39871/ Ûå±h±10-18 Ý 26-01 õþàÂóÓ  õÇ ëÂ× ðûþõþ±æÂóÅ  õþ, ÷ñÉ÷áè ±÷ •ÂóÓõÇ  ±äÂù— ßÂùß±î±-129 ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ü÷ûþ üß±ù 9 é± ÎïËß ügÂɱ 7 é±/ Îô±ò •033—25268652/
 Î¬– ’À˙±fl¬ ˙±¶aœ 
 ÷±ùð±ûþ ßÂùß±î±õþÎæɱ¿îÂÇ¿õð ëÂ×Â󿦚îÂï±ßÂËõò Û¶¿î ül±Ëýõþ õþ¿õ, Îü±÷ Ý ÷¼ùõ±õþ•üß±ù 11 é± ÎïËß ügÂɱ6 é± ÂóûÇ  ™L× ð¿Âí± 301 é±ß±/ Îû±á±Ëû±á ßÂò æÅ  ¿õùÏ Îõþ ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅ  äÂõþ,  ÷±ùð±, Îô±ò Ð 257434/Ûà±Ëò ¿êÂߊ¿æ, ßÅ¿‡Â Û¶dî ßÂõþ ± ýûþ/
Âóh±Ëî ä±ý×
 òõ÷ 
 Ý
 ðú÷ 
Î|¿íõþ
ÎöÂÌî¿õ:±ò 
Âóh±Ëò± ýûþ/
Îû±á±Ëû±á  
94750 97895
 ÷±ùð±õ±üÏ, ÆõúÉ, ð±ü,
35
+/
5
3
’’
, ü±õ - Õɱ¿üüÄËéÂKéÄ ý׿?¿òûþ±õþÂó±ËSõþæòÉ üÅ  jõþÏ ¿ú¿Âî±Âó±SÏ ß±÷É/ Îô±ò
:
94741 62150 •ügÂɱ6é± ÎïËß õþ ±¿S 10é±—
áÔ ý ¿úÂßÂ
 òõ÷-ðú÷ Î|¿í/ Õ‚Â,ÎöÂÌî¿õ:±ò, æÏõò ¿õ:±òÂóh±ý×/ Îô±ò
:
9474654271
Future Generali IndiaLife Insurance Co. Ltd.
required following personnel
1)
Tele Caller
(Female): Min. H.S Pass,Atracve Salary, No. of Pos 012)
Sales Manager
:Graduae, AtracveSalary + Incenves, Freshers can apply.No. of Pos 02
Send your resume wihin 7 days of publicaono
Future Generali India Life Insurance Co.Ltd., PNB Building, 2nd Floor, SukantoMore, N.H.34, Malda. Contact No. 97330 01779/ 98001 25245
Îß±òÝ ¿õ:±Âóò üÓ  S ñËõþ ¿õ:±Âóòð±î±õþü˼ Îû±á±Ëû±á  ßÂõþ ±õþ Õ±Ëá Âó±êÂßÂËðõþûï±ûï ÎàÒ±æàõõþ ¿òËî õù± ýËBå/ ¿õ:±Âóòð±î±Ëðõþ Îß±òÝ ð±¿õ  õMõÉ ¿õø¸ËûþÛý× üÑõ±ðÂóSÎß±òÝ ¿ò}Âûþ î± õ± ð±¿ûþ Q õýò ßÂËõþò±/
áÔý ¿úÂß± 
 ül÷ ÎïËß ðú÷ Î|¿íõþ õ±Ñù±, ý׿îÂý±ü, öÅÂËá±ùÂóh±ËBåò Õ¿öÂ: ¦Å¨ù ¿ú¿Âß±, •Û÷. Û, ¿õ. ÛëÂ, ¿ü.ý×ëÂ×—/ Îô±ò
:
9153459549
NORTH POINT ENGLISH ACADEMY 
, Maldarequires PG/Hons Gr. preferably with Eng.Med. background & B.Ed. teachers forScience Group subjects, Drawing and Phys-ical Instructor. Salary negotiable. Food andLodging may be provided to outstationcandidates. Send bio data with pp photo andcontact no. to: TIC, North Point EnglishAcademy, Mahananda Pally, Malda-732102.Email your resume to:anilmusaddi@yahoo.com
àÅ  äÂËõþ± ¿òËûþð¿h é±ò±é±¿ò õþ  Ï¿îÂ÷î æË÷ ëÂ× ËêÂËå/ õîÇ Â÷±ò ¿ð¿ð, Û¶±Mò ð±ð±, Âó±h±-›¶¿îÂËõ¿ú, õ±Ëü  üýû±SÏ, ¿õËðËúõþõ±÷±Âóð ÎïËß ¦¤ ËðËúõþ ý¿õþÂóð ÎßÂõþ ±¿ò üõ±ý×Îõú ¿úý¿õþ î ýËûþùËh û±ËBå/ Ûý×  üÅ  Ëû±Ëá Õñ÷ ßÂù÷¿ä ý+ðËûþõþ ÷÷Ç  ¦š  ù ÎâÒ ËéÂâÒ  ÅËé •õ± ÎâÒ Ëé ¿áËûþ— ßÂîÂ&¿ù üîÂÉõ±íÏ ¿òËõðò ßÂõþËùò/  ¿õþ ËéÂù õ± àÅ  äÂËõþ ± õÉõü±, üýæ ßÂï±ûþÎûà±ò ÎïËß ձ¿÷-Õ±Âó¿ò ¿õ¿öÂi§ ¿æ¿òü ¿ßÂËò ﱿßÂ/ Æðò¿jò  õ±æ±Ëõþ õþú±ßÂü¿r ÎïËß ÷±å-÷±ÑËüõþÎð±ß±ò, Âó±h±õþ ÷Å¿ðà±ò±, æ±÷±ß±Âóh ÎïËß Îö±áÉÂóíÉ ¿ßÂÑõ±  ¿õáõ±æÿ±õþ üõý×àÅ  äÂËõþ ± õÉõü±/ Âó±ïÇ  ßÂÉ ÛßÂé±ý×, ÎúËø¸õþé± õÔ ýÈ ÂóÒÅ  ¿æõþüÑá¿êÂî ß±ê±Ë÷±ûþß±æ ßÂËõþ,  õ±¿ßÂ&Ëù± ÕŠ õ± ¦¤ ŠÂóÒÅ  ¿æõþß±ê±Ë÷±õ¿æÇ  î õÉõü±/ ÛËýò Ûý×àÅäÂËõþ± õÉõü± ¿òËûþ ý× ñÅgÅÂ÷±õþîÂßÇ Â/ ëÂ×Âóù õUõèɱË`Âõþ •Îûà±Ëò Ûß å±Ëðõþ îÂù±ûþ¿õ¿öÂi§  ¿æ¿òü ¿ßÂòËî Âó±õþ ± û±ûþ— àÅäÂËõþ ± õÉõü±ûþ 26 úî±Ñú ÂóûÇ™Là ¿õËð¿ú ¿õ¿òËûþ ±Ëáõþå±hÂÂóS ÎðÝûþ±õþ  üõþß±¿õþ ¿üX±™LÃ/ ôÂËù Ýûþ±ù÷±éÇÂ, Φóòüõþ, ÎéÂüËß± Û¶öÔ¿î õÔ ýÈ ¿õþËéÂù±õþ üѦš± ö±õþËî õ±¿íæÉ ßÂõþ Ëõ îÂËõ Õ±Âó±îÂî 10 ù õ± îÒ±õþÕ¿ñß æòüÑàɱõþúýËõþ/ Ûõþ ôÂËù ÎßÂëÂ×ÎßÂëÂ× Õ±Ê±¿ðî ÎßÂëÂ×  õ± áöÂÏõþú‚±ûþ¿ò^±ýÏò/ üÑá¿êÂî ¿õþ ËéÂù±Ëõþ õþ ü÷ïÇßÂõþ ± ßÂËûþ ß¿é ¿òà±ð ûÅ  ¿M ÎÂóú ßÂËõþ Ëåò/ Û¶ï÷îÂ, ð±ù±ù õ± ôÂËhÂËðõþ æòÉ  üõÇ áè ±üÏ ÷ñɦ¤ Q± Îö±áÏËðõþð±Âóé ßÂ÷Ëõ/ ôÂËù 䱿ø¸ Îû÷ò Îõ¿úð±Ë÷ ôÂüù ÎõäÂËî Âó±õþËõ ÎîÂ÷òý× ÎSî±õþ ±Ý ßÂ÷ð±Ë÷ ö±ù ÷±ËòõþÂóåjüý× ^õÉ ¿ßÂòËî Âó±õþ Ëõ/ ¿ZîÂÏûþîÂ, Ûý×õÔýÈ ¿õþËéÂù±õþ±õþ&¿ù Îû  ¿õÂóíò Âó¿õþß±ê±Ë÷±, ¿ý÷âõþ üý üõþõõþ±ý úÔ ºù ¿ò÷Ç  ±í ßÂõþ Ëõ/ Âó¿õþ ö±ø¸  ±ûþû±Ëß õËù ‘õɱß Û`Â’  î±õþü±ý±ËûÉ ôÂüËùõþ ¿õÂóÅ  ù õ±¿ø¸  Ç  ß ÕÂóäÂûþ •Ã›¶±ûþ1 ù Îß±¿é é±ß±õþû±õþ 57 úî±Ñúý×ýûþ ÂóäÂËòõþ  ß±õþËí— õg ßÂõþ ± û±Ëõ/ üÔ ¿©† ýËõ Û¶±ûþ 30 ù Û¶îÂÉ ßÂ÷ÇüѦš  ±Ëòõþ üÅ  Ëû±áÝ/ ÛßÂý× ü˼ ÎSî±õþ ÂóåËjõþ õÉ¿MËß Û¶ü±¿õþ î ßÂõþ± û±Ëõ/ 䱿ø¸ ÎïËß Å Â^ Ý ÷±ç±¿õþëÂ×ÈÂó±ðß ¿õËð¿ú üѦš  ±õþ Û¶¿úÂËí  Ý îÂð±õþ ¿ßÂËî ëÂ×i§ î Û¶ûÅ  ¿M õÉõý±Ëõþ õþüÅ  Ëû±á Âó±Ëõ ÛõÑ õ±æ±ËõþÕõ±Ëñ ¿õäÂõþí ßÂõþ Ëõ/  ¿òjÅ  ßÂõþ ±Ý ¿ßÂc å±hÂËåò ò±/ îÒ±Ëðõþ ûÅ  ¿MÝ Õß±éÂÉ/ îÒ±Ëðõþ÷Ó  ù ¿ä™Lñ õ± Õ±ú‚± ö¿õø¸  Éî ¿òËûþ/ îÒ±õþ±  õËùËåò, õÔýÈ ¿õþËéÂù±õþ &¿ù ü¥óÓ íÇ õ±æ±õþðàù ßÂËõþ ßÔÂø¸ßÂËðõþõ±ñÉ ßÂõþ Ëõò îÂÒ ±Ëðõþ úËîÇ ßÂ÷ð±Ë÷  ôÂüù üõþ õõþ ±ý ßÂõþËîÂ/ 䊿MõX ëÂ×ÈÂó±ðß ÕòÉS Îõ¿ú ð±÷ ÎÂóËùÝ ¿õ¿S ßÂõþ Ëî Âó±õþËõò ò±/ Âó±Ëõò  ò± çÒÂÅ¿ßÂæ¿òî տî¿õþ M ü±ý±ûÉÝ/ ûàò îÂàò õðËù û±Ëõ &í÷±Ëòõþ ÷±Âóß±¿êÂ/ Û÷òßÂÏ ý×Bå±÷î õ±¿îÂù ßÂõþ Ëî Âó±Ëõþ䊿MÝ/ ôÂËhÂËðõþð±Âóé ßÂ÷Ëõ ò± õÔýÈ ¿õþËéÂù±õþ&¿ù ÷ÓùîÂÐ õh Âó±ý× ß±õþ Ëðõþ  ß±å ÎïËßÂý×÷±ù ¿ßÂòËõ, Û÷òßÂÏ ÛßÂü÷ûþ î±õþ ± ¿òËæõþ ±ý×Âó±ùò ßÂõþ Ëõ ¿÷ëÂÄ  ù÷ɱòËðõþ öÓ¿÷ß±/ î±õþ± ÛÝ õËùËåò, Ýûþ ±ù÷±ËéÇÂõþ ÷î üѦš± Îû ‘õɱß Û`Â’ áËh îÅ ÂùËõ î± î±Ëðõþ ÷Å  ò±ô±ûËLa Âó¿õþíî ýËûþ  õ±æ±ËõþõþÛßÂËä¿éÂûþ±ßÂõþí âé±Ëõ/ ßÂ÷Ç  üѦš±ò õ±hÂËõ, ¿ßÂc 40 ùËÂõþòîÅÂò ßÂ±æ ¿ðËî ¿áËûþ¿æ   ý±õþ±Ëõ Û¶±ûþ ä±õþ Îß±¿é ÷±òÅ  ø¸/ îÂÒ ±õþ ± ëÂ× ð±ýõþí ¿ðËBåò Ýûþ±ù÷±éÇÂ-ÎéÂüÄËß± ßÂÏö±Ëõ î±Ëðõþ ßÂ÷Çä±õþÏËðõþ  ßÂ÷ ÎõîÂËò òÓÉòîÂ÷ ¿òõþ±ÂóM± å±h±ý×ß±æ ßÂõþ Ëî õ±ñÉ ßÂËõþ/ Û÷òßÂÏ î±Ëðõþ üõþ õõþ ±ýß±õþ  Ï ëÂ×ÈÂó±ðËòõþ àõþä ý˜ ±ü ßÂõþËî ¿áËûþåÒ ±é±ý× ßÂËõþ ÷æÅ  ¿õþ/  ÕîÂÛõ, ûÅ  ¿M Õ±õþÂó±ŒÂ± ûÅ¿Mõþ îÂõþæ±ûþ Õ±üõþ æË÷ ëÂ× êÂËùÝ ¿ßÂåŠÛ¶Ÿ Û¶±ü¿¼ß ýËûþÝËêÂ/ ÛßÂæò ÎSî± ¿ýËüËõ ßÂ÷ ð±÷ ÛõÑ ö±Ëù± ÷±ËòõþÂóåjüý×ÂóíÉ^õÉ ÎßÂò± Õ±Âóò±õþÕ¿ñß±õþ¿ßÂò±· üõþß±Ëõþõþ  òÏ¿îÂõþ ü÷ïÇß ¿ýËüËõ Õ±Âó¿ò õùËîÂý×Âó±Ëõþò, Îð¿úûþ ¿õþËéÂù±ËõþÕ±Âó¿M ò± ï±ßÂËùÝ ¿õËð¿ú üѦš±õþ•ðÅ  Ëé±õþ ý×ëÂ× ËVúÉ ¿òà±ð ÷Å  ò±ô± ÕæÇò— ÎÂËS Õɱù±¿æÇ ÕËû±¿MßÂ/ üõþ ß±õþËß Û¶Ÿ ßÂõþ ± ÎûËî Âó±Ëõþ,  ëÂ×ÂóûÅ  M Âó¿õþß±ê±Ë÷± ¿ò÷Ç  ±Ëí ÛõÑ ßÔ¿ø¸-ü¥óð üÔ ¿©†Ëî î±õþ ± õÉïÇ ÎßÂò· û±õþ ± ôÂËhÂËðõþ¿òûþLa í ßÂõþ Ëî Âó±Ëõþò±, î±õþ± Ûý×õÔ ýÈ ßÂËÂóÇ  ±ËõþéÂËðõþßÂÏö±Ëõ ¿òûþLaí ßÂõþ Ëõò· ¿ßÂÑõ± Ýûþ±ù÷±éÇ Â û¿ð ü™¦¸  ±ûþõ±Ñù±Ëðú  ÎïËß ÂóíÉ Õ±÷ð±¿ò ßÂËõþ ö±õþ ËîÂõþ÷Ëù ¿õ¿S ßÂËõþîÂËõ Îð¿úûþ ëÂ×ÈÂó±ðËßÂõþßÂÏ ýËõ· üËäÂîÂò ßÔÂø¸ß  ¿ýü±Ëõ Õ±Âó¿ò ¿ß æ±òËî ä±ý× Ëõò ò±, ¿õþËéÂù±õþ&¿ù û¿ð ßÔ¿ø¸  Ëî ձ¿úõDZðý×ýËõ, îÂËõ ÎßÂò ÛàòÝ  Õ±Ë÷¿õþ ß±ûþ䱿ø¸Ëß õåËõþÎðh ù Îß±¿é é±ß±õþ öÂîÇ ÂÅ  ¿ß ¿ðËî ýûþ· Õïõ± ÎßÂò ý× ÝËõþ ±¿Âóûþ ±ò ý× ëÂ× ¿òûþ ò  õÔ ýÈ ÆðîÂɱßÔ¿î ¿õþËéÂý×ù ÎäÂò&¿ùõþÛßÂËä¿éÂûþ± ß±ËæõþÛ¶õíî±õþ ëÂ×Âóõþ¿õ¿ñ-¿òËø¸ ñ Õ±Ëõþ±Âó ßÂõþ Ëî  õ±ñÉ ýûþ· ÎßÂò ò©† ýûþ÷±ùËûþ ¿úûþ±õþ ßÔ¿ø¸ Æõ¿äÂS· ÎßÂòý×õ± Û¶¿îÂËû±¿áî±õþò±Ë÷ õ¿ù ýËî ýûþ¿æ   ý±õþ±Ëò±õþÕ±ú‚±ûþÎö±ᱠÎüý×ä±õþ Îß±¿é ÷±òÅ  ø¸  Ëß· Õ±õ±õþÎßÂòý×õ± òáõþ ±ûþ Ëòõþ 䱿ýð±õþ ü˼ Ûß  ßÂËõþÎôÂù± ýûþ Ãáè ±÷Ïí ö±õþËîÂõþ ý+ðûþ Ë߯  ÕîÂÛõ Îý Âó±êÂ߯ üý±õ¦š  ±ò ò± õæÇ  ò, ÎSî±õþ ü±õÇËöÂÌ÷Q ò± ëÂ×ÈÂó±ðËßÂõþ¦¤ ±ñÏòî±..... ëÂ× Mõþé± æõþÏ/  Õ±Âó¿ò ö±õËåò Îî±· qñÅ ÛßÂé± Îå±A îÂïÉ, ö±õþËî ßÔ¿ø¸ ÛõÑ àÅ  äÂËõþ ± õÉõü± ¿÷¿ùËûþ¿òûÅM ÷±òÅ  Ëø¸õþ  üÑàɱé± Û¶±ûþÛßÂú Îß±¿éÂõþ ß±å±ß±¿å/
-
Îðõõþ±æ õþ±ûþ ËäÂÌñÅ  õþÏ 
‘úÏîÂß±ù ßÂËõ Õ±üËõ üÅ ÂóíDZ...·’ Îõú ¿ßÂåÅ ß¿õî± Õ±Ëå û±õþÝý× Ûß  ù±ý× òý×汿ò/ ÛßÂù±ý× òý×ö±Ëù± ù±Ëá Îüõþ ßÂ÷ý×Ûý×ß¿õî±é±/ ¿õËðËú  •Õ±÷±Ëðõþß±Ëå ¿õËðú ÷±Ëò ÕõúÉý×ý× ÝËõþ±Âó Õ±õþÕ±Ë÷¿õþ ß±— úÏîÂß±ù  ÷±Ëò õüË™LÃõþÕ±á÷ò õ±îDZ ¿ßÂc Õ±÷±Ëðõþß±Ëå úÏî ÛËù õüË™LÃõþ ßÂϠÛ¶Ëûþ ±æò· õü™Là ÷±Ëò Îî± qñÅ qßÂËò± Îç±Ëh± ý±Ýûþ± Õ±õþûË渚ý×áõþ ÷/  î±ý×úÏî ձüÅ  ßÂ, ï±ßÅ ÂßÂ, Õ±õþõü™Là ÎïËß û±ß ô±õþ¿õý±ý× `Â.../ Îå±éÂËõù±ûþ  úÏî ÷±Ëò ß¿ôÂ-ÎßÂßÂ-¿SËßÂéÂ-¿Sü÷±ü-òîÅ Âò ßv±ü Ûý× üõ Õ±õþÝ ÕËòß  ¿ßÂåÅ/ îÂËõ Ûàò ¿Sü÷±ü õ±ð ¿ðËù Îß±òÝ ¿ßÂåÅõþ æòÉý×Õ±õþ úÏËîÂõþ ÷Åà±ËÂóÂÏ ï±ßÂËî ýûþ ò±/ îÂõÅ Îüý× Îû Îß Îûò õËù¿åËùò, úÏî ձ÷±Ëðõþ üÅjõþßÂËõþ... ßÂï±é± ÛàòÝ öÂÏø¸ í ü¿îÂÉ úÏËîÂõþ ä±÷Ç  ý×Õ±ù±ð±¯  û¿ðÝ Îß±òÝ ¿õþ '±Ýûþ ±ù±õþß±Ëå ÛàòÝ æ±ò± ýûþ ¿ò, Îû Îß±òÄ ü÷Ëûþ¿õþ'±  é±ò±é± î±Ëðõþ ß±Ëå îÅ Âùò±÷Ó  ùßÂö±Ëõ Îõ¿ú Õ±õþ±Ë÷õþ/ Îß±òÝ áè  Ï˃õþ  ðÅÂóÅËõþ áòÄáËò üÓËûÇõþ òÏËä ò±¿ß ßÂòÄßÂËòÄ úÏËîÂõþ áöÂÏõþ õþ ±Ëî· Îüý× ÷¿ýù±õþ ò±÷Ý æ±ò± ýûþ ¿ò, áîÂúÏËî û±õþ ÷±¿éÂõþð±Ýûþ±ûþ Îõþ±VÅ  Ëõþ ¿Âóê  ¿ðËûþ ÎàËûþ¿åù±÷ ß±¿åË÷õþ÷±Ñü/ úÒ±éÅÂù &l ÷±Ëò õþ±ñ±Ã›¶ü±ð &l ÎõÒ ËäÂï±ßÂËù Ýý× Õ±¿ðõ±üÏ ÷¿ýù±Ëß ÎðàËù ¿ò}Âûþ õùËîÂò, Ýý× ÷¿ýù± Îá±é± ý×ÑËõþæ æ±îÂé±Ëß ۿéÂËßÂéÂÄ õɱÂó±õþé±Ëß òîÅÂò ßÂËõþÎúà±Ëî Âó±Ëõþ Õ±õþÛËðõþ ß±Ëåý× ýüÄ¿Âó鱿ù¿é ÷ɱËòæË÷ËKéÂõþ Âó±ê ÎòÝûþ± ëÂ׿äÂî î±õh ÷ɱËòæË÷Ké &Ëðõþ/ îÂËõ úÏîÂß±ù Îõ¿ú¿ðò ï±Ëß ò± õù±Ëî Ûß¿ðò ÎÂËÂó Îáù ¿õþ KéÅÂð±/‘...Õ±Ëõþ¯ Õ±÷õþ ± üõ±ý× Îî± åÅËé äÂËù¿å Ûß Õò™Lø úÏîÂß±Ëùõþ ¿ðËßÂ/’...÷±Ëò· ‘ÝËõþ÷Ó àǯ ¿ô¿æÿ'é± ¿ß ÛßÂð÷ Âó¿hÂü¿ò/ Îû Îß±òÝ ëÂ× øî±õþ  æËòÉ Ã›¶Ëûþ ±æò ú¿Mõþ Õ±õþ ú¿MõþÎû±á±ò üÏ¿÷îÂ/ Î÷±÷õ±¿îÂõþ Õ±Ëù±ý×Îý±ß ¿ßÂÑõ± üÓËûÇ  õþ ëÂ× M±Âó ÂóÒ ±ä ¿÷¿òéÂý×Îý±ß ¿ßÂÑõ± ÂóÒ ±äÂËú± Îß±¿é õåõþ Ûß¿ðò ¿òöÂËõý×/ î±õþÂóõþÎî± qñÅý×úÏîÂ û±õþÂóËõþÕ±õþÎß±òÝ õü™LÃ-  éÂüË™LÃõþ አÎòýׯ’àÅõ Îå±éÂËî îÂàò õåõþ ÂóÒ ±ËäÂß õûþ ü ßv±Ëüõþ Ûß ÎëÒÂËÂó± Î÷Ëûþ õùù, îÅ Âý× àÅõ ß±Ëù±/ éÂË÷Ëé± ౿õ, ôÂüDZ ý¿õ/ ßÂï±é± ÷±ï±ûþÎáÒ ËïÂÎáù Î÷ËûþËðõþ ¿÷ËïÉ ßÂï±õþàmËõþÎüý×Û¶ï÷ Âóh± q/ Û÷¿òËîÂý× ö±ù ù±áËî±, Ýý×  ßÂï±ûþÕ±õþÝ Îõ¿ú éÂË÷Ëé± à±Ýûþ ± q ßÂõþ ù±÷ Îõþ±æ ä±õþ -ÂóÒ±äÂé±/ ÷±-õ±õ± ÎÂËÂó ëÂ×êÂîÂ, ÷Åú¿ßÂùé± ýù îÂàò éÂË÷Ëé± úÏîÂß±ù å±h± Âó±Ýûþ± Îûî ò±/ ÷Ëò Õ±Ëå, Îü ü÷ûþ áõþ ÷ß±Ëù õ±õ±õþ ü˼ õ±æ±Ëõþ ¿áËûþ éÂË÷Ëé± ¿ßÂòËî õËù¿å Îî± ü¿rÝûþ±ù± ÷ÅäÄ¿ß ÎýËü õùù, ‘Îà±ß±õ±õÅ ßÂÏ õùËåò¯Ûý× ü÷Ëûþ éÂË÷Ë鱯 î±ýËù ¿Âóõþ¿ïõÏ ñÑü ýËûþ û±Ëõ Îû¯’ Õ±¿÷ ÕñÏõþ Õ±áèËý õËü ï±ßÂî±÷ úÏËîÂõþ æòÉ, ß±õþí îÂàò úÏî ÷±Ëòý×Õ±÷±õþ ß±Ëå  éÂË÷Ëé± à±Ýûþ±õþ ¿ðò/ Ûàò Ûý×üõ ÷Ëò ýûþ, Û¶±Íá¿îÂý±¿üß ûÅËáõþáŠ/Ûàò Îî± ü±õþ ±õåõþéÂË÷Ëé± Âó±Ýûþ ± û±ûþÕ±õþ ÂóÔ ¿ïõÏÝ ñÑü ýûþ¿ò/ Îå±éÂËõù±ûþúÏî ÷±Ëòý×Ûß ÕòÉ ¦¤›Ÿ ¦¤ ±ñÏòî±/ ÂóõþÏ± Îúø¸  ü±õþ ±¿ðò  üß±ù-¿õËßÂù ¿SËßÂéÂ, Îõþ ±VÅËõþqËß±Ëî ÎðÝûþ± ձ丠 ±õþ 䊿õþ, ç±ùòÅ  ò ¿ðËûþ  õòßÅ Âù, ßÂ÷ù±ËùõÅ, ðÅÂóÅ  Ëõþ ö±ËîÂõþ ü˼ ñËòÂó±î±õþ ä±é¿ò, ¿õËßÂËù õɱë¿÷KéÂò, õþ ±Ëî ÎùÂó÷Å  ¿h ¿ðËûþ ¿é¿öÂËî ‘òÅ  !ÂhÂ’ ¿ß ‘ý±÷Ëù±á’ üõ¿÷¿ùËûþ  ð±í ôÅ¿îÇÂ... qñÅ Îõþæÿ±ËŒÂõþ ßÂËûþ ß¿ðò Õ±Ëá ÎïËß ÷Ëò ýîÂ, ßÅ Âù&Ëù±  üõþ ¦¤ îÂÏ ÂóÅ  Ëæ±õþÕ±Ëá ò± ÎàËùý× ö±Ëù± ¿åù/  úÏËîÂõþ üõËäÂËûþ ö±Ëù± õɱÂó±õþ é± ¿åù, ÂóõþÏ±õþ Âóõþ æùÂó±ý× &¿hÂËî äÂËù û±Ýûþ±/ Õ±÷±Ëðõþ æùÂó±ý× &¿hÂõþõ±¿hÂËî ÛßÂé± õ±î±¿õËùõÅ  õþá±å ¿åù,  ê±ßÅ Â÷± õùî æ÷Ä  õÅ  h±/ úÏËîÂõþügÂɱûþ  þ Ýý×á±ËåõþîÂù±ûþðÒ±h±Ëù ÷Ëò ýîÂ,  Ýé±ý×ÂóÔ¿ïõÏõþ úÏîÂùîÂ÷ ¦š  ±ò/ ÂóËõþ öÓ ÂËá±Ëùõþ ßv±Ëü æ±òù±÷, ÂóÔ ¿ïõÏõþ  úÏîÂùîÂ÷ ¦š  ±ò ö±õþàÄ  Õ±ûþ ò¦¨Ä  ò±÷é± ð±í ù±áî ձ÷±ËðõþßÂËûþßÂæËòõþ/  î±õþ÷ËñÉ ÛßÂæò Îî± ÛàòÝ ÎõþËá ÎáËù ÎõÌËß Ýý×ò±Ë÷ý× ë±Ë߯ Õ±õþÛßÂéÅ ÂóËõþ õþ¿ðËß Û¶¿îÂõåõþúÏîÂ, òîÂÅ  ò õåõþ, òîÅ Âò ßv±ü, üõþ ¦¤îÂÏ ÂóÅ  Ëæ±  üõ ¿÷¿ùËûþÎßÂ÷ò Îûò Îõþ ±÷±=Áý×ù±áîÂ/ úõþ  ÏËõþ-÷Ëò Õ±õþ Ý ÛßÂéÅ ÛßÂéÅ Â  ßÂËõþ õh ýËûþ ëÂ×êÂî±÷ Õ±÷õþ±/ Õ±õþ úÏî ÷±Ëò ¿ß qñÅ  ý×ê±`±¯ Õ±÷±Ëðõþ æÏõËòõþëÂ× øîÂ÷ ÷Å  ýÓ  îÇ Â&Ëù± ¿ß úÏîÂß±ùý×ëÂ×Âóý±õþÎðûþ ¿ò· ßÂï±é± ÛßÂð÷ Îø¸  ±ùÕ±ò± àÒ±¿é¯Ûõåõþ ÷±ùð±ûþ úÏîÂé± Îûò õ±Ëâõþ ÷îÂò ý±ùÅ÷ ßÂËõþ ù±¿ôÂËûþ ÂóhÂù õþ ±î±õþ±¿î Îõõþù ÎùÂó-ßÂ¥¤ ù-æɱËßÂéÂ-ëÂ× ý× `¿äÂé±õþ/ îÂËõ õþ ±æ÷ýù Îõþ ±ËëÂõþ  î±Âó÷±S±õþâ¿hÂé± à±õþ±Âó ýËûþÂóËh ï±ß±ûþ áî ßÂËûþ ßÂõåËõþõþ÷î Ûõ±Ëõþ  Õ±õþ¿ðò-õþ±ËîÂõþ ¿õ¿öÂi§ ü÷ËûþÎõ±ç± û±ËBå ò±, Îõþ±æ ßÂîÂé± úÏîÂù ýËBå Ûý× úýõþ/ áîÂß±ù Îõ¿ú ê±`± ¿åù ò± Õ±æ· áî úÏËî ÎðËà¿åù±÷, Ûý× î±Âó÷±S± ü¿êÂß õù± ¿òËûþ õþÏ¿îÂ÷î õ±¿æ ñõþ± ýËBå ¿õ¿öÂi§ ÎêÂËßÂ/ 10 Ûõþ ëÂ×ÂóËõþò± òÏËäÂ, 7 ÎïËß 8 Ûõþ÷ËñÉ ò± 8 ÎïËß 9 Ûõþ ÷±ËçÂ...¯ îÂËõ  Ûõ±õþÝ ò±éÂßÂ-á±ò-¿üËò÷±-ß¿õî±-¿SËßÂé ¿òËûþ æË÷ ëÂ×ËêÂËå úýËõþõþ úÏîÂ/ ÎñÒ±Ýûþ ± Ýê± ß¿ôÂõþ÷îÂý× æÏõòËß äÅ Â÷Å  ß ¿ð¿Bå/ qñÅ ûàò ΈÂúËò  ëÂ× Ëð±÷ á±Ëûþþ õþõ±Bä±&Ëù±Ëß ÎðËà Î÷Ëûþ Û¶Ÿ ßÂËõþ, ‘...õ±õ± ÝËðõþ ê±`±  ù±Ëá ò±·’ îÂàòý×üõ &¿ùËûþ û±ûþ/ õÅ  Ëç ëÂ×êÂËî Âó±¿õþò±, ¿êÂß ßÂÏ õùõ¯  ÷±Ëò Îß±òÄé± õù± üýæ ‘ýÒɱ’ ò± ‘ò±’···
 ¿ë¿é¿Âó ÕÂó±Ëõþ éÂõþ
Îß±Ëõþù“ý× ù±ü˦†˜ éÂõþ Ý ôÂËé±úÂó æ±ò± æÅ  ¿òûþõþ¿ëæ±ý× ò±õþ óËð ÕÂó±Ëõþ éÂõþ ä±ý×/  õ±Ñù± é±ý×Âó æ±ò± ï±ßÂËù Õáè ±¿ñß±õþ/
 Õ±ßÂø¸  ÇòÏûþ ÎõîÂò
/
 ÷±ËßǠ¿éÂÑ Õ¿ôÂü±õþ
 Õ±ßÂø¸Ç íÏûþõÉ¿MQü¥ói§, ßÂï±õ±îǠ±ûþ ÂðÂ, Õò¿ñß 35 õåõþ, áè É±æÅËûþé ÷±ËßǠ¿éÂÑ  Õ¿ôÂü±õþ ä±ý×/ ÎõîÂò Õ±Ëù±äÂò±ü±ËÂóÂ/
Â
 óËðõþò±÷ ëÂ× Ë{¡à ßÂËõþ å¿õ Ý õ±Ëûþ±ë±é± üý 7 ¿ðËòõþ÷ËñÉ Õ±Ëõðò ßÂò
‘...
 Õ±÷±Ëðõþ÷±ùð± 
’,
 ëÂ× ý× Ë÷k ßÂËùæ Îõþ ±ëÂ, ÷±ùð± 732101
 ý× -Î÷ù
response@aamadermalda.in
 ÛΡ±ÀÓ ‰±˝◊
 ó=Á÷ ÎïËß թ†÷ ü÷™¦¸ 
 ¿õø¸ûþ, òõ÷ Ý ðú÷ Î|¿íõþ õ±Ñù±-ý× ¿îÂý±ü-öÓÂËá±ù àÅ  õ  ûP üýß±Ëõþ Âóh±ò ýûþ/Îû±á±Ëû±á Ð üÅ  õè î ÎäÂÌñÅõþÏ,Û÷. Û •ý× ¿îÂý±ü— 8967639385
 Õ¿öÂ:±ò Îüò&l 
ÛßÂé± æ±÷ù á±å,
 î±õþ ë±Ëù ÛßÂé±Îå±A Îùé±õþõ'/ Ûß¿ðËß ÛßÂõþ¿M Ûß ¿éÂù± Õ±õþ ÕòÉ¿ðËß úÏËîÂõþ ÎñÒ ±Ýûþ ± ÂÝê± ¿îÂõþ ¿îÂËõþ Ûß òðÏ/ Õ±õþ Îüý× ÎôÂËù Õ±ü± Îå±AËõù±õþ ÷ò ÎßÂ÷Ëòõþá±òÎú±ò±Ëò± ýùÅ  ð Âó±¿à î±õþ¿êÂß±ò±Ý Ûý×Îû ýùÅ  ð-üõÅæ   õò/ î±õþò±Ë÷ý× ¿ä¿ê õËûþÛËòËå ¿ëÂËü¥¤ Ëõþõþ Ûý×  õÅ  Ëh± ÎÂó±ˆÂ÷ɱò/ ¿ä¿ê ßÂý×· Û Îû ÎîÂùõþ Ëã Õ±Òß±/  õþãäÂËã-ý±¿õ汿õ, Îü±æ± ¿ßÂÑõ± õұ߱/ õþ ¿ãò ë±ß¿é¿ßÂé ÕÒ ±é± Õ±õþÝ õþ¿ãò ÛßÂé± ÎÂó±ˆÂß±ëÇÂ î±Ëî åÅ  ¿éÂõþ ¿ò÷Laí... ‘û±Ëõ Ûß¿ðò·’ Îß±ï±ûþ· ‘¿òËæõþß±Ëå/ Îû Âó±h±ûþ Îõh±ý×ò±  ÕËòß¿ðò/ û±Ëõ·’ û±õ/ ÎûËîÂý× Îî± ä±ý×/ Õ±æ ÎîÂý× ú Âóõþq ÂóÒ¿äÂú/ ßÂɱËù`±Ëõþù±ù/ ÛËß ÂóÒ ¿äÂú, ðÅ  ý×õh¿ðò, ¿îÂò Îõþ ±õõ±õþ/ Õ±õþ ù±ù  î±¿õþà ÷±Ëò ¿òà±ð åÅ  ¿éÂ/ Û÷ò åÅ¿é Îûà±Ëò Îß±òÝ åÅËé±åÅ  ¿é õËü Îòý× ¿h Î÷Ëõþ/ Îß±òÝ î±h± Îòý×, Îòý×â¿h Îðà±õþ ð±ûþ/ åÅ  ¿é ÷±Ëò åÅ  ¿éÂ, ¿òËæõþ ü˼ UËé±ÂóÅ  ¿éÂ/ ձ߱ú ¿ß é±ã±Ëõ ú±™Là òÏù  äÒ±Ëð±ûþ ± Õ±õþ î±Ëî úÏËîÂõþÕò±¿õù Îõþ ±VÅ  õþ· ül±Ëýõþ õ±¿ß ¿ðò&Ëù±ûþ Î÷±õ±ý×Ëùõþâ¿h âÅ  ÷ ÎïËß Îî±Ëù Eý×ÑË÷õþ â¿h õËù, ¦§ ±Ëò û±Ý ÎõëÂË÷õþ é± ßÂËùæ õ±Ëüõþ Õïõ± ÎÛ¶±áè ±Ë÷õþ, Õ±õþ õÒ ±  ý±ËîÂõþßÂõÄ  ¿æõþé± Îî± Õ±Ëåý×... üõü÷ûþæ±ò±ò ¿ðËBå, òîÅ Âò Îß±òÝ êÂɱù± Õ±üËå ü±÷ù±Ý/ Õ±õþ  ÕËòßÂðÓ  Ëõþ ü˼±ÂóËò õþ ±à± õ±¿ùâ¿hÂËî ձ÷±Ëðõþ ¿ò榤 ü÷ûþõËûþû±ûþ¿òÐúËs/ â¿h ñËõþ õËûþ äÂù± ÎßÂËæ± ¿ðò¿ù¿Âó î±Ëß ü÷ûþ ßÂËõþ ëÂנˌ ¿ðËîÂÝ öÅÂËù û±ûþ/ Ûõþý× ÷±Ëç ð÷ ¿ðý×òîÅ Âò Îß±òÝ ß±Ëæ...  qñÅ ü÷ûþï±Ëß ò± ÛßÂéÅ ÂÝ/  îÂõÅ ÕËòß ÎS±ú ÎÂó¿õþ ËûþÕ±æ ÛËüËå Õ±÷±ËðõþÛßÂù± ï±ß±õþ Îò÷™¥i§¿ä¿êÂ/ Îüý×Îûà±Ëò  ÕËòß¿ðò Îõh±ý× ò± Õ±÷õþ±/ Îû ÷±Ëê ձõþ Îà¿ù ò± ßÂàòÝ/ úÏî üß±ËùõþâòßÅ Âûþ±ú±õþ ÷ËñÉ ¿ðËûþÎýÒ Ëé Îõh±ý× ò± ÕËòß¿ðò/ û±õ... ü¿îÂÉ/ Õ±æ ÎîÂý× ú Âóõþ q ÂóÒ ¿äÂú/ Õ±õþ î±õþÂóËõþ õþßÂËûþßÂé± ¿ðò  â¿h ñËõþß±¿éÂËûþÎôÂùËî Âó±õþ Ëùý×Âó±î± ëÂ×ˌ ¿áËûþÕ±õþ Ý ÛßÂé± òîÅÂò ¿ðò, òîÅÂò õåõþ, òîÅÂò  ü÷ûþ/ ¿Âóß¿òßÂ-ßÂ÷ù±ËùõÅ Õ±õþﱿéÇ ô±ˆÇ Â ò±ý× é Îü¿ùËõè úËòõþüÏ÷±ò± 屿hÂËûþÕ±õ±õþÕËÂó± Îüý×õÅ  Ëh± ÎÂó±ˆÂ÷ɱËòõþ... ‘åÅ  ¿é ձËå, åÅ  ¿é¯’ 23. 12. 2011
)
mail2chirasree@gmail.com
 Õ±÷±Ëðõþ÷±ùð± ¿òûþ¿÷î ý±Ëî ò± ÎÂóËù Õ¿öÂËû±á æ±ò±ò
Îß±‹ ¿S÷, éÂË÷Ëé±  Õ±õþ úÏî òˆÂ±ù¿æûþ± 
 
3
Îü±÷õ±õþ  þ
n
26 ¿ëÂËü¥¤õþþ,2011Õ±÷±ËðõþáõÇ , Õ±÷±ËðõþÕ±ú± -
 Õ±÷±Ëðõþ ÷±ùð± 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->