Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Đề thi thử Đại học 2012 ĐH KHTN Hà Nội môn Toán, Lý, Hóa lần 1 có đáp án

Đề thi thử Đại học 2012 ĐH KHTN Hà Nội môn Toán, Lý, Hóa lần 1 có đáp án

Ratings: (0)|Views: 338 |Likes:
Published by son61189
Đề thi thử Đại học 2012 ĐH KHTN Hà Nội môn Toán, Lý, Hóa lần 1 có đáp án
http://www.tranphuht.com/for@um/showthread.php?t=32876,De-thi-thu-Dai-hoc-2012-DH-KHTN-Ha-Noi-mon-Toan-Ly-Hoa-lan-1-co-dap-an
Đề thi thử Đại học 2012 ĐH KHTN Hà Nội môn Toán, Lý, Hóa lần 1 có đáp án
http://www.tranphuht.com/for@um/showthread.php?t=32876,De-thi-thu-Dai-hoc-2012-DH-KHTN-Ha-Noi-mon-Toan-Ly-Hoa-lan-1-co-dap-an

More info:

Published by: son61189 on Dec 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2014

pdf

text

original

 
1
ĐỀ
THI VÀ
Đ
ÁP ÁN V
N T
TTR
ƯỜ 
NG CHUYÊN
Đ
HQG HÀ N
I L
N 1Ngày thi 27-11-2011
Câu I)
Cho hàm s
 211
 x y x
=
(C)1.
 
Kh
ả 
o sát s
ự 
bi
ế
n thiên và v
 
đồ
th
c
a hàm s
(C)2.
 
TÌm các giá tr
c
a m
để
 
đồ
th
hàm s
(C) ti
ế
p xúc v
ớ 
i
đườ 
ng th
ẳ 
ng 5
 y mx
= +
 
Câu II)
1.
 
Gi
ả 
i ph
ươ 
ng trình:2cos3cos4cos133
 x x x x
π π  
+ + + =
 2.
 
Tìm giá tr
l
ớ 
n nh
ấ 
t và nh
nh
ấ 
t c
a hàm s
:
( ) ( )
45
3sin4cos3sin4cos1
 y x x x x
= + + +
 
Câu III)
1.
 
Tìm m
để
ph
ươ 
ng trình sau có nghi
m th
ự 
c:
( )
2
92422
 x m x x
+ = + +
 2.
 
Tìm h
s
l
ớ 
n nh
ấ 
t trong khai tri
n thành
đ
a th
ứ 
c c
a
( )
21
n
 x
+
bi
ế
t t
ng các h
s
c
a nólà 59049.
Câu IV)
1.
 
Cho chóp tam giác
đề
u SABC bi
ế
t c
ạ 
nh bên b
ằ 
ng a, góc t
ạ 
o b
ở 
i c
ạ 
nh bên và
đ
áy b
ằ 
ng45
0
. Tính th
tích kh
i chóp.2.
 
Trong không gian v
ớ 
i h
t
a
độ
 
Oxyz
, cho hình vuông ABCD có
đỉ
nh
( )
1;2;1
 A
đườ 
ng chéo BD có ph
ươ 
ng trình:3411
 x y z
= =
. Tìm t
a
độ
các
đỉ
nh còn l
ạ 
i c
a hìnhvuông.3.
 
Trong h
t
a
độ
 
Oxy
, cho
đườ 
ng tròn
( )
22
:22230
C x y x y
+ − + − =
. Vi
ế
t ph
ươ 
ng trình
đườ 
ng th
ẳ 
ng qua
( )
7;3
 A
c
ắ 
t (C) t
ạ 
i B,C sao cho
30
 AB A
=
 
Câu V)
V
ớ 
i ,,
a b c
là các s
th
ự 
c d
ươ 
ng th
a mãn: 3
ab bc ca abc
+ + =
. Tìm giá tr
nh
nh
ấ 
t c
a
( ) ( ) ( )
222222222
a b cPc c a a a b b b c
= + ++ + +
 
Đ
ÁP ÁN:Câu I)
1. HS t
ự 
gi
ả 
i2. G
i
0
 x
là hoành
độ
ti
ế
p
đ
i
m A, suy ra ph
ươ 
ng trình ti
ế
p tuy
ế
n t
ạ 
i A là:
( )( ) ( ) ( ) ( )
000000
''
 y y x x x y x y x x y x
= + = +
.T
ứ 
c là ta có:
( )( )
020
1'1
m y x x
= =
( ) ( )
000
'4
 y x x y x
+ =
 T
ừ 
 
đ
ó
( )
200000200
21153840211
 x x x x x x x
+ = + = =
ho
ặ 
c
0
23
 x
=
 
 www.VNMATH.com
 
2
Đ
áp s
: 1
m
=
ho
ặ 
c 9
m
=
.
Câu II)
1. Ph
ươ 
ng trình
đ
ã cho t
ươ 
ng
đươ 
ng:
2
27cos3cos41cos2coscos2sin3322262
 x x x x x
π π π π π  
+ + = =
 cossin222
 x x
π  
=
. Suy rat a có hai tr
ườ 
ng h
ợ 
p:TH1:
( )
sin022
 x x k k 
π  
= =
 TH2:77coscos2622262262
 x x  x
π π π π π π π π  
= = ± = +
ho
ặ 
c
( )
293
 x
π π  
= +
.2.
Đặ 
t 3sin4cos
t x x
= +
(1). Ta có ngay
22
345
+ =
và m
i 5
ta
đề
u có
 x
th
amãn (1). Bài toán qui v
tìm min, max c
a hàm s
 
( ) ( )
54
1
 f t t t 
= +
trên
đ
o
ạ 
n
[ ]
5;5
 Ta có
( ) ( ) ( ) ( )
5434
4'415194,'00;1;9
 f t t t t t t f x
= + + + + = =
 D
th
ấ 
y
( )
'
 f x
 
đổ
i d
ấ 
u âm thành d
ươ 
ng t
ạ 
i 0
 x
=
, d
ươ 
ng thành âm t
ạ 
i49
 x
=
suy ra 0
 x
=
đ
i
m c
ự 
c ti
u và49
 x
=
đ
i
m c
ự 
c
đạ 
i.
( ) ( ) ( )
4545459
44.5554,,00,55699
 f f f
= = = =
. T
ừ 
 
đ
ó
4545
min54,max56
 y y
= =
 
Câu III)
1.
Đặ 
t
22
22424222
t x x t x
= + +
= +
 Bài toán tr
ở 
thành tìm m
để
ph
ươ 
ng trình
( )
2
94
t mt 
+ =
(1) có nghi
m 222
 Ta có
( ) ( ) ( )
2
55,'1,'05
m t f t f t f t t
= + = = = =
. Ta có
( )
 f
ngh
ch bi
ế
n trên
( )
2;5,
đồ
ng bi
ế
n trên
( )
5;22. Mà
( )
( ) ( )
91322,525,2224
 f f
= = =
 T
ừ 
 
đ
ó132254
m
 2. Gi
ả 
s
ử 
 
( ) ( )
0
21
nn
P x x a x
=
= + =
v
ớ 
i2
k k n
a
=
. Khi
đ
ó t
ng các h
s
c
a
( )
P x
( )
1
P
 Suy ra
( )
10
2.1159049310
n
n
+ = =
=
. V
ớ 
i 0,1,...,9
=
, xét t
s
 
( ) ( )( ) ( )
1
111010
!10!210210!2..21!9!10!1
k k
ak k a C k k
+
+ +
= = =+ +
, suy ra
1
1913
aa
+
> <
 T
ừ 
 
đ
ó
0178910
....
a a a a a a
< < < > > >
 
 www.VNMATH.com

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
hihi389 liked this
Mic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->