Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2012 ÖSYS Kılavuzu

2012 ÖSYS Kılavuzu

Ratings: (0)|Views: 645 |Likes:
Published by Uğur Özkan
ÖSYM sitesinden alınmıştır.
ÖSYM sitesinden alınmıştır.

More info:

Published by: Uğur Özkan on Dec 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2011

pdf

text

original

 
i
 
2012ÖÐRENCÝ SEÇMEVE YERLEÞTÝRMESÝSTEMÝ(ÖSYS)KILAVUZU
Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme MerkeziAnkara
 
ii
2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu’nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca yükseköðretimkurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme esaslarýný belirlemek üzere T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme MerkeziBaþkanlýðý(ÖSYM) tarafýndan hazýrlanan bu Kýlavuzunyayýmlanmasýve uygulanmasý Yükseköðretim Genel Kurulunun 30.11-01.12.2011 tarihli ve 2011.21.1120 sayýlý kararý ile kabul edilmiþtir. ÖSYS’ye baþvuran adaylar Kýlavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiþ sayýlýrlar. Sýnavlarla ilgili her türlü açýklamanýn, baþvurularýn ve sýnav sonuçlarýnýn adaylaraduyurulmasý, Baþkanlýðýn
 Ýnternet 
sayfasýnda yapýlýr.
 Ýnternet 
sayfasýndaki duyurular adaylara teblið hükmündedir.Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Baþvuru Tarihleri
: 03-13 Ocak 2012
Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) Tarihi, Saati ve Süresi
: 1 Nisan 2012, 10.00, 160 dakika
Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) Baþvuru Tarihleri
: 24-30 Nisan 2012
LYS-1: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-1 (Matematik) Tarihi, Saati ve Süresi
: 16 Haziran 2012, 10.00, 120 dakika
LYS-5: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-5 (Yabancý Dil) Tarihi, Saati ve Süresi
: 16 Haziran 2012, 14.30, 120 dakika
LYS-4: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-4 (Sosyal Bilimler) Tarihi, Saati ve Süresi
: 17 Haziran 2012, 10.00, 135 dakika
LYS-3: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-3 (Edebiyat-Coðrafya) Tarihi, Saati ve Süresi
: 23 Haziran 2012, 10.00, 120 dakika
LYS-2: Lisans Yerleþtirme Sýnavý-2 (Fen Bilimleri) Tarihi, Saati ve Süresi
: 24 Haziran 2012, 10.00, 135 dakika
YGS Sýnav Ücreti
: 35,00 TL
LYS Sýnav Ücretleri (Girilmek istenen her bir LYS için)
: 20,00 TL
Sýnavsýz Geçiþ Baþvuru Ücreti
: 10,00 TL
Baþvuru/Tercih Hizmeti Ücreti
:3,00 TL
LYS Baþvuru Hizmeti Ücreti:
2,00 TL
Yeni Þifre Edinme Ücreti
: 2,00 TL
2012-2013 Öðretim Yýlý Yükseköðretim Programlarýna Kayýt Tarihleri
: 3-7 Eylül 2012DÝKKAT !
Kýlavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dâhildir. Baþvurusunu veya tercihini yapmayan, baþvurusu veyatercihi geçersiz sayýlan, sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan, sýnavda baþarýsaðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan, ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran veya ayný iþlem için birdenfazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez.Bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda baþvuru merkezlerine ve bankalara, baþka bir ad altýnda herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
ADRESÝMÝZ
Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazýlar için:
ÖSYM Baþkanlýðý 06538 Bilkent-ANKARA
Baþvuru, sýnav ve sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için:
ÖSYM Baþkanlýðý (SHDB) 06538 Bilkent-ANKARA
ÖSYM
 Ýnternet 
Adresi:
http://www.osym.gov.tr 
ÖSYS Ýçin Aday Ýþlemleri (Baþvuru, bilgi kontrol, deðiþiklik, düzeltme, tercih yapma vb.):
http://ais.osym.gov.tr 
Sonuçlar Ýçin
 Ýnternet 
Adresi:
http://sonuc.osym.gov.tr 
Telefon Numarasý:
(312) 298 80 50 (Çok Hatlý Santral)
ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticilikleri:
ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerinin adres ve iletiþim bilgileriÖSYM’nin
http://www.osym.gov.trÝnternet 
adresinde yer almaktadýr.DÝKKAT !
Kýlavuzda yer alan kurallar, kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme veyargý organlarý ile Yükseköðretim Kurulu kararlarý gerekli kýldýðý takdirde deðiþtirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafýndan belirlenir ve ÖSYM’nin
 Ýnternet 
sayfasýndankamuoyuna duyurulur. Sýnavlarla ilgili olarak alýnan yeni kararlar ve gerekli görülen deðiþikliklere iliþkin bilgiler de ÖSYM’nin
 Ýnternet 
sayfasýndankamuoyunaduyurulacaktýr. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin
 Ýnternet 
sayfasýný sýk sýk kontrol etmeleri yararlarýna olacaktýr.
 
i
Ý Ç Ý N D E K Ý L E R 
Sayfa1.YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS)
................................................1
2.BAÞVURU
....................................................................................................................................................................12.1.Kimler Baþvurabilir?................................................................................................................................................12.2.YGS’ye Girme Zorunluðu Var mýdýr?......................................................................................................................12.3.ÖSYS’ye Baþvuru Ýþlemi Nasýl Yapýlacaktýr?..........................................................................................................12.4.2012-ÖSYS Aday Baþvuru Formu Nasýl Doldurulacaktýr?.....................................................................................52.5.Bankaya Ne Kadar Baþvuru Ücreti Yatýrýlacaktýr?..................................................................................................72.6.ÖSYS’ye Baþvuru Ýþlemi Nasýl Tamamlanacaktýr?..................................................................................................92.7.Baþvuru Ýþlemi Sonrasý Verilen
 Ýnternet 
Eriþim Þifresi Ne Ýþe Yarar?......................................................................10
3.YÜKSEKÖÐRETÝME GEÇÝÞ SINAVI (YGS)
............................................................................................................103.1.YGS’de Hangi Testler Yer Alacaktýr?......................................................................................................................103.2.Sýnava Girerken Adayýn Yanýnda Bulundurmasý Gereken Belgeler Nelerdir?..........................................................103.3.YGS Nasýl Uygulanacaktýr?.....................................................................................................................................113.4.YGS Soru Kitapçýðý Nasýl Olacaktýr?......................................................................................................................113.5.Cevap Kâðýdý Nasýl Doldurulacaktýr?......................................................................................................................143.6.Sýnavýn Sonunda Adaylar Neleri Teslim Edeceklerdir?............................................................................................143.7.Sýnavýn Sonuçlarýnýn Geçerli Sayýlmasý Nelere Baðlýdýr?.........................................................................................143.8.Salon Tutanaklarý ve Test Sorularýna Verilen Cevaplar Üzerinde Ne Gibi Ýncelemeler Yapýlýr?..............................153.9.YGS’nin Deðerlendirilmesi......................................................................................................................................153.9.1.YGS Puanlarý Nasýl Hesaplanacaktýr?.........................................................................................................153.9.2.YGS Sonuçlarý Nasýl Kullanýlacaktýr?.........................................................................................................163.9.3.YGS SonuçlaNasýl Duyurulacaktýr?........................................................................................................16
4.LÝSANS YERLEÞTÝRME SINAVLARI (LYS)
.............................................................................................................164.1.Matematik Sýnavý (LYS-1).......................................................................................................................................164.2.Fen Bilimleri Sýnavý (LYS-2)....................................................................................................................................164.3.Edebiyat-Coðrafya Sýnavý (LYS-3)..........................................................................................................................164.4.Sosyal Bilimler Sýnavý (LYS-4)................................................................................................................................184.5.Yabancý Dil Sýnavý (LYS-5)......................................................................................................................................184.6.LYS’nin Deðerlendirilmesi.......................................................................................................................................184.6.1.LYS Puanlarý Nasýl Hesaplanacaktýr?..........................................................................................................184.6.2.LYS Sonuçlarý Nasýl Kullanýlacaktýr?..........................................................................................................184.6.3.LYS SonuçlaNasýl Duyurulacaktýr?.........................................................................................................18
5.AÇIK ÖÐRETÝM PROGRAMLARINA YERLEÞTÝRMEDE KULLANILACAK PUANLAR 
..................................19
6.ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANI
...............................................................................................................................196.1.Ortaöðretim Baþarý Puaný Nasýl Hesaplanacaktýr?...................................................................................................196.2.Yerleþtirme Puanlarý Hesaplanýrken AOBP’ler Bu Puanlara NasýlKatýlacak ve Ek Puanlar Nasýl Hesaplanacaktýr?.....................................................................................................19
7.MESLEKÝ VE TEKNÝK ORTAÖÐRETÝM KURUMLARINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLEAÇIK ÖÐRETÝM ÖN LÝSANS PROGRAMLARINA SINAVSIZ GEÇÝÞ
.................................................................20
8.YERLRME
..............................................................................................................................................................208.1.2012-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu......................................................................21
9.ÖZEL YETENEK SINAVI ÝLE SEÇME YÖNTEMÝ
....................................................................................................219.1.Özel Yetenek Gerektiren Eðitim Programlarý Ýle Ýlgili Ýþlemler................................................................................219.2.Eðitim Programlarý Dýþýndaki Özel Yetenek Gerektiren Programlar Ýle Ýlgili Ýþlemler.............................................22
10.ÖSYS’DE ÖZEL DURUMU BULUNAN ADAYLAR 
...................................................................................................2210.1.Okul Birincileri.....................................................................................................................................................2210.2.Belli Sanat Dallarýnda Üstün Yetenekli Adaylar...................................................................................................2310.3.TÜBÝTAK Yarýþmalarýnda Baþarýlý Olan Adaylar................................................................................................2310.4.Spor Dallarýnda Üstün Baþarýlý Olan Adaylar.......................................................................................................2310.5.Özürlü Adaylar.....................................................................................................................................................2410.6.KKTC’den Baþvuran Adaylar..............................................................................................................................2410.7.Yurt Dýþýndan (KKTC Hariç) Baþvuran Adaylar.................................................................................................2410.8.Yurt Dýþýnda Öðrenim Gören (Transkriptli) Adaylar...........................................................................................2510.9.Yurt Dýþýnda Yükseköðrenim Görmek Ýsteyenler.................................................................................................2510.10.Birden Fazla Ortaöðretim Kurumundan Diploma Almýþ Olan Adaylar................................................................2610.11.2011-ÖSYS’ye Baþvurmuþ Ancak 2010-2011 Öðretim Yýlýnda Mezun Olamamýþ Adaylar................................2610.12.2012-ÖSYS’ye Baþvurduktan Sonra Bilgilerinde Deðiþiklik Olanlar....................................................................2610.13.Diplomalarýnda Diploma Notlarý Yazýlý Olmayanlar............................................................................................26
11.ÖSYM ÝLE YAZIÞMALAR 
............................................................................................................................................26
12.ADAYLARIN
 ÝNTERNET 
ORTAMINDA YAPABÝLECEKLERÝ ÝÞLEMLER 
...........................................................27
13.TÜRKÝYE’DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA KAYIT YAPTIRAMAYACAK VE EÐÝTÝME DEVAMEDEMEYECEK OLANLAR 
..........................................................................................................................................
27

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->