Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Glas Srpske [broj 12710, 28.12.2011]

Glas Srpske [broj 12710, 28.12.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 284|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2012

pdf

text

original

 
странa
2
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWALUK
Cijena
0.80 KM
30
dinara
www.glassrpske.com
SRBIJA 
Srijeda
28. decembar 2011.
Broj12.710Godina
LXIX
VIJESTI
странa
 4 
DRU[TVO
SNSD: Osudagenocida nad Jermenimacivi lizovani ~in
странa
6
 HRONIKA 
U~enicahtjela dase ubi je zbog jedinice iz hemi je
странa
15
Srbimau Sara jevu omogu}iti `ivot dosto jan ~ovje ka
Publikane prihvatafalsi fikat
PoslijesmjeneMladenaKrstaji }a
TrenerStano jevi} napustioPar tizan
Smawewe brojaradnika bi }e sprovedeno postepeno i to prekvalifikacijom ili zaposlewem u neko odnovoformiranih  predu ze }a, te prirodnimodlivom. Do 2013.godine "@eqeznice" bi trebalo da serije{e vi{ka radne snage,rekao Savanovi}
 U mo di "ba uk islamo fobi je"
Optu`be na ra~un Dodika stereotipne i nema{tovite. Sada je u modi "bauk islamofobije". ^im se neko drzne da kritikuje pona{awe nosilaca verskih i politi~kih funkcija Bo{waka, zvoni se na uzbunu, kao da je, u najmawu ruku, re~ o vre|awu Muhameda a.s. ili ga`ewu Kurana, ka`e Tanaskovi}
Darko Tanaskovi}, orijentalista i profesor Univerziteta u Beogradu
Doplovi }e opet la |e
Za izgradwu luke zainteresovane strane firme, ali prvo treba otkupiti zemqi{te i rije{iti imovinske odnose. Pripremqen dobar dio doku menata neophodnih za po~etak radova
странa
11
U planu izgradwaluke kod mostaRa~a
странa
60
странa
27
BogdanDikli}za "GlasSrpske"
 
NEMA OTKAZA  U @RS
Skup{tina akcionara nije usvo jila prijedlog za smawewe broja radnika
странa
7
Nisu kqu~nefoteqe, ve}predstavqawenaroda
SNSD i SDS uo~i dana{wih pregovorao formirawu Savjeta ministara BiH
странa
3
 
www.glassrpske.com
2
srijeda, 28. decembar 2011.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Kod nas izgle da ni{ta ne mo`e da bude normalno, pa ni sprovo|ewe zakona! Na Jahorini su na{li da ga sprovode u najgore mogu}e vrijeme, usred sezone, {to je prvorazredni skandal. Onaj ko je htio da uni- {ti sezonu na{ao je pravo vrijeme i na~in za to.
spomenkas@gma l.com
Poslodavci koriste svaku rupu u zakonu i tra`e od radnika da rade i onda kada ne bi trebalo. Ali, za- to ~inovnici vazda spajaju radne i neradne dane. Nepravda, {ta bi drugo bilo. A, kao svi smo isti pred zakonom.
jeca.cvi anovic@blic.net
Neboj{a Radmanovi}
Situaci ja sve gora, krivi i stranci
SA RA  JEVO- ^lanPredsjedni{tva BiH iz Republike SrpskeNeboj{aRadmanovi}izjavio
 je da je BiH u 2011. go-diniizgledalamnogogorenegopret hodne i optu`ioviso- kogpredstavnika i drugeli~nosti iz me|unarodneza jednice da su na jodgovorni ji za takvusituaci ju. Radmanovi} je u intervjuuSrnikazaoda odgovornostsnose i doma}ipoliti~ari,ko je je narodizabrao da se dogovoreh. - ^ini mi se da su nesporazumi ko ji su na granici su- kobqavawa, makarretori~kih, mnogove}i nego pret hodnih godina. Svi problemi ko je smo izazvali posqedica su nedos- tatka dogovarawako je je neop hodno u BiH- istakao je Radma- novi}i dodao da negativanprilogtakvojsituaci jida je i me|unarodnifaktor u BiHko ji je potpuno bezide jan i samo `eli da ostaneovdje u nedogled i odlu~u je o BiH bez ikakve odgovornosti.
BAWALU KA-
Epar hi jabawalu~kasaop{tila je da }e patri jarhsrpskigospodin Irinej, na krsnuslavuRepu- blikeSrpskeSvetogprvomu- ~enika i ar hi|akonaStefana - 9. januara2012. godine, slu- `itisvetuar hi jerejskuli- turgi ju uSabornomhramu HristaSpasiteqa. Proslava20. ro|endana i krsneslaveRepublike Srpskezapo~e}esvetomar hi-  jerejskomliturgi jom, a u 13 ~asovabi}eodr`anasve~ana akademi ja na ko joj se o~eku ju brojnizna~ajnigosti. - Pozivamo sve vas, dasvo-  jimprisustvom, pa`wom iqubavqudo~ekamosrpskog patri jar hakako i prili~i, u ovajzna~a jan dan i praznik za sve nas u RepubliciSrp- skoj -navodiEpar hi ja bawalu~ka na sajtuSrpskepravoslavnecrkve. G.S.
Patrijarh srpski Irinej sti`e u Bawaluku 
Pa tri jarh slu`i liturgi ju za krsnu slavu Srpske
Nemogu}e je govoriti o smawewu socijale, jer je ona sama po sebi socijala.
Sead ^a u{evi}, premijer Tu zlanskog kantona
Igor Radoji~i}, predsjednik NSRS
Podr{ka privremenom finansirawu RS
BAWALU KA- SedmaposebnasjednicaNarodneskup{tine RepublikeSrpskeko ju je zatra `ilaVlada RS
i na ko joj}ebitirazmotrenaodluka o privremenomfinansirawuSrpske za 2012. godinubi}e odr`ana po zavr{etku {esteposebnesje- dniceparlamenta, odlu~io je ju~eskup{tinskiKolegi jum. - Razlozi za zakazivawesedmeposebnesjednice jesu ti {to je izvjesno da buyet RS ne}estupiti na snagu1. ja nuara i {to }e ga tek ove sedmicerazmatratiparlamentSrpske- rekao je predsjednikNarodneskup{tineRSIgorRado ji~i}. Ukoliko bi neki od klu bova u Vi je}unaroda RS posegao za vetom, rekao je Rado ji~i}, ponovobi trebalo zakazivatisje- dnicuparlamenta da bi biladonesenaodlu ka o privremenom finansirawu, javile su agenci je. - Ovako}e parlamentpri je1. januaradoni jetiodluku o pri- vremenomfinansirawu~i je bi va`ewebilo do stupawa buyeta RS na snagu,tako da ne bismoimalikolizi juizme|uva- `ewa dva akta-zakqu~io je Rado ji~i}.
RAZGOVARAO: GORAN MAUNAGA
g.maunaga@glassrpske.com
Bo{wa~kadominaci ja u BiH ne mo`e se ostvaritiin- stitucionalnimpoliti~kim, pravnim i demokratskim sredstvima pa se zatosiste- matskipribegavatrikovima iz arsenalapsi holo{kog i propagandnograta, uz nadu da }e se takoodr`ati"povi{eni napon"u me|unarodnojza je- dnicikako bi se odatleiz- vr{ioodlu~u ju}ipritisak na RepublikuSrpsku i na deo  hrvatskognaroda da se odre- knusvo jihlegalnih i legiti- mnihinteresa. Izjavio je to u intervjuu "Glas uSrpske" profesor Univerziteta u Beogradu i vo- de}iautoritet za pitawe islama, publicista i biv{i ambasadorJugoslavi je u Tur- skoj i Srbi je pri Vatikanu DarkoTanaskovi}.
GLAS: Mo `e li se krozstavoveIslamskeza jednice BiH, napade na RS i wenopoliti~korukovodstvo, uz formiraweBNU, sproves- tipolitikabo{wa~kedo- minaci je? TA NASKOVI]:
Bo{wa-~kadominaci ja u BiH ne mo- `e se ostvariti institucionalnimpoliti- ~kim, pravnimidemokrat- skimsredstvima. Zatose sistematskiipribegavasvim mogu}imtrikovimaizarsena- lapsi holo{kogipropagan- dnograta, uznaduda}ese, upornimfabrikovawemi lansirawemtendenciozne slikeostawuuBiHineprav- diko jojsunavodnojo{ odra- taizlo`eniBo{waci,odr`ati"povi{eninapon" u me|unarodnojza jednici, kako biseodatleizvr{ioodlu~u-  ju}ipritisaknaRSinadeo  hrvatskognaroda, daseodre- knusvo jihlegalnihilegiti- mnihinteresa. Formirawe BA NU, ne uverqivesve- bo{wa~kenacionalneakade- mi jeuko jojnema na jugledni jihbo{wa~kihin- telektualacaistvaralaca, vi- {e}ena{koditiugledu Bo{wakanego{tobimoglodatibilokakavdoprinosos- tvarivawuwihovihambici ja. NiTurska, uprkossvimdi-plomatskim, pokroviteqskim izakulisnimmanevrima, do- sadni jebilanaro~itouspe- {naunasto jawudapodupre  unitarizaci juBiHuskladu sabo{wa~kimisopstvenim pri`eqkivawima. Osnovni razlogjenespremnostdase  uva`irealnost.
GLAS: Kakotuma~ite to {to IZ i reisMustafaCe - ri}proziva jupredsjednika RS MiloradaDodika za an - tiislamizam, povezu ju ga sa ratnimzlo~inimatra `e }i od islamskihzemaqa da gaproglasepersonom non gra- ta?TA NASKOVI]:
Dosle-dnapolitikagospodinaDo- dika, zasnovananaza{titi trajnihinteresasrpskogna- rodainapo{tovawuslovai du haDejtonskogsporazuma, kaoi{irokapodr{kanako ju tasto`ernaopredeqewana- ilaze uRS, uzpostepenopo- boq{avawewenogme|u narodnogpolo`a ja, gla- vne supreprekena putuostva- rivawadominaci jejedne etnokonfesionalneskupineu BiH. Razumqivoje, stoga, dajeonli~nometastalnihnapada iosporavawaizradikalnih bo{wa~kihkrugova. Aoptu- `besustereotipneinema- {tovite. Sadajeumodi, ito nesamouBiH, "ba ukislamo- fobi je". ^imsenekodrzneda kritiku jekonkretnopona- {awenosilacaverskihipo- liti~kihfunkci jame|u Bo{wacima, zvonisenauzbu-nu, kaodaje, unajmawuruku,re~ ovre|awuMu hamedaa.s. iliga`ewuKurana. Oproba- na, alitimeneinaivnaza- menateza.
GLAS: ReisCeri}nikad se ni jeotvorenoogradio od djelovawavehabijskogpokre- ta. [ta to zna~i i kakva suVa{asaznawa o vehabijskom pokretu u Srbi ji i wegovim vezama sa vehabi jama u BiH? TA NASKOVI]:
Nera-spola`empo uzdaniminfor- maci jamaoperativnogtipao organizovawuidelovawuve-  habi jauBiHiuSrbi ji, semonoga{tosemoglosaznatiiz sredstavainformisawa. Ne veru jemdareisuCeri}uva ha- bitskiekstremizamdoktri- narnoi`ivotnoodgovara, alibimogaokorisnoposlu- `itidaseonu~vrstikaoje- dini"umereni" muslimanski sagovornikme|unarodnih krugovauBiH. Osimtoga, tvrdisedasuve habijskesklo- nosti, ilibarsimpati je, u IZBiHprisutnekodve}eg bro jamuslimana, posebno mla|ih, no{tobisetospoqaposmatranomoglopretposta- viti. Reisistimmorara~u- nati. Neupozorava juslu~ajno nekiodna jumni jihina ju~e- ni jihBo{wakanaopasnostko juzatradicionalniislam ibudu}nostmuslima nauBiH predstavqadu hovnoosiroma- {u ju}i, sterilniva habizam.
GLAS: Kakokomentari- {ete~iwenicu da se u in- stituci jamavlasti na nivou BiH i danasnalaze oni ko ji su dovodiliradikalneisla- miste i ko ji ih i danaspo- dr`ava ju?TA NASKOVI]:
Nemino- vnojedaseupostkonflik- tnim, tranzicijskim vremenimave{ti jiekstre- mistiizonihratnihprome- tnu u"demokratske politi~are". Jer, kakoje, pre- maFon Kla uzevicu, "ratnas- tavqawepolitikedrugim sredstvima", takojeiposlera- tnapolitikaumnogomenas- tavqaweratadrugimsredstvima. Pogledajte, uosta- lom, strukturupoliti~koges- tabli{mentanaKosovu. Ve}i  jeproblemutome{toti"ra- tnikadrovi" uredovima bo{wa~kenaci jeve}inomne- ma jusnagedaseoslobodeilu- zornihratnihvizi ja, stisnu zubeipo~nuseuop{temin- teresuracio nalnoiodgovor- nopona{ati.
FORMIRAWE
BANU {tetiugledu Bo{waka
GLAS: Procjewujete li da je i daqeaktu elan paradoks da Amerika takti~ki sadejstvu je sa militantnim islamom u  BiH koji, strategijski, i wu `eli da  uni{ti?TA NASKOVI]:
Taj, kako ka`ete, paradoks nije uo~qiv samo u BiH. On to liko dugo traje da mo- `da vi{e i ne treba govoriti o logi~ki te{ko obja{wivom paradoksu, ve} o zakonomernosti koja proizlazi iz logike koju s na{e ta~ke gledi- {ta nije lako shvatiti. Pitawe je odve} slo`eno za jedan kratak razgovor. Recimo, zasad, samo da se name}e utisak ka ko Amerika procewuje da je kadra strategijski i globalno dr`ati pod kon- trolom tzv. "islamsku opasnost", dok takti~ki, selektivnom podr{kom pojedinim muslimanskim pokretima i gru pacijama, mo`e ostvariti predu- slove za neke bitne strategijske u~inke.
PA RA DOKS
Darko Tanas kovi}, orijentalista i profesor Univerziteta u Beogradu
 U mo di "ba uk islamo fobi je"
Optu `be na ra~unDodika stereotipne i nema{tovite. Sada je u modi "bauk islamofobije". ^im se neko drzne dakritikuje pona{awe nosilaca verskih i politi~kih funkcija Bo{waka, zvoni se na uzbunu, kao da je,u najmawu ruku, re~ o vre|awu Muhameda a.s. ili ga`ewu Kurana, ka`e Tanasko vi}
Darko Tanaskovi}
 
GLAS SRPSKE
srijeda, 28. decembar 2011.
3
Neop hodno vi{e `eqe za kompromis
SARAJEVO - Predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Nikola [piri} i ambasador Rusije u BiH Aleksandar Bocan-Har~enko razgovarali su ju~e u Sarajevu o aktuelnoj situaciji i izazovima koji stoje pred BiH, uz zajedni~ku ocjenu da bi bilo dobro da weni kqu~ni politi~ki faktori poka`u vi{e spremnosti za kompromis, javile su agencije. Iz Sa vjeta ministara je saop{teno da su [piri} i Bocan-Har~enko razgovarali i o potrebi unapre|ewa bilateralne saradwe BiH i Rusije.
Xombi}: Uskoro Skup{tina akcionara "Elektroprenosa"
BAWALU KA-
Premi jerRepublikeSrpskeAleksandarYom- bi}izjavio je ju~e da bi u sqede}ihnekolikodanatrebalo da budeodr`anasjednicaSkup{tineakcionara"Elektropreno- sa BiH" nakon{to su predstavnici RS i FBiHusaglasili principefunkcionisawa te za jedni~kekompani je za prenos elektri~neenergi je. Yombi} je kazao da bi na sjedniciSkup{tineakcionara trebalo da budeizabranNadzorniodbor i rukovodstvo te kom- pani je, javile su agenci je. Usagla{eniprincipifunkcionisawa"Elektroprenosa BiH" zna~e da se vlasni~kastruktura u ovojza jedni~kojkompa- ni jimorapo{tovatiprilikomdono{ewava`nihodluka.
Za bora~ko-invalidsku za{titu 221 milion KM
BAWALU KA-
Ministarrada i bora- ~ko-invalidskeza{titeRepublike SrpskePetar\oki}izjavio je ju~eda }e u buyetu za 2012. godinu za oblastbora~ko-invalidskeza{titebitidi- rektnoplaniran221 milionmaraka i dane vidini jedanrazlog za biloka- kveproteste, javile su agenci je. - Smatram da su protestipotpunobe- smisleni i ne vidimni jedanrazlogza wihovoorganizovawe- rekao je ju~e\oki}posli jevanre- dnesjednicePredsjedni{tvaBora~keorganizaci je RS.
Bez dogovora o izmjeni Izbornog zakona RS
BAWALU KA 
- Vi je}enarodaRepublikeSrpskenaju~e- ra{wojsjednicini jepostiglosaglasnostu vezi sa Zakonomo izmjenamaidopunamaIzbornogzakonaRSion }e bitiupu- }enZa jedni~kojkomisi ji Narodne skup{tine i Vi je}a naro- da RS na usagla{avawe, javile su agenci je. Predsjedava ju}iVi je}anarodaMomirMali}rekao je dabi sjednicaZa jedni~kekomisi jetrebaloda budeodr`ana29. de- cembra. OnjenaveodajeKlubBo{waka, ko jijeulo`io veto naovajzakon, podnio{estamandmanako jinisupri hva}eni. Premawegovimri je~ima, wihovekqu~neprimjedbenaovaj aktodnosesenaizbor~lanovaRepubli~keizbornekomisi je inapove}awebro jaizbornihjedinica.
PI[E: SVJETLANA TADI]
svjetla nat@glassrpske.com
BAWALU KA- Prilikom formirawaSavjetaminis- tara BiH najva `ni jepitawe ni jeraspodjelaministar- skihfoteqakakose to poku- {avapredstaviti, ve} da se omogu }ida autenti~nipoli- ti~kipredstavnicikonsti- tutivnihnarodau punom kapacitetumoguda donose odlukeo svimvitalnimpi- tawima, a ne da to~ininekodrugi u ime wih.
Rekao je to ju~epredsje- dnikSNSD-a MiloradDodik posli jesastankaru kovodstava SNSD-a i SDS-au Bawaluci uo~inastavkapregovora o formirawuSavjetaministara ko ji}e danasbitiodr`ani u Sara jevu.
Jedinstven stav
Dodik je rekao da je stavSNSD-a i SDS-a usagla{en ida je on dio platforme o za je- dni~komdjelovawu ove dvi je stranke na nivou BiH.- Idemo na sastanak u Sa- ra jevo, a bazi~nopitawe za nas je pitawenormalizaci je odnosa u FBiH, jer je odnosizme|upoliti~kihpartnera u tom entitetu do sada bio pro- blemati~an- rekao je Dodik. On je dodao da }e strankeiz Srpskebranitipozici je ko je RS pripada ju na osnovu Ustava BiH.- To zna~i da FBiHpri-pada{est, a RS ~etiriminis- tarskamjesta i to treba da budeispo{tovano- naglasio  je Dodik.LiderSNSD-a je oci je- nioda zastoj u formirawuSa- vjetaministaraBiH ni jena- pravionekuposebnu{tetu ima ju}i u vidukompetenci jute instituci je da uti~e na odnose  unutar BiH.- Ti odnosi se mora jupri- marnodogovarati na nivouen- titeta, a to zna~i da Savjet ministaramo`e da djelu jesa- moonda ako ima dogovora izme|uentiteta i tri konsti- tutivnanaroda- rekao je Do- dik.Predsjednik SDS-a Mla- denBosi}rekao je da je na sas- tanku sa ~elnicimaSNSD-a razgovarano o tome da li je do -{lo do promjenestavovapoli- ti~kihfaktora u BiH ko ja bi omogu}ilaformiraweSavjeta ministara. - Na`alost, nisamdobio ni jedansignal na osnovuko jeg bi mogaore}i da sam optimis- ta. Ne znam da li su partneri uFBiHnapravilidogovor na osnovuko jegda juoptimisti- ~neizjave- kazao je Bosi} i dodao da je sastanakunapri jed osu|en na propast ako sestranke u FBiHnisudogovo- rile i da }e BiH u tom slu~a ju bitigurnuta u jo{ dubqukri- zu.Bosi} je istakao da na sas- tankuni jebilori je~i o ka- drov skimrje{ewima za Savjetministara. - SNSD i SDS prvotra-`e ono {to pripada RS, a ka- sni je}e se razgovarati ko su qudiko ji bi bilinaj produ- ktivni ji na tim mjestima- re- kao je Bosi}.
Uslovqavawa
Iako}e akcenattokompregovorabiti na formirawu Savjetaministara, dnevnim redomsastankako ji je sazvao predsjednik SDA Sulejman Ti hi}predvi|eno je da se raz- govara i o raspodjelirukovo- de}ihpozici ja u agenci jama na nivou BiH, zakonima o po- pisustanovni{tva i sistemu dr`avnepomo}i, vojnojimovi- ni i buyetuinstituci ja BiH za 2012. godinu.Dodik je izjavio da je lo- {a i nepotrebnasvakavrsta  uslovqavawa u vezi sa buyetomza jedni~kihinstituci ja i formirawemSavjetami nis- tara.- Porukeuslovqavawa suporukene uspje ha, jer oni ko ji opstrui{uformiraweSavjeta ministaratomepridru`e i pri~u u vezi sa buyetom da biizazvalime|unarodnuinter- venci ju i to da visokipredsta- vniknametnebuyet. Ukoliko visokipredstavnik to bude  u~inio, mi }emo u}i u proces parlamentarnogosporavawa Uprave za indirektnooporezi- vawe, povla~e}isvo jusagla- snost na wenoformirawe.Proglasi}emo da je wenodjelo- vawe na prostoruSrpske vanzakona, doni je}emo novizakoni formiratisvo juslu`bu. Vi- sokipredstavniknemapravo da se petqa u usva jawebuyeta, a po-gotovo ne ako to `eli da u~ini  uslovqavawem- rekao je Dodik.On je ponovio da je prili- komdono{ewabuyetainsti- tuci ja BiH za 2012. godinu potrebnosmawitiza hvatawe novca od indirektnihporeza. - Mo`emopri hvatiti da se nivoza hvatawazadr`i na nivoupro{legodine, ali  uporno se tra`ivi{e, {to je nedopustivo- kazao je Dodik. Bosi} je rekao da o pi- tawubuyeta SDS ni jespre-man ni na kakveucjene.PredsjednikHDZ-aBiHDragan^ovi}uvjerenjedana dana{wemsastankumogubiti ri je{enapitawatrizakona ko ji su postavqeni kao uslovi za napredak ka EU, buyetaiSavjetaministara. Lider HDZ-a1990. Bo`oQubi}re-kao je dasuubilateralnim kontaktimanazna~e namogu}a rje{ewako jausebisadr`ei kompromis.O sastanku seni jejasno izjasniopredsjednikSDP-a ZlatkoLagumyija, a potpred- sjednik te strankeDamir Hayi}rani je je na javioda}e SDP, ako naovomsastankunebudepostignutdogovoroSa- vjetuministara, nastaviti djelovatikaoopozici ja. ^lanPredsjedni{tva BiH BakirIzetbegovi}re- kao je da su stavovistranaka pribli`enii da posto je {anse da danasbudeposti- gnutdogovor o Savjetuminis- tara.
FORMIRAWE
Savjeta ministara ne mo`e se uslovqavatidono{ewem buxeta
Sastanak rukovodstava SNSD-a i SDS-a uo~i dana{wih pregovora o formirawu Sa vjeta ministara
Ni su kqu ~ne fo teqe,  ve} pred  stavqawe naro da
Stav SNSD-a i SDS-a usagla{en i dio je platforme o zajedni~kom djelovawu ove dvije stranke na nivou BiH. FBiH pripada {est, a Republici Srpskoj ~etiri ministarska mjesta i to treba da bude ispo{tovano, rekao Dodik
Komentari{u}i najavu iz SDP-a da bi u slu~aju jo{jednog fijaska u razgovori- ma strana~kih lidera mo- gli oti}i u opoziciju, Dodik je rekao da SDP nemo`e da realizuje svoju po- litiku na na~in kako su to zamislili i da taktizira. - Pri~a o opoziciji im je izlaz i zato i postoji i ova blokada u formirawu Sa- vjeta ministara - kazao je Dodik.
SDP TA KTIZIRA 
F O O :  . S  O J   O I 
Milorad Dodik 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Haris Bukvic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->