Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Stav čerpania eurofondov za obdobie 2007-2013

Stav čerpania eurofondov za obdobie 2007-2013

Ratings: (0)|Views: 2,938|Likes:
Published by MonitoringFondov.EU
Stav čerpania eurofondov za programovacie obdobie 2007-2013 k 31.10.2011 podľa operačných programov nájdete tu.
Stav čerpania eurofondov za programovacie obdobie 2007-2013 k 31.10.2011 podľa operačných programov nájdete tu.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: MonitoringFondov.EU on Dec 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
Zdroj:
stĺpec (1), (8) - MF SRstĺpec (2), (3), (4), (5), (6) - RO
Operačný
programPriorita Opatrenie
Celkový rozpočet
2007-2013
(EÚ + ŠR)
(1)
1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvojelektronických sluţieb na centrálnej úrovni
563,099,064.00
1.2 Elektronizácia verejnej správy aelektronických sluţieb na miestnej a regionálnejúrovni
257,216,711.00
Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových afondových inštitúcií a obnova ichnár.infraštr.2.1 Zlepšenie systémov získavania,
spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov
pamäťových a fondových inštitúcií
192,402,304.00
Prioritná os 3 - Zvýšenie prístupnosti kširokopásm. internetu3.1 Rozvoj a podpora trvalo udrţateľnéhovyuţívania infraštruktúry širokopásmovéhoprístupu
113,177,826.00
4.1 Technická pomoc pre RO OP IS
14,874,299.00
4.2 Technická pomoc pre SORO OP IS
21,694,979.001,162,465,183
1.1 Inovácie a technologické transfery
277,764,689.00
1.2 Podpora spoločných sluţieb prepodnikateľov
127,152,958.00
1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch
109,576,471.00
2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti nastrane výroby aj spotreby a zavádzanieprogresívnych technológií v energetike
144,136,926.00
2.2 Budovanie a modernizácia ver.osvetl.premestá a obce a poskytovanie poradenstva v
oblasti energetiky
54,494,133.00
3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovno
145,317,627.00
3.2 Rozvoj informačných sluţieb cestovnéhoruchu, prezentácie regiónov a Slovenska
27,247,079.00
Prioritná os 4 - Technická pomoc4.1 Technicpomoc
28,427,765.00914,117,648
Prioritná os 1 - Infraštruktúra výskumu avývoja
1.1 Obnova a budovanie technickej
infraštruktúry výskumu a vývoja
310,962,416.00
2.1 Podpora sietí excelentných pracovískvýsk.a vývoja ako pilierov rozvoja regiónua podp.nadreg.spolupráce
155,481,207.00
2.2 Prenos poznatkov a technológií získanýchvýskumom a vývojom do praxe
310,962,417.00
Prioritná os 3 - Infraštruktúra výskumu avývoja v BK3.1 Obnova a budovanie technickejinfraštruktúry výskumu a vývojav Bratislavskom kraji
148,689,894.00
4.1 Podpora sietí excelentných pracovískvýskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónuv Bratislavskom kraji
74,344,947.00
4.2 Prenos poznatkov a technológií získanýchvýskumom a vývojom do praxev Bratislavskom kraji
148,689,894.00
Prioritná os 5 - Infraštruktúra vysokých škô5.1 Budovanie infraštr.vys.škôl a modernizáciaich vnút.vyb.za účelom zlepšenia podmienok
vzdel.procesu
235,294,118.00
Prioritná os 6 - Technická pomoc pre cieľ
Konverg
6.1 Technická pomoc pre cieľ Konvergencia
26,123,372.00
Prioritná os 7 - TP pre cieľ Regionálnakonkurencieschopnosť a zamestnanosť7.1 Technická pomoc pre cieľ Regionálnakonkurencieschopnosť a zamestnanosť
12,293,352.001,422,841,617
1.1 Premena tradičnej školy na modernú
300,000,000.00
1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motoryrozvoja vedomostnej spoločnosti
129,411,765.00
2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
128,823,529.00
2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania vzdravotníctve
42,941,177.00
3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovnepríslušníkov marginalizovaných rómskychkomunít
57,294,118.00
3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb sosobitými vzdelávacími potrebami
19,176,471.00
4.1 Premena tradičnej školy na modernú preBratislavský kraj
8,131,193.00
4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnostiBratislavského kraja prostredníctvom rozvojavysokoškolského a ďalšieho vzdelávania
11,974,119.00
4.3 Technická pomoc pre Cieľ Regionálnakonkurencieschopnosť a zamestnanosť
837,722.00
5.1 Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia -RO (MŠ SR) a SORO (ASFEU)
26,847,806.76
5.2 Technická pomoc pre Cieľ Konvergencia -
SORO (MZ SR)
1,387,488.24726,825,389
OPKonkurencieschopn
osť a Hospodársky
rast
Prioritná os 5 - Technická pomoc
SpoluSpolu
Prioritná os 4 - Podpora výskumu avývoja v BKOP InformatizáciaspoločnostiPrioritná os 2 - Energetika
Spolu
Prioritná os 1 - Inovácie a rast
konkurencieschopnosti
OP Výskum a vývoj
Spolu
Prioritná os 4 - Moderné vzdelávanie pre
vedom. spol. BSK
Prioritná os 3 - Podpora vzdelávania osôbs osobitými vzdel.potr.Prioritná os 2 - Ďalšie vzdelávanie akonástroj rozvoja ĽZPrioritná os 1 - Reforma systémuvzdelávania a odbornej prípravy
Stav implementácie ŠF podľa OP, priorít a opatrení pre PO 2007-2013 k 31.10.2011
Prioritná os 1 - Elektronizácia VS a rozvojelektronic.sluţiebOP VzdelávaniePrioritná os 4 - Technická pomocPrioritná os 2 - Podpora výskumu avývojaPrioritná os 3 - Cestovný ruch
 
Prioritná os 1 - Integrovanáochrana,racionálne vyuţívanie vôd1.1 Integrovaná ochrana a racionálnevyuţívanie vôd
1,077,227,136.00
Prioritná os 2 - Ochrana pred povodňami2.1 Ochrana pred povodňami
141,176,471.00
Prioritná os 3 - Ochrana ovzdušia aminimalizácia nepriazn. vplyvov zmenyklímy3.1 Ochrana ovzdušia a minimalizácianepriaznivých vplyvov zmeny klímy
211,764,706.00
Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo4.1 Odpadové hospodárstvo
570,588,235.00
Prioritná os 5 - Ochrana a regeneráciaprírodného prostr. Krajiny5.1 Ochrana a regenerácia prírodného
prostredia a krajiny
59,714,041.00
Prioritná os 6 - Technicpomoc6.1 Technická pomoc
57,176,470.00
Prioritná os 7 - Budovanie POVAPSYS
7.1 .Budovanie POVAPSYS
23,529,412.002,141,176,471
1.1 Regenerácia sídiel
48,753,115.00
1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava
14,941,177.00
2.1 Inovácie a technologické transfery
27,237,012.00
2.2 Informatizácia spoločnosti
16,983,530.00
Prioritná os 3 - Technicpomoc3.1 Technická pomoc
4,094,118.00112,008,952
Prioritná os 1 - Ţelezničná infraštruktúra1.1 Modernizácia a rozvoj ţelezničnejinfraštruktúry
920,878,680.00
Prioritná os 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-
T)
2.1 Výstavba diaľnic (TEN-T)
1,143,921,733.00
Prioritná os 3 - Infraštruktúraintermodálnej dopravy3.1 Výstavba verejných terminálovintermodálnej prepravy
120,730,526.00
Prioritná os 4 - Infraštruktúraintegrovaných dopravných systémov4.1 Výstavba infraštruktúry integrovanýchdopravných systémov
555,052,000.00
5.1 Výstavba rýchlostných ciest
616,729,412.00
5.2 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy
254,794,072.00
Prioritná os 6 - Ţelezničná verejná osobná
doprava
6.1 Obnova ţelezničných mobilných
prostriedkov
177,021,134.00
Prioritná os 7 - Technická pomoc7.1 Technická pomoc
56,592,434.003,845,719,991
1.1 Monitorovanie, pracovné a koordinačnéskupiny, výbory a komisie
278,560.00
1.2 Hodnotenie a štúdie
6,218,568.00
1.3 Informovanie a publicita
3,786,089.00
1.4 Posilnenie administratívnych kapacíta podpora riadenia pomoci
25,705,069.00
1.5 Informačné systémy pre účely riadenia aimplementácie regionálnej politiky SR
27,165,575.00
2.1 Finančné riadenie
4,382,353.00
2.2 Finančná kontrola a audit
5,882,353.00
2.3 Posilňovanie administratívnych kapacít
22,147,046.00
2.4 Informačné systémy
8,764,706.00
2.5 Podpora zavádzania inovatívnychfinančných nástrojov
10,494,882.00114,825,201
1.1 Podpora programov v obl.podpory
zamestnanosti a riešenia nezam. a dlhodob.
nezamestnanosti
467,288,871.00
1.2 Podp.tvorby a udrţ.prac.m.prostredníctvom zvýšenia adaptabilitypracovníkov, podnikov a podpory podnikania
200,266,659.00
2.1Podpora soc.inkl.osôb ohrozenýchsoc.vylúčením alebo soc.vylúčenýchprostredníctvom rozvoja sl.starostlivosti sosobitným zreteľom na marginalizovanéróm.komunity
84,083,530.00
2.2 Podpora vytvárania rovnosti príleţitostí vprístupe na trh práce a podpora integrácieznevýh.sk.na trh práce s osobitným zreteľomna marginalizované róm.komunity
67,910,588.00
2.3 Podpora zosúladenia rodinnéhoa pracovného ţivota
68,947,059.00
3.1Podpora rastu zamestnanosti a zlepšeniazamestnateľnosti s osobitným zreteľom navzdelanostnú spoločnosť
8,052,656.00
3.2 Podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnostia zosúladenie pracovného a rodinného ţivota v
BSK
8,031,593.00
3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvalityverejnej správy v BSK
4,021,063.00
3.4 Technická pomoc pre BSK
837,721.00
4.1 Zlepšenie kvality sluţieb poskytovanýchverejnou správou a neziskovými organizáciami
86,542,518.00
4.2 Zavedenie systémov riadenia kvality voverejnej správe a pre MVO v oblasti politikyzamestnanosti a sociálnej politiky
9,615,835.00
Prioritná os 5 - Technicpomoc5.1 Technická pomoc
31,815,530.001,037,413,623
1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizáciašpecializovaných nemocníc
22,714,705.90
1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizáciavšeobecných nemocníc
204,432,353.10
2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení
ambulantnej zdravotnej starostlivosti
50,507,291.00
2.2 Obnova a modernizácia zdravotníckej
techniky
7,257,415.00
3.1 Technická pomoc pre prípravu,implementáciu, monitorovanie a kontrolu
8,358,382.00
3.2 Technická pomoc pre hodnotenie a štúdie,informovanie a komunikáciu
847,500.00Spolu
Prioritná os 3 - Technická pomocPrioritná os 2 - Finančné riadenie,kontrola, audit a posilňovanieadministratívnych kapacít v týchto
oblastiach
Spolu
OP Ţivotné
prostredie
SpoluSpoluSpolu
Prioritná os 1 - Modernizáciazdravotníckeho systému nemocnícOperačný programTechnická pomocOperačný programZamestnanosť asociálna inklúziaPrioritná os 4 - Budovanie kapacít azlepšenie kvality verejnej správyPrioritná os 3 - Podpora zamestnanosti,soc.inkl. a bud. kapacít v BSKOperačný programZdravotníctvoPrioritná os 1 - Podpora rastu
zamestnanosti
Prioritná os 2 - Podpora zdravia apredchádzanie zdrav.rizikámPrioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzieOperačný programBratislavský krajPrioritná os 5 - Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I.triedy)Prioritná os 1 - InfraštruktúraOperačný program
Doprava
Prioritná os 1 - 1 Príprava, riadenie,
monitorovanie, hodnotenie, informovanie a
posilňovanie administratívnych kapacít vtýchto oblastiachPrioritná os 2 - Vedomostná ekonomika

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->