Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23358, 29.12.2011]

Oslobođenje [broj 23358, 29.12.2011]

Ratings: (0)|Views: 245|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

 
Zemaljski muzej BiH
Bevanda mandatar
Lagumd`iji MVP?
OSLOBO\ENJE
^ETVRTAK, 29. 12. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.358Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOG
Ned`ad Re{idbego vi},
generalni direktor BH Telecoma
Naj ja~a smokompani ja
Generalni direktor za Oslobo|enje govori o tro godi{njoj strate gi ji ove ku}e i obe}ava redovitih 150 miliona dobiti
4-5. strana
POS TIGNUT SPORAZUM LIDERA [ES TORKE
Foto: Amer KAJMOVI]
USKORO KOLAPS SUS TAVA
27. strana
SU[I]OS TAJE!
No gometna reprezentaci ja BiH ne}e mi jenjati selektora
44. strana6. strana
 
Dom naroda PSBiH zabrinut zbog ras tro{nosti
SAVJE TNIK TELEFONIRAO ZA 7.000 KM
2-3. strana
 
OSLOBO\ENJE
~etvrtak,
29.
decembar/prosinac2011.
2
U @I@I
Pre govori o grani~nim prelazima
Predsjedni{tvo BiH doni jelo je ju~er odluku o pokre- tanju postupka za vo|enje pregovora radi zaklju~iva- nja sporazuma o grani~nim prelazima izme|u BiH i Hrvat- ske, ali je odgodilo razmatranje informaci je o procje- ni implikaci ja pristupanja Hrvatske EU, saop{teno je na- kon sjednice.Na sjednici je donesena odluka o u~estvovanju po- licijskih slu`benika iz BiH u transformisanoj misi ji UN- MIS (Sudan), UNMISS (Ju`ni Sudan) i UNISFA (Abi jei). Predsjedni{tvo je doni jelo odluku o prihvatanju spo- razuma i odre|ivanju potpisnika za sporazum o zajmu izme|u BiH i Saudijskog fonda za razvoj za Pro jekat obnove stambenih jedinica izbjeglih lica. Donesena je odluka o prihvatanju sporazuma i odre|ivanju potpisnika za memorandum o razumi jeva- nju izme|u Ministarstva komunikaci ja i transporta BiH, Ministarstva saobra}aja, pomorstva i telekomunikaci-  ja Crne Gore i Ministarstva javnih radova i saobra}aja  Albani je za rekonstrukci ju i modernizaci ju putnog pravca Sara jevo - Podgorica - Tirana. Tako|er, donesena je i odluka o ratifikaci ji dopu- ne finansijskog sporazuma izme|u BiH i Evropske komisi je u pogledu prekograni~nog programa BiH - Srbi ja, BiH - Crna Gora u okviru IPA komponente pre- kograni~ne saradnje za 2007. godinu. Na sjednici je odlu~eno da se ratificira sporazum izme|u Vi je}a mi- nistara BiH i Vlade Srbi je o privremenom zapo{lja- vanju dr`avljana BiH u Srbi ji i dr`avljana Srbi je u BiH, kao i odluka o ratifikaci ji sporazuma izme|u Vi je}a ministara BiH i Vlade Sloveni je o zapo{ljavanju dr`avljana BiH u Sloveni ji. Predsjedni{tvo je doni jelo odluku o pomilovanju osu|enog Murseli ja Gafura, ko ji je izdr`ao zatvor- sku kaznu.
PREDSJEDNI[TVO BiH
VIJESTI
Nakonskoro15 mjeseci od odr`avanjaop{tihizbora u BiH predsjednici{estvode}ihpoli- ti~kihstranaka u BiH-SDA, SDP-a BiH, HDZ-a BiH, HDZ-a 1990,SDS-a i SNSD-a, postigli su ju~erkona~nosporazum oko ormiranja  Vi je}aministara. Ime mandatara  Vi je}aministarabi}epoznatoda- nas i dostav ljeno u Predsjedni{tvo BiH do podne.
Bez imena
Lideri{estorke su se usaglasili i oko bud`etadr`a vnihinstituci ja, te tek sto vazakona o popisustano-  vni{tva i o dr`a vnojpomo}i. Ju~er nisusaop{tenaimenabudu}ihmi- nistara i direktora, ve} samonaci- onalnapodjelaunkci ja. Budu}i predsjeda va ju}iVi je}aministara bi}eHrvat iz reda HDZ-a BiH, a nje-go vo ime }e bitipoznato, obe}ali su, danas. Hrvatima su, osimpredsje- da va ju}eg, pripala i ministarska mjestaprav de i ljudskihpra va i iz- bjeglica, te mjestodirektoraUpra-  ve za indirek tneporeze BiH (UIO). Dva ministrapodi jeli}e dva HDZ- a, a mjestodirektora UIO dogo vo- ri}eSDPBiH i HDZBiH.Srbima su pripalaministarstvaf- nansi ja i trezora, vanjsketrgo vine i ekonomskihodnosa, te ci vilnihpo- slo va kao i mjestadirektoraAgen- ci je za istrage i za{titu(SIPA) i Regu- latorneagenci je za komunikaci je (RAK). Prema jo{ nepot vr|enom dogo voru, dva ministarskamjesta pripa{}eSNSD-u, a jedno SDS-u, tepo jednadirektorskaunkci jasva- koj od ovihstranaka iz RS-a.Bo{njaci}e biti na ~eluMinistar- stvavanjskihposlo va, Ministarstva odbrane, Ministarstvasigurnosti, te Ministarstvaprometa i komunika- ci ja. Kad su u pitanjudr`a vneagen- ci je, Bo{njacima je pripalodire-
POSTIGNUT SPORAZUM LIDERA
Manda tar
Bevanda na ~elu, La gumd`ija {ef diplomati je
Premarani jojodluci dva HDZ-a pri jedlog za mandatarabila je Bor janaKri{to, biv {apredsje- dnicaFBiH, no na jizgledni jikandidat u ovom~asu je VjekoslavBe vanda, biv {iederalniminis- tarfnansi ja. Kri{toi Bari{a^olakse spominjukao kandidati za ministraprav de. Ministarvanj- skihposlo va}e posveiz vjesnobiti dr.ZlatkoLagumd`ija, ko ji je ve} ju~ernaglasio da se ne}eiz-  jasniti kao ostali. [pekuli{e se tako|er da }e ministarfnansi ja i trezorabitiNikola[piri}, minis- tarsigurnostiostatiSadikAhmeto vi}, a ministraci vilnihposlo va}e dati SDS. Sredo jeNo vi} bi tre- baobitiministarvanjsketrgo vine i ekonomskihodnosa, a ministarprometa i komunikaci jaDa- mirHad`i}, dok se kaoministarljudskihpra va i izbjeglicana jav lju jeMartinRagu`. Budu}egmi- nistraodbrane}e dati SDA, ali jo{se ne zna ko }e to biti.
Svi podjednako (ne)
 VladaFBiH je, na ju~era{njojsjednici uSara je vu, ut vrdilapri-  jedlogebud`etaFBiH za 2012. izakona o njego vuiz vr{enju. Pre- dlo`eno je da bud`etiznosi oko1,928 mili jardi KM, {to je 11 postovi{e u odnosu na ovogo- di{njirebalansirani. Pri jesla- nja u parlamentarnuproceduru, ovi dokumenti bit }e uskla|eni s pri jedlozima i sugesti jama iz  ju~era{njeraspra ve. Premari je~imaNerminaNi- k{i}a, ederalnogpremi jera, neposto janjedogo vora oko dr`a vnogbud`eta bio je jedanod klju~nihrazlogaza{to je stalnoprolongiranout vr|ivanje kona~neverzi jetek stabud`eta FBiH.- [ta }e se daljedoga|ati sabud`etom BiH, vidjet}emo, alimi vi{enismomoglibititaocita- kvesituaci je i opredi jelili smo se da danasimamokona~nuverzi-  juederalnogbud`eta, rekao je Nik{i}.
 Smanjenjetro{ko va
Kako je kazao, prvi put seozbiljni jeu{lo u rezanje i ogra- ni~avanjetro{ko vaja vnepo- tro{nje. Ono {to je promi jenje- no, u odnosu na nacrtbud`eta, jesusmanjenjatro{ko va za energi ju, komunikaci ju i ko- munali je za 10 posto, materi jal i sitniin ventar za 20 posto, za pre voz i gori vo za pet posto, unajmlji vanjaimo vine za 20 posto, tro{ko vateku}egodr`a-  vanja za 15 posto te tro{ko va za ugo vorene i drugeposebne usluge za 20 posto.- Osno vicu za platu smout-  vrdili na ni vou od 315 KM, dakle 4,5 postomanje u odnosu na pro{lugodinu. Mi smo se u ovombud`etuopredi jelili i po-  ve}alinekestav ke, ko je}e bar minimalnoomogu}itinekakvo ulaganje u daljirazvoj i poticaj, pa smo iznos za poljopri vredu sa 54 milionadigli na 78 miliona KM, ka`eederalnipremi jer. Poredtoga, planirano je 28 miliona za potica je u industri ji, kao i 20 milionapotica ja za ja vno preduze}eAutoceste za izgra- dnjukoridora5c. - ^ini se da smo na ovajna~inpokazaliozbiljnost i odlu~nost  VladeFBiH da ja vnupotro{nju ograni~imo i svedemo na neki minimum i da timepokazu jemo ozbiljnost u odnosu na oba veze ko je nam predsto je i prema me|unarodnimfnansijskimin- stituci jama i premaduguko ji se ser visira iz bud`etaFederaci je, istakao je Nik{i}.
Otpla taduga
Premari je~imaAnteKra jine, ministrafnansi ja u VladiFBiH, prioriteti u iz vr{a vanjubud`eta su otplatekamata i otplatevanj- skog i unutra{njegdugaFBiH, transer za bora~kein validnine i drugabora~kada vanja. Me|u prioritetespada ju i in validnine za neratnein valide i ci vilne`rtve rata, transere za poljopri vredu i razvojnepro jekte, transere za raseljene i izbjegleosobe, te pla}e i naknadetro{ko vasvihza- poslenih.- Imamopo ve}anje za 11 pos- to. Gla vnirazlogpo ve}anja je ot- platadugo va, dugo vako jidospi-  je va ju u 2012. Ukupnaob veza po osno vuotplatedugo va u 2012. po osno vuotplategla vniceizno- si495 miliona KM i po osno vu kamata86 miliona KM, sve za-  jedno je 580 miliona KM, izja vio  je Kra jina.Predvi|eno je da se defcit bud`etapokri jeizda vanjemdu- goro~nihob veznicai trezorskih zapisa, te di jelomkreditnim sredstvimaEvropskekomisi je.
D. MOCNAJ
VladaFBiHpredlo`ilabud`et
Po ve}anjeza 11 pos to
Za narednugodinubud`etbi trebalo da iznosi oko 1,928 mili jardi KM
PRIORITETI U iz vr{a vanju bud`eta priori te ti su otpla te kama ta,  vanjskog iunu tra{njeg duga FBiH, te transfer zain validnine i druga bora~ka da vanja
Foto:D@. KRIJE[TORAC
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
~etvrtak,
29.
decembar/prosinac2011.
3
SPECIJALNOTU@ILA[TVO RS-aODLU^ILO USTAVNI SUD RS-a
Obustavljena istra ga protiv Dodika
Speci jalno tu`ila{tvo RS-a doni jelo je ju~er naredbu o obustavi istrage u krivi~nom predmetu protiv Milo- rada Dodika, Mladena Lazendi}a, Nedeljka ^ubrilovi}a, Fatime Fatibegovi}, Milenka Daki}a, Aleksandra D`ombi}a i Dragana Davidovi}a, provedene po nare- dbi Tu`ila{tva BiH, uz obrazlo`enje da „nema dovo- ljno dokaza da su osumnji~eni u~inili krivi~no djelo zlo- upotreba slu`benog polo`aja ili ovla{tenja“, saop{te- no je iz Speci jalnog tu`ila{tva RS-a. Naredbom o provo|enju istrage, osumnji~enima je na teret stavljeno da su u namjeri da drugome pribave imovinsku korist i istovremeno nanesu {tetu bud`etu RS-a, iskoristili svo je polo`aje i ovla{tenja i svo jim ra- dnjama omogu}ili pribavljanje imovinske koristi privre- dnom dru{tvu Integral in`enjering d.o.o. Lakta{i u vi- {emilionskom iznosu, te za isti iznos o{tetili bud`et RS- a. Ri je~ je o pro jektima izgradnje autoputa Banja Luka - Gradi{ka, administrativnog sjedi{ta Vlade RS-a i zgrade RTV doma RTRS-a. Ovaj predmet je iz Odjela za organizovani i privredni kriminal dr`avnog Tu`ila{tva sre- dinom godine ustupljen Speci jalnom tu`ila{tvu RS-a na dalje postupanje. Premi jer RS-a Aleksandar D`ombi} izja- vio je da je Tu`ila{tvo BiH, nakon {to je obustavljena is- traga u krivi~nom predmetu protiv Milorada Dodika i sa- optu`enih, dobilo zaslu`eni {amar. On je rekao da ni je iznena|en ovakvim ishodom, jer je od samog po~etka  jasno da je to bio politi~ki proces. [ef poslani~kog Kluba SDS-a u Narodnoj skup{tini RS-a Vukota Govedarica istakao je da je, nakon odba- civanja optu`nice protiv Dodika, do{lo vri jeme da Spe- ci jalno tu`ila{tvo stavi klju~ u bravu. „Ovo je samo jo{  jedna i na jupe~atljivi ja potvrda na{ih tvrdnji da su Spe- ci jalno tu`ila{tvo RS-a, kao i ci jelo pravosu|e, pod sna`nim utjeca jem politike“, zaklju~io je Govedarica.
G. K.
Ni je povri je|en interes Bo{njaka
 Vi je}e za za{titu vitalnog interesa Ustavnog su- da RS-a doni jelo je odluku ko jom je utvr|eno da Za- konom o premjeru i katastru RS-a ni je povri je|en vi- talni interes konstitutivnog bo{nja~kog naroda. Predmet razmatranja Vi je}a bilo je meritorno odlu~ivanje o zahtjevu Kluba delegata bo{nja~kog na- roda u Vi je}u naroda RS-a ko ji smatra da je u konkre- tnom slu~aju povri je|en vitalni interes tog naroda da u~estvu je u organizaci ji organa javne vlasti, kao i nje- govo pravo da efektivno u~estvu je u postupku osniva- nja premjera i katastra nepokretnosti. Tako|er, povredu vitalnog interesa Klub bo{nja~kog na- roda vidi i u tome {to se Zakonom vri je|aju imovinska pra- va bo{nja~kog naroda te da se ne {titi dr`avna imovina od mogu}e neustavne promjene njenog statusa. Odlu~uju}i o ovim zahtjevima Kluba, Vi je}e Usta- vnog suda RS-a je utvrdilo da osporenom odlukom ni je povri je|en vitalni interes bo{nja~kog naro da ko-  ji se odnosi na organizaci ju organa javne vlasti, s obzirom na ~injenicu da osporeni zakon ni jednom svo jom odredbom ne reguli{e organizaci ju javne vlas- ti, {to i ni je cilj njegovog dono{enja. Naime, ovim za- konom se ure|uju upravni i stru~ni poslovi ko ji se odnose, napremjer, katastar nepokretnosti, osnovne geodetske radove i druga stru~na pitanja. Osim toga, Vi je}e je oci jenilo da je osporeni za- kon op}eg karaktera i da se jednako odnosi na sve gra|ane RS-a te ni jedan konstitutivni narod ovakvim propisivanjem ni je doveden u neravnopravan polo`aj. Tako|er, po ocjeni Vi je}a, neosnovane su tvrdnje po- dnosioca zahtjeva da }e predmetnim zakonom bi- ti onemogu}eno rje{avanje pitanja restituci je nepo- kretnosti gra|anima bo{nja~ke nacionalnosti, jer ovaj zakon ne uti~e na ste~ena prava.
ktorskomjesto u Agenci ji za identi- fkacijskadokumenta, evidenci ju i razmjenupodataka(IDEEA). Dogo voreno je da se popunadi- rektorskihpozici ja u agenci jama  vr{inakonistekasada{njihmanda- ta. Ju~er je dogo voreno da na jednu bo{nja~kuunkci jubudeimeno-  vanministar iz redaostalih, a da je- dan od Bo{njakaministarabude iz RepublikeSrpske. Dogo vorena su i mjestazamjeni- kaministara i to tako da }e Bo{nja- cibitizamjenici u ministarstvima  vanjsketrgo vine i ekonomskihod- nosa, fnansi ja i trezora i ci vilnih poslo va, Srbi u ministarstvimavanj- skihposlo va, prav de i ljudskihpra-  va i izbjeglica, a Hrvati u ministar- stvimaprometa i komunikaci ja. U Ministarstvuodbranezamjenici}e biti i Hrvat i Srbin.
Popis stanovni{tva
Lideri{estorkeusaglasili su se i oko zakona o popisustano vni{tva, do- ma}insta va i stano va u tek stuko ji je usvo jen u Predsta vni~komdomu Parlamentarneskup{tine BiH s tim da se iz njegabri{esporni~lan 48. i da Za vod za statistiku BiH iskazu je podatke po svimni voimavlasti od dr`avenani`e. U tek stuzakona o si- stemudr`a vnepomo}iusagla{eno  je da se Vi je}e za dr`a vnupomo}f- nansira u skladu sa zakonima BiH i da ima osam~lano va i to tri predsta-  vnikaVi je}aministara BiH, te po dva predsta vnika iz entiteta i jednog iz distriktaBr~ko. Na jav ljeno je da }e se bud`etinstituci ja BiH za 2011. usvo-  jiti u narednihnekolikodanakako bi biloomogu}enopri vremenofnan- siranje za po~etak2012. godine. Ju~erpotpisanimsporazumom lidera{estorke je defnisano da je bi- lateralnimrazgo vorimamogu}e promi jenitiodre|enekreaci je. Predsjednik SDA SulejmanTihi}, doma}inju~era{njegsastanka, ista- kao je da su lideri{estorkekonstato-  vali da je pro vo|enjepresudeEvrop- skogsuda za ljudskapra va u slu~aju Sejdi}- Fincikredibilanproces u okviruPSBiH, te da nakonusva janja zakona o popisustano vni{tva i o dr`a vnojpomo}iBosna i Hercego-  vina, odnosnono voVi je}eminista- ra, mo`eaplicirati za kandidatski status za punopra vno~lanstvo u EU. On je istakao da SDAni jezado voljna {to ni jedobilanitijednufnansijsku unkci ju, nitiministarstvo, niti UIO.
Us tupci
- Svako od nas ni jezado voljan zbognekestvari, jer ni jeostvario ono {to bi trebao da ostvari i na {ta ima pra vo. Ovajsporazum je generalno dobar i u interesu BiH i svihnjenih naroda i gra|ana. Posto jemehani- zmi u posto je}emsusta vu i sa pos- to je}imkadrov skimrje{enjima da mo`emoosiguratifnansijskupozi- ci ju i za{tituineteresaBo{njaka, po-  jasnio je Tihi}.Dragan^ovi}, lider HDZ-a BiH, is- takao je da je za postignutidogo vor trebalo i odlu~nosti i hrabrosti. - Meni je va`no da smo stvoriliam- bi jent da Vi je}eministara, odnosno mandataraVi je}aministara mo`emokandidiratiPredsjedni{tvu BiH, kazao je ^ovi}.LiderSNSD-a MiloradDodik je re- kao da je pre vladalaatmoserakom- promisa, da jepostignutkonsenzus ko jini je bio jednosta van, te da je bi- tno{to u dogo varanjuni jebilostra- nihuplitanja i inter venci ja. - U RS-u smatramo da nismodo- bili sve {to smo mislili, ali o~igledno  je da ov djenikoni jedobio sve {to je tra`io. Kompenzaci ja za ~et vrtomi- nistarskomjesto za Srbe iz RS-a su dva direktorskamjesta u agenci jama, SIPA i RAK. Su{tinski je dogo vor oko zakona i bud`eta i va`ni ja su te- maod dogo vora oko Sa vjetaminis- tara, kazao je Dodik. Bo`oLjubi}, predsjednik HDZ-a 1990, rekao je da je dogo vorposti- gnut na principima na ko jima BiH mo`eunkcionisati i ostatisamo- odr`ivadr`ava bez stranihinter-  venci ja.- Svojpotpis na ovajsporazum sam danassta viouvjetno i ukoliko u na- rednihnekolikodana ne do|e do do- go vora na principubilateralnihdo- go vorapotpis}u po vu}i. To ne}eni- {tami jenjati, jer }e BiH imatistabil- nuve}inu u Vi je}uministara i bez na- {estranke, kazao je Ljubi}. Lider SDP-a BiH ZlatkoLa-gumd`ijarekao je da `ali{to je tre-baloovolikovremena da se postigne sporazum, ali da je on izuzetnoza- do voljannjime, pa ~ak i najzado vo- ljni ji. On je rekao da SDPBiHmjes- tomjednogzamjenikaministra iz re- dahrvatskognarodapokazu je da ni-  jestrankasamojednognaroda. - Mi smo postiglivrlojasan i pre- cizansporazum o Vi je}uministara i o saradnji u PSBiHuvjereni da }e se svi drugini voivlasti u entitetima i kantonimatakmi~iti da budubolji od  Vi je}aministara i eventualno i sli je- diti ono {to smo napra vili u Vi je}u ministara, kazao je Lagumd`ija. MladenBosi}, predsjednik SDS- a, istako je da je mogu}nostdogo-  voraotvorioprethodnibazi~nido- go vorme|ustrankama iz FBiH{to  je bilodosadko~nica. - Dali smo maksimum od sebe da budemokonstrukti vni u ovimrazgo-  vorima, to je od nas zahti je valood- re|enekoncensi je i ubi je|en sam da to ne}ebiti na {tetu RS-a, kazao je on.
M. \UROVI] RUKAVINA
[ESTORKE
oznat danas!
zadovoljniVeliko zanimanje i u`ih strana~kih rukovodstava
Foto:A. KAJMOVI]
Premasporazumu, Bo{njacima su pripala ~etiri ministarstva i IDEEA, Hrvatima predsjeda va ju}i, dva ministra i UIO,a Srbima triministarstva, SIPA i RAK

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->