Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
UMA RE/LEITURA DE "O ENIGMA DO HOMEM " DE EDGAR MORIN

UMA RE/LEITURA DE "O ENIGMA DO HOMEM " DE EDGAR MORIN

Ratings: (0)|Views: 809 |Likes:
Published by Ribamar Silva
Texto-ba-se para um seminário
Texto-ba-se para um seminário

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Ribamar Silva on Dec 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

 
WBH _G!KGNTW_H DG ‛A GENIBH DA FABGB‒ DG GDIH_ BA_NE_nohbhr PnkshEh shptndàa dh sgrdwrh trazn`hk hcrn`heh+ fhonthb ewbgraphp gpzî`ngp henbhnp+ dgetrggkhp+ wbh gpzî`ng dg zrnbhthp+ xwg zar ðosnap batnsap dg paorgsnsìe`nh+ zrgph zrgdnkgth dg irhedgp cgkneap+ rgpndg zrg`hrnhbgetg hp èrsargp+ wbh sg| xwg kfg chkth wb bgbora+ h `hwdh+ xwg kfg dhrnh gxwnkâorna g pwptgethéàa+ `aba h pgwp zrnbap+ ap bh`h`ap%Ea getheta+ snsgr gb èrsargp+ zrazn`nh shethigep g dgpshethigep< hp shethigep î xwga hbongetg hroðrga dhp `azhp zrazar`naeh crwtap g cakfhp `abgptâsgnp+ hirhdèsgnp ha zhkhdhr da zrnbhth gvnigetg= dgpshethigb+ î xwg gkg thboîb hzrg`nh rhâ|gp g twoîr`wkap g eg`gppnth dg zratgâehp dg arnigb henbhk zhrh h bhewtgeéàa da arihenpba% Hppnb+ dgp`g dhp èrsargp gb ohedap zhrh `héhr+ g bwnthp sg|gp+ tarehr"pg+ thboîb gkg+ `héh%Eh tgethtnsh dg ge`aetrhr pakwéàa zhrh zra`wrhr `abndh g eàa pgr `abnda+ wb dap ðriàap dgptg zrnbhth nephtnpcgnta+ zar caréh dh eg`gppndhdg+ `abgéh h `rgp`gr g tarehr"pg hztaha dgpgesaksnbgeta dg wbh htnsndhdg< zgephr% Wb zrnbhth `aba awtra xwhkxwgr dappgwp zhrgetgp+ ap bh`h`ap+ tareh"pg fabüe`wkap+ g ap ohedap xwg fhonthshb hp `azhp dhp èrsargp+ zhpphb h fhonthr a paka+ gb irwzap `hdh sg| bhnp arihen|hdap% Zar caréh dh eg`gppndhdg dg zratgéàa g paorgsnsìe`nh+ gptg fabüe`wkap+ lè ohpthetg gsakwâda+ chfaba"phzngep g hap zaw`ap+ `aeptrðn pwopnptgbhp g pnptgbhp pa`nhnp `hdh sg| bhnp`abzkgvap+ `hdh sg| bhnp arihen|hdap+ bhp hnedh î wb henbhk bnirhdar xwg hedh dg wb khda zhrh a awtra+ ha phoar dh chrtwrh aw dh gp`hppg| dg hknbgetap%Ê bgdndh xwg hzrgedg h zratgigr"pg dhp netgbzîrngp g dap zrgdhdargp ehtwrhnp+ h `hdgnh hknbgethr pacrg wbh snakìe`nh< a hwbgeta dgp`aetrakhda da eübgra dg nednsâdwap dg wbh bgpbh gpzî`ng+ a faba"phzngep a xwg z÷g gb rnp`a a gxwnkâorna g`akðin`a% @ab a hwbgeta dh htnsndhdg dh `akgth dg crwtap g rhâ|gp+ dh `héh g dh zgp`h+ h owp`h zar hknbgeta tareh"pg `hdh sg| bhnp trhohkfaph g bhnp zgrniaph% Xwheta bhnp ap nednsâdwap pghchpthb da oheda+ bhnp gvzaptap cn`hb hap rnp`ap%Bhnp wbh sg|+ hxwgkg `îrgora `rgp`nda+ sgb gb pa`arra dhxwgkg zrnbhth+ xwg hiarh pg trhepcarbaw gb faba"phzngep g dgbaeptrh xwg h bnirhéàa î nesnèsgk% Wb dnh+ zappnsgkbgetg wbh bwkfgr+ dgp`aorg xwg hp pgbgetgp dap crwtap `akgthdap xwg cn`hrhb hohedaehdhp ehp `ne|hp dhp caiwgnrhp g xwg zradw|nrhb oratap snéapap g sniarapap+ thboîb gkgp dàa crwtap+ bgpba ea tgrrgnra dh `hsgreh%Dg`arrg xwg ehp`g h ndînh dg dgrrwohr h bhth g knbzhr a paka zhrh pgbghr pgbgetgpdhp zkhethp `abgptâsgnp% A xwg ch|gr1 @aeptrwnr bh`fhdap dg zgdrhp g awtrhp cgrrhbgethp eg`gppèrnhp ê khsawrh rwdnbgethr+ xwg knogrthrnh gptg pgr dap zgrniap dh `akgth% Zar `aepgxûìe`nh+ pwrig thboîb h ndînh dg pg `rnhr henbhnp iaptapap dg `abgr%Twda nppa cgnta+ gptàa `rnhdhp h hirn`wktwrh+ h zg`wèrnh g h sndh pgdgetèrnh+ aedg thboîb ap fabgep zhpphb h gvg`wthr htnsndhdgp rgpgrshdhp êp bwkfgrgp< zrasgr h zrakg `hdh sg| bhnp ewbgraph+ dg hknbgetap%Ea getheta+ hp gpzî`ngp crwtâcgrhp eàa zradw|gb a hea netgnra+ dg carbh xwg can eg`gppèrna a `wktnsa dg gppìe`nhp sgigthnp dncgrgetgp+ pgeda xwg ap crwtap g pgbgetgp dg bwnthp dgkhp+ zrne`nzhkbgetg dap `grghnp+ zadnhb pgr hrbh|gehdap zhrh wtnkn|héàa eh getrgpphcrh% Zgr`gog a fabgb+ h nbzartïe`nh dg zradw|nr bhnp da xwg a eg`gppèrna zhrha `aepwba nbgdnhta+ g iwhrdhr a gv`gdgetg zhrh ap babgetap bhnp dncâ`gnp% @aba egb tadap ap irwzap zradw|nhb hp bgpbhp `anphp+ î cè`nk zgr`gogr h `abadndhdg dh tra`h% Ehp`g a `abîr`na+ a h`übwka dg ogep g+ zartheta+ a onphsô da xwg sgna h tarehr"pg dgzanp+ ea pnptgbh dg zradwéàa `hznthknpth%H eg`gppndhdg `hdh sg| bhnar dg zradw|nr hknbgetap tgrbneaw zar kgshr hp `abwendhdgp h dgbhr`hr tgrrntðrna+ `rnheda h zrazrngdhdg `abwentèrnh+ zhrh `wlh dgcgph carhb `rnhdhp hrbhp% Twda nppa chsarg`gw a hwbgeta dh zazwkhéàa+ h dnsnpàa dg thrgchp g h`rnhéàa dg wb pnptgbh dg iasgrea+ `wla cnb grh a dg `wndhr da ogb"gpthr dg tadap apbgborap dh `abwendhdg+ ne`kwpnsg dh dgcgph dh sndh g da zhtrnbôena+ bgpba xwg nppargdwedhppg ea ph`rncâ`na dh sndh dg hkiwep nednsâdwap% Gpph nesgeéàa can oah g bè< oah+ zarxwg hkiwep bgborap dh `abwendhdg zhpphrhb h zrga`wzhr"pg `ab a ogb dg tadap= bè+zarxwg npta sgna h `aeptntwnr"pg ewbh `khppg zakâtn`h+ xwhpg pgbzrg zadgraph g dgpzðtn`h+ snsgeda ê `wpth da pwar hkfgna%@aba lè pg dnppg hetgp+ wbh dhp bhr`hp `hrh`tgrâptn`hp da pgr fwbhea î h nephtnpchéàa% Nephtnpcgnta `ab pwh `aednéàa henbhk+ `rnh thboîb a fabgb+ wb dgwp g wb zhrhâpa+ kaia zgrdn
 
da% Gvzwkpa zar dgpaogdnìe`nh+ snsg dh gpzgrheéh eh zrabgpph dgptg dgwp oab+ xwg eàa bhnp `wndh da `arza dgptg fabgb+ bhp dg wbh zhrtg pwh bwnta bhnp nbzarthetg+ h hkbh% Zhrh bhetgr h `fhbh dgpph gpzgrheéh h`gph+ `rnh hp rgknin÷gp g h `khppg ph`grdathk+ xwg zar acâ`na dg `wndhr dhp `anphp gvtrhtgrrgehp+ cn`h dgpaornihdh da `wktnsadh tgrrh% Î a hzhrg`nbgeta dg bhnp wbh `khppg zrnsnkginhdh+ xwg ehdh zradw|+ bhp`aepabg% Gpthsh `rnhdh h gvzkarhéàa da fabgb zgka fabgb+ wbh dhp bhnargp nesgeé÷gp dh fwbhendhdg ha kaeia dh fnptðrnh%Tadh gpph gzazînh fwbheh+ htrhsîp da tgbza+ zrazn`nh a hzhrg`nbgeta dap irhedgp eü`kgap wroheap+ hp bgtrðzakgp+ hp xwhnp pg trhepcarbhb ea `getra dh `abzkgvndhdg pa`nhk% Î hn+ ea dn|gr dg Barne+ xwg pg cnvhb a hzhrgkfa gpththk+ h hdbnenptrhéàa züokn`h+ a tgbzka+ h iwhrdh g h zakâ`nh% Dhâ dgpgesaksgb"pg h gpzg`nhkn|héàa da trhohkfa+ h gptrhtncn`héàa dhp `hpthp aw dhp `khppgp pa`nhnp+ g î thboîb eh bgtrðzakg+ xwg pg dgpgesaksgb a `abîr`na+ hp tra`hp+ a hrtgphehta g h nedüptrnh+ ogb `aba a hzhrg`nbgeta g a dgpgesaksnbgeta dh gp`rnth%Bhp eàa î pð% Î a zrairgppa da hbongetg wrohea xwg zrazar`naeh a cnb da dgtgrbnenpba dhpzrairhbhé÷gp pa`na`wktwrhnp g rntwhnp+ gb chsar dh héàa hkghtðrnh dap netgrgppgp g`aeôbn`+ dap nbzwkpap hcgtnsap g pgvwhnp% Fè hxwn hbongetg zrazâ`na ê nepthwrhéàa dh neptntwnéàaknhr `aba carbh dg ihrhetnr h trhepcgrìe`nh dg igep g ogep dgnvhdap `aba fgrheéh hapdgp`gedgetgp dnrgtap+ a xwg pgrnh nbzappâsgk pgb a sâe`wka dh htnsndhdg pgvwhk rgptrnta hap `hphnp pa`nhk g kgihkbgetg rg`aefg`ndap% Hp rgkhé÷gp pgvwhnp+ hetgp+ htnsndhdgp ehtwrhnp `aba ehp dgbhnp gpzî`ngp henbhnp+ dgnvhb dg aogdg`gr ha htrhtnsa cgrabôen`a+ zhrh `rnpthkn|hr"pg ea htrhtnsa g`aeôbn`a+ dnpchréhda `ab a eabg dg hbar%Thk arihen|héàa pa`nhk+ pgb düsndhp+ knbnth h gpzaethegndhdg dap basnbgetap dg nednsâdwap+ gb ogegcâ`na dg htnsndhdgp xwg `aecniwrhb aolgtnsap `abwep% Ea getheta+ gptg badgka rgptrntnsa+ tgb thboîb `abzgephé÷gp+ trhdw|ndhp `aba knogrdhdgp zgppahnp+ câpn`hp+g`aeôbn`hp+ pgvwhnp+ netgkg`twhnp g+ gsgetwhkbgetg+ zakâtn`hp% @khra xwg gpthp rgihknhp+ arh pàa bhnp rgptrnthp+ arh bhnp hbzkhp+ bhp pgbzrg hdptrnthp ha xwg pg `aepndgrhsh `aba fabgep knsrgp+ aw pglh+ h wbh zgxwgeh zhr`gkh dap `abzaegetgp dh gptrwtwrh pa`nhk%Wb zhrìetgpg< h dgpzgnta da dgpgesaksnbgeta da fabgb+ gkg hnedh eàa `abzrggedg dg carbh hdgxwhdh a cwe`naehbgeta da wensgrpa% Hppnb+ tareh"pg zrgph cè`nk da thow+ gpcgrhp xwg eàa pg `aefg`gb g paorg hp xwhnp pàa zranondhp gpzg`wkhé÷gp% @aba carbh dg rgkh`naehr"pg `ab a paorgehtwrhk+ pwrig a tatgb+ aolgta dg hdarhéàa da `kà+ wbh carbh dg fhrbaen|héàa da fabgb `ab a dgp`aefg`nda% Ewbh zrnbgnrh tgethtnsh dg gvzkn`héàa dh rghkndhdg+ ch|"pg h wtnkn|héàa da bnta+ üktnba gptèina zhrh a neâ`na da nbzîrna dh rh|àa xwg ehpab h `nsnkn|héàa irgih &htgengepg.+ h gpzg`wkhéàa cnkapðcn`h%Cg`fhda a zhrìetgpg+ `hog phkngethr+ xwg î h zaknp irgih+ wb easa g`appnptgbh+ xwg zrazn`nh a easa dgpgesaksnbgeta dh `grgorhkn|héàa% Î hxwn+ iwhrdhdhp hp zrazaré÷gp+ xwg pwrig a nednsâdwa hwtôeaba g h `aep`nìe`nh% H irhedg `ndhdg î hbongetg zrðzrna h zazwkhé÷gp baw bgeap rgptrnthp+ bhnp aw bgeap gkntèrnhp g ê rgkhtnsh hwtaeabnh da nednsâdwa+ h zhrtnr da rg`aefg`nbgeta dhp knogrdhdgp nednsndwhnp g dh gvnptìe`nh dg knogrdhdgp hkghtðrnhp+ ha dgpgesaksnbgeta dg `abzkgvndhdgp zpn`akðin`hp+ hcgtnshp+ netgkg`twhnp g êhcnrbhéàa da gw% Gptg gw+ a rg`aefg`nbgeta dh nednsndwhkndhdg zgka zrðzrna nednsâdwa+ î xwg zgrbntg a dgpgesaksnbgeta `hdh sg| bhnar dh fnzgr`abzkgvndhdg `grgorhk% @aba pg phog+ h `abzrggepàa dh gvnptìe`nh da gw+ pð pg dè gb rg`aefg`nbgeta da gw dg awtrap nednsâdwap% Npta î+ a fabgb pð î+ gb rgkhéàa h awtrap fabgep xwg a zgr`gohb `aba getndhdg nesndwhk%H pa`ngdhdg fnptðrn`h tgb eh `ndhdg a pgw eü`kga bhnp snsa g `aeptntwn"pg gb wb bgnagvtrhardneèrna dg ardgb+ dg nesgeéàa g dg rwâda% Tareh"pg wbh tathkndhdg eash gb xwg aGpthda+ h @ndhdg+ h Ehéàa+ a Nbzîrna+ a Nednsâdwa+ h @aep`nìe`nh+ hp @khppgp+ h Iwgrrh sàagr ap htargp da easa dgptnea dh fwbhendhdg%H ehtwrg|h cg| da fabgb wb pgr onakðin`a% Pwh htnsndhdg+ dh bhnp rwdnbgethr ê bhnp gkhoarhdh+ trhepcarbh"a ewb pgr `wktwrhk+ getgedgeda"pg `wktwrh `aba a zradwta dageigefa+ da iìena g dh hkbh fwbheap< a geigefa `abzarth ap zradwtap da ch|gr câpn`a= a iìena+ ap zradwtap dh gkhoarhéàa bgethk g h hkbh+ ap zradwtap da ch|gr hcgtnsa= harihen|héàa hppa`nhtnsh+ ch| dgkg wb pgr pa`nhk= h arihen|héàa dhp `abwendhdgp dgpdg hpbhnp hr`hn`hp êp bhnp gsakwâdhp+ a trhepcarbh ewb pgr zakâtn`a+ g+ twda nppa lweta+ atrhepcarbh ewb pgr fnptðrn`a% Fnptðrnh gp`rnth zar pwh zrðzrnh héàa g xwg kfg dè ap zhrhdnhp zhrh hp hé÷gp cwtwrhp%Î egpth tgnh dg `abzkgvndhdgp xwg gesaksg a fabgb+ dgpdg a pgw hzhrg`nbgeta `aba p

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 thousand reads
Jacqueline Souza liked this
Renata Oliveira liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->