Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prakticka Elektronika 2006-06

Prakticka Elektronika 2006-06

Ratings:
(0)
|Views: 1,113|Likes:
Published by sq9nip

More info:

Published by: sq9nip on Dec 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2013

pdf

text

original

 
1
Praktická elektronikaA Radio- 06/2006
ROÈNÍK XI/2006. ÈÍSLO 6V TOMTO SEITÌs ing. Ivanem Zajícem, jednate-lem firmy PH servis, která sezabývá servisem a prodejemspotøební elektroniky a domá-cích spotøebièù.Praktická elektronika A Radio
Vydavatel:
AMARO spol. s r. o.
Redakce: 
éfredaktor: ing. Josef Kellner,redaktoøi: ing. Jaroslav Belza, Petr Havli,OK1PFM, ing. Milo Munzar, CSc., sekretariát:Eva Marková.
Redakce:
Zborovská 27, 150 00 Praha 5,tel.: 2 57 31 73 11, tel./fax: 2 57 31 73 10,sekretariát: 2 57 31 73 14.
Roènì vychází 
12 èísel. Cena výtisku 50 Kè.
Roziøuje
První novinová spoleènost a. s. asoukromí distributoøi.
Pøedplatné 
v ÈR zajiuje
Amaro
spol. s r. o.- Hana Merglová (Zborovská 27, 150 00 Praha 5,tel.: 2 57 31 73 12; tel./fax: 2 57 31 73 13
 )
.Distribuci pro pøedplatitele také provádí v zastou-pení vydavatele spoleènost Mediaservis s. r. o., Abocentrum, Moravské námìstí 12D, P. O. BOX351, 659 51 Brno; tel: 5 4123 3232; fax: 5 41616160; abocentrum@mediaservis.cz; www.media-servis.cz; reklamace - tel.: 800 800 890.
Objednávky a predplatné
v Slovenskej re-publike vybavuje Magnet-Press Slovakia s. r. o.,ustekova 10, 851 04 Bratislava - Petralka;korepondencia P. O. BOX 169, 830 00Bratislava 3; tel./fax (02) 67 20 19 31-33- predplatné, (02) 67 20 19 21-22 - èasopisy;email: predplatne@press.sk.Podávání novinových zásilek povoleno Èeskoupotou - øeditelstvím OZ Praha (è.j. nov 6005/96ze dne 9. 1. 1996).
Inzerci 
pøijímá redakce - Michaela Hrdlièková,Zborovská 27, 150 00 Praha 5, tel.: 2 57 31 73 11,tel./fax: 2 57 31 73 10 (3).Za pùvodnost a správnost pøíspìvkù odpovídáautor (platí i pro inzerci).
Internet:
http://www.aradio.czE-mail: pe@aradio.cz
Nevyádané rukopisy nevracíme.
ISSN 1211-328X, MKÈR E 7409
© AMARO spol. s r. o.
ñ
Tento rok máte 10leté výroèí vzni-ku firmy - jak to ve probíhalo?
Na libeòské adrese V Mezihoøí 2,Praha 8 pùsobil do roku 1996 firemníservis znaèky Philips. Zmìna v ser-visní politice firmy Philips znamena-la, e svoji èinnost firemní servisukonèil a pøedal vekeré své aktivitynovì vytvoøené spoleènosti PH ser-vis, s. r. o., ve které nala uplatnìnívìtina servisních technikù z pùvod-ního firemního servisu. Pro zákazníkyservisu se nic nezmìnilo, PH servissídlí na stejné adrese jako pùvodní fi-remní servis.Navíc jsme rozíøili èinnosti a pro-dlouili otevírací dobu. PH servis jeautorizovaným záruèním a pozáruè-ním servisem výrobkù znaèek Philips,Braun, VDO Dayton a nyní je jednou z nejvìtích firem v ÈR orientující sena servis spotøební elektroniky a ma-lých domácích spotøebièù. Otevøeli jsme druhou provozovnu v Praze 2(ulice itná 26). Zákazníci tuto provo- zovnu znají z minulosti, protoe zdemìla servis Mechanika Praha.Pro firmu Philips opravujeme celýsortiment výrobkù spotøební elektro-niky, vèetnì telefonù DECT a malýchdomácích spotøebièù. Neopravujemepouze mobilní telefony a faxy.Pro firmu Braun opravujeme celýsortiment jejích výrobkù, co jsou hlavnìholicí strojky, ehlièky, malé kuchyò-ské spotøebièe, výrobky ústní hygieny(elektrické zubní kartáèky) a lékaøsképøístroje (tlakomìry, teplomìry).Opravujeme také autorádia zna-èek Philips a VDO Dayton. Servisnítechnici firmy PH servis patøí díky svéspecializaci ke pièce v oboru a jejich zkueností vyuívají servisy z celéÈeské a Slovenské republiky.Výrobky do opravy pøijímáme pøí-mo v obou naich praských provo- zovnách, moné je také zasílat jepotou nebo jinou pøepravní slubou(napø. Toptrans, PPL, Geis CZ atd.).Spolupracujeme také s øadou mimo-praských servisù, které pro nás míst-nì zajiují záruèní servis výrobkù znaèky Philips. Jde o servisy v Krno-vì, Kromìøíi, Valaském Meziøíèí aNovém Jièínì.
Lze u vás náhradní díly takékoupit?
 Ano, kromì servisu se také zabý-váme prodejem náhradních dílù a pøí-sluenství k výrobkùm firem Philips,Braun, VDO Dayton. Prodáváme jakfirmám, tak soukromým osobám pøí-mo v naí prodejnì nebo zasílámepotou. Jsme pøímými dovozci ná-hradních dílù na výrobky znaèkyBraun a výhradním distributorem tìch-to dílù pro celou servisní sí Braunv ÈR. Náhradní díly dodáváme i naSlovensko.V naich provozovnách je takémoné zakoupit finální výrobky uve-dených výrobcù.
To jsou vechny oblasti vaíèinnosti?
Ne, ji delí dobu také spolupra-cujeme s firmou UPC, která se zabý-vá kabelovou a digitální satelitní tele-vizí. Opravujeme a repasujeme pro nidigitální satelitní pøijímaèe a také za- jiujeme pronájem a instalaci satelit-ních pøijímaèù. Ve spolupráci s UPCprovozujeme také stánky ve velkýchnákupních støediscích, ve kterých jemoné uzavírat smlouvy na proná- jem satelitního digitálního nebo kabe-lové pøíjmu TV programù UPC. Tytostánky jsou v souèasné dobì v Prazev Centru Èerný Most, v Metropoli Zli-èín, v Obchodním centru Chodov av novì otevøeném obchodním centruPlaza na Novodvorské. Dalí prodej-ní stánky UPC se s naí podporoupøipravují i mimo Prahu.
 
2
Praktická elektronikaA Radio- 06/2006
ñ
Knihu si mùete zakoupit nebo objednat na dobír-ku v prodejnì technické literatury 
BEN 
, Vìínova 5,100 00 Praha 10, tel. 2 7482 0411, 2 7481 6162, fax:2 7482 2775. Dalí prodejní místa: Jindøiská 29, Pra-ha 1, sady Pìtatøicátníkù 33, Plzeò; Cejl 51 a Veveøí 13, Brno, Èeskobratrská 17, Ostrava, e-mail:
knihy-@ben.cz 
, adresa na Internetu:
http://www.ben.cz 
.Zásielková sluba na Slovensku:
 Anima
, anima@ani-ma.sk,
www.anima.sk 
,
Slovenskej jednoty 10 (za Národ-nou bankou SR), 040 01 Koice, tel./fax (055) 6011262.
Pøipravil ing. Josef Kellner.
Matouek, D.:
Práce s inteli-gentními displeji LCD, 1. díl.Nakladatelství BEN - technickáliteratura, 224 stran B5 + CD,obj. è. 121169, MC 399 Kè.
Kniha je zamìøena na popis a prak-tické pouití tøí odliných typù LCDmodulù: EL1602 (øádkový displej16× 2 znaky), GDM12864A (grafickýdisplej 128× 64 bodù) a EL16032A(øádkový/grafický displej se sériovou/ /paralelní sbìrnicí).Po úvodním popisu funkce displejùLCD a znaèení LCD modulù následujípopisy konkrétnì pouitých modulù.Pro první seznámení s ovládáním dis-plejù jsou vytvoøeny programy pro PC(ve vývojovém prostøedí Delphi 7.0).Na nich lze velmi dobøe pochopit, jakprobíhá komunikace mezi øídicí jednot-kou a LCD modulem. Dále jsou publi-kovány ovládací rutiny pro mikrokontro-léry øady 8051 a AVR, vèetnì pøíkladù,které lze pouít pro test funkènosti LCDmodulu. V pøíkladech je ukázán výpisøetìzcù, èíselných hodnot, zobrazeníobrázkù (bitmap) na rùzných displejíchLCD.V knize najdete i nìkolik podrob-ných stavebních návodù na výrobu pøí-pravkù s LCD moduly: 4- nebo 8bitovákomunikace s LCD (pøipojení na jedennebo dva porty mikrokontroléru), s po-uitím posuvného registru 4094, se sé-riovou (COM) nebo paralelní (LPT) ko-munikací s PC, pøipojení pøes USB.
Jaké jsou dnes problémy v ser-visní èinnosti?
Ve vlastní servisní èinnosti jsouneustále zmìny ze strany zadavatelùservisu. Mìní se servisní politika fi-rem, a tak se stává, e øada výrobkùse vùbec neopravuje, ale v pøípadì závady se v dobì trvání záruky mìní za nový výrobek s novou záruèní do-bou. Proto se na øadu výrobkù vùbecnáhradní díly nedodávají. Mnoho zá-kazníkù nám potom z neznalosti situa-ce vyèítá, e náhradní díly nemámea pøesvìdèují nás, e musíme mítnáhradní díly i na deset let staré vý-robky. Výmìny bez opravy se týkajínejen drobných domácích spotøebièù,ale i tøeba výrobkù audio a video. Jeto z toho dùvodu, e jejich výrobníceny neustále klesají a u øady výrob-kù by se pøípadná oprava vùbec ne-vyplatila. To vede i k tomu, e klesají ze strany zadavatelù servisu platby za provádìné záruèní opravy, pøitomnutné náklady jako energie, nájmyatd. neustále stoupají.Zákazníci jsou také èasto nevhod-nì ovlivnìni pùsobením médií, kdehlavnì televize sehrává negativní roli.Jednostrannì zamìøené poøady, jakotøeba Èerné ovce, Obèanské judoapod. nejsou vyváeny programy, kte-ré by zákazníkùm sdìlily nejen jakámají práva, ale také jaké jsou jejichpovinnosti.Zakoupením výrobku toti vznikajítaké povinnosti, jako napøíklad, e zákazník je povinen si pøeèíst návodk pouívání, e pøi koupi musí být se- známen s vlastnostmi výrobku atd.Èasto se toti v servisu setkávámese základními neznalostmi, kdy zá-kazník pouívá výrobek v rozporu s ná-vodem k pouívání. Napøíklad èastose setkáváme s tím, e zákazník pøi-nese CD pøehrávaè, který údajnì ne-naèítá disk. Kdy ovem pøedloíuvedený disk, tak nejen e jde o ne-originální disk vypálený na poèítaèi,ale èasto je pokrábaný a upinìnýtak, e víme, co mìl majitel minulýden k veèeøi. Kdy záruku neuznáme,tak øada zákazníkù okamitì vyhro- uje televizí, ÈOI, pøípadnì soudy.Setkáváme se i s takovými absurdita-mi, jako e napø. zákaznice vyaduje záruèní opravu napaøovací ehlièky,do které místo vody nalije mléko, a hájíse tím, e v návodu není uvedeno, ese nemá do ehlièky mléko nalévat!Zákazníci by si mìli uvìdomit, ekadý servis je tady proto, aby zákaz-níkùm pomáhal v jejich problémechs vadným výrobkem. Ná servis seo to maximálnì snaí a spokojenos naí prací je mìsíènì 1500 a 2000 zákazníkù ji pøes 10 let. Samozøej-mì se najdou i ti, kteøí spokojeninejsou, ve vìtinì pøípadù vak oèe-kávají od servisu nìco, co servis ne-mùe s ohledem na záruèní nebo jinépodmínky splnit.
Mám dojem, e se obèas i hoøcezasmìjete - jak se øíká - lidskáhloupost je nebetyèná. Prodává-te i hotové výrobky - na kterépièkové produkty byste chtìlupozornit?
Nabídka je velmi rozsáhlá, take jen namátkovì. Vrcholem ve video-technice je nová designová øada vý-robkù Philips Cineos. Skládá se z øadypièkových LCD televizních pøijíma-èù s uhlopøíèkami 32, 37 a 42 palcùs HDTV rozliením 1980 x 1024 (viz II.strana obálky). Jsou vybaveny vím,co nejnovìjí TV technika nabízí.Dále do této øady patøí DVD re-kordér DVDR9000H. Má pevný disk400 GB, vestavìný pøijímaè DVBT aobvody upscaling (pøevzorkování)pro pøehrávání DVD na monitorechs HD a HDTV rozliením. Dalí je di-gitální AV pøijímaè DFR 9000 pro do-mácí kino, DVD pøehrávaè DVP9000atd. K této øadì jsou vhodná i digitál-ní bezdrátová sluchátka SBCHD1505se tøemi reimy Dolby.Zajímavé je také bezdrátové audioWAC5 - pøehrává CD, MP3, WMA,PCM. Celou kolekci CD je moné uloitna 80 GB HD a posluchat ji ve vechmístnostech domácnosti. Staèí se pøipo- jit ke stávajícímu zvukovému systému.iroký je také sortiment pøenos-ných MP3 pøehrávaèù - napø. kapes-ní pøehrávaè MP3 a WMA GoGearHDD6320 (HDD 30 GB). Tak by sedalo pokraèovat jetì hodnì dlouho.Snad jen na závìr nové multi-funkèní autorádio od VDO Dayton tøí-dy Premium Line CD4433. Má RDStuner, zvukový procesor, CD MP3pøehrávaè, 4x 55 W, výstup pro sub- woofer a handsfree, rozhraní pro kontro-lu vzdálenosti pøi parkování apod.
Dìkuji vám za rozhovor.
 Automobilový RDS tuner a CD MP3 pøehrávaè CD4403
 
3
Praktická elektronikaA Radio- 06/2006
Polovodièové senzory teplotypro nízkonapìové systémy
V roce 2005 doplnila firma
Natio-nal Semiconductor
svoji nabídkuv oblasti mìøení a øízení teploty o ana-logové senzory LM94021/2 pro rozsah50 a +150°C, jejich výstupní citli-vost lze volit logickou úrovní dvou øí-dicích vstupù (buï pøímým spojenímse zemí èi napájecí sbìrnicí, pøípad-nì ovládáním z digitálních výstupù mi-kropoèítaèe). Prakticky lineární závis-lost výstupního napìtí na teplotì pakurèují konstanty s hodnotami 5,5;8,2; 10,9 a 13,6mV/°C (výstupnapìtí se s rostoucí teplotou zmenu- je). Senzory jsou schopny pracovat jipøi napìtí 1,5V, nejvýe 5,5V, take
Digitální potenciometry
Microchip
uvádí novou rodinu 6bi-tový digitálních potenciometrù s ma-lým pøíkonem a malým napájecímnapìtím, cenovì a rozmìrovì konku-rujím stávajícím øeením s mechanic-kými potenciometry.Typická nelinearita je mení ne1/2 LSB, teplotní závislost odporu ty-picky 100 ppm, teplotní závislost po-mìrového nastavení 10 ppm a rozsahpracovních teplot -40 a 125°C. Roz-sah napájecích napìtí je 1,8 a 5,5V,odbìr typ. 15 µA pøi 2,7V. Potencio-metry jsou urèeny pro aplikace v øídi-cí a mìøicí technice a sbìr dat. Popøipojení napájení se nastaví do støed-ní polohy, k jejich øízení slouí dvou-vodièová sbìrnice.Potenciometry se vyrábìjí v rùz-ných konfiguracích (potenciometr areostat) v pouzdrech SOIC, MSOP,DFN a SOT23 s 5 a 8 vývody.
Akcelerometry nejen prospotøební elektroniku
Firma
Freescale Semiconductor
(
www.freescale.com
) pøedpokládábrzké rozíøení vyuití miniaturníchmikromechanických (MEMS) akcele-rometrù, tradiènì spojovaných dosudhlavnì s autoelektronikou (ovládáníairbagù, nehodové záznamníky)i v oblasti spotøební elektroniky. Pøí-kladem mohou být zaøízení, která vy- adují detekci pohybu, náklonu, rázuèi vibrací. Lze tedy oèekávat aplikacev pokroèilých krokomìrech, pøi ovlá-dání kurzoru PDA naklánìním, øízenítlumení vibrací praèky, v systémechGPS, herních zaøízeních èi pøi stabili- zaci obrazu v kamerách. Uvádí protona trh dva dvouosé typy  MMA6270Q(mìøí v osách XY), MMA6280Q (XZ)s volitelnou citlivostí 1,5g/ 2g/ 4g/ 6ga tøíosý MMA7261Q s citlivostí od2,5g/ 3,3g/ 6,7g a 10 g. Pro napáje-ní je tøeba napìtí 2,2 a 3,6 V, spotøe-ba 500µA se v klidovém reimu zmení na 3µA. Na èipu je vedle vlast-ního èidla pracujícího na kapacitnímprincipu pøevodník signálu, zesilovaè,dolní propust a obvody teplotní kom-penzace. Pouzdro QFN má rozmìry6 × 6 × 1,5 mm. K dispozici jsou i sta-vebnice usnadòující aplikaci akcele-rometrù.
Budiè pro a 6 bílých LEDnapájí baterie Li-Ion
Nový obvod LT3491 pro buzeníLED, který vyrábí firma
Linear Tech-nology 
(
www.linear.tech
) umoòujenapájet konstantním proudem a 6sériovì zapojených bílých LED ze zdroje 2,5 a 12 V, tedy i z jedné ba-terie Li-Ion. Zapojení vyaduje mimoLED a obvodu LT3491 snímací rezis-tor, jeho odpor urèuje proud dioda-mi, indukènost 10µH a dva konden- zátory 1µF. Na øídicím vstupu lzeimpulsním signálem s promìnnou íø-kou impulsu (PWM) øídit jas diod.Malé rozmìry pouzdra SC70 a díkyspínacímu kmitoètu 2,3 MHz i indukè-nosti jsou výhodné pro uití v pøenos-ných pøístrojích jako jsou mobilnítelefony, digitální fotoaparáty, pøehrá-vaèe MP3 a pøístroje GPS. je lze uívat vedle automobilové a do-mácí elektroniky také v diskových me-chanikách i v aplikacích napájenýchmalým napìtím z baterií, jako jsouPDA, mobilní telefony, pøehrávaèeMP3 a digitální fotopøístroje, napø. pøiøízení nabíjení. Senzory jsou vyrobenytechnologií CMOS, a mají proto malouvlastní klidovou spotøebu 9µA (LM94021),pøípadnì 5,4µA (LM94022). Senzoryse dodávají v pouzdøe SC70. Chybapøi mìøení v rozsahu teplot +20 a+40 °C èiní max. ±1,5°C, v celém roz-sahu 50 a +150 °C pak ±2,7°C. Ob-vody se od sebe lií výstupem,LM94022 má dvojèinné uspoøádání,které lépe zvládá kapacitní zátì napø.vstupem A/D pøevodníku.
JH
Operaèní zesilovaè s malýmofsetem a driftem
Texas Instruments
(
www.ti.com
)pøichází s novou øadou CMOS nulo-vaných operaèních zesilovaèùOPA333 (OPA2333 je dvojitá verze),která se vyznaèuje vedle malého na-pìového ofsetu 2µV v èase praktic-ky nemìnném a s teplotním driftempouze 0,02µV/°C, vstupním klidovýmproudem 200 pA, velkou vstupní im-pedancí, GBW = 0,35MHz, rychlostípøebìhu 0,16V/ms a klidovým odbì-rem 17µA/zesilovaè. Z dalích pøed-ností lze uvést rozsah souhlasnéhonapìtí na vstupu pøesahující o 100 mVpotenciál napájecích sbìrnic a výstup-ní napìtí s rozkmitem blíícím se jimna 50 mV. OPA333 pracuje s jedinýmnapájecím napìtím 1,8 a 5,5 V nebodvìma zdroji ±0,9 a ±2,75 V. Zesilo-vaèe OPA333 se vyrábìjí v pouzdrechSC70, SOT23-5 a SO-8, OPA2333pak DFN (3×3 mm) a DFN. Jsou ur-èeny pro pouití v pøístrojích pro mì-øení teploty, zpracování signálù zesenzorù neelektrických velièin, lékaø-ských a mìøicích pøístrojích, a to pøe-devím pøenosných, napájených ba-teriemi.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
Zlatko Grgic liked this
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->