Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hovory s Lasenicem

Hovory s Lasenicem

Ratings: (0)|Views: 122|Likes:
Published by Rene_de_Froideau

More info:

Published by: Rene_de_Froideau on Jan 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2012

pdf

text

original

 
HOVORYS LASENICEM
Otázky kladl a odpov
ě 
di zapsal Vladislav Kužel 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------(v redak 
č
ním zpracování D. Ž. Bora vydalo nakl. TRIGON v Praze
1
993; p
ř 
edmluva Jan Solovjev; prvnívydání)
 
1
Slovo k 
č
tená
řů
m
Dostává se vám do rukou kniha, jejíž rukopis byl ukrýván p
ř 
es padesát let. Mezitím se
č
asyzm
ě
nily, mnohé z toho, co bylo nebezpe
č
né by
ť
jen vlastnit, je dnes vyloženo na knihkupeckých pultech a hrozí nás zaplavit množstvím informací, z nichž mnohé jsou nejen bezcenné, ale
č
asto izavád
ě
 jící. Kniha „Hovory s Lasenicem“ je vynikající a pot
ř 
ebné dílo. Vydáváme ji pro okruh
č
len
ů
nové Universalie v omezeném nákladu p
ě
ti set
č
íslovaných výtisk 
ů
. Naše zodpov
ě
dnost kon
č
ízve
ř 
ejn
ě
ním textu. Za další akce si zodpovídá každý sám a podniká je na vlastní riziko. K textu jsme p
ř 
ipojili dv
ě
nevelké studie, autorsky p
ř 
ipsané Lasenicovi. Díky iniciativ
ě
Mistrova žáka k námznovu promlouvá zakladatelská osobnost
č
eského hermetismu, Petr Kohout z Lásenice, zvaný Pierrede Lasenic.Jan SolovjevVladislav Zadrobílek 
 
2
Vždycky to byl pro mne spíš
 pan profesor,
než Vlá
ď
a, p
ř 
estože jsme byli opravdoví p
ř 
átelé až do
hrdel a statk 
ů
 ,
 jak 
ř 
íkával. Oslovoval nás
mládenci
a choval se k nám jako k 
č
len
ů
m rodiny. Když on
ě
m MUDr. František Véle s úctou mluvíval,
ř 
íkal mu
Starý pán
- a také ne Vlá
ď
a. Vladislav Kuželm
ě
l velký smysl pro
ř 
ád, systém, v
ě
cnost; dovedl klást otázky „na t
ě
lo“ a p
ř 
itom byl nadán intuicí,láskou shovívavou k 
č
lov
ě
ku, dovedl odpoušt
ě
t jako málokdo a m
ě
l obrovský smysl pro humor.Za
č
ínal jako profesor na Slovensku v Dolném Kubín
ě
, potom p
ů
sobil v Nové Pace a pozd
ě
 jiv P
ř 
íbo
ř 
e, kde se v únoru roku
1
935 seznámil se svou budoucí ženou Boženkou a v
č
ervnu téhož rokuse s ní oženil. V letech
1
938 až
1
942 u
č
il v Ostrav
ě
. Odtud se p
ř 
est
ě
hoval do Turnova, kde p
ů
sobil naOdborné škole šperka
ř 
ské až do roku
1
957, kdy odešel do d
ů
chodu a p
ř 
est
ě
hoval se na samotuKl
ůč
ky u Turnova. Tam žil až do své smrti v roce
1
965.Když Vlá
ď
a n
ě
co d
ě
lal, d
ě
lal to vždy celou svou bytostí a „konec korunoval dílo“. Stalo se n
ě
kdy,že n
ě
který z jeho koleg
ů
ve škole onemocn
ě
l a on musel p
ř 
evzít jeho hodiny: nikdy to nebylo pouhézaskakování. Jeho u
č
itelská zodpov
ě
dnost k žák 
ů
m ho vždy nutila k velmi d
ů
kladné p
ř 
íprav
ě
. Vid
ě
l jsem dva jeho sešity p
ř 
íprav pro hodiny matematiky: mohla to být perfektní u
č
ebnice pro odbornéškoly. Když po kolegovi p
ř 
evzal vyu
č
ování d
ě
 jin um
ě
ní se z
ř 
etelem na šperk, byla výsledkemu
č
ebnice
 D
ě 
 jiny šperku pro odborné školy,
 pozd
ě
 ji schválená a vydaná Pedagogickýmnakladatelstvím. Kvalitu jeho odborných znalostí pozd
ě
 ji ocenilo nakladatelství Artia, pro n
ě
ž napsalobrazovou monografii
 Kniha o šperku,
která vyšla n
ě
mecky. Tolik o d
ů
slednosti a zodpov
ě
dnosti,s jakými podnikal každou svou práci.Do spole
č
nosti
č
eskoslovenských hermetik 
ů
 
Universalia
 p
ř 
ivedl Vlá
ď
u Dr. Old
ř 
ich Eliáš, o n
ě
 pan profesor 
ř 
íkával, že to byl vysoce vzd
ě
laný pán, velmi inteligentní, s nímž bylo možno na vysokéúrovni diskutovat na jakékoli téma: žertem ho nazýval „Nau
č
ný slovník na dvou nohách“. Dr. Eliášm
ě
l celý život strach z infekce a nakonec na infekci v koncentra
č
ním tábo
ř 
e zem
ř 
el. Vlá
ď
a za
č
al jezdit do Prahy n
ě
kdy kolem roku
1
934; vím, že byl v b
ř 
eznu roku
1
935 na Lasenicov
ě
p
ř 
ednášce „Omysteriu ob
ě
ti“. P
ř 
edstavte si za
č
ínajícího kantora, který celou polovinu svého m
ě
č
ního p
ř 
íjmuutratí za byt a jednu cestu m
ě
č
n
ě
z P
ř 
íbora do Prahy: v sobotu odpoledne nasedl na vlak, celouned
ě
li strávil cílev
ě
domým vyptáváním a hovorem s Mistrem Lasenicem, noc prospal ve vlaku a ránoop
ě
t za
č
ínal vyu
č
ování ve škole. Lasenic tuto ob
ěť
pat
ř 
i
č
n
ě
oce
ň
oval a snažil se Vlá
ď
ovi v
ě
novat conejvíce ned
ě
lního
č
asu. Pan profesor m
ě
l p
ř 
ipravené otázky; celý m
ě
síc p
ř 
emýšlel, na
č
se bude ptát, aLasenic ve své dobrot
ě
ochotn
ě
odpovídal. Jeho odpov
ě
di byly p
ř 
esné jak zákony, k 
ř 
ť
álov
ě
jasné jak desatero, a pon
ě
vadž bral svou povinnost u
č
itele vážn
ě
, byl po celodenním dotazování tak unavený, že s úsm
ě
vem
ř 
íkával: „Po t
ě
ch hovorech s Kuželem je
č
lov
ě
k tak vypumpovaný, jak pot
ř 
ech svatebních nocích najednou.“P
ř 
išel rok 
1
938 a manželé Kuželovi museli narychlo uprchnout z P
ř 
íbora, který p
ř 
ipadl Sudet
ů
m.Tehdy Lasenic nabídl Vlá
ď
ovi nouzové dvoum
ě
č
ní úto
č
išt
ě
ve vile „Vytoužená“ v Hodkovi
č
kách.Tam a ve vile v Káraném se scházel užší kroužek Universalie, jehož
č
leny byli Dr. Old
ř 
ich Eliáš, panS. K., Vladimír Rohlí
č
ek, Alois Sedlá
č
ek, Julie Stejskalová, Ing. Teyrovský, Dr. František Váhala aIng. Josef Zavadil. V Hodkovi
č
kách p
ř 
e
č
kali Kuželovi až do Vlá
ď
ova jmenování profesoremv Moravské Ostrav
ě
. V
č
ase, kdy Vládá už u
č
il v Ostrav
ě
, p
ř 
ijel za ním t
ř 
ikrát, vždy na týden, Mistr Lasenic. Jejich spole
č
ná fotografie je z té doby. Myslím, že podstatná
č
ást „Hovor 
ů
“ vznikla práv
ě
tehdy. Vlá
ď
ova ob
ě
tavá žena a pomocnice paní Boženka p
ř 
episovala nejen „Hovory s Lasenicem“,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->