Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Klíč k černé magii

Klíč k černé magii

Ratings:
(0)
|Views: 218|Likes:
Published by Rene_de_Froideau

More info:

Published by: Rene_de_Froideau on Jan 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

 
Stanislas de Guaita
HAD GENESE
KNIHA II
Klí
č
č
erné magii
„Meditatus sum graviter die ac nocte super hisce, quae videram, legeram, audieram,didiceram...“„Audividi omnes, spernebam nullum... Non enim scientia mali, sed usus damnat...“H.KHVNRATH: Amphiteatrum sapientiae aeternae, pag.
1
46-
1
47(z francouzského originálu
 Le serpent de la Genese: La clef de la magienoire
p
ř 
eložil Bohumil Janoušek, doslov napsal Milan Nakone
č
ný,vydalo nakl. & vydav. VOLVOX GLOBATOR, Praha
1
996)
 
 P 
ř 
edmluva
Ú
č
elem naší druhé
 sedmi
č 
ky
 je objasnit a v
ě
decky interpretovat souhrn fakt a legend, uvedenýchv pojednání o
sedmi
č 
ce
 prvé.
 Klí 
č 
č 
erné magii
má dychtivým
č
tená
řů
m otev
ř 
ít poslední svatyni onoho chrámu Satanova, jehož nádvo
ř 
ím, zataraseným haraburdím bezejmenných fetiš
ů
a promíšeným podivnými modlami, již prošli v naší spole
č
nosti.
 Aes nummos, lapides, cadaver, simulacra, nihilque
...“
1
V jasném sv
ě
tle spat
ř 
í op
ě
t ono pandemonium, které nedávno prohledávali potm
ě
nebovyzbrojeni jenom matným sv
ě
tlem svítilny, až do jeho podzemních chodeb, navšt
ě
vovanýchhalucinujícími temnotami.Vid
ě
t je dobré: poznat je ješt
ě
lepší. Odstup fantasmagorie
 sabatu
a postup místo tomu, jenžchce poznat
ď
ábla takového, jaký je! Hodina satanského zjevení ude
ř 
ila. Svátostnice se otvírá a modla,skvíc se kosmickým a všude skrytým ohn
ě
m, který je její vlastní podstatou a životem, odhaluje poslední tajemství svého vražedného bezv
ě
domí.Tento svazek vysv
ě
tluje a opravuje svazek p
ř 
edchozí: napravuje obrazy p
ř 
evrácené nebo pad
ě
lané um
ě
ním mistra kouzel: na d
ř 
ív
ě
 jší místo staví zvrácené obzory, poctivým sv
ě
tlem nahrazuje podvodný svit pekelných pochodní, jenž tak ochotn
ě
porušuje tvary a hraje lživými barvami. Tentosvazek zkrátka obnovuje normální perspektivy místo perspektivy sabatu (zcela um
ě
lé a podporujícíkouzla), jež d
ě
sila o
č
arované o
č
i na kozlov
ě
úrovni.Vysv
ě
tlující paralelismus sedmi kapitol prvního a druhého svazku se nám zdál být otrockoumetodou, jíž, jak se domníváme, není nutno se p
ř 
idržet. To by znamenalo z
ř 
íci se zvlášt
ě
vydatnéhosystému tarotových souvztažností. B
ě
ží ne tak - jak za to máme - o op
ě
tné opakování fakt, zmín
ě
nýchv knize p
ř 
edchozí za ú
č
elem rozboru jejich mechanismu, jako spíše o stanovení všeobecné teorieokultních sil, rozhodn
ě
syntetické, jejíž znalost by našim
č
tená
řů
m umožnila, aby sami od sebe poznávali - i když bude t
ř 
eba soudit a priori - zp
ů
sob i p
ř 
í
č
inu nejen t
ě
ch fakt, která jsme vybrali za p
ř 
íklad, nýbrž bez rozdílu všech podobných, která se každodenn
ě
naskýtají badatelovu d
ů
vtipu.Pokusíme se alespo
ň
v n
ě
kterých p
ř 
ípadech, oznámených v I. svazku, o p
ř 
izp
ů
sobení zásad fakt
ů
, což by bylo zbyte
č
d
ě
lat u všech. Dokonce se nebudeme rozpakovat - aby se p
ř 
erušila jednotvárnostabstraktních badání - abychom podep
ř 
eli své teorie novou kritikou pomocí nových, tu a tamuvedených p
ř 
íklad
ů
.
Č
arod
ě
 jství neboli
č 
erná magie,
kterou ostatn
ě
definujeme jako „užití okultních sil p
ř 
írody kezlému“, se liší od vysoké a
božské
 
magie
t
ř 
emi hlavními body: P
ř 
edn
ě
odlišným zám
ě
rem, pak stupn
ě
m znalosti nebo neznalosti užívaných prost
ř 
edk 
ů
a kone
č
n
ě
odlišnými výsledky.Avšak poznamenali jsme v jedné knize, a nem
ů
žeme se již k tomu vracet, že mág i
č
arod
ě
 južívají ke zcela r 
ů
zným ú
č
el
ů
m, ke zcela r 
ů
zným
č
in
ů
m jednoho a téhož
č
initele, ob
ě
ma spole
č
ného:
astrál.
To znamená, že naše druhá
 sedmi
č 
ka (Klí 
č 
č 
erné magii)
se omezí tém
ěř 
jen na studiumastrální úrovn
ě
,
2
nadsmyslného bojišt
ě
, kde na sebe za rachotu hromu narážejí ohnivý me
č
 
Michaela-archand 
ě 
la
a blesky metající vidlice
Satana-Panthea.
Hrozný souboj! Z jedné strany osudný zápasník 
 Hylé,
slepý instinkt, hromadná obluda reakcionovaná sžíravými individuálními vášn
ě
mi, z druhéstrany svatý bojovník 
 Arké,
 jasná inteligence, v
ě
dom
ě
sjednocená na úrovni proz
ř 
etelnostní: to jelegendární and
ě
l a démon, potýkající se rovnými zbran
ě
mi v kraji kosmického ohn
ě
!Hle, astrál - ohnivá vidlice v drápech Satana, plamenný me
č
v rukou Cherubových. Mohli
 
1
 
Tryphon,
mnich a básník XII. století, citovaný Viktorem Hugem
(Bídníci II).
2
Zejména v jejích vztazích k fyzické úrovni.
 
 bychom p
ř 
ipojit v duchu u
č
ené gnostické školy: Hle, všetvarý astrál a prom
ě
nitelný p
ů
sobce: chvílisám Satan, když podléhá hromadným silám zla, pak op
ě
t sv
ě
tlo slávy vyvolených a mystické t
ě
loDucha svatého, je-li uvád
ě
n do pohybu proz
ř 
etelnostními silami.Sv
ě
domité studium astrálna shrnuje oba tyto paradoxní jevy, z
č
ehož plyne, že
 Klí 
č 
č 
ernémagii
nezjednává pouze p
ř 
ístup k budov
ě
zavržených v
ě
d, nýbrž m
ů
že také otev
ř 
ít chrám, ne-lisvatyni vysoké a božské magie.Pro
č
chrám, a nikoli svatyni? Nehled
ě
totiž k astrální úrovni, o níž víme, že je v podstat
ě
spole
č
ná ob
ě
ma nep
ř 
átelským vojsk 
ů
m, nebeskému i pekelnému, mág je
č
inný i na jiných úrovních,zcela neznámých zastánc
ů
m kouzel. Podobné výšiny jsou dostupné jedin
ě
vzletu orla nebo mystickéholubice, kdežto ne
č
isté houfy sov a sup
ů
arkána nikdy nepot
ř 
ísní neposkvrn
ě
ný éter.
1
 Nediv se, milý
č
tená
ř 
i, setkáš-li se na každé stránce tohoto svazku s teoriemi, které stejn
ě
zajímají hierofanty sv
ě
tla i hierofanty noci. P
ř 
edevším se varuj domn
ě
nky, že v tomto II. svazku jsouzhušt
ě
ny všechny v
ěč
né principy kabaly a svaté magie. Obsahuje pouze v nep
ř 
ímém zp
ů
sobu jejichmén
ě
vznešené nauky a my tentokrát asi sotva p
ř 
ekro
č
íme pozemské pásmo, které v t
ř 
etí
 sedmi
č 
ce
sm
ě
le p
ř 
ejdeme, abychom osv
ě
tlili, se
č
naše síly sta
č
í, strašlivý
 problém zla.
I tehdy bude vše dalekotoho, aby bylo vyloženo. Jiné dílo, pozd
ě
 jší, zlíbí-li se Bohu, bude
č
elit posledním odhalenímtradicionální v
ě
dy mág
ů
: alespo
ň
to, co z nich lze prozradit naším skrovným prost
ř 
ednictvím, sev pravý
č
as objeví na svém míst
ě
. Bu
ď
ostatn
ě
p
ř 
esv
ě
d
č
en, že poslední slovo t
ě
chto arkán nikdynevy
ř 
kneme ani my, ani nikdo jiný.Chceš se dozv
ě
d
ě
t hluboký smysl toho? Ten je: I když p
ř 
edpokládáme, že by úpln
ě
zasv
ě
cenýadept svolil k tomu (a to je nemožné), aby nebeská
 Isis
 byla zbavena svého posledního závoje, rukaznesv
ě
covatele, která náhle ochrom
ě
la, by nebyla schopna svatokrádeže. Výrazy by vypov
ě
d
ě
lyslužbu jeho myšlenkám, ba i v domn
ě
nce, kde by je pokládal za vhodné, by je vyjád
ř 
il
ř 
e
č
í tob
ě
neznámou. Nechme metafor. Slyš, co p
ř 
edpovídá jeden z esoterních mistr 
ů
takovému adeptu:
Č
ím výše se povznese v nadsmyslné sfé
ř 
e,
č
ím více se p
ř 
iblíží nevyzpytatelné
bytosti,
o nížrozjímat, má být jeho št
ě
stím, tím mén
ě
bude moci sd
ě
lit bližním svoje poznatky, nebo
ť
pravda, kteráse mu dostává v nadsmyslných a stále více zobecn
ě
ných tvarech, nebude nijak moci být vt
ě
snána dorozumových, smysl
ů
m p
ř 
ístupných tvar 
ů
, které jí bude chtít dát. Zde práv
ě
pobloudili mnozí mysti
č
rozjíma
č
i. Jelikož dostate
č
n
ě
neprozkoumali trojí modifikaci své bytosti a protože neznali vnit
ř 
složení lidské
č
tverky, nebylo jim známo, jakým zp
ů
sobem se d
ě
 je p
ř 
em
ě
na ideí, jak v
ř 
ad
ě
vzestupné,tak v
ř 
ad
ě
sestupné, takže sm
ě
šujíce ustavi
č
n
ě
chápavost a inteligenci a ne
č
iníce rozdíl mezi plody svév
ů
le dle toho, zda p
ů
sobila na to nebo ono z t
ě
ch modifikací, dokazovali
č
asto opak toho, co cht
ě
lidokázat, a z jasnovidc
ů
, jimiž snad byli, se stali vizioná
ř 
i.“
2
Tyto
ř 
ádky
 Fabre d‘Oliveta
se budou zdát nezvratné každému, kdo zná teorii trojjediného
č
lov
ě
ka. Jako p
ř 
íklad k doložení výše vypsaného projevu uvádí tento theosof nejznamenit
ě
 jší poblouzn
ě
ní nejgeniáln
ě
 jšího jasnovidce moderní doby, onoho závratného
 Jakuba Boehma.
 jejž
Saint-Martin,
 jeden z prvních u
č
itel
ů
Fabre d‘Oliveta, neváhá prohlásit za veliké sv
ě
tlo, které se objevilo nazemi po Tom, který je sv
ě
tlem samým.
3
Tento nevzd
ě
laný um
ě
lec, jehož odvážný pohled (praví Fabred‘Olivet) pronikl až do božské svatyn
ě
, totiž skute
č
n
ě
necouvl p
ř 
ed žádným tajemstvím.
4
Nejsaspokojen tím, že se pohroužil do propasti
Vodh,
aniž by zahynul a spat
ř 
il blesky, šlehající z Jahvovytvá
ř 
e, aniž by zem
ř 
el tento veliký myslitel, opojený principem ohn
ě
, pokoušel Hospodina! Jakub
 
1
Tím míníme oby
č
ejného
č
arod
ě
 je a síly jím užívané. První díl
 Hada Genese
dostate
č
n
ě
osv
ě
tlil, na jak nízké úrovni zhovadilosti a mravního otroctví stojí
ř 
emeslníci
č
ernokn
ě
žnictví (goëtie). Nicmén
ě
nesmíme zapomenout, že Satan se podle pot
ř 
eby prom
ěň
uje, chce-li znepokojovat i samu úrove
ň
intelektuální. Le
č
na této úrovni má jméno Blud (díl I.) a v této podob
ě
nemá co
č
init s
č
arod
ě
 jstvímve vlastním smyslu. Jestliže jsme tedy mluvili (díl I., kap. 7.) o
č
erných magicích myšlenkovéhoum
ě
ní, byl to širší esoterní pojem a
č
tená
ř 
i již zasv
ě
cení se nemohli mýlit o duchu který nám tém
ěř 
diktoval tento aforismus. „Není odv
ě
tví lidské
č
innosti, kterého by Satan nebyl s to se zmocnit a prosáknout jej, jako není odv
ě
tví lidské
č
innosti, jež by božská inspirace nemohla posílit a zušlechtit.“(Díl I.)
2
 
 Zlaté verše Pythagorovy,
str. 359-360.
3
Listy psané Kirchbergrovi z Liebistorfu, str. 9 knihy
Correspondence inédite de Saint-Martin,
vydané Schauerem a Chuquetem (Pa
ř 
íž,
1
862).
4
 
 Zlaté verše
, str. 360

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Ronel Bertilien liked this
southamericane liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->