Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min_Kaunas_2011.12.09

15min_Kaunas_2011.12.09

Ratings:
(0)
|Views: 86|Likes:
Published by 15min PDF

More info:

Published by: 15min PDF on Jan 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2012

pdf

text

original

 
    2    0    1    1    M  .    G    R    U    O    D     Ž    I    O    9    D  . ,    P    E    N    K    T    A    D    I    E    N    I    S
     T    i   r   a    ž   a   s    7    0    0    0    0   e   g   z .    (   a   u    d    i   t   u   o    j   a   m   a   s    U    A    B „    E   r   n   s   t    &    Y   o   u   n   g    B   a    l   t    i   c    “    )    | 
    N   r .    1    3    5    (    1    1    1    2    )
    |     I    S    S    N    1    8    2    2  -    5    3    2    2    | 
     K     A     U     N     A      S
Ligoninė – nemokamasviešbutis valkatoms
staigmena
Stadiono rekonstrukcijabuvo tik blefas?
 / 
2
R.Šapkauskąagresyvus pacientasužpuolė kabinete.
E.Ovčarenko nuotr.
NUKELTA
 
 / 
2 
psl.
Kauno medikai po naktinių bu-dėjimų neretai grįžta pamušto-
mis akimis ir pavydžiai žvelgia
į kitus miestus, kuriuose atkur-
tos išblaivinimo įstaigos. Kau-
ne asocialius asmenis ir girtuo-
klius policija veža į ligonines: to-
kie pacientai neretai terorizuo-
 ja ir gydytojus, ir priimamajame
laukiančius ligonius.
Maža to, kad Kauno klinikinęligoninę nuolat krečia konkursų
ir vadovų kaitos skandalai, sa-
 vaitgaliais ir naktimis budintys
gydytojai, slaugos darbuotojai
nuolat rizikuoja sulaukti girtųpacientų smūgių.Kauno centre įsikūrusią li-
goninę saugos tarnyba stebi,
bet tik nuotoliniu būdu, sargy-bos posto nėra.
Bet būtent į šios gydymo įs-
taigos Traumatologijos skyriųatvežami muštynėse sužalotichuliganai, tarpusavyje apsi-
šaudę nusikalstamų gaujų „ber-
niukai“. Jų bendrininkai ir net
patys sužeistieji puola daryti
savo tvarką.
Bet didžiausias medikų gal-
 vos skausmas yra girtuokliai ir
asocialūs asmenys, kuriems gy-dymo įstaigos Kaune yra nemo-
kamas viešbutis.
Kaune jau kelerius metuskalbama apie būtinybę įsteigti
medicininio išblaivinimo įstai-gą, net vieta surasta, bet spren-dimas vis atidėliojamas.
Chirurgą puolė kumščiais
Neseniai girto paciento agre-
siją patyręs Kauno klinikinės
(Raudonojo Kryžiaus) ligoninėsTraumatologijos skyriaus chirur-gas Remigijus Šapkauskas prisi-mena, kad šioje gydymo įstaigojetikrai ramu buvo tik prieš 20 me-tų. Tada skyriuje budėdavo kraš-to apsaugos vyrukas su „Uzi“ au-
tomatu ant peties.
Praėjusį šeštadienį jokio sar-gybinio su automatu nebuvo. Popietų į R.Šapkausko kabinetą įsi-
 veržė du jauni girti vyrai. Vie-
nas jų daktarui po nosimi paki-šo pirštą ir nerišliai aiškino, kad
 yra sužeistas.
IŠPARDAVIMAS
Prekės grąžintos iš ekspozicijų
NUOLAIDA NUO 40%
VONIOS IR DUŠO KABINOS IŠ ČEKIJOS
RAVAK sandėlis, Butrimonių g. 5, Kaunas
(už parduotuvės „Žėrutis“).
Darbo laikas:
darbo dienomis 9–16 val., Tel.: (8-37) 32 80 13, (8- 685) 84987.
RYTOJPORY
oraipabaiga 
Sunaikinta prabanga
 / 
12
Prabangūs manekenės Astos Valentaitėsdrabužiai, rankinės ir aksesuarai, kuriuosbuvo pavogusi namų tvarkytoja ValerijaMachrova, atsidūrė viską traiškančiamesmulkintuve. A.Valentaitė tikina negalėjusiatsiimti savo daiktų.
priedas 
 
Šiandien sulaikraščiu –specialusšventinispriedas„Kalėdos“.
poilsis
Žiemą pajūriuituristų nebereikia
 / 
4
 
2
2011 GRUODŽIO 9 D.,
PENKTADIENIS
 /
 
KAUNAS
orai
Šiandien gali pasnigti, bus 1–4 °C šilumos. Ateinančią naktį prognozuojamos šalnosiki 1 °C šalčio, tik pajūryje bus 4 °Cšilumos. Rytoj dieną bus 1–4 °C šilumos,daug kur prognozuojama šlapdriba.
-10+4+1+2+4-20+4
Artimiausiomis dienomis
VilniusKaunasKlaipėda
12-10
NAKTĮ
12-10
DIENĄ
12-11
NAKTĮ
12-11
DIENĄ
VILNIUS
+1
ŠIAULIAI
+1
KAUNAS
+2
KLAIPĖDA
+4
PANEVĖŽYS
+1
UTENA
+1
AtėnaiBerlynasLondonasMadridas
 
MaskvaMinskasOslas
Šiandien Europoje
+14+7+7+11000
Interaktyvus orų žemėlapis
www.15min.lt 
 / 
orai
ParyžiusPrahaRygaRomaStokholmas TalinasVaršuva
+9+8+1+13+5+2+40+2+4
7-9
PIETRYČIŲ
Lietuvoje
Stadiono rekonstrukcija –tik politikų sapalionės?
pažadai
Garsios kalbos apie S.Dariaus ir
S.Girėno stadiono rekonstrukciją
gali likti tik kalbomis. Buvusios
miesto valdžios žadėtų 12 mln. Lt
remonto darbams nematyti, opolitikai pradėjo kaltinti vieni
kitus neveiklumu.
„15min“ primena, kad bu-
 vusi Kauno valdančioji dau-
guma šių metų vasarą ryžtin-
gai kalbėjo apie būtinybę at-
gaivinti S.Dariaus ir S.Girėno
sporto centro stadioną, kad jis atitiktų tarptautinius rei-
kalavimus.
Kaltina konservatorius
Buvęs meras RimantasMikaitis teigia, kad Kaunas
dėl dabartinės valdančiosiosdaugumos neryžtingumo ga-
li prarasti milijonus, kuriuos
stadiono rekonstrukcijai buvoplanuojama gauti iš Vyriausy-
bės investicijų programos.
Jei stadionas nebus rekonst-
ruotas, Kaunas tikriausiai ne-
tektų teisės surengti 2013 m.
Europos jaunimo futboločempionato finalo. Jį mielaipriimtų, pavyzdžiui, Mari-
 jampolė.
„Keistokai atrodė tuo me-tu opozicijoje buvusios Tėvy-
nės sąjungos atstovai, kurie
balsavo prieš šį visiems kau-
niečiams svarbų sprendimą
(rekonstruoti stadioną, – red.
past.).
Netrukus bus tvirtina-mas kitų metų valstybės biu-džetas, laikas senka, todėl no-
rėtųsi matyti ryžtingus val-džios veiksmus, kurie leistų
pradėti stadiono rekonstruk-
ciją“, – įspėjo R.Mikaitis.
Planai – nerealūs
 Vėl į mero postą grįžęs kon-servatorius Andrius Kupčins-kas kaltinimus, esą dėl dabarti-nių valdančiųjų kaltės gali nu-plaukti stadiono rekonstrukci-
 ja, atmeta. „Atėję pamatėme,
kad nebuvo padaryti namųdarbai. Buvo tik priešprojek-tiniai pasiūlymai, tačiau jie
nėra techninis projektas, ku-
ris dar kainuotų mažiausiai300–400 tūkst. Lt. Tokių pi-
nigų miesto biudžete nėra“, –tvirtina A.Kupčinskas.
Jis buvusios valdžios kalbaspavadino svaigimu, kai tikėta-si nežinia iš kur nukrintančių10 mln. Lt, nes įtraukti naujusobjektus į Vyriausybės investi-cijų programą – nerealu. „Vals-tybės biudžetas derinamas nuo vasaros, tačiau jame nemačiau
eilutės, skirtos Kauno stadio-
no rekonstrukcijai“, – tvirtino
meras. Tačiau politikai palie-ka vilties – bus ieškoma kelių
milijonų detaliajam planui,techniniam rekonstrukcijos
projektui rengti.
ŠARŪNAS BULOTA
s.bulota@15min.lt
Kauno politikų pažadėta stadiono rekonstrukcija vėl tolsta.
E.Ovčarenko nuotr.
Ligoninė – nemokamasviešbutis valkatoms
 Atkelta iš 1 psl.
„Chirurgu dirbu jau dau-
giau kaip 30 metų, iš pirmo
žvilgsnio supratau, kad pirš-
tas vargu ar sunkiai sužalotas.Žinoma, būčiau padaręs rent-
geno nuotrauką, apžiūrėjęs,bet jis puolė kumščiuotis“, –
skundėsi gydytojas.Išgrūstas iš kabineto, ko-
ridoriuje girtas vyras trenkėR.Šapkauskui į paakį, smak-
rą. Laimė, medikas jaunystė-
 je sportavo, tad padedamaskolegų įsisiautėjusį chuliga-
ną sutramdė.
Ligoniai palaikėchuliganą
Tokie incidentai – dažni, ypač savaitgalio naktimis.R.Šapkauskui skaudu, kadprie gydytojų durų lūkuria- vę pacientai, pamatę, kaipnuo girto užpuoliko ginasichirurgas, nesuskubo jam į
pagalbą.
 Atvirkščiai: morališkai
palaikė užpuoliką, replikuo-dami, esą „daktarams taip irreikia“.
Girtuokliai – agresyvūs ir
taikūs – yra ir kitų Kauno gy-
dymo įstaigų bėda. Kaune nė-
ra išblaivinimo įstaigos, pa-našios kaip Vilniaus nakvy-
nės namai „Sala“.
Blaivykla kada nors bus
Respublikinės Kauno li-goninės Priėmimo skyriaus
 vedėja Inga Aleknienė paro-dė palatą, kurioje lovose vo-liojosi girti valkatos.
„Radusi nugriuvusį girtąžmogų policijakviečia greitą- ją pagalbą, šio- ji veža į ligoni-
nę, nors dauge-
liui vienintelė
reikalinga skubipagalba – išblai-
 vyti“, – kalbėjo
I.Aleknienė.
Ji pasakojo,
kad tarp neblai-
 vių pacientų būna ir agresy-
 vių, neseniai vienas nutraukėelektrokardiografijos įrangoslaidus. Tyrimus apie asocialiųasmenų srautą atlikusi Respub-
likinė Kauno ligoninė praė-
 jusią savaitę kreipėsi į Kaunomiesto merą Andrių Kupčins-
ką: padėtis katastrofiška, ar-
tėja žiema, ligoninė nebeturi
 jokių galimybių teikti nemo-
kamos nakvynės paslaugas
 valkatoms.
Juk šioje ligoninėje, be atsi-tiktinių, yra ir nuolatinių klien-tų, kuriems specialaus stebė- jimo palata yra vienintelė pas-togė. Kauno miesto savivaldy-bės gydytojo tarnybos vedėjaLaura Stankevičienė pripaži-no, kad planus įsteigti blaivyk-
lą Kaune sutrikdė ir miesto
 valdžios kaita.
Tačiau, jos manymu, jau ki-tais metais išblaivinimo įstai-ga turėtų atsirasti, juolab kad
 jau surasta vieta (Priklauso-mybės ligų gydymo centras Aukštaičių gatvėje), numa-
tytos ir lėšos biudžete.
ARTŪRAS JANČYS
a.jancys@15min.lt
Respublikinėje Kauno ligoninėje 2009 m. buvo atvežti 1 tūkst.308 neblaivūs asmenys, iš jų tik 52 realiai reikėjo skubios medi-cinos pagalbos.2010 m. atvežti 1 tūkst. 574 asmenys, pagalbos reikėjo 209-iems.2011 metais atvežti 2 tūkst. 149 asmenys, iš jų skubiospagalbos reikėjo 430 žmonių.
NEBLAIVIŲ ASMENŲ SRAUTAS
I.Aleknienė apgailestavo, kad ligoninė tapo asocialių asmenų prieglauda.
E.Ovčarenko nuotr.
Padėtis katastro-fiška, artėja žie-ma, ligoninė nebetu-ri jokių galimybių teiktinemokamos nakvynėspaslaugas valkatoms.
 
3
2011 GRUODŽIO 9 D.,
PENKTADIENIS
KAUNAS
 
 /
 
Naujas judėjimas
Ketvirtadienį Kaune įvyko steigia-moji naujai susikūrusio visuome-ninio politinio judėjimo „Dirbam
Kaunui“ sueiga.
Nauj
ą
 j
į
jud
ė
 jim
ą
vienija
apie 200 bendramin
č
i
ų
. „Dir-
bam Kaunui“ branduol
į
suda-ro 6 steig
ė
 jai. Tarp j
ų
– trys nuosocialdemokrat
ų
partijos atski-l
ę
Kauno miesto tarybos nariai Antanina Medvedevien
ė
, Gin-
tautas Labanauskas, Art
ū
ras
Orlauskas.Anot G.Labanausko,
pagrindinis naujojo jud
ė
 jimo
tikslas – sukurti jauk 
ų
miest
ą
.
B
ū
dai šiam tikslui pasiekti –
reikalauti kuo didesnio miesto
 valdymo viešumo,
į
traukti
į
j
į
 paprastus kaunie
č
ius.
Invalidai už pinigus
Kauno miesto apylinkės teismas va-kar leido mėnesiui suimti Jonučiųšeimos sveikatos centro vadovą Pe-trą Laimutį, jis įtariamas prekiavęs
invalidumo pažymomis.
Taip pat m
ė
nesiui suimti
ir su mediku išvien veik 
ę
Ne-
į
galumo ir darbingumo nu-statymo tarnybos Kauno 2-
ojo teritorinio skyriaus ved
ė
-
 jas Vytautas Ambrazas, to pa-
ties skyriaus specialist
ė
LinaPovylien
ė
. Kita to paties sky-
riaus specialist
ė
Genovait
ė
Ga-linskien
ė
suimta 15 par
ų
, o 3-
iojo teritorinio skyriaus spe-
cialist
ė
Nerija Šarkien
ė
pas
ė
-
d
ė
s 10 par
ų
.
 Atlikus kratas sulaikyt
ų
 j
ų
 darbo vietose ir namuose rastos
nemažos pinig
ų
sumos.
Speciali
ų
 j
ų
tyrim
ų
tarny-
bos (STT) agentai antradien
į
 sulaik 
ė
keturis Ne
į
galumo ir
darbingumo nustatymo tar-nybos darbuotojus bei Jonu-
č
i
ų
šeimos sveikatos centro va-dov 
ą
. Jie
į
tariami už tam tikr
ą
 pinigin
į
atlyg
į
pad
ė
dav 
ę
gauti
pažymas apie ne
į
galum
ą
beinedarbingum
ą
.
ARTŪRAS JANČYS
a.jancys@15min.lt
Kaunas galynėsissu „Gazprom“
Kauno termofkacinė elektrinė pri-
sižaidė. Dėl pažadėtų, bet nein-vestuotų 400 mln. Lt į miesto ši-
lumos ūkį bendrovei gresia sutar-
ties su „Kauno energija“ nutrau-
kimas. Pagal šią sutartį „Kauno
energija“ iš KTE privalo pirkti ne
mažiau kaip 90 proc. jai reikalin-
gos šilumos.
Miesto valdžia nuspren-
d
ė
, kad b
ū
tina atnaujinti de-ryb
ų
su KTE sutart
į
ir ieškoti
teigiam
ų
poslinki
ų
šioje istori- joje. Jei nepavyks susitarti, su
KTE bus ne tik nutraukta su-
tartis, bet bendrov 
ė
dar tur
ė
ssumok 
ė
ti 105 mln. Lt už sutar-
ties ne
į
 vykdym
ą
.
Investuoja patys
Iš KTE perkamos šilumos
kaina yra viena brangiau-
si
ų
Lietuvoje. „Mums nerim
ą
 kelia tai, kad vietoj planuot
ų
 
20 mln. Lt, kuriuos kitais me-tais planavo
į
šilumos
ū
į
inves-tuoti KTE, bus tik 2 mln. Lt“, –
teig
ė
„Kauno energijos“ ge-
neralinis direktorius Riman-tas Bakas.
Kauno energija pati per
metus
į
vis
ų
miesto katilini
ų
 
sutvarkym
ą
investavo apie
5 mln. Lt, o
į
vamzdyn
ų
tvar-kym
ą
– 123 mln. Lt. Vamzdy-
nams sutvarkyti bendrov 
ė
 
daugiausia naudojo EuroposS
ą
 jungos strukt
ū
rini
ų
fond
ų
 param
ą
.
Tr
ū
ko kantryb
ė
KTE yra
į
sipareigojusi
į
 
miesto šilumos
ū
į
investuotibeveik pus
ę
milijardo lit
ų
, ta-
č
iau beveik per 10 met
ų
, Kau-
no mero Andriaus Kup
č
ins-
ko teigimu, bendrov 
ė
net ne-band
ė
atnaujinti esamo šilu-mos
ū
kio.
„Miestas šia sutartimi yra
supan
č
iotas jau dešimtmet
į
.
Kaip visi gerai žinome, bend-
rov 
ė
nieko nedar
ė
per šiuos
metus ir, manau, kad ir toliaunieko nedarys. Miesto šilumos
ū
kis yra nugyventas, jam b
ū
ti-nos investicijos“, – tikino me-
ras A.Kup
č
inskas.
 Vakar vykusio Kauno mies-to tarybos pos
ė
džio metu bu- vo nuspr
ę
sta, kad, jeigu dery-b
ų
metu nepavyks pasiekti tei-giam
ų
rezultat
ų
, nuo kit
ų
met
ų
 kovo 1 d. bus prad
ė
tos sutarties
nutraukimo proced
ū
ros.
Kauno meras
į
sitikin
ę
s,
kad negalima pamiršti 2003
m.
į
 vyki
ų
, kuomet tuometi-n
ė
miesto valdžia nuspren-d
ė
parduoti KTE. „Esu
į
siti-
kin
ę
s, kad su KTE reikia pa-sielgti taip pat, kaip su LEO
ir banku „Snoras“
(„LEO LT“ 
buvo likviduotas, o bankas „Snorasnacionalizuotas,–red. past.)
. Žad
ė
ti 400 mln.Lt vis dar kabo ore, kuri
ų
 
miestas turb
ū
t ir nepamatys.
Toks jausmas, kad bendrov 
ė
 
rezga kažkok 
į
sabotaž
ą
“,
pyk 
č
io nesl
ė
p
ė
meras.
Visvaldas Matijošaitis,
tarybos narys:
Kauno termofkacinė elektrinė yraprivatus verslas, kuris siekia uždirb-ti iš mūsų visų. Pardavus šią elektri-nę koncernui „Gazprom“, buvo pa-daryta labai didelė klaida. Turimedabar galvoti apie naujas investici- jas į šilumos ūkį. Galime kauniečiusaprūpinti pigesne šiluma nei yra da-bar. „Kauno energija“ turėtų paruoš-ti visų katilinių, esančių mieste, vys-tymo verslo planus, paskaičiuoti, kiek tai galėtų kainuoti.Tikiu, kad šie darbai miestui atsipirktų per 4 metus.
REIKIA INVESTICIJŲ
VILIJAŽUKAITYTĖ
v.zukaityte@15min.lt
 
 Vietoj planuot
ų
20 mln. Lt,kuriuos kitais metais plana- vo
į
šilumos
ū
į
investuoti KTE,bus tik 2 mln. Lt.
Nerimauja R.Bakas.
A.Kupčinskas grasina nu-traukti sutartį su Kaunotermofkacine elektrine.
E.Ovčarenko nuotr.
politika
Kaune įsikūrė judėji-mas „Dirbam Kaunui“.
E.Ovčarenko nuotr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->