Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min_Kaunas_2011.12.14

15min_Kaunas_2011.12.14

Ratings: (0)|Views: 57|Likes:
Published by 15min PDF

More info:

Published by: 15min PDF on Jan 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2012

pdf

text

original

 
    2    0    1    1    M  .    G    R    U    O    D     Ž    I    O    1    4    D  . ,    T    R    E     Č    I    A    D    I    E    N    I    S
     T    i   r   a    ž   a   s    4    3    0    0    0    0   e   g   z .    (   a   u    d    i   t   u   o    j   a   m   a   s    U    A    B „    E   r   n   s   t    &    Y   o   u   n   g    B   a    l   t    i   c    “    )    | 
    N   r .    1    3    7    (    1    1    1    4    )
    |     I    S    S    N    1    8    2    2  -    5    3    2    2    | 
     K     A     U     N     A      S
Nacionalinė loterija:rizikos laimėti nėra?
RYTOJPORY
oraimokesčiai 
Chaoso architektas
 / 
6, 10
Vienas konservatorių lyderių Vitas Matuzasprikepė tokių mokesčių pakeitimų, kurievaro į neviltį ne tik koalicijos partnerius, bet irekspertus. Seimo nariai už naujus mokesčiusbalsuoja neskirdami prabangos nuo galios,ieškodami milijonų, bet nematydami milijardų.
versija
Rusai negali parduotiKauno elektrinės?
 / 
2
krizė
Miesto projektuskoreguoja skurdas
 / 
3
 
10 milijonų litų. Tokiu laimėjimuviliojančios pirkti bilietus loterijosorganizatoriams tenka aiškintis,kodėl televizijos laidoje nebuvo paskelbti net papildomų prizų laimėtojai.
123rf.com nuotr.
PLAČIAU
 
 / 
5 
psl.
indėliai
„Snoro“ klientai jaugali eiti pinigų
 / 
4
IŠPARDAVIMAS
Prekės grąžintos iš ekspozicijų
NUOLAIDA NUO 40%
VONIOS IR DUŠO KABINOS IŠ ČEKIJOS
RAVAK sandėlis, Butrimonių g. 5, Kaunas
(už parduotuvės „Žėrutis“).
Darbo laikas:
darbo dienomis 9–16 val., Tel.: (8-37) 32 80 13, (8- 685) 84987.
 
2
2011 GRUODŽIO 14 D.,
TREČIADIENIS
 /
 
KAUNAS
orai
Lietuvoje
Šiandien bus 2–5 °C šilumos, nedidelislietus prognozuojamas tik pajūryje. Ateinančią naktį daug kur numatomašlapdriba, bus 1–4 °C šilumos, rytoj dieną –3–5 °C šilumos, pajūryje palis.
+1+1+4+3+3+5+1+2+3
Artimiausiomis dienomis
VilniusKaunasKlaipėda
12-15
NAKTĮ
12-15
DIENĄ
12-16
NAKTĮ
12-16
DIENĄ
VILNIUS
+3
ŠIAULIAI
+3
KAUNAS
+3
KLAIPĖDA
+5
PANEVĖŽYS
+3
UTENA
+4
AtėnaiBerlynasLondonasMadridas
 
MaskvaMinskasOslas
Šiandien Europoje
+17+7+7+10+3+4+3
Interaktyvus orų žemėlapis
www.15min.lt 
 / 
orai
ParyžiusPrahaRygaRomaStokholmas TalinasVaršuva
+7+6+4+14+4+4+50+1+2
4–7
PIETŲ
„Gazpromneturiteisės parduoti KTE?
Rusijos žiniasklaidoje pasirodžiu-
sius pranešimus, kad „Gazprom“
ketina parduoti Kauno termof-
kacinę elektrinę (KTE), specialis-
tai kol kas vertina atsargiai. Nors
neabejojama, kad toks objektassudomintų daugelį Vakarų ir Ry-
tų energetikos rinkos žaidėjų,įžvelgiama ir nemažai pardavi-
mo stabdžių.
 Viešojoje erdvėje pasiro-
džiusių pranešimų kol kas ofi-
cialiai nepatvirtino Rusijos
gamtinių dujų monopolinin-kės „Gazprom“ vadovybė.
Kita vertus, net ir tvirtainusprendęs parduoti KTE,koncernas to negalėtų taip
paprastai padaryti – pirkimo-pardavimo sutartis galioja iki
2018 m. Be to, „Gazprom“ iki
šiol nėra įvykdžiusi savo įsi-pareigojimų investuoti 400
mln. Lt į KTE.
Skelbiama, kad „Gazprom“
nori 99,5 proc. KTE akcijų par-duoti maždaug už 120 mln. Lt.
Tačiau ši informacija nepa-
tvirtinta. Kiek elektrinė galė-
tų realiai kainuoti, neįvertinus
 jos būklės, įrenginių nusidė- vėjimo, tiksliai pasakyti nie-kas negali. „15min“ primena,
kad 2003 m. Kauno savival-
dybės kontroliuojama įmonė
„Kauno energija“ už 116 mln. Lt
pardavė KTE Rusijos koncer-
no „Gazprom“ kontroliuoja-mai įmonei „Kauno termo-fikacijos elektrinė“. „Kauno
energija“ įsipareigojo iki sutar-
ties galiojimo pabaigos iš KTEpirkti ne mažiau kaip 80 proc.miestiečių suvartojamos šilu-
mos. Šiuo metu ji perka dau-
giau nei 90 proc.
 visos reikalingos
šilumos.
„Pagal galio-
 jančią sutartį,
„Gazprom“ netu-
ri teisės parduo-ti KTE ir privalo
investuoti sutar-tą sumą. Jei būtų
bandymas par-
duoti, savivaldy-
bė tikrai turėtų teisę nutrauktipirkimo-pardavimo sutartį. O
tada galėtų vėl skelbti parda-
 vimo konkursą arba pati eks-
ploatuoti elektrinę“, – svars-
to miesto tarybos narys Kęs-tutis Mikėnas.
Jo teigimu, jei KTE iš tie-
sų būtų parduodama, pirkėjųatsirastų daug. Ne tik iš Rytų,
bet ir iš Europos – Vokietijos,
Skandinavijos šalių. Neatmes-
tinas variantas, kad naujas sa- vininkas atsisakytų gamtinių
dujų ir pasirinktų kitą kurorūšį. Nors Rusijos dujų mil-žinui KTE – tik lašas jūroje,
R.Mikėnas netiki, kad jis taip
lengvai atsisakytų energeti-nės įtakos Lietuvoje ir staiga
parduotų elektrinę.Kalbos, kad rusai nori at-
sikratyti KTE, pasigirdo po to,
kai Kauno valdžia dėl esą ne-
 vykdomų įsipareigojimų prabi-
lo, kad elektrinę iš „Gazprom“
reikėtų nacionalizuoti.
ŠARŪNAS BULOTA
s.bulota@15min.lt
KTE aprūpina miestą daugiau nei 90 proc.reikalingos šilumos.
E.Ovčarenko nuotr.
Nemokamoseglių šakos
Artėjant Kalėdų šventėms, Aplin-kos ministerija ir Generalinė miš-
kų urėdija visoje Lietuvoje ren-
gia akciją „Parsinešk Kalėdas į sa-
vo namus!“.
 Visos 42 šalies miškų urė-
dijos gruodžio 21 d., 14 val.,žmonėms dovanos eglių ša-
kų namams papuošti. Kaunie-
čiams eglišakiai bus dalijami
Rotušės aikštėje ir prie Kauno
rajono savivaldybės (Savano-
rių pr. 371). Eglių šakomis ypačdžiaugiasi skurdžiai gyvenan-tys žmonės, pensininkai, stu-dentai – tie, kuriems keliasde-šimt litų pakloti už žaliaskarę
 yra per brangu.
 Akcija „Parsinešk Kalė-das į savo namus“ rengiama jau trečią kartą. Šiemet miš-kininkai ketina išdalyti dau-
giau kaip 100 tūkst. eglišakių.
Jie tikisi, kad šios šakos ne tik sukurs šventinę nuotaiką na-
muose, bet ir padės nuo kirvio
apsaugoti šimtus miškuose au-
gančių eglučių.
Pirmaisiais metais, kuo-
met buvo organizuojama ak-
cija, miškų urėdija planavoišdalinti apie 40 tūkst. šakų,tačiau norinčių jas gauti bu- vo daug daugiau. Todėl per-nai buvo išdalinta 100 tūkst.šakų, tiek pat, kiek ketinama
išdalyti ir šiemet.
Kaune eglių šakosbus dalijamos Rotušės aikštėje ir prie Kauno rajono savivaldybės.
E.Ovčarenko nuotr.
Jei būtų bandy-mas parduoti, sa- vivaldybė tikrai turė-tų teisę nutraukti pirki-mo-pardavimo sutartį.
Sakė K.Mikėnas.
Kalėdinis labdaros vakaras
Kaune tęsiama graži tradicija – jau22-ąjį kartą gruodžio 27 d. miesto
Rotušėje vyks kalėdinis labdarosvakaras, kurį rengia miesto savi-
valdybė. Šiais metais surinktos lė-
šos bus skiriamos onkologinėmisir sunkiomis retomis ligomis ser-gantiems vaikams, kurie gydomi
Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versiteto Kauno klinikų Vaikų li-gų klinikoje.
„Mieli kauniečiai, miesto
įmonių vadovai, verslininkai,kviečiu paremti tradicinį lab-daros vakarą, kuriame surink-
tos lėšos bus skirtos vaikams.
Tikiu, jog būtent jūs pagelbėsite
mažiesiems ligoniams ir prisi-dėsite prie efektyvesnio jų gy-
dymo“, – prisidėti prie labda-
ros vakaro kviečia Kauno me-
ras Andrius Kupčinskas.
Pernai prieš renginį įvai-rios įmonės ir fiziniai asme-nys buvo paaukoję daugiau
kaip 96 tūkst. Lt. Per labdaros vakaro metu vykusį meno dir-binių aukcioną buvo paaukota
daugiau kaip 22 tūkst. Lt, o visa
surinkta suma siekė 119 710 Lt.Renginio organizatoriai tikisi,
kad ir šiemet pavyks surinkti
svarią finansinę paramą sun-kiai sergantiems vaikams. Ka-lėdinio labdaros vakaro metulabdarių lauks meninė progra-ma, meno kūrinių aukcionas,
 vaišės, šokiai. Vakaro svečiams
dainuos miuziklų karalienėLana Gordon, žadamos kitos
staigmenos.
Šiemet renkant paramątaip pat prisidės ir tarptau-tinė Kalėdų labdaros mugė,kurią organizuoja Tarptauti-nė Vilniaus moterų asociaci- ja kartu su užsienio šalių di-
plomatinėmis bei verslo ben-druomenėmis.
parama
 
auno labdariaiasmetren-asiįšentęirdosniai auo ja.
E.Očarenonuotr.
 
3
2011 GRUODŽIO 14 D.,
TREČIADIENIS
KAUNAS
 
 /
 
Sunkmetis stabdoKauno plėtrą
Kitais metais kauniečiai nesulauks
požeminės automobilių stovėji-
mo aikštelės, Milikonių futbolo
maniežo, bet gali tikėtis iš esmėssutvarkytų magistralinių gatvių,
švarių tualetų, o ES lėšos leis re-
konstruoti Parodos ir K.Petrauskogatves ir galbūt tiesti troleibusų
liniją į Žaliakalnį.
 Apžvelgęs pagrindinesKauno plėtros gaires kitaismetais, miesto meras And-rius Kupčinskas pripažino,
kad dalį numatytų projektų
pristabdys skurdokas biudže-tas, antroji ekonomikos nuos-
mukio banga.
„Vyriausybė aiškiai pasakė,
 jog pinigai iš biudžeto bus ski-
riami tik tęstiniams projektams.
Nauji projektai turės palauk-ti“, – sakė A.Kupčinskas.
Požeminės aikštėsdar nebus
Jau yra parengti detalieji
planai sklypų Vienybės aikš-
tėje, kur ketinama įrengti mo-dernią požeminę automobiliųstovėjimo aikštę, talpinsiančiąiki 780 transporto priemonių.Tačiau dėl skurdaus biudžeto
automobilių statymo proble-
ma Kaune kitais metais ne-
bus išspręsta, geriausiu atve-
 ju pavyks parengti techninį
projektą.
Jau du kartus buvo skelbtaskonkursas požeminei automo-
bilių stovėjimo aikštei įrengti
ir ją valdyti koncesijos būdu,bet tinkamų pasiūlymų savi- valdybė nesulaukė.
„Vienybės aikštė kelia ne-mažai rūpesčių. Daug žaliųjų
plotų, su signatarų ąžuolu reikia
kažką daryti. Gal vertėtų pasi-dairyti kitų vietų automobilių
stovėjimo aikštelėms įrengti, juk yra laisvų erdvių ir Cent-
re, ir Senamiestyje“, – svarstė
Kauno miesto Viešųjų pirkimų
skyriaus vedėjas RaimondasMačikėnas. Apytikrė sąmata
požeminei aikštei įrengti yraapie 70 mln. Lt.
Trūksta milijonų
Skurdas menkina futbolo
aistruolių norus konkuruoti
su pagrindine Kauno religija
krepšiniu. Pinigų trūksta ne
tik S.Dariaus ir S.Girėno sta-
dionui atnaujinti, bet ir futbo-lo maniežui prie Milikonių vi-durinės mokyklos įrengti. Ma-
niežo techninis projektas jau
parengtas, net ir pinigai, 7,8
mln. Lt, biudžete buvo numa-
tyti. Bet realiai vargu ar juos
pavyks gauti. Net ir pasisko-
linti sudėtinga, turint ome-
nyje, kad savivaldybių skoli-
nimosi limitai 2012 m. maži-nami 20 proc.
Meras A.Kupčinskas paaiš-
kino miesto valdžios strategijąnaujosios krizės bangos sąly-gomis: imtis ES lėšomis remia-
mų projektų, pradėti darbus
europinėmis lėšomis tikintis,
kad laikai pagerės ir tuometbus galima pasitelkti valsty-
bės, savivaldybės lėšas. Tokiubūdu vykdomi šį rudenį paga-liau išjudėję A.Juozapavičiaus
prospekto esminio atnaujinimodarbai. Bendra projekto vertė –
41 mln. Lt. Iš ES struktūriniųfondų skiriama 19 mln. Lt.
„Kitiems metams užteks
ES lėšų, o 2013-aisiais galbūt
atsigaus ekonomika, pridė-
sime ir savivaldybės dalį“, –
sunkmečio taktiką paaiški-
no A.Kupčinskas.
Duobės bus užlygintos?
Panašiai bus bandomasuktis ir atnaujinant Paro-dos ir K.Petrausko gatves,pasirengiant tiesti troleibu-sų liniją į Žaliakalnį. Paro-dos ir K.Petrausko gatvėms
atnaujinti pavyko sukrapštyti
apie 5 mln. Lt, o iš viso reikia10 mln. Lt.
Nors ir koks skylėtas Kauno
iždas, valdžia tikisi sukrapš-
tyti net 60 mln. Lt magistra-
linėms gatvėms iš esmės su-
tvarkyti, jei pavyks atidėti mo-
kėjimus 10-čiai metų.
Didelių darbų ateitį miestegaubia nežinia, bet galbūt pa-
 vyks išspręsti seną ir nema-
lonią, ne tiek miestiečiams,
kiek Kauno svečiams aktua-
lią viešųjų tualetų problemą.
 Vicemeras Kęstutis Kriščiū-nas teigė, kad viešieji tuale-tai bus perduoti vienam šei-
mininkui, savivaldybės įmo-
nei „Kauno švara“. Tvarkingų
 viešųjų tupyklų mieste turė-
tų padaugėti, nes dabar visa-
me centre veikia tik dvi: vienaLaisvės alėjos pradžioje, kita –
Senamiestyje.
ARTŪRAS JANČYS
a.jancys@15min.lt
Šiandien baigiasi
terminas,
per kurį konkursąPanemunės tiltą atstatyti pralaimėjusi, norsir mažesnę sumą siūliusi, latvių bendrovė„Latvijas tilts“
galėjo kreiptis į teismą.
 
Vakar iki popietės teismas jokio latvių pareiškimo negavo.Komentuodamas šį skandalą sukėlusį konkursą A.Kupčinskas pa-brėžė, kad nors latviai ir siūlė 20 mln. Lt mažesnę sumą nei „Kau-no tiltai“, pastaroji bendrovė tiltą statys savivaldybei palankesnė-mis sąlygomis. Jo teigimu, bendrovė darbams pradėti investuos10 mln. Lt savo lėšų, antraip avarinės būklės tilto remon-to darbų startas užtruktų dėl skurdaus biudžeto.
TILTO GALVOSŪKIS
Kitiems metams už-teks ES lėšų, o 2013-aisiais galbūt atsi-gaus ekonomika, pridėsimeir savivaldybės dalį.
A.KUPČINSKAS
Ilgai atidėliotasA.Juozapavičiaus pros-pekto remontas da-bar vyksta sklandžiai.
E.Ovčarenko nuotr.
Širdingi rusai
Neseniai Kauno „Akropolyje“ vėlpastatyta Almos Adamkienės lab-daros ir paramos fondo aukų stik-
linė dėžutė. Pirmadienį ir antra-
dienį ji buvo artipilnė: tarp smul-kių centų ir litų buvo pridėta daug
rusiškų rublių.
Beje, 100 ir 50 rusiškų rub-lių (maždaug 10 ir 5 Lt) kupiū-
rų iš pažiūros buvo daugiau nei
lietuviškų litų. Galima pama-nyti, jog Kauno prekybos cent-ruose pastaruoju metu lanko-si daug labdaringų rusų turis-
tų, kurie neabejingi Lietuvos vaikams.
Juk A.Adamkienės fondas
ir rūpinasi nepriteklių ken-
čiančiais, sergančiais mažai-siais šalies gyventojais.Kitų šalių valiutos, be ru-
siškų rublių, nebuvo matyti.
Tačiau fondo direktorė SigutėKačinskienė tarptautinės pa-galbos sureikšminti nelinku-si: „Tai nedidelės vertės kupiū-
ros“, – teigė ji.
S.Kačinskienė tvirtino nie-
ko negalinti pasakyti apie au-
kų dėžučių turinį, kiek pini-
gų į jas per dieną įmeta vaikų
 vargui neabejingi labdariai.
Esą gyventojų aukos yra tik 
labai menka dalis visų fondosurinktų lėšų. S.Kačinskienė
tik patvirtino, jog aukų dėžu-tėse kartais randama užsieniošalių valiutos, kuri iškeičiama
į litus bankuose.
Kauno „Akropolyje“ au-
kų dėžutė buvo pastatyta jauanksčiau, tačiau tik neseniai vėl priima aukas, nes ilgą lai-
ką buvo netvarkinga, suskilu-si. Panašios aukų dėžutės pa-
statytos ir Klaipėdos, Šiauliųprekybos centruose.
Per 12 savo gyvavimo metų,
nuo 1999-ųjų, A.Adamkienės
labdaros ir paramos fondas
 yra surinkęs apie 12 mln. Lt,
skirtų vargingai gyvenan-
tiems vaikams, našlaičiams
paremti.
ARTŪRAS JANČYS
a.jancys@15min.lt
labdara
Aukų dėžutė Kaune buvosklidina rusiškų rublių.
E.Ovčarenko nuotr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->