Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min_Kaunas_2011.12.19

15min_Kaunas_2011.12.19

Ratings: (0)|Views: 26|Likes:
Published by 15min PDF

More info:

Published by: 15min PDF on Jan 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2012

pdf

text

original

 
    2    0    1    1    M  .    G    R    U    O    D     Ž    I    O    1    9    D  . ,    P    I    R    M    A    D    I    E    N    I    S
     T    i   r   a    ž   a   s    4    3    0    0    0   e   g   z .    (   a   u    d    i   t   u   o    j   a   m   a   s    U    A    B „    E   r   n   s   t    &    Y   o   u   n   g    B   a    l   t    i   c    “    )    | 
    N   r .    1    3    9    (    1    1    1    6    )
    |     I    S    S    N    1    8    2    2  -    5    3    2    2    | 
     K     A     U     N     A      S
RYTOJPORY
oraieismas
Šviesoforai daliaimiestiečių yra mįslė
 / 
3
kova
D.Kedžio dukrelė –tarsi daiktas
 / 
4
Nė viena Kauno elektrinėneatitinka 2016 m. įsigaliosiančių ES direktyvųreikalavimų dėl įmonių į aplinką išmetamų teršalų.
E.Ovčarenko nuotr.
NUKELTA
 
 / 
2 
psl.
Ceitnotas Kaunui:liko ketveri metai
Kaunui liko tik ketveri metai susitvarkyti ši-
lumos ūkį. 2016 m. įsigalios nauji Europos Są-
 jungos direktyvų reikalavimai įmonių į aplin-
ką išmetamiems teršalams.
Nė viena mieste veikianti elektrinė šiųreikalavimų neatitinka ir neatitiks be di-
delių investicijų. Didžiausias rūpestis –
Kauno termofikacinė elektrinė (KTE), pa-
gaminanti per 90 proc. miestui reikalin-gos šilumos.
Nei miesto valdžia, nei Rusijos du- jų koncerno „Gazprom“ valdomos KTE vadovai nerodo noro kalbėtis ir tartis,
kaip sutvarkyti Kauno šilumos ūkį. Me-ras Andrius Kupčinskas kiekviena proga
prognozė
Suveržti diržaistabdys statybas
 / 
6
pabrėžia, kad „Gazprom“ beveik per de-
šimt metų taip ir neinvestavo 400 mln. Lt,kaip yra įsipareigojęs pagal 2003 m. pasi-rašytą sutartį, o KTE generalinis direkto-rius Antanas Pranculis atsikerta, kad toks vienos pastraipos ištraukimas iš sutarties yra populizmas, nes nuo to laiko daug kaspasikeitė ir šiuo metu nėra prasmės inves-
tuoti tiek pinigų.
Energetikos ekspertas Jurgis Vilemas
įspėja – sprendimus vis tiek anksčiau ar
 vėliau teks priimti. Jei bus delsiama, la-biausiai nukentės gyventojai, nes nuo2016 m. žymiai padidės atmosferos tar-šos mokesčiai, o dėl to brangtų ir mies-
tui tiekiama šiluma.
netektis
Laisvės šauk 
 
lysužgeso
 / 
12
Pasaulis kartu su Čekijagedi Vaclavo Havelo.Po ilgos kovos su liga jisišėjo anapilin vakar rytą,būdamas 75-erių.
 
2
2011 GRUODŽIO 19 D.,
PIRMADIENIS
 /
 
KAUNAS
orai
-3-2+2-10+3-5-5-3
Artimiausiomis dienomis
VilniusKaunasKlaipėda
12-20
NAKTĮ
12-20
DIENĄ
12-21
NAKTĮ
12-21
DIENĄ
VILNIUS
+1
ŠIAULIAI
+2
KAUNAS
+2
KLAIPĖDA
+4
PANEVĖŽYS
+2
UTENA
+2
AtėnaiBerlynasLondonasMadridas
 
MaskvaMinskasOslas
Šiandien Europoje
+17+3+7+8+1+2-2
Interaktyvus orų žemėlapis
www.15min.lt 
 / 
orai
ParyžiusPrahaRygaRomaStokholmas TalinasVaršuva
+5+1+3+70+2+3-2-2+1
8-10
PIETVAKARIŲ
Lietuvoje
Šiandien bus 1–4 °C šilumos, pūs stiprus vėjas, daugelyje rajonų prognozuojamašlapdriba. Ateinančią naktį daug kuršalnos iki 3 °C šalčio, tik pajūryje bus 2 °Cšilumos. Rytoj dieną bus nuo 1 °C šalčioiki 3 °C šilumos, kritulių nenumatoma.
Senjorų parkas
Buvusio Kauno kelių komisaroGedimino Žemaičio pastango-mis laikinosios sostinės pensi-
ninkai tampa labiausiai privile-gijuoti senjorai šalyje: turi savo
„parlamentą“, vėliavą, pasiso-dins ir parką legendinės Anta-no Smetonos laikų poilsiavie-
tės vietoje.
Kauno senjorų tarybos pir-mininkas G.Žemaitis ir žymus
Lietuvos miškotvarkos spe-
cialistas Algimantas Brukas
ilgai ieškojo, kur būtų galima
įkurti senjorų parką.
 A.Brukas pajuokavo, jog
 jie vadovaujasi sena patarle,
raginančia vežimo ratus te-
kinti žiemą.
„Gruodis geras metas ras-
ti užželdinti tinkamą terito-
riją, kuri dabar atrodo niū-riai, tada gali įsivaizduoti,kaip ją reikės tvarkyti, kad
gražiai atrodytų pavasarį“, –
šmaikštavo miškotvarkinin-kas, paklaustas, kodėl steigtiparką vyresnio amžiaus žmo-
nėms nuspręsta žiemą. Kau-no senjorų parkui steigti bu- vo apžiūrėtos galimos vietosPažaislyje prie Kauno marių(čia galima atsodinti užpra-
ėjusią vasarą audrų išverstą
mišką), Panemunėje. Paga-
liau apsistota ties Panemunėsšilu ir parką steigti nuspręsta
toje vietoje, kur A.Smetonos
laikais stovėjo kauniečių pa-mėgta poilsiavietė, Panemu-
nės kurhauzas.
planai
Ceitnotas Kaunui:liko ketveri metai
 Atkelta iš 1 psl.
Padėtis tapo dar miglotes-
nė praėjusią savaitę Rusijosspaudoje pasirodžius prane-
šimams, esą „Gazprom“ keti-
na parduoti KTE. Tiesa, Kaunopolitikų tvirtinimu, elektrinės
parduoti rusai negali, nes su-
tartis galioja iki 2018 m., o pri-
siimti įsipareigojimai iki šiol
nėra įvykdyti. A.Pranculis šios
informacijos negalėjo nei pa-
tvirtinti, nei paneigti: „Kokiusnurodymus akcininkai duoda,
tokius ir vykdome. Kol kas jo-kios informacijos apie parda- vimą neturime.“
 Visi „15min“ pašnekovai
ramina kauniečius – šilumos
miestas tikrai nepritrūks, ta-
čiau kiek už ją mokėsime?
Būtina veikti skubiai
„Atitikti 2016 m. įsigalio-
siančius naujus ES taršos rei-
kalavimus yra keli variantai: ar-ba statyti brangius azoto oksi-dus „išgaudančius“ įrenginius,tačiau tai komerciškai neapsi-moka, arba statyti kombinuo-
to ciklo termofikacinę elek-trinę, kokia veikia Panevėžy- je. Dar vienas variantas, ku-
rį bando įgyvendinti Vilnius, yra pereiti prie biokuro kati-
linių, rekonstruojant esamas
 jėgaines. Tačiau šis kelias yrarizikingas, nes, padidėjus pa-
klausai, pabrangtų biokuras.
 Yra paskaičiuota, kad biokurą verta pirkti tik 60 km spindu-
liu. Šis šildymo būdas tinka ma-žesniems miestams“, – svarsto
akademikas J.Vilemas.
Jo teigimu, Kaunas niekurnepabėgs nuo gamtinėmis du- jomis gaminamos šilumos ter-mofikacinėje elektrinėje – dide-liam miestui reikalingas galin-gas šilumos šaltinis. Mažesnėselektrinės, pavyzdžiui, planuo- jama statyti biokuro elektrinėPetrašiūnuose, galėtų gaminti
šiltuoju metų laiku reikalingą
šilumą vandens pašildymui.Tuomet vasarą termofikaci-
nės elektrinės būtų galima vi-sai neeksploatuoti.
J.Vilemas įsitikinęs, kad,
anksčiau ar vėliau, nors visuo-menė ir priešinasi, bus neišven-giamai pastatyta ir atliekas de-ginanti elektrinė. „Iki 2016 m.
likę ketveri metai – labai ma-
žai. Nes
(termofikacinės elek-trinės modernizavimo, – red.
past.)
projekto paruošimas, su-derinimas užtruks porą metų,o statybai lieka tik dveji metai.
 Viskas stringa politiniame ly-gmenyje“, – sako J.Vilemas. Jo
skaičiavimu, kombinuoto ciklotermofikacinė elektrinė preli-minariai kainuotų apie 100 mln.
JAV dolerių (268 mln. Lt).
Nori keisti sutartį
KTE vadovo A.Pranculio ti-
kinimu, naujo elektrinės blo-
ko statyti nebūtina. Renovavus
KTE, ji atitiktų naujus ES tar-
šos reikalavimus. Maždaug perdvejus metus atlikti darbai kai-
nuotų apie 100 mln. Lt.
„Mes ruošiamės elektrinės
modernizavimui – projektas
ruošiamas, ekspertai analizuo- ja padėtį, kalbame apie šildymokatilų, garo katilų rekonstruk-
ciją, tačiau miestas negali pa-
sakyti, ko jam reikia. Jei nebū-
tų politikų, su „Kauno energi-
 ja“ tikrai rastume bendrą kalbą.Didieji miestai – Vilnius, Kau-nas, Panevėžys, Klaipėda – bedujinio kuro išsiversti negali“, –tvirtina A.Pranculis. Dar dau-
giau miglos, sprendžiant KTE
ateitį, sukėlė Energetikos mi-
nisterijos teiginiai, esą Kaunuitokio didelio elektros energijosgamintojo nereikia ir kad KTE
turėtų gaminti tik šilumą.
„Mes turime keturis van-
dens šildymo katilus, tik reikia
pertvarkyti degiklius. Tačiau
tam reikia pasirašyti aktualią
sutarties redakciją. „Gazprom“
niekada nežadėjo miestui ati-duoti 400 mln. Lt, o jei inves-
tuotų, tai investuotų į savo įren-ginius. Meras ištraukia iš visos
sutarties vieną pastraipą ir ją
cituoja, tačiau pagrindinis su-tarties dalykas – šilumos tieki-
mo miestui užtikrinimas. Tų
400 mln. Lt dabar nereikia“, –teigia A.Pranculis.
Skatins konkurenciją
Energetikos ekspertas, „Kau-
no energijos“ valdybos narys
Ramūnas Gatautis viliasi, kad,nepriklausomai nuo to, kaip su-siklostys KTE likimas, padėtis
miesto šilumos ūkyje pagerės
patvirtinus dabar rengiamas
nepriklausomų šilumos gamin-
tojų prisijungimo prie miestošilumos tinklo taisykles.
„Iš esmės per 30 metų tech-niškai Kauno šildymo sistemanepasikeitė. Yra vienas didelisįrenginys, gaminantis šilumą, yra vamzdynas, yra vartotojai.Pernai miesto taryba patvirti-no energetikos strategines gai-res, kurių esmė – turi būti bent
trys skirtingi šilumos gamin-
tojai, naudojantys skirtingaskuro rūšis – dujas, biokurą,
atliekas. O tada jau būtų gali-
ma pradėti kalbėti apie kon-
kurenciją, kuri verčia mažintišilumos kainą bei gerinti pas-
laugų kokybę. Jokia Kainų ko-misija to suvaldyti negali“, – sa-ko R.Gatautis. „Kauno energi-
 ja“ yra gavusi apie dešimt pa-
raiškų prisijungti prie Kauno
šilumos tinklo. Tačiau, energe-tikos ekspertų svarstymu, dide-lės konkurencijos tarp šilumos
gamintojų Kaune negali būti,
nes pelningai dirbti įstengs tik 
keli. J.Vilemas taip pat pabrė-žia, kad, siekiant per pusę su-mažinti sąskaitas už šildymą,
nederėtų susikoncentruoti tik 
į šilumos gamintojus ir tiekė- jus. Apie pusę šilumos senuo-
se sovietiniuose daugiabučiuo-
se išeina pro nesandarias sie-nas ir stogus.„Šilumos vartotojas gyve-
na „kiaurame“ name, kurį pa-
šildyti reikia daug energijos,
o jis algą gauna mažą, yra ne-turtingas. Iš čia visas skanda-las ir kyla. Kol nebus išspręsta
ši problema, tol niekas nesi-
keis. Jei pavyks 5 proc. suma-žinti vartotojo gaunamas sąs-
kaitas už šildymą – tai esmės
nekeičia, būtina jas sumažin-ti dvigubai. O tam reikia, kadpašildyti butą užtektų dvigu-
bai mažiau energijos. Politikailinkę kaltinti šilumos tiekėjus,nes tai aiškiausiai matomas at-pirkimo ožys, tačiau nieko ne-
darė, kad išspręstų sovietinių
daugiabučių namų problemą“, –
teigia J.Vilemas.
ŠARŪNAS BULOTA
s.bulota@15min.lt
Turi būti bent trysskirtingi šilumos ga-mintojai, naudojan-tys skirtingas kuro rūšis – du- jas, biokurą, atliekas. O tada jau būtų galima pradėti kal-bėti apie konkurenciją.
R.GATAUTIS
Petrašiūnuose planuojama statyti biokuro elektrinė visomiesto nesušildys.
E.Ovčarenko nuotr.
 
Pagrindi-nis sutar-ties dalykas – ši-lumos tiekimomiestui užtikri-nimas.
Teigė A.Pranculis.
 
3
2011 GRUODŽIO 19 D.,
PIRMADIENIS
KAUNAS
 
 /
 
Kauniečiams trūksta kantrybės
Praėjusią savaitę Kaune pradėjęsveikti dar vienas naujas šviesofo-
ras, reguliuojamas pėsčiųjų, ta-po galvos skausmu policijos pa-
reigūnams, transportininkamsbei eismo dalyviams. Pastovėję
10 minučių prie šios perėjos išvys-
tumėte ne vieną pėstįjį einantį,
o vairuotoją važiuojantį per rau-
doną šviesoforo signalą.
Naujas šviesoforas pradė- jo veikti Savanorių prospekte
prie pėsčiųjų perėjos ties va-
dinamuoju „bankų kvartalu“.
Norėdami pereiti gatvę, pės-
tieji turi paspausti pėsčiųjųmygtuką, kad užsidegtų eiti
leidžiantis signalas.
Triukšmas dėl šios perėjos
kilo tuomet, kai policijos pa-
reigūnai pradėjo patruliuo-ti šalia ir bausti pažeidėjus.Policininkai per dieną nu-baudė 3 vairuotojus, kurie
pravažiavo perėją per raudo-
ną signalą.
 Anksčiau šioje vietoje vei-kė mirksintis įspėjantysis gel-tonos spalvos signalas, tačiau
ne visada vairuotojai tinka-mai reagavo į perėja einan-
čius pėsčiuosius.
Nenori laukti
„Kaune yra ne viena to-kia pėsčiųjų perėja, kuri re-guliuojama taip pat, bet dar
nė karto nesusidūrėme su to-
kia problema. Žmonės išmo-ko naudotis, priprato. Mums
naujiena, kaip galima nepa-matyti, kad perėja yra regu-liuojama šviesoforu. Matyt,
tiesiog žmonės nenori laukti,
todėl ir eina per gatvę, nesu-
laukę žalio šviesoforo signalo“,– svarstė Transporto ir eismoorganizavimo skyriaus vedė-
 jas Paulius Keras.
„Prie šviesoforų ketina-
me priklijuoti ryškius lipdu-
kus, kad pėstieji matytų, jog
reikia paspausti mygtuką, tik 
tada žalia spalva užsidegs“, –sakė vedėjas.
Šiuo metu toks pat pėsčių-
 jų reguliuojamas šviesoforas
įrenginėjamas Veiverių gatvė- je netoli Aleksoto turgaus. Dariki Kalėdų toks šviesoforas pra-dės veikti ir T.Masiulio gatvėjeprie Petrašiūnų pradinės hu-
manitarinės mokyklos.
Reikia priprasti
Šalia šios perėjos dirban-tys kauniečiai džiaugiasi, kaddabar gali saugiai pereiti gat- vę, nes anksčiau reikėdavo il-giau palaukti, kol vairuotojai
praleis pėsčiuosius.
„Anksčiau šviesoforas čia
neveikdavo, tik mirksėdavo
geltonas signalas, tarsi buvo
apsimestinis šviesoforas. Ma-
no manymu, labai gerai, kad
perėja dabar reguliuojama.
Dar reikėtų abiejose kelio pu-sėse pastatyti po policijos pa-
reigūną, kad išmokytų visus vaikščioti, ir tada niekas ne-
benorės eiti per raudoną švie-soforą. Nes dabar mašinos va-
žiuoja, pėstieji eina ir nė vie-
nas nežino, ką daryti. O kaižmogus eina „išsižiojęs“ per
raudoną, tada ir mašinos su-
stoja“, – teigė kiekvieną dieną
per šią perėją vaikštanti Sol-
 veiga. Rimvydas, kuris taip
pat kiekvieną dieną eina per
šią gatvę, džiaugėsi pasikei-
timais: „Super, gera idėja, tik gaila, kad žmonės ne visi ži-no, jog reikia paspausti myg-
tuką, norint pereiti gatvę. Pės-
tieji ateina, stovi, laukia, ne-
sulaukia, kada užsidegs žaliaspalva, ir tada tiesiog eina per
pėsčiųjų perėją, net degant
raudonam signalui.“
VILIJAŽUKAITYTĖ
v.zukaityte@15min.lt
Kas kaltas, jeigupėsčiasis ar vairuo-tojas nemato, jogperėja reguliuojama švie-soforo?
P.KERAS
Pėstieji nelaukia ir gat-vę kerta degant raudo-nam šviesoforo signalui.
A.Koroliovo nuotr.
„Girstutyje“ atnaujinti darbai
Kultūros ir sporto rūmuose „Girs-tutis“ atnaujinti rekonstrukcijosdarbai įsibėgėja. Tuo penktadie-
nį savo akimis įsitikino staty-
bvietėje apsilankę Kauno mies-
to vadovai.
„Dabar svarbiausia, kad
darbai vyktų sparčiai ir nekil-tų jokių kliūčių, galinčių juos vėl sustabdyti. Gaila, kad bu- vo tuščiai praleistas visas pus-metis, tačiau tikiuosi, kad pa-
 vasarį jau matysime konkre-
čius rezultatus. „Girstučio“
plaukimo baseinas yra nacio-nalinės svarbos sporto objek-tas“, – apsilankęs statybvietė- je sakė miesto meras Andrius
Kupčinskas.
Rūmus rekonstruojančiosbendrovės „Kamesta“ ir „Sie-nojus“ pagal naują darbų gra-fiką yra įpareigotos, kad „Girs-tučio“ baseino rekonstrukcijabūtų užbaigta iki 2012 m. lap-
kričio mėnesio.
Užbaigus „Girstučio“ re-konstrukciją, bus atidarytas
moderniausias Baltijos šalyseplaukimo kompleksas su 50 milgio ir 8 takų plaukimo basei-nu, 25 m ilgio 4 takų apšilimobaseinu, treniruoklių salėmis
ir pramogų zona.Šuo metu yra išbetonuotidu mažesni baseinai, sumū-
rytas priestatas, pakeista dalisstogo, kai kuriose pastato zo-
nose pradėta vidaus apdaila,
atlikta didžioji dalis santech-
nikos ir ventiliacijos sistemųįrengimo darbų.
Šaltuoju metų laiku čia
bus keičiamos senosios sijos,didžiojo baseino kolonos, tin-
kuojamos sienos, klojamos
plytelės.Naudodamiesi palankio-
mis oro sąlygomis statybi-ninkai ėmėsi automobiliųstovėjimo aikštelės įrengi-
mo darbų.
„Girstučio“ baseine vėldirba statybininkai.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->