Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min_Kaunas_2011.12.21

15min_Kaunas_2011.12.21

Ratings: (0)|Views: 27|Likes:
Published by 15min PDF

More info:

Published by: 15min PDF on Jan 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2012

pdf

text

original

 
    2    0    1    1    M  .    G    R    U    O    D     Ž    I    O    2    1    D  . ,    T    R    E     Č    I    A    D    I    E    N    I    S
     T    i   r   a    ž   a   s    4    3    0    0    0   e   g   z .    (   a   u    d    i   t   u   o    j   a   m   a   s    U    A    B „    E   r   n   s   t    &    Y   o   u   n   g    B   a    l   t    i   c    “    )    | 
    N   r .    1    4    0    (    1    1    1    7    )
    |     I    S    S    N    1    8    2    2  -    5    3    3    0    | 
     K     A     U     N     A      S
Šviesa tunelio gale:mama išvydo dukrą
RYTOJPORY
oraišventės
Kalėdinė misija
 / 
10
Gazas.lt 
žurnalistų misija –nuvežti savo skaitytojų laiškuspačiam tikriausiam KalėdųSeneliui buvo sėkminga.
rinkliava
Apmokestins KaraliausMindaugo prospektą
 / 
2
neviltis
Vos užlopytos duobėsatsivėrė dar gilesnės
 / 
3
L.Stankūnaitėsusitikti su dukraatvyko į D.Kedžiošalininkų tvirtovę.
E.Ovčarenko nuotr.
NUKELTA
 
 / 
2 
psl.
Laimutė Stankūnaitė, bandydama
atgauti savo dukrą, ryžosi ateiti į
tuos namus, kuriuose ji per pasta-
ruosius keletą metų buvo ne kartą
prakeikta. Kaukėtų apsaugininkų
lydima L.Stankūnaitė vakar per-žengė jos dukrą globojančios tei-sėjos Neringos Venckienės namų
Garliavoje slenkstį.
Kėdainių rajono apylinkės
teismas grąžinti velionio D.Kedžiodukrą jo sugyventinei, motinaiL.Stankūnaitei nutarė praėjusįpenktadienį, bet tik vakar jai pa- vyko pasimatyti su dukra. Susi-tikti su dukra jai teko D.Kedžiošalininkų tvirtovėje, Klonio gat-
 vėje Garliavoje.
Prie Kedžių ir Venckų namųbudinčių žmonių būrys žinią apie
 jų smerkiamos L.Stankūnaitėsatvykimą sutiko ramiai, jai ei-
nant į N.Venckienės namus įžei-
džiančių replikų iš minios ne-
pasigirdo. L.Stankūnaitė, pri-žiūrima vaiko teisių apsaugos
pareigūnų, su dukra bendravo
daugiau nei dvi valandas. Perpasimatymą jokių incidentų
neužfiksuota.
L.Stankūnaitės susitikimas
su dukra buvo planuotas neu-
tralioje vietoje, tačiau į Garlia-
 vą atvykusiems Kauno miesto
ir rajono vaikų teisių apsaugos
darbuotojams ir psichologei ne-pavyko įtikinti mergaitės, kad jibūtų nuvežta į susitikimą su ma-
ma. Susitikimas N.Venckienės
namuose surengtas po išvaka-
rėse surengto audringo mer-gaitės globėjos ir jos motinos
susitikimo Vaiko teisių apsau-gos tarnyboje.
bausmė
Elektrinė auklėjamabaudomis
 / 
3
 
2
2011 GRUODŽIO 21 D.,
TREČIADIENIS
 /
 
KAUNAS
 Atkelta iš 1 psl.
L.Stank 
ū
nait
ė
teig
ė
, joglaikinoji mergait
ė
s glob
ė
 ja,
D.Kedžio sesuo N.Venckien
ė
, irmo
č
iut
ė
Laimut
ė
Kedien
ė
sep-
tyneri
ų
met
ų
vaik 
ą
ty 
č
ia prieš j
ą
nuteik 
ė
, prig
ą
sdino.
D.Kedžio artimieji tvirtino,
 jog pra
ė
 jus
į
penktadien
į
suži-
nojusi
ą
apie tai, jog teks atsi-sveikinti su seneliais ir teta ir
gr
į
žti pas motin
ą
, mergait
ę
iš-tiko nerv 
ų
priepuolis,
į
Klonio
gatv 
ę
Garliavoje iškviesta grei-
toji pagalba.
Žurnalistams ir mergaitei
girdint artimieji garsiai svars-
t
ė
, kad L.Stank 
ū
nait
ė
vaik 
ą
ga-
li išsivežti
į
užsien
į
ir net par-
duoti. Ta
č
iau L.Kedien
ė
tvir-tina, jog mergait
ė
bijo viena
likti su mama, nes es
ą
prisime-na, kaip j
ą
prieš kelerius metusL.Stank 
ū
nait
ė
neva pardavin
ė
-
 jo pedo
lams.
Nežino, kurgyvens mergait
ė
ė
daini
ų
rajono apylin-
ė
s teismo sprendimu, moti-
nai L.Stank 
ū
naitei gr
ą
žinama
mergait
ė
turi kasdien su ja su-
sitikti. Numatyta, jog pirmasis
susitikimas turi trukti dvi va-
landas, v 
ė
liau pasimatymai il-ginami iki šeši
ų
valand
ų
. Ne v 
ė
-liau kaip per keturiolika dien
ų
  vaikas turi b
ū
ti perduotas mo-tinai. N.Venckien
ė
š
į
sprendim
ą
 apskund
ė
, bet jos skundas dar
neprad
ė
tas nagrin
ė
ti.
 Vykdyti š
į
sprendim
ą
ne-delsiant
į
pareigotos Kauno
miesto ir Kauno rajono Vaik 
ų
 
teisi
ų
apsaugos skyriaus dar-buotojos, ta
č
iau šios nežino,
ą
daryti.Kauno miesto Vaik 
ų
teisi
ų
 
apsaugos skyriaus ved
ė
 ja Bi-
rut
ė
Daug
ė
lien
ė
pripažino, jog
socialiniai darbuotojai pagal
į
statym
ą
privalo kontroliuoti,kaip motina priži
ū
r
ė
s dukr
ą
,lankytis j
ų
namuose. Ta
č
iau
tokiai galimybei keli
ą
užkerta
kitas, valstyb
ė
s saugom
ų
as-
men
ų
ir liudinink 
ų
 
į
statymas.
L.Stank 
ū
nait
ė
s gyvenamo-
 ji vieta
į
slaptinta, jai ir jos du-krai skirta apsauga.
B.Daug
ė
lien
ė
teig
ė
neži-
nanti, kokios bus mergait
ė
s gy-
 venimo s
ą
lygos pas mam
ą
, ar
L.Stank 
ū
nait
ė
dirba, turi paja-m
ų
. Jos žiniomis, šias aplinkybesišsiaiškino teismas, nusprend
ę
s
gr
ą
žinti vaik 
ą
motinai.
„Privalome vykdyti teis-
mo sprendim
ą
. Gaila, kad va-
dinamieji mergait
ė
s gyn
ė
 jaitrukdo mums atlikti pareig
ą
.Jie nepagalvoja, kad taip elg-
damiesi traumuoja daug kan-
č
i
ų
patyrus
į
vaik 
ą
. Jeigu gyve-name teisin
ė
 je valstyb
ė
 je, teis-mo sprendim
ą
reikia gerbti“, –
„15min“ sak 
ė
Kauno mies-to Vaiko teisi
ų
apsaugos sky-
riaus ved
ė
 ja.
 Ateityje laukiasunkios pasekm
ė
s
B.Daug
ė
lien
ė
pripažino, jog„Garliavos sindromas“ išskirti-nis, ta
č
iau Vaiko teisi
ų
apsaugosskyriaus darbuotojams beveik kasdien tenka aiškintis su išsi-skyrusiais sutuoktiniais, nepa-sidalijan
č
iais vaiko, neleidžian-
č
iais jo
į
susitikimus.
„Sutuoktiniai d
ė
l vaiko by-lin
ė
 jasi met
ų
metus, vaikas nu-
teikin
ė
 jamas prieš vien
ą
t
ė
 v 
ų
,trukdoma bendrauti. Kai toks
 vaikas sulaukia paauglyst
ė
s, jo elgesys tampa nenusp
ė
 ja-
mas, t
ė
 vai su juo nebesusikal-ba. Taip yra d
ė
l vaikyst
ė
 je pa-
tirtos psichologin
ė
s traumos“, –
aiškino B.Daug
ė
lien
ė
.
Ji apgailestavo, kad D.Kedžio
ir L.Stank 
ū
nait
ė
s dukra paty-
r
ė
sunki
ą
psichologin
ę
traum
ą
 
d
ė
l dramatišk 
ų
su ja susijusi
ų
 
į
 vyki
ų
. Visa tai gali neigiamai
atsiliepti jai augant, ypa
č
pa-
auglyst
ė
s laikotarpiu.
orai
Šiandien – debesuota su pragiedruliais,bus 1–2 °C šal
č
io, tik paj
ū
ryje 1 °Cšilumos. Ateinan
č
i
ą
nakt
į
gali atšaltiiki 6 °C šal
č
io, rytoj dien
ą
bus 2–3 °Cšal
č
io, paj
ū
ryje – 1 °C šilumos.Krituli
ų
neprognozuojama.
-6-6-2-2-2+1-6-5-1
Artimiausiomis dienomis
VilniusKaunasKlaipėda
12-22
NAKTĮ
12-22
DIENĄ
12-23
NAKTĮ
12-23
DIENĄ
VILNIUS
+9
ŠIAULIAI
+8
KAUNAS
+9
KLAIPĖDA
+10
PANEVĖŽYS
+8
UTENA
+8
AtėnaiBerlynas
 
Londonas
 
Madridas
 
Maskva
 
MinskasOslas
Šiandien Europoje
+14+4+12+1300-2
Interaktyvus orų žemėlapis
www.15min.lt 
 / 
orai
Paryžius
 
Praha
 
Ryga
 
Roma
 
StokholmasTalinasVaršuva
+10+30+8+1+1+1-2-1+4
2-6
PIETRYČIŲ
Lietuvoje
Ministro prakartėlė
Šiandien, 19 val., Kauno rotu-šės aikštėje žemės ūkio minist-ras Kazys Starkevičius dvyliktąkartą atidarys tradicinę prakar-tėlę su joje įsikūrusiomis gyvo-
mis avelėmis.
„Prakart
ė
l
ė
su kvepian-
č
iu šienu ir j
į
rupšnojan
č
iomis
avel
ė
mis kaunie
č
iams patin-
ka, tod
ė
l kasmet laikausi savo
pažado ir prieš Kal
ė
das j
ą
at- vežu
į
Rotuš
ė
s aikšt
ę
“, – sak 
ė
 K.Starkevi
č
ius.
Šiemet per prakart
ė
l
ė
satidarym
ą
ten kvep
ė
s ne tik šviežiu šienu, bet ir sodie-tiškais obuoliais, jais susi-rinkusiuosius vaišins pats
K.Starkevi
č
ius.
„Iš savo vaikyst
ė
s prisime-nu, jog obuoliai buvo neatski-riamas K 
ūč
i
ų
ir Kal
ė
d
ų
atribu-
tas ir skan
ė
stas, tod
ė
l šiemet
nusprendžiau visus kaunie-
č
ius pavaišinti savo sode iš-augintais obuoliais“, – sak 
ė
 
ministras.
Apmokestinsprospektą
Antradienį Kauno savivaldybės
tarybos kolegija nutarė, kad rei-
kia apmokestinti automobiliųstovėjimo vietas Karaliaus Min-
daugo prospekte.
Savivaldyb
ė
s
į
mon
ė
s „Auto-mobili
ų
stov 
ė
 jimo aikštel
ė
s“ di-rektorius Algimantas Puidokassi
ū
l
ė
automobili
ų
stov 
ė
 jim
ą
nu-statytose vietose apmokestintiiki 18 val. Pasak A.Puidoko, d
ė
lšio pakeitimo
į
miesto biudže-t
ą
per metus b
ū
t
ų
galima papil-
domai surinkti apie 1 mln. Lt.
Tarybos kolegijos nariai šiam
pasi
ū
lymui nepritar
ė
. Anot j
ų
,miesto centre tur
ė
t
ų
galioti da-
bartin
ė
tvarka, kai automobi-li
ų
statymo mokestis renka-
mas iki 17 val.
Kauno miesto tarybos kole-gijos nariai taip pat svarst
ė
si
ū
-
lym
ą
apmokestinti dal
į
Kara-liaus Mindaugo prospekto. Iš
 viso šioje gatv 
ė
 je yra apie 1500
stov 
ė
 jimo viet
ų
. Apmokestin-
ti si
ū
loma vien
ą
šio prospekto
pus
ę
, nuo I.Kanto iki Karmelit
ų
 gatv 
ė
s. Šioje atkarpoje yra apie220 viet
ų
automobiliams. Mo-kestis už stov 
ė
 jim
ą
šioje atkar-
poje siekt
ų
1 Lt per 1 val.
„Šiuo metu kiekvien
ą
dien
ą
 
į
centr
ą
atvažiuoja apie 5 t
ū
kst.
automobili
ų
, tuo tarpu stov 
ė
-
 jimo viet
ų
yra tik 2960. Ta
č
iau
reikia suprasti, jog miestie-
č
i
ų
 
į
pro
č
iai taip greitai nepa-sikeis ir automobilio
į
vieš
ą
- j
į
transport
ą
taip greitai neiš-
keisime. Tod
ė
l kaunie
č
iai turižinoti, d
ė
l ko mes darome pa-
keitimus ir kur surinkti pinigaibus panaudoti. Ši rinkliava pri-sid
ė
s prie greitesnio požemin
ė
s
stov 
ė
 jimo aikštel
ė
s po Vieny-b
ė
s aikšte projekto
į
gyvendi-nimo“, – tikino Kauno miesto
meras A.Kup
č
inskas.
Šviesa tunelio gale:mama išvydo dukrą
rinkliava
Už automobilių stovėjimą Karaliaus Mindaugoprospekte teks mokėti.
E.Ovčarenko nuotr.
ARTŪRAS JANČYS
a.jancys@15min.lt
Dviguba žmogžudyste įtarto, paslaptingaimirusio D.Kedžio pareiškimuose teisėsaugaibei jo flmuotoje medžiagoje teigiama, jog A.Ūsas kelis kartus
tvirkino jo dukrą
L.Stankūnaitės tėvų namuose Petrašiūnuose.
Tėvai ir dukra tai griežtai neigia. Aukščiausiasis Teismas neseniainusprendė perduoti Vilniaus miesto 2-ajam teismui iš naujo nag-rinėti D.Kedžio dukrelės tvirkinimu kaltinto, paslaptingai žuvusioAndriaus Ūso bylą.Neseniai postų neteko keli aukšti Policijos departamento parei-gūnai. Paaiškėjo, kad liudininkas Mindaugas Žalimas žudynių iš-vakarėse pranešė departamentui apie D.Kedžio planuojamus nu-sikaltimus, bet policijos vadai apie tai neinormavo prokurorų. Ty-rimas dar nebaigtas.N.Venckienė įsitikinusi, kad netikėtai atsiradęs liudininkas yra pe-doflų klano intrigos, siekiant atiduoti mergaitę biologi-nei motinai L.Stankūnaitei.
PEDOFILIJOS BYLOS VINGIAI
Kaukėti apsaugininkai buvopasirengę nuo D.Kedžio gerbėjų ginti savo globotinę.
E.Ovčarenko nuotr.
 
3
2011 GRUODŽIO 21 D.,
TREČIADIENIS
KAUNAS
 
 /
 
Gatvių duobėslopomos druska?
Palemono gyventojų džiaugsmas,
pamačius tvarkomą pagrindinę
Keramzito gatvę, greitai išblė-so. Lopoma buvo tik kas kelin-
ta duobė, o nepraėjus nė mėne-siui, jos vėl atsivėrė.
Kelininkai sunkiai prava-
žiuojamomis Palemono gatvė-
mis susirūpino „15min“ lai-kraštyje išspausdinus nuo-
trauką, kurioje matomos pa-
dangomis „užtaisytos“ gilios
duobės.
Remontas dėl akių
„Nudžiugome, pamatę,
kad buvo skubiai pradėti ke-
lio remonto darbai. Tačiaunetrukus teko labai nusivil-
ti, nes buvo tvarkoma gal tik 
kas trečia duobė, be to, mūsų vairuotojų nuomone, remon-
tui turbūt buvo naudojamadruska, kadangi nulijus pir-
mam lietučiui, duobės ne tik  vėl atsivėrė (o išradingi Pale-mono gyventojai į jas vėl pri-
dėjo padangų), bet ir dvigu-bai padidėjo“, – stebisi pale-moniškis Ramūnas.
 Vairuotojai klausia, kaip
priversti kelininkus dirbti at-
sakingai ir kokybiškai.
Miesto tvarkymo skyriaus
 vedėjas Aloyzas Pakalniškis
skėsteli rankomis: jei gatviųpagrindai būtų geri ir reikė-tų tik pakeisti viršutinį dan-gos sluoksnį, tuomet ir iš tu-
rimų lėšų būtų galima ne-mažai nuveikti. Tačiau rea-
lybė kitokia.
Kova su vėjo malūnais
„Miesto gatvės tiestos so-
 vietmečių, kai buvo kiti rei-kalavimai, be to, darbai at-likti atmestinai, todėl keliųpagrindas yra blogas. O jei
reikia judinti šalčiui atsparų
sluoksnį (smėlį), skaldą, tuo-met darbų kainos labai išaugair tokių pinigų miestas netu-ri. Tie darbai, kurie yra po as-
faltu, yra labai brangūs – iš-
kask, išvežk, stiprink sluoks-nį. Jiems reikia milijonų, ku-rių nėra. Priimi priekaištus iš visų, išleidi krūvą pinigų ko-
 vai su pasekmėmis, t.y. duo-bėms lopyti, bet vis tiek nie-ko gero neišeina. Tai kova su
 vėjo malūnais. Mes gauname
kelis milijonus litų, kuriuosreikia išdalyti visų miestųgatvių priežiūrai, todėl kiek turime pinigų, už tiek ir at-
liekame gatvių remonto dar-bų“, – neslepia A.Pakalniškis.Tačiau skuba pridurti – jei ne-
būtų atliekamas net toks lai-kinas remontas, pravažiuoti
kai kuriomis gatvėmis būtų
apskritai neįmanoma.
Siekiant normalizuoti pa-
dėtį, specialistų skaičiavi-
mais, dešimt metų Kauno ga-
tvėms kasmet reikėtų atsei-
kėti po 60 mln. Lt, t.y. iš viso
apie 0,6 mlrd. Lt. Šiuo metu
skiriama 12 kartų mažiau lė-šų. 2011 m. 600 km asfaltuotųKauno gatvių priežiūrai gauti5 mln. Lt, 300 km žvyrkelių –
1,4 mln. Lt.
ŠARŪNAS BULOTA
s.bulota@15min.lt
Metų pradžioje paskelbtas kauniečių nuo-monės tyrimas atskleidė seniai žinomą tiesą:gyventojus
labiausiai erzina
duobėtosmiesto gatvės.
 51 proc. respondentų Kauno infrastruktūrą vertina blogai.Prasčiausiai apie ją pasisakė Petrašiūnų ir Centro seniūnijųgyventojai. Daugumos apklaustųjų nuomone, miestovaldžiai derėtų duobėtas gatves kuo greičiausistemingai asfaltuoti.
LABIAUSIAI ERZINA DUOBĖS
Tiek 
kilometrų
asfaltuotų gatviųyra Kaune. Dar300 km yražvyrkelių.
600
Užlopytos duobėsKeramzito gatvėjevėl atsivėrė nepra-ėjus nė mėnesiui.
„15min“ skaitytojoRamūno nuotr.
Priimi priekaištusiš visų, išleidi krūvąpinigų kovai su pa-sekmėmis, t.y. duobėms lo-pyti, bet vis tiek nieko geroneišeina.
A.PAKALNIŠKIS
KTE nubaustamilijonine bauda
Kauno termofkacinei elek-trinei paskirta 7,05 mln. Ltbauda dėl netinkamo Inves-ticijų susitarimo vykdymo.Ieškovės „Kauno energijos“naudai tokį sprendimą pri-
ėmė Vilniaus komercinio
arbitražo teismas.
Teismas paskyne tik baudą, bet ir įstatymonustatyto dydžio palūkanasnuo minėtos sumos ir daliesbylinėjimosi išlaidų kom-
pensaciją.
 Vilniaus komercinio arbi-
tražo teismo sprendimas yragalutinis ir privalomas ginčošalims, tačiau per tris mėne-
sius nuo sprendimo priėmimodienos gali būti skundžiamas
 Apeliaciniam teismui.
KTE generalinis direkto-rius Antanas Pranculis teis-mo sprendimą vadina nelo-gišku, o baudą – per didele,tačiau išsamiau komentuoti
teisėjų darbo nenorėjo ir sakė,kad, jei reikės, teks šį sprendi-
mą vykdyti. Ar skųs Vilniaus
komercinio arbitražo teismo
sprendimą Apeliaciniam teis-mui, A.Pranculis dar negalėjo
atsakyti. Jo teigimu, pirmiaureikia išnagrinėti visą nutar-
ties medžiagą ir tik tuomet bus
nuspręsta – skųsti ar ne.
Miesto savivaldybės įmo-
nės „Kauno energija“ atstovams
ryšiams su visuomene Ūdrys
Staselka teigė, kad bendrovė
 yra patenkinta teismo spren-dimu. „Visada žinojome, kad
esame teisūs, o teismas tai darkartą patvirtino. Pinigų sumataip pat tenkina“, – „15min“ sa-
kė Ū.Staselka.
„Kauno energija“ ir KTE
nesutaria dėl 2003 m. pasira-
šytoje termofikacinės elektri-
nės pardavimo sutartyje nu-
matytų 400 mln. Lt investici-
 jų. Jas privalo padaryti KTE,
kurią valdo Rusijos dujų kon-cernas „Gazprom“. Tačiau KTE
 vadovas A.Pranculis teigia,kad nuo 2003 m. daug kas iš
esmės pasikeitė, be to, mies-
tas negali pasakyti, ko jam
reikia iš KTE, todėl dabar nė-
ra prasmės investuoti sutarty- je nurodytos sumos. Teisybėsteismuose bendrovės pradėjo
ieškoti 2009 m.
ŠARŪNAS BULOTA
s.bulota@15min.lt
 
Už inesticinių įsiparei-go jimųnedmą E pasirta 7 mln.Ltbauda.
E.Očarenonuotr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->