Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min_Klaipeda_2011.12.09

15min_Klaipeda_2011.12.09

Ratings:
(0)
|Views: 139|Likes:
Published by 15min PDF

More info:

Published by: 15min PDF on Jan 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2014

pdf

text

original

 
    2    0    1    1    M  .    G    R    U    O    D     Ž    I    O    9    D  . ,    P    E    N    K    T    A    D    I    E    N    I    S
     T    i   r   a    ž   a   s    7    0    0    0    0   e   g   z .    (   a   u    d    i   t   u   o    j   a   m   a   s    U    A    B „    E   r   n   s   t    &    Y   o   u   n   g    B   a    l   t    i   c    “    )    | 
    N   r .    1    3    5    (    1    0    2    3    )
    |     I    S    S    N    1    8    2    2  -    5    3    3    0    | 
    K    L    A    I    P     Ė    D    A
Pajūriui turistųžiemą nebereikia
RYTOJPORY
oraibausmė
Laivų agentaiapdalyti baudomis
  / 
2
 
šventės
 Tušti nameliaisulauks mugės
 / 
3
 
priedas 
Prasta aptarnavimo kultūra, inicia-
tyvos stoka ir negebėjimas išnau-
doti jūros – tokios karčios pasta-bos pajūrio regionui nuskambėjo
šiomis dienomis vykstančioje vers-
lo misijoje.
Didžiausia kaltė, jog ne-
sugebama pritraukti turistų iršaltuoju sezonu, anot turizmo
agentūrų, kliūva tiek vietos val-džiai, neturinčiai aiškios strate-gijos, tiek verslininkams, trokš-
tantiems tik greito pelno. Pla-
nai turistus prisivilioti vandensparku, didžiuliais SPA centrais
ar žiemos pramogomis vis darlikę tik kalbomis. Ir šiemet pa-
 jūrio turizmo specialistai netu-ri jokių kozirių, kaip sudomintiatvykėlius ir žiemą. Turistų vi-lionės lieka tokios pačios – Ka-lėdų eglutės, naujametiniai fe-
 jerverkai ir, žinoma, galimybėpasivaikščioti pajūriu.
„Sudėtinga rasti motyvų, ko-dėl reikėtų vežti žmones iš Vil-niaus daugiau nei tris šimtus ki-lometrų į Palangą. Dėl Gintaro
muziejaus? To seniai nebepa-
kanka“, – teigė Vilija Sniečkutė, vadovaujanti agentūrai „Baltic Way“. Jai pritarė ir kitų agentūrų
atstovai – Lietuvos pajūris be- viltiškai pralaimi konkurenci-
 jos kovą net kaimyninės Latvi-
 jos pajūrio miesteliams.
„Gintaras galėtų būti žy-
miai labiau išnaudojamas. Na, yra muziejus, karolių prekeivių.Bet to neužtenka. Turistams rei-
kia atrakcijų, pavyzdžiui, SPA
procedūrų su gintaru, galbūt
net degtinės su gintariukais“, –įsitikinusi Žydrė Gavelienė, va-dovaujanti Nacionalinei turiz-
mo verslo asociacijai.Specialistai pastebėjo, kadrekonstruotas Gintaro muzie- jus tampa nebepatrauklus ke-
liautojams. Gintaro ekspozici- joje sumažėjo, dalį salių užpil-dė baldai. Tokius esą galima iš-
 vysti ir antikvariatuose. Anot turizmo verslo atsto-
 vų, Lietuvos pajūrio kurortailabiau trauktų turistus, jei iš-
naudotų Baltijos jūrą.
Šaltuoju metųlaiku Palangojeturistų beveik niekas nelaukia.
BFL nuotr.
NUKELTA
 
 / 
4 
psl.
Šiandien sulaikraščiu –specialusšventinispriedas„Kalėdos“.
 
2
2011 GRUODŽIO 9 D.,
PENKTADIENIS
 /
 
PAJŪRIS
orai
Šiandien gali pasnigti, bus 1–4 °C šilumos. Ateinan
č
i
ą
nakt
į
prognozuojamos šalnosiki 1 °C šal
č
io, tik paj
ū
ryje bus 4 °Cšilumos. Rytoj dien
ą
bus 1–4 °C šilumos,daug kur prognozuojama šlapdriba.
-10+4+1+2+4-20+4
Artimiausiomis dienomis
VilniusKaunasKlaipėda
12-10
NAKTĮ
12-10
DIENĄ
12-11
NAKTĮ
12-11
DIENĄ
VILNIUS
+1
ŠIAULIAI
+1
KAUNAS
+2
KLAIPĖDA
+4
PANEVĖŽYS
+1
UTENA
+1
AtėnaiBerlynas
 
Londonas
 
Madridas
 
Maskva
 
MinskasOslas
Šiandien Europoje
+14+7+7+11000
Interaktyvus orų žemėlapis
www.15min.lt 
 / 
orai
Paryžius
 
Praha
 
Ryga
 
Roma
 
StokholmasTalinasVaršuva
+9+8+1+13+5+2+40+2+4
7-9
PIETRYČIŲ
Lietuvoje
Agentai apdalyti baudomis
Konkurencijos taryba skaudžiai
nubaudė 32 laivų agentavimo pas-laugas teikiančias bendroves. Nu-
statyta, kad jos susitarė dėl pas-
laugų įkainių ir šio susitarimo lai-
kėsi net trylika metų.
Konkurencijos taryba išty-
r
ė
ir nustat
ė
, kad nuo 1998 m.Lietuvos laivybos makleri
ų
iragent
ų
asociacija (LLMAA) ir
dalis jos nari
ų
buvo susitar
ę
tai-kyti minimalius laiv 
ų
agenta- vimo paslaug
ų
 
į
kainius ir pri-
ži
ū
r
ė
 jo ši
ų
 
į
kaini
ų
laikym
ą
si.Šie veiksmai pažeid
ė
Konku-
rencijos
į
statym
ą
, draudžian-t
į
konkurencij
ą
ribojan
č
ius su-
sitarimus ir Sutarties d
ė
l Eu-ropos S
ą
 jungos veikimo 101
straipsn
į
.
Laiv 
ų
agentavimo paslau-gas teikian
č
ios bendrov 
ė
s tvar-ko muitin
ė
s ir krovini
ų
doku-mentus, sumoka uosto rinklia- vas ir kitus mokes
č
ius, užtikri-na s
ė
kming
ą
laiv 
ų
atplaukim
ą
 
į
uost
ą
ir išplaukim
ą
iš jo, tei-
kia kitas laivams reikalingas
paslaugas.
Už draudžiam
ą
susitari-m
ą
taryba Lietuvos laivybos
makleri
ų
ir agent
ų
asociacijai
bei 32 laiv 
ų
agentavimo ben-drov 
ė
ms skyr
ė
baudas, kuri
ų
 bendra suma sudaro daugiau
nei 12 mln. Lt: UAB „Afalita“ –42 400 Lt; UAB „Amber Bay“ –510 500 Lt; UAB „Arijus“ – 1 223
600 Lt; UAB „Astramara“ – 50
500 Lt; UAB „Baltic Forwar-
ding and Shipping“ – 450 400
Lt; UAB „Baltijos pervežimai“ –1 861 900 Lt; UAB „Baltlanta“ –
1 389 700 Lt; UAB „Baltnautic
Shipping Ltd“ – 235 000 Lt; UAB„BPA“ – 321 700 Lt; UAB „Ferti-
mara“ – 138 400 Lt; UAB „Fre-
gat
ų
aptarnavimo agent
ū
ra“ –
69 600 Lt; UAB „Green Termi-nal“ – 189 600 Lt; UAB „Jung-tin
ė
ekspedicija“ – 171 600 Lt;
UAB „J
ū
rtransa“ – 27 500 Lt;UAB „J
ū
r
ų
agent
ū
ra Forsa“ –
321 600 Lt; UAB Klaip
ė
dos j
ū
-
r
ų
krovini
ų
kompanija „Be-
ga“ – 1 184 100 Lt; UAB „Klai-
p
ė
dos Translit“ – 150 900 Lt;UAB „Lep
ū
nas“ – 241 900 Lt;
UAB „Limarko“ ir UAB „Limar-ko j
ū
r
ų
agent
ū
ra“ – 626 300 Lt;UAB „Litma“ – 518 600 Lt; UAB„MK Laivyba“ – 420 000 Lt; UAB„Nordis Shipping Service“ – 21600 Lt; UAB „Nurminen Mari-
time“ – 108 200 Lt; UAB „Oke-
anini
ų
konteineri
ų
servisas“ –347 300 Lt; UAB „Passat“ – 151
200 Lt; UAB Prekybos namai„Skelm
ė
“ – 127 100 Lt; UAB
„Unitek“ – 8 200 Lt; UAB „Va-
kar
ų
laiv 
ų
agentai“ – 211 500 Lt;UAB „Uosto vartai“ – 73 100 Lt;UAB „VPA Logistics“ – 337 700Lt; UAB „Volfra – Klaip
ė
da“ – 44
900 Lt; UAB „WM H. Muller &Co“ – 106 500 Lt; Lietuvos lai-
 vybos makleri
ų
ir agent
ų
aso-
ciacija – 800 Lt.
Konkurencijos taryba
į
pa-
reigojo bendroves ir Lietuvos
laivybos makleri
ų
ir agen-t
ų
asociacij
ą
nutraukti pa-
žeidim
ą
.
trumpai
Ieškos narkotikų
Uostamiesčio mokyklose bus ieš-koma narkotikų pėdsakų. Tačiautyrimui neprireiks nei moksleivių,nei jų tėvų sutikimo. Specialiaistestais bus tikrinamos klasės.Nemokamai išbandyti narkoti-nes medžiagas aptinkančius tes-tus ugdymo įstaigoms pasiūlė šiųtestų gamintojai. Testo pagrindąsudaro lakmuso popierėlis, ku-riuo braukiant per daiktų pavir-šius galima aptikti psichoakty-vių medžiagų pėdsakų. Pirmo-sios šiuos testus jau gruodžio vi-duryje išbandys trys miesto mo-kyklos. Tačiau jos nebus viešina-mos, siekiant išvengti neigiamosvisuomenės reakcijos. Vėliau savi-valdybė žada siūlyti mokyklomssavo iniciatyva pasinaudoti šiaistestais ir išsiaiškinti, ar daug yravartojančiųjų narkotikus.
Energiniaigėrimai geidžiami
Klaipėdos visuomenės sveikatosbiuras (VSB) atliko moksleivių ap-klausą, siekdamas išsiaiškinti, arpopuliarūs tarp paauglių energi-niai gėrimai.Apklausti 132 ketvirtų, septintų irvienuoliktų klasių moksleiviai. Ty-rimo rezultatai pribloškė – paaiš-kėjo, kad dešimtadalis apklaus-tųjų energinius gėrimus varto- ja kelis kartus per savaitę, treč-dalis – keliskart per mėnesį. Vi-sai nevartojantys šių gėrimų tei-gė daugiau nei pusė apklaustų- jų. Stimuliuojančių medžiagų pri-sotinti gėrimai populiaresni tarpvaikinų. Juose esantis kofeinassukelia irzlumą, nemigą, aritmi- ją, skrandžio veiklos sutrikimus.Specialistų teigimu, šie gėrimaineigiamai veikia paauglių psichi-ką. Klaipėdos miesto savivaldy-bės Narkotikų kontrolės komisijaįpareigojo VSB parengti informa-cinę medžiagą apie energinių gė-rimų daromą žalą sveikatai, kuriąvėliau ketinama išplatinti miestougdymo, gydymo, socialinių pas-laugų įstaigose.
Po sniego atakos gresia potvynis
Žemaitiją užklupęs sniegas ir
lietus pažadino upes, jos ištvinotiek, kad gali apsemti ne tik ke-lius, bet ir kaimus.
„15min“ skaitytojai prane-ša, kad pad
ė
tis Žemaitijoje da-rosi vis gr
ė
smingesn
ė
: d
ė
l di-delio krituli
ų
kiekio kyla Mini- jos vanduo, jis jau užliejo kelio
atkarp
ą
ties Priekule.
Keli
ų
direkcija vairuotojus
į
sp
ė
 jo ne tik d
ė
l galimo plikle-
džio, bet ir d
ė
l nuolat kylan-
č
io vandens. Kelininkai sergs-ti iškart kelis ruožus, kuriuos
užtvind
ė
vanduo.
Pasak keli
ų
direkcijos,
Klaip
ė
dos rajoniniame kely- je Nr. 2249 Priekul
ė
–StragnaiII nuo 0,70 iki 1,30 km d
ė
l ap-semto kelio draudžiamas eis-
mas. Išsiliejus Minijos upei,
 vandens gylis važiuojamojoje
kelio dalyje pakilo iki 60 cmir vakar vis did
ė
 jo.
D
ė
l krituli
ų
apsemti ke-lio Nr. 4270 Žemaitkiemis– Vabalai ruožai nuo 5,70 iki5,90 km ir nuo 6,70 iki 6,80
km, vandens gylis važiuoja-
mojoje dalyje apie 25 cm. Eis-
mas draudžiamas.
Šilut
ė
s rajone yra apsem-
t
ų
keli
ų
ruož
ų
, kuriais eis-
mas vakar dar buvo leidžia-mas. Bendras j
ų
ilgis sudaroapie 100 metr
ų
.
Nuog
ą
staujama, kad Plun-
g
ė
s ir Kretingos rajonai, jei
 juose prad
ė
t
ų
dar ir lyti, ga-
li maitinti Minij
ą
vandeni-mis. Šiuo metu vandens ly-
gis up
ė
 je pakil
ę
s iki 7 m. Jei
pakils dar pusmetriu, van-
duo prad
ė
s lietis
į
artimiau-
sius kanalus. Jei pakilt
ų
iki 8
metr
ų
, vandens srov 
ė
 
į
 veik-
t
ų
smuktel
ė
 jus
į
pylim
ą
ir už-liet
ų
rajoninius kelius bei gy-
 venvietes.
Tokia bendra skirtųbaudų
 suma.
12
mln. Lt
Laivus į uostą palydinčiosbendrovės daugiau neidešimtmetį derino kainas.
„15min“ nuotr.
ŠilutėsKlaipėdos kelioruožas ties Priekule vakar jau buvo po vandeniu.
R.Žalgevičiaus nuotr.
 
3
2011 GRUODŽIO 9 D.,
PENKTADIENIS
KLAIPĖDA
 
 /
 
Bankrutavusiame „Snoro“ ban-
ke likę valdiškų uostamiesčio įs-taigų milijonai sukėlė nerimą ir
politikams. Baiminamasi, kad
dėl įšaldytų kai kurių įmonių ir
ligoninių sąskaitų gali būti liūd-
nų pasekmių.
Klaipėdos miesto savi-
 valdybės tarybos „Tvarkos ir
teisingumo“ frakcijos pirmi-ninkas Artūras Razbadauskas
 visos frakcijos vardu kreipė-si į merą Vytautą Grubliaus-ką, ragindamas sukviesti įs-
taigų ir įmonių, patyrusių
nuostolių dėl banko griūties,
 vadovus.
Nori viską žinoti
 Anot A.Razbadausko, įs-
taigų bei įmonių vadovai tu-
rėtų įvardyti, kokios sumosliko įšaldytos banke ir kaip
tai atsilieps miesto gyvento-
 jams, kiek savivaldybei kai-nuos kompensuoti stabdo-
mas investicijas.
„Būtina užtikrinti, kad dėl
klaidingų įmonių ir įstaigų vadovų strateginių sprendi-mų nenukentėtų miesto gy- ventojai, finansiniai rūpes-čiai nebūtų perkelti ant jų
pečių. Visiškai neaišku, kiek „Snoro“ banke įšaldyta Klai-
pėdos universitetinės ligoni-
nės lėšų. Pasisakydamas ži-niasklaidai įstaigos vadovas konkrečiųfaktų nepateikė“, –teigiama vakar vy-
kusio tarybos posė-džio metu pagarsin-tame A.Razbadausko
pareiškime.
Politiko teigimu, įfrakcijos narius krei-pėsi minėtos ligoni-
nės, kurios steigė- ja yra savivaldybė,
darbuotojai.„Žmonės skun-
dėsi neturėję gali-mybės finansinių
paslaugų teikėju pa-sirinkti kitą banką.Tai verčia mus sua-bejoti dėl šioje ligo-ninėje dirbančiųjųpasirinkimo laisvės
ir saugumo“, – kal-bėjo A.Razbadauskas.
Kvies pasiaiškinti
Frakcija pasiūlė inicijuo-
ti tarybos tyrimą dėl ban-ko „Snoras“ griūties povei-
kio savivaldybės valdomoms
įmonėms ir įstaigoms, o į ki-
tą tarybos posėdį, kuris tu-
rėtų vykti po poros savaičių,iškviesti bendrovės „Klaipė-
dos vanduo“ generalinį di-rektorių Leoną Makūną bei
Klaipėdos universitetinės li-goninės vyriausiąjį gydytoją Vinsą Janušonį.
Savivaldybės administra-
cijos direktorė Judita Simo-navičiūtė patikino, kad pa-
dėtis pavaldžiose įstaigose irįmonėse yra aiški. Dėl banko
bankroto smarkiau nuken-tės dvi įmonės – „Klaipėdos vanduo“, kuri neteko apie 4mln. Lt investiciniams pro- jektams numatytų lėšų, bei
bendrovė „Naujasis turgus“,
kurios banko „Snoras“ sąs-kaitose liko įšaldyta beveik 
5 mln. Lt.
Savivaldybės administ-
racija šiame banke laikė vosapie 10 tūkst. Lt.
Tarybos narys Vidman-
tas Plečkaitis pasiūlė tarybos
 vardu kreiptis į Finansų mi-
nisteriją ir paklausti, ar įmo-nių patirti nuostoliai gali būtipadengti iš biudžeto, ar įmo-
nės dėl patirtų nuostolių ga-
li didinti paslaugų kainas gy-
 ventojams.
EGLĖPETKUTĖ
e.petkute@15min.lt
„Snoro“ griūtisaudrina politikus
pinigai
Kalėdų nameliaitebelaukia mugės
Praėjusį savaitgalį įžiebta mies-
to eglė paskelbė kalėdinių rengi-nių pradžią, bet šeštadienį prasi-dėjusi tradicinė mugė šurmuliavo
vos dvi dienas. Šventinei preky-
bai pastatyti nameliai visą savai-tę stovėjo tušti.
Klaipėdos miesto savival-dybės taryba vakar nuspren-dė atleisti mugės prekybinin-kus nuo vietinės rinkliavos.
Mokestis prekiaujantiems su- venyrais siekia 25 Lt už dieną,
 vietoje gaminantiems ir parduo-
dantiems maistą ir gėrimus –po 100 Lt. Rinkliavos pabū-
gę verslininkai nesiryžo teiktiprašymų dalyvauti kalėdinėje
mugėje. Tad politikai nutarėnelaužyti tradicijos ir mugėslaikotarpiu atleido prekeivius
nuo mokesčių. Viešosios įstai-gos „Klaipėdos šventės“ direk-torius Remigijus Mockus pati-kino, kad šį savaitgalį visuose 10namelių įsikurs verslininkai, jiežada atvykti ir iš Palangos, Šilu-
tės, Kauno, Panevėžio, Gargž-
dų. Prekeiviai miestiečiams siū-
lys įsigyti suvenyrų iš kerami-
kos, veltinio, sužvarbusieji ga-lės sušilti gurkšnodami karštą vyną, ragaudami keptų dešre-
lių, spurgų, meduolių, vaflių.
Nors mugė turėtų vykti iki sau-
sio 8 d., verslininkai žada būtitol, kol sulauks pirkėjų.„Jeigu nėra masinio rengi-nio, koks buvo įžiebiant eglu-tę, šimtaprocentinio rezultatotikėtis nereikėtų. Tačiau kvie-
čiu klaipėdiečius savaitgalį bent valandai išeiti su šeima iš namų
ir užsukti į mugę – jeigu nori-
me šventės, parodykime tai“, –
ragino R.Mockus.
EGLĖ PETKUTĖ
e.petkute@15min.lt
Vakar baigti staty-ti paskutinieji name-liai, kuriuose šiandienįsikurs prekybininkai.
E.Petkutės nuotr.
Klaipėda planuoja krizės biudžetą
Klaipėdos miesto savivaldybėsupasi finansinėse sūpuoklėse:
pernai valdininkai džiaugėsi 14
mln. Lt viršplaninių lėšų, šiemetskaičiuoja negautus milijonus, o
kitiems metams planuoja sun-
kmečio biudžetą.
 Vakar vykusiame savi- valdybės tarybos posėdyje
paskutinį kartą šiemet padi-dintas biudžeto pajamų pla-
nas. To prireikė, nes iš valsty-bės biudžeto papildomai gau-
ta 1,7 mln. Lt socialinėms iš-mokoms ir kompensacijoms
mokėti. Šiųmetis miesto biu-
džetas – 398 mln. Lt.
Šiuo sprendimu padidin-tas biudžeto deficitas, nes pri-reikė paskirstyti dalį ką tik iš
banko paimtos 7 mln. Lt pa-
skolos ir atsiskaityti su ran-govais. Šiemet bus paskirs-
tyta 5,1 mln. Lt. Didžioji da-lis – daugiau kaip 4 mln. Lt –atiteks arenos statytojams.
Kitų metų Klaipėdos mies-to biudžetas vėl bus krizinis.Tam, kad pavyktų jį subalan-suoti, trūksta apie 17–19 mln.Lt. Todėl savivaldybės admi-
nistracija siūlo dešimtada-liu mažinti lėšas, numaty-tas biudžetinių įstaigų pre-
kėms ir paslaugoms, taip pat
10 proc. mažinti lėšas savival-
dybės administracijos pro-
gramoms.
 Visų įstaigų darbo užmo-kesčio fondą siūloma mažin-
ti 5 proc.
EGLĖ PETKUTĖ
e.petkute@15min.lt
Klaipėdos Jūrininkų li-goninės investicijomissusidomėjo ir Seimo An-tikorupcijos komisija.
E.Petkutės nuotr.
 
A.Razbadausasnori žinoti, iesav ial-dbėsįmonės ir įstai-gospalaido jo pinigų Snoro bane.
Dėl galimos
milijoninės investicijos
tekspasiaiškinti ir Klaipėdos jūrininkų ligoninei.
Seimo Antikorupcijos komisija trečiadienį kreipėsi į ligoninę, pra-šydama patvirtinti arba paneigti informaciją, jog ši įstaiga yra įsigi- jusi banko „Snoras“ vertybinių popierių maždaug už 6 mln. Lt.Anot komisijos nario Kęsto Komskio, jei taip buvo iš tiesų, tuometKomisijai svarbu sužinoti, kokiais teisės aktais vadovaujantis ir ko-kiu būdu buvo įsigyti banko „Snoras“ vertybiniai popieriai, kas pri-ėmė sprendimą taip investuoti ligoninės valdomus pinigus. Vals-tybė ir jos piliečiai dėl tokios neapdairios investicijos esągalbūt prarado milijoninę sumą.
RŪPESČIAI IR KITOJE LIGONINĖJE

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->