Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min_Klaipeda_2011.12.14

15min_Klaipeda_2011.12.14

Ratings: (0)|Views: 100|Likes:
Published by 15min PDF

More info:

Published by: 15min PDF on Jan 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2014

pdf

text

original

 
Nacionalinė loterija:rizikos laimėti nėra?
    2    0    1    1    M  .    G    R    U    O    D     Ž    I    O    1    4    D  . ,    T    R    E     Č    I    A    D    I    E    N    I    S
     T    i   r   a    ž   a   s    4    3    0    0    0    0   e   g   z .    (   a   u    d    i   t   u   o    j   a   m   a   s    U    A    B „    E   r   n   s   t    &    Y   o   u   n   g    B   a    l   t    i   c    “    )    | 
    N   r .    1    3    7    (    1    0    2    5    )
    |     I    S    S    N    1    8    2    2  -    5    3    3    0    | 
    K    L    A    I    P     Ė    D    A
RYTOJPORY
oraimokesčiai 
Chaoso architektas
 / 
6, 10
Vienas konservatorių lyderių Vitas Matuzasprikepė tokių mokesčių pakeitimų, kurievaro į neviltį ne tik koalicijos partnerius, bet irekspertus. Seimo nariai už naujus mokesčiusbalsuoja neskirdami prabangos nuo galios,ieškodami milijonų, bet nematydami milijardų.
krizė
Miestui teksšvęsti kukliai
 / 
3
išeitis
A.Sabonio boteliųniekas nebegriaus?
 / 
2
 
10 milijonų litų. Tokiu laimėjimuviliojančios pirkti bilietus loterijosorganizatoriams tenka aiškintis,kodėl televizijos laidoje nebuvo paskelbti net papildomų prizų laimėtojai.
123rf.com nuotr.
PLAČIAU
 
 / 
5 
psl.
indėliai
„Snoro“ klientai jaugali eiti pinigų
 / 
4
 
2
 /
 
KLAIPĖDA
2011 GRUODŽIO 14 D.,
TREČIADIENIS
Mažesnį biudžetą planuojantiKlaipėdos valdžia turės susilai-
kyti nuo užmojų dukart padidinti
viešosios tvarkos sergėtojų skai-
čių. Tačiau neatsisakoma ketini-
mų stiprinti kontrolę ir aktyviau
bausti pažeidėjus.
 Vakar posėdžiavusi tary-
bos kolegija pritarė, kad arti-
miausiems trejiems metams
būtų parengta Viešosios tvarkosprograma, pagal kurią numa-tyta dukart padidinti Viešosiostvarkos skyriaus etatų skaičiųir griežčiau tikrinti, kaip mies-te laikomasi tvarkos ir draus-mės. Programa biudžetui kai-
nuotų apie 2 mln. Lt.
„Taryba yra patvirtinusi13 taisyklių, tačiau prižiūri-
ma, kaip laikomasi tik penkiųiš jų. Jeigu bent šiek tiek susti-prėtume, surinktume žymiaidaugiau rinkliavos už automo-bilių statymą mieste, o ir kitasfunkcijas galėtume geriau at-likti. Dabar tik vejamės termi-nus, šiuo metu specialistai te-
bedirba su protokolais, kurie
surašyti rugpjūtį“, – tikino Vie-
šosios tvarkos skyriaus vedė- ja Kristina Vintilaitė.
Šiuo metu skyriuje – 10 eta-tų. Vien iš baudų per metus su-
renkama beveik 1 mln. Lt.
Padidinus etatų skaičių,esą būtų surinkta ne mažiau
kaip pusantro milijono.
Skyriaus specialistai imtų-
si griežčiau kontroliuoti, kaip
laikomasi automobilių statymo
kiemuose, Išorinės reklamos
skelbimo taisyklių, draudimo
rūkyti viešose vietose.
Tačiau vakar politikai su-abejojo, ar kriziniam kitų me-tų miesto biudžetui šios prog-ramos įgyvendinimas netaps
per sunkia našta, juolab kadnuo kitų metų lėšos iš baudųuž greičio viršijimą, kurį fik-
suoja mieste įrengti staciona-rūs greičio matuokliai, nuby-rės nebe į miesto, bet į valsty-
bės kišenę.
 Ar pritarti naujai Viešo-sios tvarkos programai, tu-rės apsispręsti savivaldybės
taryba.
Narystė vargina
Siekdama subalansuoti kitų metųbiudžetą Klaipėdos miesto savi-valdybė svarsto galimybes atsisa-kyti narystės kai kuriose tarptau-tinėse organizacijose. Siūloma iš-stoti iš dviejų – Europos didžiųmiestų tinklo EUROCITIES organi-zacijos bei Vietos savivaldos insti-tucijų tarptautinėje aplinkos ap-saugos organizacijoje KIMO. Taipbūtų sutaupyta apie 14 tūkst. Ltper metus.Tačiau vakar posėdžiavę Taryboskolegijos nariai neskubėjo šiemssiūlymams pritarti.
Tikrins prekeivius
Artėjant didžiosioms metų šven-tėms policijos ir priešgaisriniųgelbėjimo tarnybų pareigūnaitikrins, kaip prekiaujama ir nau-dojamasi pirotechnikos priemo-nėmis. Bus tikrinamos neteisė-tos prekybos vietos – turgavie-tės, kioskai, paauglių susibūrimovietos. Pernai patikrinimų metusurašyti 75 administracinės tei-sės pažeidimų protokolai. Nau-dojant pirotechnikos priemonesbuvo sužaloti 25 žmonės, beveik pusė iš jų – nepilnamečiai.
trumpai
Galutinis ir neskundžiamas Lietu-vos Aukščiausiojo Teismo sprendi-
mas, įpareigojęs nugriauti netei-sėtai pastatytus Arvydo Sabonio
įmonės „Sabonio klubas ir part-neriai“ botelius Neringoje, gali
būti ir nevykdomas.
Tokią poziciją po darbo gru-pės, nagrinėjančios pasiūlymusdėl teritorijų ir statybos proce-dūrų Kuršių nerijoje bei Nerin-goje, posėdžio pareiškė Minist-ro pirmininko tarnybos vado-
 vas Deividas Matulionis.
 Anot jo, ieškoma galimybiųtaikos sutarčiai. BNS paklaus-tas, ar tai reiškia, kad Kuršiųnerijoje, Preilos gyvenvie-
tėje, pastatyti boteliai gali
išlikti, D.Matulionis atsakė:
„Na, iš esmės, taip.“
Pasak jo, svarstoma,
kad tais atvejais, kai staty-
bos tapo neteisėtomis dėl
pasikeitusios „teisinės ba-zės“, nors statytojai turėjo
leidimus, būtų galima su-sitarti taikiai.
Lietuvos Aukščiausiasis
Teismas 2010 m. balandį įpa-
reigojo įmonę per pusę metų
nugriauti keturiolika neteisė-
tai pastatytų botelių, bet iki
šiol jie tebestovi.
Korupcijos įrodymas?
Seimo narė Aurelija Stanci-kienė tuo metu, kai sukosi teis-mų karuselės dėl nelegalių sta-tybų, vadovavo Kuršių nerijos
nacionaliniam parkui.
Ji įsitikinusi, kad neįvyk-
dytas teismo sprendimas bū-
tų geriausias klestinčios ko-
rupcijos įrodymas.
„Teisinėje valstybėje turi-me vadovautis teismų sprendi-
mais. Vyriausybė šioje bylojeturėjo savo atstovą, kuris sie-kė, kad šie statiniai būtų nu-
griauti. Kam šiuo atveju ats-
tovauja D.Matulionis? “ –
klausė A.Stancikienė.
D.Matulionis mano,
kad gina valstybės intere-sus. Anot jo, statytojai ga-
lėtų kreiptis į teismą dėlkompensacijos. O ji esąsiektų keliasdešimt mili-
 jonų litų.
„Todėl ir siūlomi spren-dimai, kurie vestų į tam tikrus
taikos susitarimus tais atve-
 jais, kai akivaizdu, kad staty-tojo kaltės nematyti“, – aiški-no valdininkas.
Mato ir prastesnių
 Valstybinės saugomų teri-
torijų tarnybos direktorė pa-
 vaduotoja Rūta Gruzdytė tiki-na, kad parko tvarkymo plane
numatyti su uostu susiję ap-gyvendinimo pastatai.
„Tai nėra pats didžiausiaspažeidimas Kuršių nerijoje, nesšiurščiausi pažeidimai yra tie,kur visiškai naujoje vietoje at-
sirado naujos statybos, kurių
istoriškai nėra buvę. O Preilo-
 je, šioje vietoje, nuo seno yra
buvusi komunalinė-ūkinė zo-na su tam tikrais sandėliais“, –
BNS sakė R.Gruzdytė.
Kuršių nerijos naciona-linio parko vadovas TomasTukačiauskas patikino, kad A.Sabonio boteliai nėra tarp
parko direkcijai labiausiai už-kliūvančių pastatų. Kuršių ne-rijos panoramą esą kur kas la-biau darko Juodkrantėje iškilęs vadinamasis jachtininkų resto-
ranas ir druskų sandėlis.
A.Sabonio boteliai išliks?
A.Sabonio įmonėspastatytus boteliusbus bandoma įteisinti.
BFL nuotr.
Teisinėje valstybėjeturime vadovautis
teismų sprendimais.
Sakė A.Stancikienė.
AURELIJAKRIPAITĖ
a.kripaite@15min.lt
Griežtesnė kontrolė – per brangi
EGLĖPETKUTĖ
e.petkute@15min.lt
Dabar tik vejamėsterminus, šiuo metuspecialistai tebedir-ba su protokolais, kurie sura-šyti rugpjūtį.
K.VINTILAITĖ
orai
Lietuvoje
Šiandien bus 2–5 °C šilumos, nedidelislietus prognozuojamas tik pajūryje. Ateinančią naktį daug kur numatomašlapdriba, bus 1–4 °C šilumos, rytoj dieną –3–5 °C šilumos, pajūryje palis.
+1+1+4+3+3+5+1+2+3
Artimiausiomis dienomis
VilniusKaunasKlaipėda
12-15
NAKTĮ
12-15
DIENĄ
12-16
NAKTĮ
12-16
DIENĄ
VILNIUS
+3
ŠIAULIAI
+3
KAUNAS
+3
KLAIPĖDA
+5
PANEVĖŽYS
+3
UTENA
+4
AtėnaiBerlynasLondonasMadridas
 
MaskvaMinskasOslas
Šiandien Europoje
+17+7+7+10+3+4+3
Interaktyvus orų žemėlapis
www.15min.lt 
 / 
orai
ParyžiusPrahaRygaRomaStokholmas TalinasVaršuva
+7+6+4+14+4+4+50+1+2
4–7
PIETŲ
 
3
2011 GRUODŽIO 14 D.,
TREČIADIENIS
KLAIPĖDA
 
 /
 
Pagalbos numeriai kelia painiavą
Greitosios pagalbos sistemos per-tvarka įstrigo. Nors jau beveik me-tus Klaipėdoje veikia Bendrojo pa-
galbos centro padalinys su dau-
giau nei pusšimčiu darbuotojų,
pagalbos skambučiai vis dar ai-di dviem kryptimis. Tai kelia rū-
pesčių klaipėdiečiams ir trikdo
medikų darbą.
„Į mus kreipėsi pacientai,kurie patyrė sunkumų bandy-
dami išsikviesti greitąją pa-
galbą. Žmonės nesusigaudo,
kuriuo numeriu skambinti,nes vienoks galioja skambi-
nant iš vieno tinklo, kitoks –
iš kito, o tiesiog įvedus 03, su-
sisiekti nepavyksta“, – sakėKlaipėdos miesto savivaldy-bės Asmens sveikatos prie-
žiūros komisijos pirmininkėNatalja Istomina.
Nelaimės ištiktas žmogus
neretai nesugeba atsimin-ti kelių numerių, o jau kele-rius metus mūsų šalyje ga-liojantis bendrasis pagalbos
numeris 112 dar žinomas ne visiems.
Šios painiavos nebelik-tų, jeigu Bendrosios pagal-bos centro (BPC) Klaipėdospadalinys perimtų greito-sios pagalbos stoties gauna-
mus skambučius.
Tačiau greitosios pagal-
bos stotis iki šiol neįsijungė į
bendrąją sistemą ir to nepa-darys iki gruodžio 31-osios,nors šią dieną pagal Vyriau-
sybės planus bendra sistematurėjo pradėti veikti.
Stotis įsigijo naujų kom-piuterių, juose buvo numa-
tyta įdiegti programinę įran-gą, kuri leistų Klaipėdos BPCdarbuotojų įvestus duomenis
apie iškvietimą iškart maty-ti greitosios pagalbos auto-mobilyje ir stoties dispeče-
rinėje. Tačiau šios programi-nės įrangos klaipėdiečiai kolkas neturi.
Taip nutiko dėl to, kad
subrangovų įmonė, padėjusi
įrengti naująjį Vilniaus BPCpadalinį, bankrutavo ir iki
šiol nesumokėjo minėtą pro-
graminę įrangą tiekiančiai Vo-kietijos bendrovei „Siemens“.
„Esame nusipirkę kompiute-
rius, įsivedę radijo ryšį, tačiaukol nėra programinės įrangos,dirbti išvien negalime. Centrasdirba sau, o mes sau. Kai šiosproblemos bus išspręstos, dalismūsų dispečerių pereis dirbtiį Bendrąjį pagalbos centrą, ir visi skambučiai bus nukreip-
ti tenai. Tačiau šios reformos
pacientai neturi pajusti“, – įsi-tikinęs Klaipėdos miesto grei-
tosios medicininės pagalbos
stoties vyriausiasis gydytojas
Rimvydas Juodviršis.
112 – šiuo Bendrojo pagal-bos centro numeriu galima iš-
sikviesti medikus, ugniage-
sius arba policiją.
EGLĖ PETKUTĖ
e.petkute@15min.lt
Greitosios pagalbos ekipa-žas į iškvietimo vietą turiatvykti:Mieste – ne vėliau kaipper 15 min.Rajone – ne vėliau kaipper 25 min.
LIMITAS
R.Juodviršiui gaila, kadgreitoji pagalba nega-li dirbti taip, kaip galėtų.
E.Ovčarenko nuotr.
 
Konferencijų centrosteigti neskuba
Konkuruoti su kitais miestais dėl
galimybės surengti didžiausių
tarptautinių organizacijų rengi-
nius Klaipėda kol kas neketina.
Vakar posėdžiavę tarybos kolegi- jos nariai nepritarė savivaldybėsdalyvavimui steigiant Nacionali-
nį konferencijų centrą.
Tapti vienu iš būsimojo
centro steigėjų Klaipėdos mies-to savivaldybei pasiūlė Valsty-binis turizmo departamentas
prie Ūkio ministerijos.
Naujai įkurta viešoji įstai-
ga turėtų pradėti veikti kitą-
met. Per metus jos išlaikymas
kainuotų apie 400 tūkst. Lt.
Savivaldybei iš biudžeto tek-
tų atseikėti po 60–70 tūkst. Lt.Prisidėti turėtų visi steigėjai –
Klaipėdos, Vilniaus, Kauno,
Druskininkų, Birštono bei Pa-
langos miestų savivaldybės.
Tačiau uostamiesčio politikai
mano, kad šiuos planus rei-
kia atidėti ateičiai. „Šiandien
ankstoka planuoti išlaidas to-
kiam centrui. Be to, vargu ar
Klaipėda yra pajėgi konkuruo-
ti su Vilniumi, o remti konfe-
rencijas Vilniuje nėra tikslin-ga“, – įsitikinęs vicemeras Ar-
tūras Šulcas.
Politikai suabejojo, ar Klai-pėda pasirengusi dalyvauti kon-
kursuose dėl teisės čia rengtitarptautinių organizacijų se-
minarus. Mieste trūksta erdviųkonferencijų salių. „AmbertonKlaipėda“ viešbučio salė talpina
400 dalyvių, dvi erdvios kon-ferencijų salės įrengtos „Švy-
turio“ arenoje. Tačiau priimtidaugiau nei tūkstantį dalyvių jau taptų problema. Ją tikima-si išspręsti atstačius Klaipėdos
piliavietę.
EGLĖ PETKUTĖ
e.petkute@15min.lt
Pritraukti tarptautinių ren-ginių tikimasi po keleriųmetų atstačius Piliavietę.
Projekto vizualizacija
Miesto šventei – kuklesnis meniu
Svajonės efektingai kitąmet at-švęsti 760-ąjį Klaipėdos miestogimtadienį gali taip ir likti sva-
 jonėmis.
Klaipėdos miesto savival-
dybės Kultūros skyrius, ragi-
nęs miestelėnus siūlyti idėjas,kaip reikėtų paminėti sukaktį,dabar priverstas didžiosios da-
lies renginių atsisakyti.
Kitų metų miesto biudže-
tas vėl vers gerokai susiveržtidiržus – teks taupyti visiems.
 Anot naujojo Kultūros skyriaus vadovo Valdemaro Puodžiūno,toks biudžetas lėmė rimtas ko-
rekcijas planuojat šventę. Te-ko atsisakyti nemažos daliesrenginių.
Kitąmet Jūros šventė busperkelta į rugpjūčio pirmą- jį savaitgalį – tuomet mies-
tas minės 760 metų jubiliejų.
Dauguma Jūros šventės ren-
ginių bus skirti būtent mies-to jubiliejui.
„Teko priimti daug spren-
dimų ir palikti tik pačius pa-grindinius renginius“, – teigė V.Puodžiūnas.
Pradėjus planuoti būsimusrenginius buvo paskaičiuota,
kad jiems prireiks maždaug
3 mln. Lt. Tačiau atsisakius kaikurių renginių šventės biudže-
tas „susitraukė“ maždaug iki
1,7 mln. Lt. Anot V.Puodžiūno,
dalį šių lėšų tikimasi gauti išrinkliavos, kurią moka tradi-
cinės mugės prekeiviai. Mano-
ma, kad taip galima būtų su-
rinkti apie 400 tūkst. Lt. Dar
apie 1 mln. Lt Kultūros skyrius
tikisi gauti iš rėmėjų. Visa ki-ta – iš miesto kišenės.
Jubiliejiniai metai bus pa-skelbti Klaipėdos miesto ir vė-liavos metais. Šventinėje prog-ramoje – mokslinė konferenci- ja, skirta heraldikos ir miesto
identiteto problematikai, au-
tentiško herbo pristatymas.
Žadama surengti parodas „Se-
noji Klaipėdos heraldika“ bei
„Kai Klaipėda vadinosi Meme-liu“, išleisti leidinį „Nuo pėdosiki miesto: Klaipėdos heraldi-
kos istorija“.
Klaipėdos gimtadienio die-ną – rugpjūčio 1 d. – ketinama
suorganizuoti jūrinio mūšio
inscenizaciją.
biudžetas
Kitąmet Jūros šventė busskirta Klaipėdos jubiliejui.
„15min“ nuotr.
AURELIJAKRIPAITĖ
a.kripaite@15min.lt
Klaipėdos jūrų uoste nukrito darbininkas
Klaipėdos uosto teritorijoje vakarvos tragiškai nepasibaigęs įvykis
ant kojų sukėlė ugniagesius, po-licininkus bei medikus.
 Apie 16.30 val. bendruoju
pagalbos numeriu 112 gautaspranešimas apie tai, kad įmo-
nės „Birių krovinių termina-
las“ teritorijoje nuo keltuvo nu-
krito žmogus, kuris guli 12 m
aukštyje esančioje palipimo
aikštelėje.
Kaip „15min“ pranešė ugnia-gesiai gelbėtojai, vyriškis buvoperlipęs keltuvo turėklus. Kodėl –
nežinia.
Neišlaikęs pusiausvyros
 vyras krito maždaug 7 metrus
ir pakibo ant metalinės kon-
strukcijos. Stipriai susižalojęsdarbininkas negalėjo pajudėti.
 Vyrui nukelti prireikė ugnia-gesių keltuvo bei aukštalipių
pagalbos. Nukeltas vyras per-
duotas medikams. Nelaimė-
liui stipriai sužalota krūtinė,
 jis gydomas Klaipėdos univer-
sitetinėje ligoninėje.
Nelaimės vietoje vakar dir-
bo uosto policija bei Valsty-
binės darbo inspekcijos spe-cialistai. Vakar vakare jie dar
negalėjo tiksliai pasakyti, kaskaltas dėl nelaimės. Bus aiški-
namasi, ar laikytasi visų dar-bų saugos taisyklių.
AURELIJA KRIPAITĖ
a.kripaite@15min.lt

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->