Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min_Klaipeda_2011.12.19

15min_Klaipeda_2011.12.19

Ratings: (0)|Views: 91 |Likes:
Published by 15min PDF

More info:

Published by: 15min PDF on Jan 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2012

pdf

text

original

 
    2    0    1    1    M  .    G    R    U    O    D     Ž    I    O    1    9    D  . ,    P    I    R    M    A    D    I    E    N    I    S
     T    i   r   a    ž   a   s    4    3    0    0    0   e   g   z .    (   a   u    d    i   t   u   o    j   a   m   a   s    U    A    B „    E   r   n   s   t    &    Y   o   u   n   g    B   a    l   t    i   c    “    )    | 
    N   r .    1    3    9    (    1    0    2    7    )
    |     I    S    S    N    1    8    2    2  -    5    3    3    0    | 
    K    L    A    I    P     Ė    D    A
RYTOJPORY
oraiverslas
Uostas: derliusir ateities planai
 / 
3
prognozė
Suveržti diržaistabdys statybas
 / 
9
Miesto ligoninėsene visiems pacientamsužtenka vietų palatose.
BFL nuotr.
NUKELTA
 
 / 
2 
psl.
Miesto ligoninesapgulė pacientai
 
Šis viduržiemis miesto ligoninėms – seniai ne-
matytas darbymetis. Smarkiau nei kada norsanksčiau medikus verčia suktis nesibaigianti
pertvarka. Ligoninių skyriai – sausakimši, tad
ne visiems sunegalavusiems klaipėdiečiams
pavyksta patekti į gydymo įstaigą.
Sausį uždarius kai kurių rajonų ligoni-nių skyrius, sunkesni ligoniai ėmė plūstiį didžiąsias uostamiesčio ligonines. Apie
didėsiantį pacientų srautą jos buvo per-
spėtos pradėjus įgyvendinti trečiąjį Svei-
katos priežiūros įstaigų ir paslaugų res-truktūrizacijos etapą. Tad medikai ran-
koves atsiraitojo pernelyg nedejuodami.
 Apie 45 tūkstančius pacientų staciona-
re gydanti didžiausia regiono Klaipėdos
universitetinė ligoninė šiemet skyrių pa-latose turi sutalpinti dar tūkstančiu ligo-
nių daugiau.
„Pacientų srautas tikrai padidėjo. Juos visus reikia suguldyti, o mūsų taktika nuokitų įstaigų skiriasi. Mes ligonių neatstu-miame, priimame visus, surandame vie-
tą viename ar kitame skyriuje, jei reikia,ir papildomą lovą padedame, bet ligonių
nevejame. Galėtume ir mes pasakyti, kadneturime vietų, važiuokite kur norite, bet
taip nedarome“, – tikino vyriausiasis gy-dytojas Vinsas Janušonis.
Kai kuriuose skyriuose, anot jo, jauseniai ankšta, reikėtų atidaryti bent du
naujus. Tačiau ligoninės plėtrai vis atsi-randa kliūčių. Nesėkmingai baigėsi pla-nai 60 lovų išplėsti Traumatologijos sky-
rių. Ligoninės vadovas neabejojo, jog taipsiekiama riboti konkurenciją, nes didžio-sios Vilniaus ir Kauno klinikos naujus kor-
pusus atidaro netrukdomos.
menas
Klaipėdos profesoriausnuotykis Kinijoje
 / 
4
netektis
Laisvės šauklysužgeso
 / 
12
Pasaulis kartu su Čekijagedi Vaclavo Havelo.Po ilgos kovos su liga jisišėjo anapilin vakar rytą,būdamas 75-erių.
 
2
 /
 
KLAIPĖDA
2011 GRUODŽIO 19 D.,
PIRMADIENIS
orai
Šiandien bus 1–4 °C šilumos, pūs stiprus vėjas, daugelyje rajonų prognozuojamašlapdriba. Ateinančią naktį daug kuršalnos iki 3 °C šalčio, tik pajūryje bus 2 °Cšilumos. Rytoj dieną bus nuo 1 °C šalčioiki 3 °C šilumos, kritulių nenumatoma.
-3-2+2-10+3-5-5-3
Artimiausiomis dienomis
VilniusKaunasKlaipėda
12-20
NAKTĮ
12-20
DIENĄ
12-21
NAKTĮ
12-21
DIENĄ
VILNIUS
+1
ŠIAULIAI
+2
KAUNAS
+2
KLAIPĖDA
+4
PANEVĖŽYS
+2
UTENA
+2
AtėnaiBerlynasLondonasMadridas
 
MaskvaMinskasOslas
Šiandien Europoje
+17+3+7+8+1+2-2
Interaktyvus orų žemėlapis
www.15min.lt 
 / 
orai
ParyžiusPrahaRygaRomaStokholmas TalinasVaršuva
+5+1+3+70+2+3-2-2+1
8-10
PIETVAKARIŲ
Lietuvoje
Pigūs bilietai greitai išseks
 Atkelta iš 1 psl.
Operacijos sulaukskitąmet
Pacientų antplūdį šiomisdienomis pajuto Respubliki-
nės Klaipėdos ligoninės medi-
kai, ypač traumatologai ir pil-
 vo chirurgai. Planinių stubu-ro išvaržos ar inkstų akmenų
šalinimo operacijos žmonėmsteks laukti iki sausio pabaigos.Tokia eilė susidarė ne tik dėl to,kad buvo uždaryti rajoninių li-goninių skyriai. „Pacientų tik-rai padaugėjo, tačiau priežastisne viena. Ateina žiema, daugėjainfekcinių ligų, traumų dėl pli-
kledžio. Net jeigu rajonų ligo-
ninės dirbtų intensyviau, ligo-nių srautas pas mus vis tiek bū-tų padidėjęs. Dėl to neretai su-
laukiame ir nepasitenkinimo.
Tačiau visame pasaulyje taip
 yra, mes ne išimtis. Jeigu žmo-gus kenčia nuo akmenligės, jisžino, kad anksčiau ar vėliau teksoperuotis. Tačiau jei penkeriusmetus laukė, o dabar staiga su-galvojo, kad nori operacijos popenkių dienų, tai neturėtų taipgalvoti. Taip ilgai laukęs gali irdar šiek tiek palaukti“, – įsitiki-nęs Priėmimo skyriaus vedėjas
Jonas Klapatauskas.
Į ligoninę vis dažniau pa-
tenkama ir dėl gripo, bronchi-
to, kitų virusinių kvėpavimo ta-kų infekcijų, paūmėjus lėtinėms
plaučių, inkstų ligoms.
Norinčių pagulėtinelaukia
Ne visas stacionarines pas-
laugas teikianti Klaipėdos jū-
rininkų ligoninė su padidėju-
siu krūviu susitvarko nesun-
kiai. Į Priėmimo skyrių patekę
pacientai čia kruopščiai at-
renkami. Dėl to šiame skyriu-
 je nuolat budi gydytojai spe-
cialistai, kurie, įvertinę pacien-
to būklę, nusprendžia, būtina jį guldyti ar ne.
„Mes guldome tuos, ku-riems tikrai reikia, o dažnai
nori patekti ir tie, kuriems ne-būtinai reikia, tarkime, dėl lė-
tinių ligų, kurios gali būti gy-domos ambulatoriškai. Sten-
giamės srautus taip nukreipti,kad tie, kuriems nėra privalo-
ma, ir nebūtų paguldyti. Kai
kur rajoninėse ligoninėse bu-
 vo įprasta guldyti ir tuos, kuriežiemos metu tiesiog nori pagu-
lėti. To reikia vengti, nes staci-
onarinė pagalba yra pati bran-
giausia. Turime stengtis, kadlėšos būtų naudojamos tiks-
lingai“, – tvirtino ligoninės vy-riausiasis gydytojas Jonas Sąly-
ga. Klaipėdos teritorinės ligo-
nių kasos surinkti duomenysrodo, kad pacientai iš rajoni-
nių gydymo įstaigų pasiskirs-tė ne tik Klaipėdos ligoninėse,
kai kurie rinkosi gydymą Vil-
niuje ir Kaune.
„Kiekvieną mėnesį anali-zuojame, kaip kinta pacien-tų srautai į didžiąsias miestoligonines nuo tada, kai užda-
ryti Šilalės ir Gargždų chirur-gijos bei reanimacijos skyriai.
Galiu pasakyti, kad skirtumas
nežymus. Sunkesni ligoniai ir
iki pertvarkos patekdavo į Klai-pėdos ligonines, taip yra ir da-bar“, – sakė Klaipėdos teritori-
nės ligonių kasos direktorius
 Alfridas Bumblys.
Miesto ligoninesapgulė pacientai
EGLĖPETKUTĖ
e.petkute@15min.lt
Alridas Bumblys,Klaipėdos teritorinėsligonių kasos
direktorius:
 
Teritorinė ligonių kasa ligoninėmsuž suteiktas paslaugas apmoka pa-gal metų pradžioje sudarytas su-tartis. Jeigu įstaigos neviršija sutar-tinės sumos, joms apmokama pa-gal nustatytą įkainį. Jeigu paguldo-ma daugiau ligonių ir suma viršija-ma, tada įkainis mažėja. Kuo daugiau ligonių guldoma, tuo ma-žesnis įkainis. Tačiau ligoninės vis tiek guldo pacientus, nors jomsir neapsimoka. Kartais užtenka ir trumpalaikio ar ambulatoriniogydymo, todėl gydymo įstaigos turėtų atidžiau atrinkti tuos, ku-riuos ilgiau stebėti ligoninėje būtina. Juolab kad dienos chirurgi- jos, skubios pagalbos paslaugas mes fnansuojame mak-simaliai, jos yra prioritetinės.
GYDYTI DAUGIAU NEAPSIMOKA
 
Miesto ligoninėse ne visiems pacientams užtenka vietų palatose.
BFL nuotr.
Prieš Klaipėdos autobusų bilie-
tų pabrangimą didžiulę keleivių
apgultį pajutę „Klaipėdos kelei-
vinio transporto“ vadovai įsiti-kinę, kad netrukus pigesnių bi-
lietų rinkoje nebeliks.
Nuo gruodžio bilietai pa-brango maždaug dešimtada-
liu. Spaudos kioskuose vien-
kartinis bilietas brango nuo
1,8 iki 2 Lt.
Dabar „Klaipėdos keleivi-nio transporto“ kasoje jis kai-nuoja 1,92 Lt, kioskuose „Lie-
tuvos spauda“ – 2 Lt, autobu-se – 2,4 Lt.
Lapkričio paskutinėmis
dienomis žmonės skubėjo įsi-gyti dar nepabrangusių piges-nių bilietų. Anot bendrovės va-
dovo Gintaro Neniškio, pap-rastai per mėnesį šioje kaso-
 je parduodama apie 20 tūkst.bilietėlių. Lapkritį jų parduota
apie 70 proc. daugiau.
Bilietėlių su 50 proc. nuo-
laida paprastai parduodama11 tūkst., šį lapkritį parduotaapie 40 proc. daugiau.
Šlavė šimtais
Kai kurie žmonės vienu
metu pirko kelis šimtus bilie-tų, atsirado ir toks, kuris įsigijoir visą tūkstantį. Tačiau, pasak G.Neniškio, pardavimai „Klai-
pėdos keleivinio transporto“
kasoje paprastai sudaro apie 3proc. visų parduodamų bilietų.„Žinodami, kad čia bilietėliaiir taip pigesni, kartais žmonėsspecialiai dėl jų atvažiuoja“, –
pasakojo vadovas.
 Anot jo, greičiausiai dargruodį pigesnių bilietų ne-
beliks. Manoma, kad didžioji
dalis keleivių bilietų nusipirko
maždaug porai savaičių.„Vis tik labiau apsimokė-
tų pirkti metinius bilietus,
tačiau gali būti, kad keleiviai
tiesiog nėra tikri, ar jie važi-
nės kasdien, todėl apsidraus-
dami perka vienkartinius“, –svarstė G.Neniškis.
 Anksčiau įsigyti bilietaigalioja, nepaisant pabrangi-mų. Neseniai uostamiesčiokontrolieriai patikrino vieną
keleivį, važiavusį su 2005-ai-siais nupirktu bilietu. „Jis bi-
lietą įsigijo teisėtai ir gali važi-
nėti“, – teigė G.Neniškis.
transportas
AURELIJA KRIPAITĖ
a.kripaite@15min.lt
Nemažai klaipėdiečių ilgam įsigijo pigesnių autobusų bilietų.
A.Kripaitės nuotr.
 
3
2011 GRUODŽIO 19 D.,
PIRMADIENIS
KLAIPĖDA
 
 /
 
Rekordiniai metai – taip trumpai
būtų galima apibūdinti šių metų
Klaipėdos uosto veiklą. Uoste vei-
kiančiose kompanijose dirban-
tys žmonės šiemet liejo prakaitą
siekdami krovos rekordų ir pel-nų. Uosto kompanijos jau žvel-gia į kitus metus – laukia nauji
iššūkiai ir darbai.
Met
ų
pabaiga kai kurioms
uosto kompanijoms atneš
ė
 nemaloni
ą
žini
ą
apie „Sno-
ro“ bankrot
ą
, o uosto direk-
cij
ą
priblošk 
ė
naujai priim-
tas
į
statymas.
Uostui – valstyb
ė
sakibrokštas
Klaip
ė
dos valstybinio j
ū
-
r
ų
uosto generalinis direk-torius Eugenijus Gentvilasdžiaugiasi – metai buvo iš
ties
ų
s
ė
kmingi.
Planuojama, kad Klaip
ė
-
dos valstybinis j
ū
r
ų
uostasšiemet tur
ė
s daugiau kaip
100 mln. Lt pelno.Ta
č
iau geras žinias tem-
do k 
ą
tik priimtas
į
statymas,
pagal kur
į
iš valstyb
ė
s
į
mo-ni
ų
 
į
šalies biudžet
ą
bus pa-
imama pus
ė
pelno. Palygintisu šiuo
į
statymu, net ir „Sno-re“ prarastos l
ė
šos, kuri
ų
dy-
dis neskelbiamas, uosto di-rekcijai atrodo ne itin dide-
l
ė
problema.
„Snoro“ problemos san-tykinai mažos. Pagal nauj
ą
 
į
statym
ą
valstyb
ė
paima pu-
s
ę
m
ū
s
ų
pelno.
Č
ia dešimtys milijon
ų
li-t
ų
. Iš ties
ų
kitais metais nie-
ko tragiško neatsitiks. Vyksdaug t
ę
stini
ų
projekt
ų
, ta-
č
iau prad
ė
ti nauj
ų
objekt
ų
 
mes nebetur
ė
sime pinig
ų
“, –
kalb
ė
 jo E.Gentvilas.
„Smiltyn
ė
s perk
ė
la“:laukia statyb
ų
metai
Naujo laivo ir keleivi
ų
ter-minalo statybos – tokiais pla-
nais gyvena bendrov 
ė
s „Smil-
tyn
ė
s perk 
ė
la“ vadovyb
ė
.
Pasak bendrov 
ė
s generali-
nio direktoriaus Dariaus But-
 vydo, jau paskelbtas vieš
ų
 j
ų
 
pirkim
ų
konkursas d
ė
l naujokeleivinio laivo statybos. Pla-
nuojama, kad šis laivas kur-
suot
ų
 
į
Nid
ą
, o prireikus kelt
ų
 žmones
į
Smiltyn
ę
ir pakeist
ų
 
sen
ą
kelt
ą
„Nida“.
„Ruden
į
ar met
ų
pabaigo- je laiv 
ą
jau tur
ė
tume tur
ė
ti“, –
pasakojo D.Butvydas.Dar vienas projektas – ke-
leivi
ų
terminalo statybos Šiau-
riniame rage, iš kurio šiemet
prad
ė
 jo kursuoti keltai
į
Smil-tyn
ę
. „Tikim
ė
s, vasaros pabai-goje, o gal iki miesto gimtadie-nio terminalas jau bus“, – pla-nais dalijosi „Smiltyn
ė
s perk 
ė
-
los“ vadovas.
Šiuos metus bendrov 
ė
pla-nuoja baigti pelningai, tikimasi
tur
ė
ti apie 1,5 mln. Lt pelno.
„Bega“ t
ę
sprad
ė
tus darbus
Dar pernai grandiozines
statybas prad
ė
 jusi „Bega“ dar-
bus t
ę
s ir kit
ą
met. Anot „Be-gos“ atstovo Gedimino Gu-davi
č
iaus, šiuo metu baigia-
ma statyti universalaus žem
ė
s
ū
kio produkt
ų
terminalo ant-žemin
ė
dalis, darbai persikels
į
vid
ų
. Planuojamas termina-
lo paj
ė
gumas – 2 mln. ton
ų
permetus. Sand
ė
liavimo talpa – 160
t
ū
kst. kub. m, o sand
ė
li
ų
plo-tas lyg keli
ų
futbolo aikš
č
i
ų
apie 20 t
ū
kst. kv. m. „Ter-minalas ypatingas tuo, kadskirtas importui ir ekspor-tui vienu metu“, – pasakojo
G.Gudavi
č
ius.Kit
ą
met ketinama išpl
ė
s-ti mineralini
ų
medžiag
ų
ter-
minal
ą
, uosto direkcijos užsa-kymu tur
ė
t
ų
b
ū
ti baigta kran-
tini
ų
rekonstrukcija bei prie-plaukos statybos.
„DFDS Seaways“:s
ė
km
ė
su nauju vardu
Pernai ruden
į
per gais-r
ą
kelto „Gloria“ netekusiaibendrovei „DFDS Seaways“
šie metai buvo ypa
č
intensy- v 
ū
s ir gana s
ė
kmingi.„Tiek krovini
ų
, tiek ir ke-
leivi
ų
šiemet b
ū
sime pervež
ę
 daugiau nei bet kuriais kitaismetais. Šiemet bendrov 
ė
 
į
sigi-
 jo kelt
ą
„Liverpool Seaways“,
išsinuomojo modern
ų
kelt
ą
 
„Regina Seaways“. M
ū
s
ų
lai-
 vas „Tor Botnia“ prad
ė
 jo aptar-
nauti linij
ą
tarp Sankt Peter-
burgo ir Kylio (Vokietija), kel-tas „Kaunas“ – tarp Ust Lugos
(Rusija) ir Kylio, o „Lisco Pa-tria“ – tarp Paldiskio (Estija)
ir Kapelskaro (Švedija). Tai-
gi,
į
 vyki
ų
daug, tempas dide-
lis ir, regis, jis tik greit
ė
 ja“, –pasakojo bendrov 
ė
s „DFDSSeaways“ vykdomasis direk-torius Jonas Nazarovas. Šie-met
į
mon
ė
savo pavadini-
m
ą
iš „DFDS Lisco“ pakeit
ė
 
į
 „DFDS Seaways“.
„VLG“: laukia išš
ū
kiai
„Vakar
ų
laiv 
ų
gamyklos“
personalo direktorius Tomas
 Vainorius prisipažino, kad
2011-uosius prad
ė
 jo progno-
zuodami optimistiškesn
į
augi-m
ą
, nei jis iš ties
ų
buvo. „Me-tus baig
ė
me kukliau nei prog-
nozavome. Nors reikia pasi-
džiaugti, kad kai kurios grup
ė
s
į
mon
ė
s jau atsigavo, ir krovos
rodikliai yra gana geri“, – tei-
g
ė
jis. Anot T.Vainoriaus, šie-met b
ū
ta nemaž
ų
investicij
ų
 
į
technik 
ą
.
Kitais metais „Vakar
ų
lai-
 v 
ų
gamyklos“
į
moni
ų
grup
ė
s
laukia nemažai išš
ū
ki
ų
. Keti-
nama pastatyti du ekologiš-kus vilkikus, neseniai kom-
panija laim
ė
 jo konkurs
ą
mo-dernizuoti oland
ų
bendrov 
ė
s
žemsiurb
ę
.
 JURGA ANDRIJAUSKAITĖAURELIJA KRIPAITĖ
klaipeda@15min.lt
Per vienuolika šių metų mėnesių Klaipėdosuoste perkrauta 33,7 mln. tonų jūriniųkrovinių –
net 18,2 proc. daugiau neipernai
atitinkamu laikotarpiu.
Tarp Baltijos šalių uostų Klaipėda išlaikė lyderio pozicijas ir lenkiane tik kaimyninius Rygos ir Ventspilio uostus, bet ir penkis uostus jungiantį Talino uostą. Bendra Klaipėdos uosto ir Būtingės termi-nalo krova per 11 mėnesių sudarė 42 mln. tonų ir viršijo jungtinioTalino uosto krovą net 8,5 mln. t.Didžiausias prieaugis pasiektas dėl išaugusių birių natūralių ircheminių trąšų, skystų natūralių ir cheminių trąšų, konteineri-zuotų krovinių, ro-ro krovinių, birių rūdų, naftos pro-duktų apimčių.
KLAIPĖDA LYDERIAUJA
Uostas: derlius ir planai
Pradėti naujų objek-tų mes nebeturėsi-me pinigų.
E.GENTVILAS
Klaipėdos uostas ir jamedirbančios įmonės džiau-giasi sėkmingais metais.
„15min“ nuotr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->