Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min_Vilnius_2011.12.05

15min_Vilnius_2011.12.05

Ratings: (0)|Views: 163|Likes:
Published by 15min PDF

More info:

Published by: 15min PDF on Jan 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2013

pdf

text

original

 
Dauguma lietuvių važinėja naudotais,bet, palyginti su metais, nedaug nuriedėjusiaisautomobiliais. Ar taip gali būti? Automobiliųekspertai įsitikinę, kad dauguma jų pirkėjųbuvo begėdiškai apgauti.
123rf.com nuotr., „15min“ montažas
    2    0    1    1    M  .    G    R    U    O    D     Ž    I    O    5    D  . ,    P    I    R    M    A    D    I    E    N    I    S
     T    i   r   a    ž   a   s    4    3    0    0    0   e   g   z .    (   a   u    d    i   t   u   o    j   a   m   a   s    U    A    B „    E   r   n   s   t    &    Y   o   u   n   g    B   a    l   t    i   c    “    )    | 
    N   r .    1    3    3    (    1    2    2    3    )
    |     I    S    S    N    1    8    2    2  -    2    7    4    9    | 
     V     I     L     N     I     U     S
sukruto
Po tragedijosperėją sutvarkys
 / 
2
auksas
„Žuvėdros“ uraganasnušlavė konkurentus
 / 
9
Lietuviai įsiūbavo
Lietuviai įsiūbavo
apgavysčių verslą
apgavysčių verslą
mokestis
Radijo taškas –pinigams melžti
 / 
3
PLAČIAU
 
 / 
4 
psl.
Kalėdos
Švenčių pradžia – kukli
 / 
2
Seniui Kalėdai paspaudus stebuklingą mygtuką įžiebtapagrindinė Vilniaus ir visos Lietuvos Kalėdų eglėKatedros aikštėje. Šventė šiemet buvo kukli: pilnaaikštė susirinkusiųjų pamatė tik nedidelį fejerverkųšou bei išgirdo kelias kalėdines giesmes. Kartu suegle nušvito ir šventiškai dekoruotos gatvės.
RYTOJPORY
orai
 
2
2011 GRUODŽIO 5 D.,
PIRMADIENIS
 /
 
VILNIUS
Pilaitėje kitąmet ketinama statyti
požeminę pėsčiųjų perėją, tačiau
kol kas saugumą vienoje iš perė-
 jų nuspręsta pagerinti metali-
niais atitvarais. Juos įrengus pa-
ilgėja pėsčiųjų perėja ir per gat-vę einančius žmones geriau ma-to vairuotojai.
Imtis tokių priemonių pa-skatino rugsėjo pabaigoje įvy-
kusi skaudi nelaimė, kai Pi-laitėje šalia prekybos centro
„Pupa“ po automobilio ratais
žuvo per perėją degant raudo-nam šviesoforo signalui bėgu-
si aštuonmetė.
Šioje perėjoje pama-
tyti į gatvę išeinančius
žmones, ypač nedide-lio ūgio vaikus, truk-
do užtvaras, esantis
toje vietoje, kur kaž-
kada pradėta statyti
požeminė pėsčių-
 jų perėja. Dabarnuspręsta gatvės juostą, kuria va-žiuojant buvo ga-
lima įsukti į Papi-lėnų gatvę, užtverti. Vairuoto- jams nepatogu, tačiau pėstie-
siems – saugiau.
Tačiau šis sprendimas –tik laikinas. Jau kitąmet šio- je vietoje ketinama pabaig-ti įrengti požeminę pėsčių-
 jų perėją.Nors kol kas detalės neat-
skleidžiamos, bet Vilniaus savi-
 valdybės Miesto ūkio ir trans-porto departamento direkto-
riaus pavaduotojas AntanasMikalauskas patvirtino, kad jau sutarta su privačiais in- vestuotojais, kurie padės sa-
 vivaldybei šį projektą įvykdy-ti. Pilaitės prospektas baigtastiesti 2008 m. liepos pabaigo-
 je, bendra projekto vertė sie-kė 19,8 mln. Lt.
Prospektas tapo Pilaitėsaplinkkeliu, kadangi juo va-
žiuoja automobiliai, vykstan-tys į Karveliškių kapines, toje
pusėje esančias Vilniaus ra- jono gyvenvietes. Dėl to su-
mažėjo eismo intensyvumas
Papilėnų, Vydūno, Karaliau-čiaus gatvėmis, kuriose itin
daug gyvenamųjų namų. Ta-
čiau požeminėms perėjoms
lėšų pritrūko.
orai
Šiandien bus 3–7 °C šilumos,prognozuojamas lietus ir šlapdriba. Ateinančią naktį bus 0–4 °C, rytojdieną – 1–6 °C šilumos. Bus lietinga, tik Klaipėdoje pro debesis retsykiaisgali švystelti saulė.
0+1+4+2+2+6-10+4
Artimiausiomis dienomis
VilniusKaunasKlaipėda
12-06
NAKTĮ
12-06
DIENĄ
12-07
NAKTĮ
12-07
DIENĄ
VILNIUS
+4
ŠIAULIAI
+3
KAUNAS
+4
KLAIPĖDA
+7
PANEVĖŽYS
+3
UTENA
+3
AtėnaiBerlynasLondonasMadridas
 
MaskvaMinskasOslas
Šiandien Europoje
+17+5+7+12+6+6+1
Interaktyvus orų žemėlapis
www.15min.lt 
 / 
orai
ParyžiusPrahaRygaRomaStokholmas TalinasVaršuva
+8+5+3+14+2+2+4+2+2+6
2-4
PIETVAKARIŲ
Lietuvoje
Šventės jau prasidėjo
Sostinės merui Artūrui Zuokui ir
Seniui Kalėdai paspaudus stebuk-lingą mygtuką šeštadienio vaka-
rą įžiebta pagrindinė Vilniaus ir
visos Lietuvos Kalėdų eglė Kated-
ros aikštėje.
Įžiebimo renginys šiemet
buvo kuklus – pilna aikštė su-sirinkusių mažų ir didelių žiū-rovų pamatė tik nedidelį fejer- verkų šou bei išgirdo kelias ka-
lėdines giesmes.
Kartu su egle nušvito ir
šventiškai dekoruotos Vilniaus
gatvės: Gedimino ir Konsti-tucijos prospektai, Vokiečių,Pilies, T.Vrublevskio gatvės.
Rotušės aikštėje šiemet vietojtradicinės eglės sukonstruota
meniška kalėdinė šviesų ins-taliacija – Angelų arka.Tikra egle iš miško mies-
tiečiai ir miesto svečiai nega-lės džiaugtis ir šalia Katedros.Čia įžiebta dirbtinė, ne viene-rius metus stovėjusi pagrindi-
nėje sostinės aikštėje. Tačiau
šiemet ją puošia originalūs,nauji žaislai. Antikvariniaižibintai, medžiaginiai ange-
lai, šiaudiniai lankai ir širdu-
tės sukurtos lietuvių meni-
ninkų. Tik tradiciniai raudo-
ni burbulai jau gerokai pablu-
kę ir apsitrynę.
Daug diskusijų sukėlę Ge-dimino prospekto papuošimai
kai kam priminė sovietme-
tį, tačiau, anot miestą puošu-sios „Švenčių studijos“ vado- vės Jolantos Tūraitės, jie pre-tenduoja tapti gražiausiomis
kalėdinėmis dekoracijomisEuropoje. Prospektą šiemetpuošia raudonos šešiakam-
pės kalėdinės žvaigždės, o viršgatvės grindinio imituojamas
snaigių kritimas.
Senis Kalėda patikino, kad
didelė eglė, nors ir dirbtinė, yra labai gerai, kadangi po
 ja tilps labai daug dova-nų. Taip pat jis paža-dėjo šventes „pagar-dinti“ sniegu. Iš pra-
džių pajuokavęs, kad
snigti pradės „tuojpo Velykų“, vėliau
surimtėjo ir nurami-no – Kalėdoms ir Nau-
 jiesiems metams tik-
rai turėtų iškristi vie-
na kita snaigė.
VIOLETAGRIGALIŪNAITĖ
v.grigaliunaite@15min.lt
Kartu suegle nu-švito ir šventiš-kai dekoruotos Vilniaus gatvės.
Eglės įžiebimo ceremoniją lydėjo kuklus fejerverkų šou.
I.Gelūno nuotr.
Rotušės aikštėje šiemet vietoj eglės sukonstruota šviesų instaliacija – Angelų arka.
Požeminę perėjąįrengs kitąmet
VIOLETA GRIGALIŪNAITĖ
v.grigaliunaite@15min.lt
Kol nėra požeminėsperėjos, pėstieji saugomi metaliniais atitvarais.
I.Gelūno nuotr.
 
3
2011 GRUODŽIO 5 D.,
PIRMADIENIS
VILNIUS
 
 /
 
Sovietinių laikų reliktas – radi-
 jo taškas – vis dar tuština vilnie-
čių kišenes. Žmonės priversti už jįkas mėnesį mokėti beveik po 5 Lt.
O kai kurie vilniečiai šiomis die-
nomis gavo sąskaitas už septynismėnesius ir dar sulaukė pagąsdi-
nimų skolų išieškotojais.
 Vartotojų teisių gynėjai
bei Lietuvos radijo ir televizi- jos komisija (LRTK) vienu bal-
su tvirtina, kad reikalavimaimokėti tokius mokesčius yra
neteisėti, ypač jeigu gyven-
tojai nėra sudarę sutarčių dėlpaslaugos tiekimo.
 Yra ir kita priežastis, kodėl
šių mokesčių neturėtų būti pra-
šoma. LRTK teisininko teigi-
mu, laidinio radijo paslaugas
teikianti „Teleradijo kompa-nija Hansa“ neturi licencijos
ir iš viso negali tokių paslau-gų teikti. O reikalauti mokes-čių – tuo labiau.
Paslaugos – neteisėtos
„Visos šiuo metu laidinio
radijo tinklais teikiamos pa-slaugos yra neteisėtos. Todėl
suprantama, kad už neteisėtaiteikiamas paslaugas be atitin-
kamų licencijų žmonės tikraineprivalo mokėti. Kitas daly-kas yra bendrieji civilinės tei-
sės dalykai – žmogus nepriva-lo mokėti už tas paslaugas, ku-
rių neprašė, kurios teikiamos
 jam be jo sutikimo“, – tvirtinoLRTK teisininkas Viktoras Po-pandopula.
Teisininko teigimu, yra
atvejų, kai žmonės net nežino, jog jiems yra teikiamos tos pa-
slaugos. Taip pat neretai mokes-
tis už laidinį radiją įskaičiuoja-mas į bendrą paslaugų sąskaitąir nenorėdami ginčytis su dau-
giabutį administruojančia ben-
drove vilniečiai jį linkę sumo-kėti. Tačiau V.Popandopula taipavadino žmonių prievartavi-
mu, kurio neturėtų būti.
Licencija retransliuoti lai-
dinio radijo tinklais progra-mas VšĮ „Teleradijo kompa-
nija Hansa“, V.Popandopulosteigimu, panaikinta nuo rug-
sėjo. „LRTK padarė viską, kad
„Teleradijo kompanijos Han-
sa“ veikla būtų nutraukta, bet
 jeigu fiziškai tai nepadary-
ta, tam yra teisėsaugos insti-
tucijos, į kurias mes kreipė-mės bent du kartus“, – sakė
 V.Popandopula.
Policija nesutramdė
LRTK teisininkas mano,kad policijos pareigūnai pri- valo ne tik surašyti protoko-
lą ir jį perduoti teismui, bet ir
pasirūpinti, kad įstaigos veik-
la būtų nutraukta. Jis pateikėpavyzdį, kaip elgiamasi apti-
kus nelegalios prekybos alko-
holiu tašką. Tuomet policijospareigūnai ne tik surašo pro-tokolą ir liepia ateiti į teismą,bet ir sustabdo prekybą.
„O šiuo atveju dėl mums
absoliučiai nesuprantamų
priežasčių elgiamasi visiškai
priešingai. Gal tai įstaigai net
labiau apsimoka kas pusmetį
sumokėti baudą ir toliau vyk-
dyti veiklą, negu ją nutrauk-ti. Jie turi keliasdešimt tūks-
tančių abonentų, iš kurių tei-sėtomis ar neteisėtomis prie-
monėmis išsireikalauja be
kelių centų penkis litus kasmėnesį. Susidaro gana dide-
lė pinigų suma“, – tvirtino
 V.Popandopula.
Nesulaukę tinkamos VPK Nusikaltimų tyrimo valdybos
Ekonominių nusikaltimų tyri-mo skyriaus pareigūnų reakci-
 jos, LRTK atstovai antrą kartąkreipėsi tiesiai į patį generali-
nį policijos komisarą.
Prašo prokurorųpagalbos
Savais keliais teisybėsbando ieškoti ir Seimo na-
rys Edvardas Žakaris. Jis tei-
gė sulaukęs skundų dėl „Te-leradijo kompanijos Hansa“ veiklos tiek iš vilniečių, tiek iš šiauliečių, todėl bandė si-tuaciją aiškintis su Ryšių re-
guliavimo tarnyba ir Susisie-kimo ministerija.
Kadangi padėtis nepasi-keitė, kiek daugiau nei priešsavaitę Seimo narys kreipė-
si į generalinį prokurorą Da-
rių Valį, kad jis rastų būdų iš-
siaiškinti, ar įstaigos vykdo-
ma veikla yra legali.
„Nors yra fiksuojama, kaddaromi pažeidimai, neteisėtai
renkami mokesčiai, vagiama
svetima produkcija, nebėra
kur kreiptis. Generalinė pro-
kuratūra turėtų apginti žmo-
nes, nes tai tęsiasi jau apie me-
tus. Pasirodo, galima nepaisy-
ti teisės aktų, neteisėtai rink-
ti mokesčius, visi tai fiksuoja,
bet tuo ir pasibaigia“, – pikti-nosi Seimo narys.
 Viską neigia
Tačiau pati įstaiga „Telera-
dijo kompanija Hansa“ bet ko-
kius priekaištus dėl nelegaliai
renkamų mokesčių ar neteisė-
tos veiklos griežtai atmeta.
 Anot šios įstaigos valdy-
bos pirmininko Leopoldo Ta-
ralevičiaus, LRTK pati klai-
dina žmones, kadangi pagal
dabar galiojantį Visuomenės
informavimo įstatymą jokios
licencijos jų veiklai nėra rei-kalingos, o niekas mokesčionerenka, jeigu nėra sudary-
ta sutartis.
„Jeigu žmogus nesinaudojapaslaugomis – jo teisė atsijung-
ti arba pranešti mums, kad jis
tos paslaugos negauna. Gali-
ma prikalbėti bet ką, bet jeiguneturite sutarties, abonemen-
to, tai negaunate jokios sąskai-
tos. O jeigu gaunate – vadina-si, paslauga buvo užsakyta“, –
tvirtino L.Taralevičius.
Labiausiai L.Taralevičiuspiktinosi LRTK, kuri, jo tei-gimu, klaidina žmones, nes
kaltindama „Teleradijo kom-
paniją Hansa“ ji vadovauja-
si senuoju Visuomenės infor-
mavimo įstatymu. Naujojoješio įstatymo redakcijoje esąparašyta, kad jokios licenci- jos tokiai veiklai, kokią vyk-
do įstaiga, nereikia.
„Tegu paskaito įstatymą,
pagal kurį net privatus as-muo gali per mūsų laidinio
radijo tinklus transliuoti sa- vo programą. Tai galima da-
ryti tik informavimo sumeti-
mais, o ne komerciniais“, – tei-
gė L.Taralevičius.
Licencija retransliuotilaidinio radijo tinklaisprogramas įstaigai„Teleradijo kompanijaHansa“ panaikintanuo rugsėjo.
J.Kalinsko nuotr.
Pasirodo,galimanepaisyti teisėsaktų, rinktineteisėtaimokesčius.
Piktinosi E.Žakaris.
mokestis
Radijo taškas – pinigams melžti
VIOLETAGRIGALIŪNAITĖ
v.grigaliunaite@15min.lt

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->