Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min_Vilnius_2011.12.07

15min_Vilnius_2011.12.07

Ratings: (0)|Views: 103 |Likes:
Published by 15min PDF

More info:

Published by: 15min PDF on Jan 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2014

pdf

text

original

 
grožis
Brangiausios suknelės
 / 
12
Septintąkart aukso medalius laimėjusiam„Žuvėdros“ ansambliui kostiumus kuriadizainerė Aina Zinčiukaitė.Juodos suknelės, išpuoštos 15 tūkst.blizgančių akučių, tapo pačiais brangiausiaiskostiumais „Žuvėdros“ istorijoje.
    2    0    1    1    M  .    G    R    U    O    D     Ž    I    O    7    D  . ,    T    R    E     Č    I    A    D    I    E    N    I    S
     T    i   r   a    ž   a   s    4    3    0    0    0   e   g   z .    (   a   u    d    i   t   u   o    j   a   m   a   s    U    A    B „    E   r   n   s   t    &    Y   o   u   n   g    B   a    l   t    i   c    “    )    | 
    N   r .    1    3    4    (    1    2    2    4    )
    |     I    S    S    N    1    8    2    2  -    2    7    4    9    | 
     V     I     L     N     I     U     S
RYTOJPORY
oraipinigai
Politikai susikirtodėl Vilniaus žemės
 / 
3
 
Lietuvos drama:
nuo vilko ant meškos
2012 metų biudžete besiverianti milijardo litų skylėverčia politikus šokti tikrą pasiutpolkę. Siūlymai didinti ar įvesti naujus mokesčius, taupyti vienose ar kitosesrityse veja vienas kitą, o valstybės vadovai biudžeto paklodę tampo į skirtingas puses.
BFL, 123rf.com nuotr. „15min“ montažas
PLAČAU
 
 / 
6 
psl.
staigmena
Prasižengusių valdininkųieškos policija
 / 
3
 
IT kodas
Naudotis el. paštuvaikams draudžiama
 / 
11
 
 
2
2011 GRUODŽIO 7 D.,
TREČIADIENIS
 /
 
VILNIUS
orai
Šiandien bus 1–4 °C šilumos, pajūryjeir šiauriniuose Lietuvos rajonuoseprognozuojama šlapdriba. Ateinančiąnaktį pajūryje bus 1 °C šilumos, kiturprognozuojamos šalnos iki 1–2 °C šalčio.Rytoj dieną bus 1–3 °C šilumos, gali pasnigti.
-1-1+1+1+1+3-2-1+1
Artimiausiomis dienomis
VilniusKaunasKlaipėda
12-08
NAKTĮ
12-08
DIENĄ
12-09
NAKTĮ
12-09
DIENĄ
VILNIUS
+1
ŠIAULIAI
+1
KAUNAS
+2
KLAIPĖDA
+4
PANEVĖŽYS
+1
UTENA
+1
AtėnaiBerlynasLondonasMadridas
 
MaskvaMinskasOslas
Šiandien Europoje
+18+3+8+13+100
Interaktyvus orų žemėlapis
www.15min.lt 
 / 
orai
ParyžiusPrahaRygaRomaStokholmas TalinasVaršuva
+10+3+2+13+2+2+3+1+2+4
3-6
PIETVAKARIŲ
Lietuvoje
Meras pilstė sriubą
Atnaujintoje labdaros valgyklojeLiepkalnio gatvėje pirmus nemo-
kamus pietus kai kurie socialiai
remtini žmonės gavo iš Vilniausmero rankų. Žadama kasdien čiapamaitinti apie 300 vilniečių.
Pagyvenę vyrai ir mote-
rys, jaunos moterys su dar mo-kyklos nelankančiais vaikais.
Tokie žmonės kasdien ateina
į labdaros valgyklą nemoka-
mų pietų. Anot Vilniaus me-
ro Artūro Zuoko, socialiai
remtinų asmenų daugė-
 ja – nuo 2007 m. socia-
linės pašalpos gavė-
 jų sostinėje skaičius
išaugo nuo 4 tūkst.iki 40 tūkst. O visų
tipų finansinės pa-ramos gavėjų padau-gėjo nuo 18 tūkst. iki
112 tūkst.„Nelinksmos ir so-
cialinės paramos spe-
cialistų prognozės – iki
Naujųjų metų šis skai-
čius gali siekti net 150tūkst. Todėl be pagalbos vie-nas kitam, be atjau-
tos, šiandien būtų su-dėtinga išgyventi“, –
labdaros valgykloje
kalbėjo A.Zuokas.
 Atidarymo progaį labdaros val-gyklą miesto valdžios at-stovai atve-žė saldumynųir vaisių, meras vaikams dalijo
saldainius. Liep-
kalnio gatvėje at-
naujinti valgyklą
pavyko labdaros fondo „Ek-
kesia“, rėmėjų ir savivaldybėspastangomis. Miesto lėšomisįrengti nauji laiptai, apšvieti-mas, sutvarkyta teritorija, pa-
gaminta iškaba.Iš viso mieste veikia 7 to-kios valgyklos, juose kasdien valgo apie 1540 žmonių.
VIOLETAGRIGALIŪNAITĖ
v.grigaliunaite@15min.lt
Iš visomieste veikia 7 tokios valgyklos, juo-se kasdien valgoapie 1540 žmo-nių.
Atnaujintoje labdaros valgykloje žadama kasdien pamaitinti apie 300 žmonių.
J.Kalinsko nuotr.
Ieškos kaltųjų
Skandalingą DariausNorkaus atleidimo iš„Vilniaus troleibusų“istoriją narplios „Vil-niaus viešojo trans-porto“ valdyba. Norsvos mėnesį padirbė-
 jęs D.Norkus gavo so-
lidžią išeitinę kompen-saciją, kaltų dėl to kol
kas nėra.
Savivaldybės
pranešime skelbia-
ma, kad iš „Vilniaustroleibusų“ atleistas
kyšininkavimu įta-riamas buvęs ben-
drovės „Vilniaus
 vandenys“ direkto-rius D.Norkus gavo
beveik 10 tūkst. Ltkompensaciją. Dėl
to meras ArtūrasZuokas įpareigo-
 jo sušaukti ben-drovės valdybą
ir įvertinti vado-
 vo atsakomybę dėl „jo vykdo-
mos kadrų politikos“.
Tačiau paklaustas, ar jisturi omenyje „Vilniaus tro-leibusų“ vadovą Vidman-
tą Strišką, A.Zuokas nuo tie-
saus atsakymo išsisuko – kon-
krečių pavardžių teigė neno-rįs minėti.
„Valdyba turėtų artimiau-siu metu susirinkti ir nuspręs-
ti. Bet, manau, bus atsakin-
gas direktorius, kuris priėmėšį žmogų. Nenorėčiau kalbėtiapie pavardes, kad paskui ne-
būtų galimybės kažkam gin-
čyti sprendimų. Valdyba su-
sirinks ir vertins. Tačiau bū-tinybės priimti tą žmogų ne-
buvo, o ir priėmimo sutartyjenumatyti, kad atleidžiant jį nu-matoma išmokėti kompensa-ciją, irgi buvo nekorektiška“, –
„15min“ sakė A.Zuokas.
Jo teigimu, privalu priim-ti sprendimus, kad bendrovei
padaryta žala būtų kaip galima
greičiau kompensuota.
Meras nebuvo linkęs svars-
tyti savo pavaduotojo Romo
 Adomavičiaus, kuruojančiotransporto klausimus, vai-
dmens šioje istorijoje.Jis tvirtino paprasčiausia
nesuprantąs paaiškinimų, kadkažkas kažkam paskambino irpaprašė ar liepė priimti į dar-
bą vieną ar kitą žmogų.
 
D.Norusužmėnesį darbo gao10tūst.Lt eitinę ompensaci ją. 
BFL nuotr. 
 
3
2011 GRUODŽIO 7 D.,
TREČIADIENIS
VILNIUS
 
 /
 
Vilniaus konservatoriai pasipik-
tino sostinės savivaldybės admi-
nistracijos ir mero Artūro Zuoko
planais sklypus, reikalingus va-karinio aplinkkelio tiesimui, ne
išpirkti, o mainyti į kitus laisvusplotus Vilniuje.
Tokiu b
ū
du Vilnius es
ą
ne-tenka milžinišk 
ų
sum
ų
. Ta
č
iau
meras tokius kaltinimus vadi-
na niekais ir si
ū
lo konservato-
riams už
į
statym
ų
neišmany-
m
ą
rašyti dvejet
ą
.
Prestižin
ė
s vietos
T
ė
 vyn
ė
s s
ą
 jungos-Lietu- vos krikš
č
ioni
ų
demokrat
ų
 (TS-LKD) frakcijos Vilniaus
taryboje vadovas Vidas Urbo-navi
č
ius teig
ė
, kad tie sklypai,
į
kuriuos norima keisti vakari-
nio aplinkkelio tiesimui iš gy-
 ventoj
ų
paimam
ą
žem
ę
, vertikur kas daugiau, nei juos ver-
tina sostin
ė
s valdžia.
„Tie 16 sklyp
ų
yra ne kurnors Vilniaus pakraštyje, bettokiose vietose kaip Kareivi
ų
,Paribio, Konstitucijos, Perga-l
ė
s, P.Baublio ir kt. gatv 
ė
s. J
ų
 
 vert
ė
kelia nuostab
ą
. Tai n
ė
ra
lygiaver
č
iai mainai“, – tikino
 V.Urbonavi
č
ius.
 Anot jo, visi sklypai, kuriuos
norima iškeisti, o ne parduoti,
sostin
ė
s valdžios vertinami 29mln. Lt, ta
č
iau realiomis rinkoskainomis b
ū
t
ų
parduodami kurkas brangiau. Tod
ė
l konserva-
toriai si
ū
lo skelbti aukcion
ą
ir
sklypus parduoti, o iš gaut
ų
pi-nig
ų
atsiskaityti su
į
vakarinioaplinkkelio teritorij
ą
patenkan-
č
ios žem
ė
s savininkais.
Pasiruoš
ę
atvertipinigines
Daugiausia nerimo konser- vatoriams kelia sklypas Konsti-tucijos prospekte, tarp viešbu-
č
io „Radison“ bei „Sodros“ b
ū
s-tin
ė
s. Pasak nekilnojamojo tur-to bendrov 
ė
s „Hanner“ vadovo
 Arvydo Avulio, už š
į
sklyp
ą
ne
 vienas verslininkas kad ir rytojpaklot
ų
bent 10 mln. Lt, ta
č
iausavivaldyb
ė
j
į
vertina vos 5 mln.Lt. Bet Vilniaus meras A.Zuokas
stebisi tokiomis kalbomis.
„Rašau dvejet
ą
konservato-
riams už
į
statym
ų
neišmany-
m
ą
. M
ū
s
ų
šalies teis
ė
s aktai itingriežtai ir detaliai aprašo kiek-
 vien
ą
proced
ū
r
ą
, susijusi
ą
susklyp
ų
pa
ė
mimu visuomen
ė
sporeikiams, kaip yra aplink-kelio atveju, taigi, ne savival-
dyb
ė
, o Nacionalin
ė
žem
ė
s tar-
nyba duoda leidimus, tikrina
ir tvirtina visas proced
ū
ras“, –aiškino meras.
Savivaldyb
ė
– bej
ė
ė
?
 A.Zuoko teigimu, sklypo vert
ę
nustat
ė
taip pat ne sa- vivaldyb
ė
, o Valstyb
ė
s žem
ė
s
fondas.
„B
ū
t
ų
gerai, jeigu savival-dyb
ė
gal
ė
t
ų
parduoti sklypusmiesto centre ir nupirkti va-
karinio aplinkkelio teritorijoje.Deja, taip n
ė
ra. Mes tik rengia-
me aukcion
ą
pagal Nacionali-
n
ė
s žem
ė
s tarnybos nustatytassklyp
ų
vertes“, – teig
ė
A.Zuokas.
 A.Avulio dalyvavim
ą
šitame
TS-LKD atstov 
ų
prad
ė
tame gin-
č
e meras vertina kaip bandym
ą
 
daryti spaudim
ą
Vilniaus sa- vivaldybei, kadangi A.Avulis, A.Zuoko žodžiais, buvo vie-nas t
ų
dalyvi
ų
, kuriems savi- valdyb
ė
s rengtame aukcione
nepasisek 
ė
.
LIEPA ŽELNIENĖVIOLETA GRIGALIŪNAITĖ
redakcija@15min.lt
Paskutinė viltis –policijos vadovas
prašymas
Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT)prašo policijos generalinio ko-misaro Sauliaus Skvernelio pa-
galbos padėti atvesdinti įstaty-
mui nusižengusius Vilniaus sa-
vivaldybės valdininkus.
 VPT teigimu, savivaldy-b
ė
s administracija jau dau-
giau nei pusmet
į
piktybiškai
ignoruoja VPT bandymus Vie-š
ų
 j
ų
pirkim
ų
komisijoje dirbu-sius asmenis patraukti admi-
nistracin
ė
n atsakomyb
ė
n. O
kaip numato Vieš
ų
 j
ų
pirkim
ų
 
į
statymas, perkan
č
ioji organi-zacija atsako už jos sudarytoskomisijos veiksmus ir privaloužtikrinti, kad jos nariai atsa-
kyt
ų
už pažeidimus.
Suka uodeg 
ą
 
 Vilniaus savivaldyb
ė
to-
kius kaltinimus kategoriškaiatmeta. VPT ir Lietuvos poli-
cijos generaliniam komisaruiS.Skverneliui išsi
ų
stame savi- valdyb
ė
s atsakyme teigiama,kad administracin
ė
n atsako-myb
ė
n traukiami asmenys at-sako kaip
ziniai asmenys, to-
d
ė
l administracija teisiškai
negali perduoti šiems asme-
nims pranešim
ų
apie admi-
nistracin
ė
s teis
ė
s pažeidim
ų
 
protokol
ų
surašym
ą
, prašy-
mus atvykti
į
VPT ir t.t.
Trintis d
ė
l mokykl
ų
 prieži
ū
ros
Trintis tarp VPT ir Vilniaus
savivaldyb
ė
s prasid
ė
 jo tuomet,
kai VPT nustat
ė
, kad savival-dyb
ė
pažeid
ė
Vieš
ų
 j
ų
pirkim
ų
 
į
statym
ą
pasirašydama trej
ų
 
met
ų
121,73 mln. Lt vert
ė
s su-tart
į
su bendrove „City Servi-
ce“ d
ė
l 130 Vilniaus darželi
ų
 
ir mokykl
ų
pastat
ų
prieži
ū
rosbei šilumos ir karšto vandenstiekimo. VPT nusprend
ė
, kad
sutartis yra niekin
ė
ir nega-liojanti, ta
č
iau savivaldyb
ė
 
 jos nenutrauk 
ė
.
 VPT policijos prašo at- vesdinti Vilniaus savivaldy-b
ė
s Vieš
ų
 j
ų
pirkim
ų
komi-
sijos narius. O
cialiai j
ų
pa-
 vard
ė
s ne
į
 vardijamos, ta
č
iau
neoficialiai skelbiama, kad
tai svarbius postus užiman-
tys tarnautojai – Vilniaus sa-
 vivaldyb
ė
s administracijosdirektoriaus pavaduotojas
Jonas Urbanavi
č
ius, Vieš
ų
 j
ų
 
pirkim
ų
skyriaus vadovas Eri-kas B
ė
rontas ir jo pavaduoto- ja Rima
Č
ekanauskien
ė
, Tei-s
ė
s departamento direktorius
Egidijus Vilkickas ir jo pava-duotojas Edvardas Varonec-
kas, Ekonomikos ir investici- j
ų
departamento direktorius
 Vytautas Grinius.
Laisvus sklypus sostinės centre pla-nuojama ne parduoti, o išmainyti.
BFL nuotr.
VIOLETA GRIGALIŪNAITĖ
v.grigaliunaite@15min.lt
VPT prašo policijos ge-neralinio komisaroS.Skvernelio pagalbos.
A.Ufarto/BFL nuotr.
Politikai susikirtodėl Vilniaus žemės

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->