Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
109Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bài tập vật lý 11 - Tĩnh điện

Bài tập vật lý 11 - Tĩnh điện

Ratings:

4.5

(6)
|Views: 13,526 |Likes:
Published by Túc Tắc Vô Ngã
Bài tập Vật lý 11
Chương Điện - Điện trường
Bản chưa đầy đủ.
Xem thêm tại: http://tolamvienkhoa.wordpress.com
Bài tập Vật lý 11
Chương Điện - Điện trường
Bản chưa đầy đủ.
Xem thêm tại: http://tolamvienkhoa.wordpress.com

More info:

Published by: Túc Tắc Vô Ngã on Nov 02, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

 
Ph
n 1
Đ
i
n h
c –
Đ
i
n t
h
c11
Đ
Ch
ươ
ng 1
Đ
i
n tích –
Đ
i
n tr 
ườ
ng11
Đ
-
Đ
Tr 
D
ng bàiMô t
M
c
độ
SL
11
Đ
-TD 1.1
L
c Coulomb gi
a 2
đ
i
n tích
đ
i
mB
t
đầ
u13
11
Đ
-TD 1.2
L
c Coulomb gi
a nhi
u
đ
i
n tích
đ
i
mB
t
đầ
u11
11
Đ
-TD 2.1
C
ườ
ng
độ
 
đ
i
n tr 
ườ
ngB
t
đầ
u3
11
Đ
-TD 2.2
Ch
ng ch
t
đ
i
n tr 
ườ
ngB
t
đầ
u4
11
Đ
-TD 2.3
H
t mang
đ
i
n chuy
n
độ
ng trong
đ
i
n tr 
ườ
ng
đề
uB
t
đầ
u5
T
i toàn b
bài t
p t
i
đ
ây:http://www.scribd.com/doc/7693234/vl11ddtr-bai-tap-vat-ly-11-dien-truong 11
Đ
-TD 1.1: L
c Coulomb gi
a 2
đ
i
n tích
 
1Hai
đ
i
n tích
đ
i
m q
1
= q
2
= 5.10
-9
C
đượ
c
đặ
t t
i 2
đ
i
m A, B cách nhau8 cm. Tính l
c t
 ĩ 
nh
đ
i
n do chúng tác d
ng lên nhau trong tr 
ườ
ng h
p
đượ
c
đặ
t trong:
a.
Không khí
b.
Môi tr 
ườ
ng có
ε
= 10
2
.
Đ
S:
2M
t
đ
i
n tích
đ
i
m q
0
= 1,6.10
-9
C
đượ
c
đặ
t
 
đ
i
m A. M
t
đ
i
n tích
đ
i
mQ
đượ
c
đặ
t t
i B thì th
y Q b
kéo v
phía q0 b
ng m
t l
c F = 3.10
-6
N.
a.
Xác
đị
nh d
u c
a Q.
b.
N
ế
u AB = 10 cm thì Q có
độ
l
n là bao nhiêu?
c.
N
ế
u |Q| = 3,2.10
-9
C thì kho
ng cách AB là bao nhiêu?
Đ
:3(1.6/4-SBT) Tính l
c hút t
 ĩ 
nh
đ
i
n gi
a h
t nhân trong nguyên t
heli v
ielectron trong l
p v
nguyên t
. Cho r 
ng electron này n
m cách nhân2,94.10-11 m.
Đ
S:
 4(1.7/4-SBT) Hai qu
c
u nh
gi
ng nhau b
ng kim lo
i, có kh
i l
ượ
ng 5g,
đượ
c treo vào cùng m
t
đ
i
m O b
ng hai s
i ch
ỉ 
không dãn, dài 10 cm.Hai qu
c
u ti
ế
p xúc v
i nhau. Tích
đ
i
n cho m
t qu
c
u thì th
y hai qu
 c
u
đẩ
y nhau cho
đế
n khi dây treo h
p v
i nhau m
t góc 60
0
. Tính
đ
i
n tích
đ
ã truy
n cho qu
c
u.
Đ
S:
Bài t
p V
t l
ý
11 –
 Đ
i
n h
c
Tô Lâm Vi
n Khoa[Gõ v
ă
n b
n] C
p nh
t l
n cu
i 09/08/2009
 
5(1.10/5-SBT) Hai qu
c
u nh
gi
ng nhau b
ng kim lo
i,
đượ
c tích
đ
i
nl
n l
ượ
t là q
1
và q
2
,
đượ
c treo vào cùng m
t
đ
i
m O b
ng hai s
i ch
ỉ 
khôngdãn, dài b
ng nhau thì th
y hai s
i dây h
p v
i nhau m
t góc 60
0
. Cho haiqu
c
u ti
ế
p xúc thì th
y góc c
a hai s
i dây t
ă
ng lên thành 90
0
. Tính t
ỉ 
s
 q
1
/q
2
Đ
S:
6H
t nhân nguyên t
hydro có
đ
i
n tích Q = +e. Electron c
a nguyên t
 này cách xa h
t nhân m
t kho
ng r = 5.10
-11
m. Xác
đị
nh l
c
đ
i
n tác d
nggi
a electron và h
t nhân c
a nguyên t
hydro.
Đ
S:
7M
t h
t nh
mang
đ
i
n tích q = 6 µC, m
t h
t nh
khác mang
đ
i
n tích q’= 12 µC. Khi
đặ
t chúng trong d
u h
a có h
ng s
 
đ
i
n môi là 2, l
c
đ
i
n tácd
ng lên m
i h
t là 2,6 N. Tìm kho
ng cách gi
a chúng.
Đ
S:
8Hai qu
c
u nh
mang
đ
i
n tích q = 1.10
-8
C và q’ = - 4.10
-8
C
đặ
t cáchnhau m
t kho
ng r = 3 cm trong chân không. Xác
đị
nh l
c
đ
i
n tác d
ng lênt
ng qu
c
u
đ
ó.
Đ
S:
9Có hai s
i dây m
nh dài 2 m, hai
đầ
u dây treo hai qu
c
u gi
ng nhaucó tr 
ng l
ượ
ng 2.10
-2
N. Các qu
c
u mang
đ
i
n tích cùng d
u, có
độ
l
nb
ng 5.10
-8
C. Kho
ng cách gi
a tâm c
a các qu
c
u khi chúng n
m cânb
ng là bao nhiêu?
Đ
S:
10Qu
c
u q
1
có kh
i l
ượ
ng 1g,
đ
i
n tích q
1
= 9,8.10
-8
C
đượ
c treo
 
đầ
us
i dây m
nh, không giãn.
 Đư
a
đ
i
n tích âm q
2
l
i g
n
đ
i
n tích q
1
, dây s
 b
treo l
ch kh
i ph
ươ
ng th
ng
đứ
ng 45
0
. Khi
đ
ó kho
ng cách gi
a hai
đ
i
ntích là 4 cm.
 Độ
l
n c
a q
2
là bao nhiêu?
Đ
S:
11Hai qu
c
u kim lo
i gi
ng nhau, tích
đ
i
n trái d
u (b
ng nhau v
 
độ
 l
n),
đặ
t cách nhau 20 cm thì chúng hút nhau b
ng m
t l
c F
1
= 4.10
-3
N.Cho hai qu
c
u ti
ế
p xúc v
i nhau, sau
đ
ó l
i tách chúng ra v
trí c
ũ
. Khi
đ
ócác qu
c
u
đẩ
y nhau v
i l
c là 2,25.10
-3
N. Xác
đị
nh
đ
i
n tích m
i qu
 c
u.
Đ
S:
12Hai qu
c
u nh
đ
i
n tích 10
-7
C và 4.10
-7
C tác d
ng vào nhau m
tl
c 0,1 N trong chân không. Tính kho
ng cách gi
a chúng.
Đ
S: 6 cm.
Bài t
p V
t l
ý
11 –
 Đ
i
n h
c
Tô Lâm Vi
n Khoa[Gõ v
ă
n b
n] C
p nh
t l
n cu
i 09/08/2009
 
13Hai
đ
i
n tích
đ
i
m b
ng nhau,
đặ
t trong chân không, cách nhau m
tkho
ng r 
1
= 2 cm. L
c
đẩ
y gi
a chúng là 1,6.10
-4
N.
a.
Tìm
độ
l
n c
a các
đ
i
n tích
đ
ó.
b.
Kho
ng cách r 
2
gi
a chúng ph
i là bao nhiêu
để
l
c tác d
ng là F
2
 = 2,5.10
-4
N?
Đ
S: 2,7.10 
-9
C; 1,6 cm
14M
t qu
c
u kh
i l
ượ
ng 10g,
đượ
c treo vào m
t s
i ch
ỉ 
cách
đ
i
n. Qu
 c
u mang
đ
i
n tích q
1
= 0,10 µC.
 Đư
a qu
c
u th
hai mang
đ
i
n tích q
2
l
ig
n thì qu
c
u th
nh
t l
ch kh
i v
trí lúc
đầ
u, dây treo h
p v
i ph
ươ
ngth
ng m
t góc
α
= 30
0
. Khi
đ
ó hai qu
c
u n
m trên m
t
đườ
ng th
ng n
mngang, cách nhau 1 kho
ng 3cm. H
i d
u,
độ
l
n c
a q
2
?
 Độ
l
n l
c c
ă
ng?
Đ
S: q 
= 0,058µC; T = 0,115N 
11
Đ
-TD 1.2: L
c Coulomb gi
a nhi
u
đ
i
n tích
1(1.8/5-SBT) M
t h
 
đ
i
n tích có c
u t
o g
m m
t ion d
ươ
ng +e và hai ionâm gi
ng nhau n
m cân b
ng. Kho
ng cách gi
a hai ion âm là a. B
quatr 
ng l
ượ
ng c
a các ion.
a.
Mô t
h
và tính kho
ng cách ion d
ươ
ng và âm theo a.
b.
Tính
đ
i
n tích c
a ion âm theo e.
Đ
S:
2(1.9/5-SBT) M
t h
g
m 3
đ
i
n tích d
ươ
ng q gi
ng nhau và m
t
đ
i
n Qn
m cân b
ng. Ba
đ
i
n tích q n
m t
i ba
đỉ 
nh c
a m
t tam giác
đề
u. Xác
đị
nh d
u,
độ
l
n (theo q) và v
trí c
a Q.
Đ
S:
3Có hai
đ
i
n tích
đ
im q
1
= 5.10
-9
C và q
2
= 10
-8
C
đặ
t cách nhau 20 cmtrong không khí.
 Để
 
đ
i
n tích này cân b
ng thì ph
i
đặ
t m
t
đ
i
n tích th
baq
0
= 5.10
-9
C t
i v
trí nào?
Đ
S:
Bài t
p V
t l
ý
11 –
 Đ
i
n h
c
Tô Lâm Vi
n Khoa[Gõ v
ă
n b
n] C
p nh
t l
n cu
i 09/08/2009

Activity (109)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Huan Pham Van liked this
Luân Lâu Lắc liked this
vipkutepro liked this
Minh Trang liked this
Quy Lk liked this
qbillion liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->