Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min_Vilnius_2011.12.23

15min_Vilnius_2011.12.23

Ratings: (0)|Views: 323|Likes:
Published by 15min PDF

More info:

Published by: 15min PDF on Jan 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
    2    0    1    1    M  .    G    R    U    O    D     Ž    I    O    2    3    D  . ,    P    E    N    K    T    A    D    I    E    N    I    S
     T    i   r   a    ž   a   s    1    0    0    0    0    0   e   g   z .    (   a   u    d    i   t   u   o    j   a   m   a   s    U    A    B „    E   r   n   s   t    &    Y   o   u   n   g    B   a    l   t    i   c    “    )    | 
    N   r .    1    4    1    (    1    2    3    1    )
    |     I    S    S    N    1    8    2    2  -    2    7    4    9    | 
     V     I     L     N     I     U     S
RYTOJPORY
orai
Bernardinųbažnyčia:Kalėdosbe pastolių
 „Kaip sakė dabartiniai mūsų restauratoriai, šitabažnyčia tokia graži, kaipdabar, nebuvo nuo XVI a.“ –džiaugėsi brolis Algirdas.
 J.Kalinsko nuotr.
PLAČIAU
 
 / 
2 
psl.
 
2
2011 GRUODŽIO 23 D.,
PENKTADIENIS
 /
 
VILNIUS
orai
Šiandien bus 1–3 °C šal
č
io, tik paj
ū
ryjebus apie 2 °C šilumos,
č
ia prognozuojamašlapdriba. Ateinan
č
i
ą
nakt
į
šals iki 4 °C šal
č
io,rytoj dien
ą
bus 0–5 °C šilumos, numatomaslietus, šlapdriba, kai kur – lijundra.
-5-3+3-2-1+5-3-3+4
Artimiausiomis dienomis
VilniusKaunasKlaipėda
12-24
NAKTĮ
12-24
DIENĄ
12-25
NAKTĮ
12-25
DIENĄ
VILNIUS
-3
ŠIAULIAI
-2
KAUNAS
-2
KLAIPĖDA
+1
PANEVĖŽYS
-2
UTENA
-2
AtėnaiBerlynas
 
Londonas
 
Madridas
 
Maskva
 
MinskasOslas
Šiandien Europoje
+10+8+11+12-6-4+3
Interaktyvus orų žemėlapis
www.15min.lt 
 / 
orai
Paryžius
 
Praha
 
Ryga
 
Roma
 
StokholmasTalinasVaršuva
+9+6-2+11+5+1+1+1+2+5
2-4
PIETŲ
Lietuvoje
Šias Kalėdas Vilniaus Bernardi-nų bažnyčios bendruomenė pa-
sitinka ypač pakiliai. Po pusant-rų metų šiuose maldos namuosepagaliau nebeliko pastolių ir at-
sivėrė įspūdingi bažnyčios skliau-
tai. Niekas nesitikėjo, kad baltas
tinkas slepia tokį grožį.
 Vedžiodamas po Bernar-
din
ų
bažny 
č
i
ą
brolis kunigas Algirdas Malakauskis rodo pertrejus metus atliktus darbus.
Sutvarkyta jaunavedži
ų
itinm
ė
gstama Trij
ų
Karali
ų
ko-ply 
č
ia, bažny 
č
ios skliautai,
atnaujinta didžioji dalis sie-
n
ų
, nuvalytos, sutvirtintos irsuremontuotos paminklin
ė
s
lentos – epita
 jos, sutvarky-ti bažny 
č
ios teritorijos grin-
diniai. Bernardin
ų
bažny-
č
ia kvie
č
ia kartu sutikti netik Kal
ė
das, bet ir Naujuo-sius metus – gruodžio 31 d.nuo 23 val. joje bus aukoja-
mos Šv.Mišios.
 Atgal
į
XVI amži
ų
 
„Prad
ė
 j
ę
tvarkyti, res-
tauruoti, atrasdavome vis k 
ą
 nors
į
domaus. Taip nutiko su
skliautais – žvaigžd
ė
s, g
ė
l
ė
s,
kurias matome dabar, buvo
rastos tik restauravimo metu.Juk jeigu prisimenate, skliau-
tai buvo balti. Visa ši tapy-ba visiškai nebuvo žinoma“,
– rodydamas g
ė
li
ų
vainikaisir kitokia puošyba išmargin-
tas bažny 
č
ios lubas pasakojo
brolis Algirdas.
Skliaut
ų
tapyba net pažy-
m
ė
ta data – 1578 m.
„Bažny 
č
ios skliautai po
gaisro buvo
į
griuv 
ę
. 1578 m.,
 vadovaujant vienuolyno vy-resniajam gvardijonui Leo-
nardui iš Seredžiaus, jie bu-
 vo atnaujinti, restauruota visabažny 
č
ia. Kaip sak 
ė
dabarti-niai m
ū
s
ų
restauratoriai, šitabažny 
č
ia tokia graži, kaip da-bar, nebuvo nuo pat t
ų
laik 
ų
.Bažny 
č
ia atgavo XVI a. vaizd
ą
 ir tai yra dovana ne tik mums,
bet ir Vilniui“, – kalb
ė
 jo bro-lis Algirdas.
Darb
ų
dar liko
Nors projektas, kurio vert
ė
 
siek 
ė
apie 8 mln. Lt, jau baig-
tas, bažny 
č
ios bendruomen
ė
 puosel
ė
 ja vilt
į
darbus prat
ę
s-ti. J
ų
dar liko, kadangi restau-
ravimo metu rasta išties ver-
ting
ų
dalyk 
ų
– tapybos fra-gment
ų
, kuriems š
į
kart at-naujinti neužteko nei laiko,
nei pinig
ų
.„Džiaugiam
ė
s, kad pavy-ko baigti darbus tose bažny-
č
ios vietose, kurias sunkiausia
pasiekti. Pastoli
ų
nuoma yranežmoniškai brangi“, – guo-d
ė
si brolis Algirdas.
 Ant vienos iš bažny 
č
ios
sien
ų
esan
č
ios didžiosiosfreskos kol kas pavyko su-
tvarkyti tik dvi dalis – skir-t
ą
šv.Pranciškui ir Nukryžia- vimui. Tre
č
ioji dalis, kurioje vaizduojamas šv.Kristoforas,
tik nuvalyta nuo dulki
ų
ir vo-
ratinkli
ų
, sutvirtintos kelios
 vietos, j
ą
dar teks restauruoti.
 A.Malakauskis nesl
ė
p
ė
– tiki-masi r
ė
m
ė
 j
ų
pagalbos, galb
ū
tkokia didel
ė
 
į
mon
ė
ar bankasgal
ė
t
ų
imtis tokio darbo.
Restauratoriai dirbo ir ša-lia bažny 
č
ios. Atnaujinta Kris-taus Laipt
ų
koply 
č
ia, kurios išo-r
ė
kapitališkai sutvarkyta, nes
stogas b
ė
go, viskas joje byr
ė
-
 jo, šis tas restauruota ir koply-
č
ios viduje.
Pastoliai tebestovi aplink 
Nikolajaus
Č
agino suprojektuo-t
ą
varpin
ę
. Ji pastatyta XIX a. ir
buvo labai prastos b
ū
kl
ė
s.
Nor
ė
t
ų
riboti eism
ą
„Maironio gatv 
ė
s vibra-cija labai veikia ir Šv.Onos
bažny 
č
i
ą
, ir N.
Č
agino varpi-
n
ę
. Pradedant restauravim
ą
,maždaug prieš m
ė
nes
į
, buvaupats užlip
ę
s
į
varpin
ę
, tai kaž-
kurie mažieji bokšteliai bu-
 vo tokios b
ū
kl
ė
s, kad plytas
buvo galima išimti ranko-
mis. Viskas tiek išjudinta vi-
bracijos, rišamoji medžiaga
 jau nieko neriša“, – apie ap-gail
ė
tin
ą
varpin
ė
s b
ū
kl
ę
pa-sakojo brolis Algirdas.
 Anot jo, kalbama su visuo-mene, Vilniaus meru, disku-tuojama Užupio klube, kad no-rint ateities kartoms išsaugo-ti Šv.Onos bažny 
č
i
ą
, varpin
ę
 
ir vis
ą
š
į
graž
ų
Senamies
č
iokampel
į
, reik 
ė
t
ų
susim
ą
sty-
ti apie eismo Maironio gat-
 v 
ė
 je ribojim
ą
.
„Aš suprantu, kad tech-
nika yra svarbu, pravažiuoti
šia gatve patogu, mes patys
 ja važin
ė
 jame, bet jeigu nori-me, kad tokios vertyb
ė
s kaipŠv.Onos bažny 
č
ia ar N.
Č
agino
 varpin
ė
stov 
ė
t
ų
dar 500 me-t
ų
, turime jau šiandien kaž-
ą
daryti. Gal riboti eism
ą
ir
leisti važin
ė
ti tik lengviesiemsautomobiliams,
č
ia gyvenan-
tiems žmon
ė
ms, aptarnau- jan
č
iam personalui“, – si
ū
-
lymus d
ė
st
ė
vienuolis pran-ciškonas.
VIOLETA GRIGALIŪNAITĖ
v.grigaliunaite@15min.lt
Baigtas projektas –
 jau antrasis,
Bernardinųbažnyčioje įgyvendintas už EuroposSąjungos pinigus.
Pirmojo metu buvo tvirtinamos bažnyčios konstrukcijos, remon-tuojamas stogas, palėpės. Antrasis projektas labiau skirtas bažny-čios vidaus darbams, dekoro, tapybos, interjero tvarkybai. Tam,ką mato kiekvienas užėjęs į bažnyčią – turistas ar tiesiogpasimelsti norintis žmogus.
DU PROJEKTAI
Tradiciškai Bernardinų bažnyčioje Kalėdųproga bus įrengta prakartėlė, kurioje šieną išėdžių kramsnos
gyvos avys, asiliukas.
Anot brolio Algirdo, pra-kartėlių tradicija pranciško-nams yra labai artima, ka-dangi jos pradininkas buvošv.Pranciškus Asyžietis, jųvienuolyno įkūrėjas.„1223 m. Grečo miestelyjeItalijoje jis sumanė su gy-ventojais kalėdines mišiasaukoti vienoje oloje, į ku-rią paprašė žmones atsivesti jautį, asilą, padaryti ėdžias, jose pa-guldyti kūdikėlio Jėzaus statulėlę. Taip buvo pirmą kartą sukur-ta prakartėlė, vėliau ši tradicija paplito visame pasaulyje“, – pa-sakojo brolis Algirdas.Bernardinų bažnyčios prakartėlėje kasmet matomi tie patys gyvū-nai: asiliuką maloniai „paskolina“ Lietuvos jaunųjų gam-tininkų centras, avis – vienas parapijietis.
GYVA PRAKARTĖLĖ
Bernardinų bažnyčia: Kalėdos be pastolių
šventovė
 
Žvaigž-d
ė
s, g
ė
l
ė
srastos tik skliau-t
ų
restauravimometu.
Pasakojo brolis Algirdas.
Pastoliai tebestovi aplink Nikolajaus Čagino suprojektuotą varpinę. Ji pastatyta XIX a.ir buvo labai prastos būklės.
J.Kalinsko nuotr.
 
3
2011 GRUODŽIO 23 D.,
PENKTADIENIS
VILNIUS
 
 /
 
Švenčių dvasia jau čia
Su artėjančiomis šventėmis vi-sus! Jei neįsivaizduojate šventi-
nių dienų be pramogų, jūsų lau-
kia daugybė pakilių, džiaugsmin-
gų ir smagių renginių.
Š
į
 vakar ži
ū
rov 
ų
lauks kas-met žiemos šven
č
i
ų
proga pasi-rodantys ledo
č
iuož
ė
 jai Povilas Vanagas ir Margarita Drobiaz-ko. Pramog
ų
arenoje (
 Ą
žuoly-no g. 9) rengiamas šou „Lieps-nojantis ledas“ žada v 
ė
l stebintiaistra, grei
č
iu, profesionalumu
ir užburian
č
iais triukais.
Kada
– penktadienį, 20.30 val.
Kiek
– 80–160 Lt.
Miesto grožyb
ė
s
Nuo sekmadienio, gruodžio25-osios, iki gruodžio 30-osios,nepraleiskite progos nemoka-
mai Katedros aikšt
ė
 je išvysti
kerin
č
ias projekcijas „Stebuk-
lingos Kal
ė
dos“. Naudojantis
moderniomis technologijomisant Vilniaus Arkikatedros sie-nos rodoma pasaka apie mies-to atsiradimo istorij
ą
, J
ė
zaus gi-
mim
ą
Betliejuje.
Kada
– gruodžio 25–30 d., 17, 18.20,20 val.
Kiek
– nemokamai.
Kitas nemokamas šventinisrenginys laukia pirmosios Ka-l
ė
d
ų
dienos vakar
ą
, Karoliniš-
ė
se.
Č
ia bus tradiciškai
į
žieb-ta didžiausia Lietuvoje Kal
ė
d
ų
 egl
ė
– Vilniaus televizijos bokš-
tas.
Į
žiebimo pradži
ą
žym
ė
s
šventinis fejerverkas.
Kada
– sekmadienį, 18 val.
Kiek
– nemokamai.
Pakilus nuo stal
ų
Tikras kult
ū
rini
ų
rengini
ų
 maratonas prasid
ė
s pirmadie-
n
į
, gruodžio 26-
ą
 j
ą
. Vilniaus
kamerinis teatras kvie
č
ia Ka-l
ė
d
ų
atostogas leisti Havajuo-
se, o tiksliau išgelb
ė
ti švent
ę
.Mat Kal
ė
d
ų
Senelis nusimi-n
ė
, kad visi tik laukia dova-n
ų
ir nebemoka kitaip šv 
ę
sti,rašyti laišk 
ų
... Tad, jei noriteprisid
ė
ti prie Kal
ė
d
ų
gelb
ė
 ji-
mo, užsukite.
Kada
– pirmadienį, 13 val.
Kiek
– 18–23 Lt.
Popiet
ę
nuo Vilniaus ro-
tuš
ė
s pajud
ė
 j
ę
vilnie
č
iai gal
ė
spasim
ė
gauti žengdami valdo-
 v 
ų
keliu. Poetinis, muzikinispasakojimas „Valdov 
ų
kelias.Šventin
ė
kelion
ė
senosiomis Vilniaus gatv 
ė
mis“ pasakosapie atmintyje amžinai gyv 
ą
 
sen
ą
 j
į
Vilni
ų
. Kelion
ė
drieksis
per R
ū
dnink 
ų
vartus, Didži
ą
-
 ja gatve pro Rotuš
ę
. Legendas,
mitus ir kronik 
ų
faktus apie Vilni
ų
meniškai, teatralizuo-tai interpretuos renginio da-lyviai Andrius Bialobžeskis,Jurgis Damaševi
č
ius, Saulius
Pilinkus ir kt.
Kada
– pirmadienį, 16 val.
Kiek
– 20–25 Lt.
Chorin
ę
Paulo McCartney kurt
ą
muzik 
ą
pirmadienio va-kar
ą
gird
ė
site Šv.Kotrynos baž-ny 
č
ioje, kur siel
ą
raminan
č
ius
ū
rinius atliks Latvijos nacio-nalinio operos teatro daininin-
ė
Gunta David
č
uka, choras„Jauna muzika“, vargoninin-
kas Dainius Sverdiolas ir diri-gentas Egidijus Kaveckas. Kon-
certas pavadintas „Ecce CorMeum“ arba „Štai mano šir-
dis“ d
ė
l to, kad tokio paties pa- vadinimo yra nuoširdžiai šilta
ir lyriška P.McCartney sukur-
ta chorin
ė
siuita, kuri bus pri-
statyta klausytojams.
Kada
– pirmadienį, 18 val.
Kiek
– 28–48 Lt.
Linksmajame Keistuoli
ų
 
teatre pirmadien
į
taip pat lau-kia pramogos. Ten ruošiamas
šventinis Andriaus Kaniavos
ir sunkiosios muzikos orkest-ro „Mus
ė
“ koncertas. Specia-
liai šiam projektui A.Kaniavos
dainoms aranžuotes suk 
ū
r
ė
 
„keistuolis“ kompozitorius Si-
gitas Mickis.
Kada
– pirmadienį, 19 val.
Kiek
– 33–43 Lt.
Jaukios Kal
ė
dos bus ir me-
n
ų
fabrike „Loftas“ (Švitrigai-
los g. 29), kur sugr
į
žusiems
namo per šventes gros grup
ė
 
SKAMP. Pra
ė
 jusiais metais jau
 vyk 
ę
s šventinis grup
ė
s kon-certas sušild
ė
daug širdži
ų
,tad šiemet muzikantai ir v 
ė
lkvie
č
ia
į
šeimynišk 
ą
, kal
ė
di-ni
ų
kvap
ų
ir vaik 
ų
juoko pil-
n
ą
koncert
ą
.
Kada
– pirmadienį, 19 val.
Kiek
– 25–73 Lt.
savaitgalio kodas
hejrw2gjbsnx22t2ffrthy32hyttr1rtgrtrt5grtrtgrtg2154rt87dfgfrtrrthynghn88rt
 
KARINAZIMINAITĖ
k.ziminaite@15min.lt
4D projekcijos ant VilniausArkikatedros – nuo sekmadienio.
 T.Urbelionio/BFL nuotr.
Susimokėjo patys?
Trečiadienio vakaras „Vilniausvandenų“ darbuotojams buvošventinis. Jie susirinko „Radis-son BLU Hotel Lietuva“ viešbu-
tyje, kur jų laukė vaišės, gėrimai
ir muzika.
Už kokius pinigus surengtostokios iškilm
ė
s, bendrov 
ė
s vado- vai iš pradži
ų
nenor
ė
 jo kalb
ė
ti.Toki
ą
pozicij
ą
„15min“ žurna-
listams renginio metu perda- v 
ė
bendrov 
ė
s Komunikacijosskyriaus vadov 
ė
Egl
ė
Rimku-
t
ė
. Bet kit
ą
dien
ą
suskubta aiš-kinti, es
ą
už visk 
ą
susimok 
ė
 jo
patys darbuotojai.
„Vilniaus vanden
ų
“ direk-torius Valentinas Miltienis, va-
kar kalb
ė
damas su „15min“,
tikino, kad švent
ė
kainavo
30 t
ū
kst. Lt ir ši suma buvo su-
rinkta iš
į
mon
ė
s darbuotoj
ų
 
bei bendrov 
ė
 je veikian
č
io In-
žinieri
ų
klubo nari
ų
.
„Žmon
ė
s buvo pagerbti, veteranai, kurie dirba
į
mo-n
ė
 je 30–40 met
ų
. Tai buvodarbinink 
ų
vakaras, nes da-lyvavo šaltkalviai, siurblini
ų
 mašinistai. Gal tiems darbi-
ninkams tai vienintel
ė
šven-
t
ė
, galimyb
ė
pamatyti, koksdidelis kolektyvas, juk „Vil-niaus vandenyse“ dirba per
900 žmoni
ų
. Gal b
ū
t
ų
ir dau-giau dalyvav 
ę
vakar
ė
lyje, bet
avarin
ė
se tarnybose dirbo“, –
aiškino V.Miltienis.
Jo teigimu, renginys, ku-riame koncertavo „ElectricLadies“, Kauno Šampaninis
choras, buvo „absoliu
č
iai kuk-
lus, ne šimtus t
ū
kstan
č
i
ų
lit
ų
 
kainavo“. „Ma
č
iau iš aki
ų
, kadžmon
ė
ms šito reik 
ė
 jo, juos pir-
m
ą
kart
ą
pakviet
ė
, pagerb
ė
,
į
teik 
ė
garb
ė
s rašt
ą
“, – kalb
ė
 jo V.Miltienis.
 Apie švent
ę
tre
č
iadienio
 vakar
ą
paklaustas
į
mon
ę
Vil-niaus savivaldyb
ė
 je kuruojan-tis vicemeras Romas Adomavi-
č
ius buvo griežtas: „Jeigu su-žinosime, kad vakar
ė
liui bu- vo panaudotos
į
mon
ė
s l
ė
šos,tai galvos l
ė
ks.“Pra
ė
 jus dienai vicemeras
R.Adomavi
č
ius jau buvo at-laidesnis: „Direktorius ma-
ne informavo, kad
į
mon
ė
s l
ė
-
šos nebuvo naudojamos. Su-
simok 
ė
 jo patys darbuotojai,
priklausomai nuo užimamos
pozicijos, vieni mok 
ė
 jo dau-giau, kiti – mažiau. Taip pat
dal
į
sumok 
ė
 jo Inžinieri
ų
klu-bas. Vienu žodžiu,
į
mon
ė
s l
ė
-
šos nebuvo naudojamos, tai
 yra svarbiausia.
Bet Vilniaus tarybos opo-
zicijos atstovas, T
ė
 vyn
ė
s s
ą
- jungos-krikš
č
ioni
ų
demok-rat
ų
frakcijos vadovas VidasUrbonavi
č
ius yra tikras, kad
darbuotojams mok 
ė
ti už šven-t
ę
neteko. Vis d
ė
lto jis sak 
ė
ne-nustebsi
ą
s, jeigu dabar, infor-
macijai apie vakar
ė
l
į
iškilus
į
 
 viešum
ą
, bus paprašyta su-
simok 
ė
ti.
VIOLETAGRIGALIŪNAITĖ
v.grigaliunaite@15min.lt
Nuostolingai dirbančių „Vil-niaus vandenų“ darbuoto- jai linksminasi prabangiai.
J.Kalinsko nuotr.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->