Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
équations (4ème)

équations (4ème)

Ratings:
(0)
|Views: 497|Likes:
Published by MATHS - VIDEOS
cours de mathématiques http://maths-videos.com - niveau collège - quatrième - 4ème -

cours de mathématiques http://maths-videos.com - niveau collège - quatrième - 4ème -

More info:

Published by: MATHS - VIDEOS on Jan 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2014

pdf

text

original

 
 
`rr{=$$.jcr`w*yabhdw.gdj
 3
Hsxcradnw
A!
 
Jawh hn ásxcradn bh {vdfeàjhw =
 
Ydaga e‑ándngá b‑xn {vdfeàjh =Sxcnrará b‑hwwhngh
angdnnxh ,
76
:
9;
 Eh {vdfeàjh hwr {váwhnrá wdxw idvjh b
xnh áoceará cyhg xnh angdnnxh
=
xnh
 ásxcradn.
 
 
Ydaga e‑ándngá b‑xn whgdnb {vdfeàjh =
C{{hednw
 p
eh {vap b‑xnh cxfhvoanhDn {hxr
rvcbxavh
ghrrh warxcradn {cv e‑ ásxcradn
 
Eh {vdfeàjh c árá jaw wdxw idvjh b‑
ásxcradn
 p
hwr c{{heá e‑
angdnnxh
bh e‑ásxcradn.Ndxw ceednw {cv ec wxarh c{{vhnbvh xnh jár`dbh {dxv rvdxyhv ec ycehxv g`hvg`áh.
 
 
[dxv waj{eaiahv ndrvh vhg`hvg`h% ndxw ceednw ¬ rvcbxavh ¼ e‑ándngá {cv xnh {`vcwh jcr`ájcrasxh.[dxv waj{eaiahv bcycnrcoh% mh vhj{ecgh ec ycehxv angdnnxh {cv xnh ehrrvh. Mh g`dawaw
 p
 
Ec wdexradn n‑hwr {cw baiiagaeh ë rvdxyhv…
 p
 
: 60.
Mh yávaiah sxh e‑áoceará hwr yvcah hn vhj{ecïcnr
 p
 
{cv 60.Hn hiihr%
60 , 76 : 9;
. 60 hwr bdng ec wdexradn bh e‑ásxcradn. Jdn váwhvydav gdnrhncar bdng 60 earvhw.
 
Eh váwhvydav b‑hwwhngh bh jc ydarxvh c
xnh gc{cgará rdrceh bh 9; earvhw
.Ae jcnsxh
76 earvhw
b‑hwwhngh {dxv sx‑ae wdar {ehan.Sxheeh
sxcnrará b‑hwwhngh
wh rvdxyh bcnw eh váwhvydav 4
 
,
76
:
9;Vhná c cg`hrá xnh cxfhvoanh hr {dxv 6%68 ₥ bh {djjhw
.
Cncäw c cg`hrá bhxp cxfhvoanhw hr {dxv 3%38 ₥% xn jhedn.
Aew dnr rdxw bhxp bá{hnwá ec
jíjh
wdjjh.Sxhe hwr eh {vap b‑xnh cxfhvoanh 4
6
 p
, 3%38 : 
 p
, 6%68
 
 
 
`rr{=$$.jcr`w*yabhdw.gdj
 6
 
AA! Sxhesxhw {vd{vaáráw bhw áocearáw =[vd{vaárá =
xnh
áoceará vhwrh yvcah
wa dn
cmdxrh
(dx dn
wdxwrvcar
!
eh jíjh ndjfvh
ëwhw bhxp jhjfvhw.Hp = Wdar
 p
xn ndjfvh vhecrai 

Wa
 
 p
: ?
cedvw
 
 p
,2: ? ,2 
bdng
 
 p
, 2 : 33

Wa
 
 p
: ‗1
cedvw
 
 p
6: ‗1 ‗6 
bdng
 
 p
‗ 6 : ‗33

Wa
 
 p
‗ 1 : 2
cedvw
 
 p
‗ 1, 1: 2, 1 
bdng
 
 p
: 37
[vd{vaárá =
xnh
áoceará vhwrh yvcah
wa dn
jxera{eah
 
g`csxh jhjfvh bh e‑áoceará
{cv xn
jíjh ndjfvh.
 Hp = Wdar
 p
xn ndjfvh vhecrai 

Wa
 
 p
: ‗?
cedvw
 
 p
 
p
 2: ‗?
p
 2 
bdng
 
 p
 
p
2 : ‗60

Wa
 p
8
 
: 7
cedvw
 
 p
8 p 8
 
: 7p 8
bdng
 
 p
: 38
[vd{vaárá =
xnh
áoceará vhwrh yvcah
wa dn bayawh
g`csxh jhjfvh bh e‑áoceará
{cv xn
jíjh ndjfvh ndn nxe
 Hp = Wdar
 p
xn ndjfvh vhecrai 

Wa
 
 p
:8
cedvw
 
 p
6:86 
bdng
 
 p
6: 6%8
 

Wa
‗7
 p
:?
cedvw
  ‗7
 p
 ‗7:? ‗7 
bdng
 
 p
: ‗?7
 
 
c% f% g báwaonhnr rvdaw ndjfvhw vhecraiw% dn c =
Wa c : f cedvw c, g: f, gWa c : f cedvw c
 ‗
 g: f
 ‗
 g
 
 
c% f% g báwaonhnr rvdaw ndjfvhw vhecraiw% dn c =
Wa c : f cedvw cp g: fp g
 
 
c% f% g báwaonhnr rvdaw ndjfvhw vhecraiw cyhg g
;% dn c =
Wa c : f hr g
;
 
cedvwcg:fg
 
 
 
`rr{=$$.jcr`w*yabhdw.gdj
 7
AA! Ásxcradnw = Báianaradn =
xnh
ásxcradn 
hwr xnh
áoceará
gdj{vhncnr xn dx {exwahxvw ndjfvhw
 angdnnxw
(ágvarw hn oánávce wdxw idvjh bh ehrrvh(w!!
 
Hp =
 p
, 1:8
p
‗ ?
 
Báianaradn =
 
váwdxbvh
xnh ásxcradn b‑
angdnnxh
 p
% g‑hwr
rvdxyhv rdxrhw ehw ycehxvw
 {dwwafehw bh
 p
rheehw sxh 
e‑áoceará wdar yvcah
.Hp = Wdar e‑ásxcradn =
 p
, 1 : 8
p
‗ ?Eh ndjfvh2hwr xnh wdexradn bh e‑ásxcradn. Dn c hn hiihr =2, 1 : 37 : 8
p
 2‗ ?
AA! Váwdxbvh xnh ásxcradn ë xnh angdnnxh =
 Váwdeydnw e‑ásxcradn b‑angdnnxh
 p
wxaycnrh =
7
 p
, 1 : ?
 p
‗ 67
 p
, 1 ‗?
 p
: ?
 p
‗ 6 ‗?
 p
 1 ‗ 2
 p
: ‗ 61 ‗ 2
 p
 
 ‗ 1: ‗ 6 ‗ 1   ‗ 2
 p
: ‗ 33 ‗ 2
 p
2
: ‗ 332 
 p
: ‗ 33‗ 2:332 
 
¬ ydaga xnh ásxcradn dñ e‑angdnnxh hwr
 p
#
¼{vhjahv jhjfvhbh e‑ásxcradn
 
¬Dn dfrahnr eh jíjh váwxercr hn vhj{ecïcnr
 p
 
{cv 2 bcnw ehw bhxpjhjfvhw bdng 2 hwr xnh wdexradn bh e‑ásxcradn.# ¼
Ae icxr icavh hn wdvrh sxh
 p
wdarwhxe bcnw eh {vhjahv jhjfvh ##
¬ [dxv vcwwhjfehv ehw &
 
 p
&% mh vhrvcng`h ?
 p
ë g`csxh jhjfvh ¼
;
¬ Mh vábxaw e‑hp{vhwwadn hn hiihgrxcnr ehw gcegxew cyhg ehw rhvjhw hn &
 p
& ¼
 ‗2
 p
¬ Mh vcwwhjfeh ehw rhvjhw &wcnw
 p
& hn cmdxrcnr ‗1 ë g`csxh jhjfvh ¼
 ‗33;
¬ Mh vábxaw e‑hp{vhwwadn hn hiihgrxcnr ehw gcegxew cyhg ehw ehw rhvjhw & wcnw
 p
&¼¬ Mh bayawh g`csxh jhjfvh {cv ‗2 {dxv sx‑ae nh vhwrh {exw sxh
 p
bcnw eh {vhjahv jhjfvh # ¼whgdnb jhjfvhbh e‑ásxcradn

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->