Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
net4pr012

net4pr012

Ratings: (0)|Views: 39|Likes:
Published by Falah Alsafady
محاضرات في الانترنت واستخداماته في العلاقات العامة - فلاح الصفدي - الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
http://net4pr.blogspot.com
محاضرات في الانترنت واستخداماته في العلاقات العامة - فلاح الصفدي - الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
http://net4pr.blogspot.com

More info:

Published by: Falah Alsafady on Jan 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2013

pdf

text

original

 
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 
مﻼﻋﻹا
Social Media
وأﺪﯾﺪﺠﻟا
 
مﻼﻋﻹا
New Media
ﺔﻣﺎﻌﻟا
 
تﺎﻗﻼﻌﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻪﺗﺎﻣاﺪﺨﺘﺳاو
 
ﺖﻧﺮﺘﻧﻻايﺪﻔﺼﻟا
 
ﺔﻣﻼﺳ
 
حﻼﻓ
 
 
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 
مﻼﻋﻹاوأ
ﺪﯾﺪﺠﻟا
 
مﻼﻋﻹا
 
 
مﻮﮭﻔﻤﺑ
 
دﻮﺼﻘﻤﻟا
 
ﺎﻣمﻮﮭﻔﻤﺑ
 
دﻮﺼﻘﻤﻟا
 
ﺎﻣمﻼﻋﻻامﻼﻋﻻا؟ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا؟ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
ﺔﻣﺎﻌﻟا
 
تﺎﻗﻼﻌﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻪﺗﺎﻣاﺪﺨﺘﺳاو
 
ﺖﻧﺮﺘﻧﻻايﺪﻔﺼﻟا
 
ﺔﻣﻼﺳ
 
حﻼﻓ
ﻲﻧوﺮﺘﻜﻟﻹا
 
مﻼﻋﻹا
 
ﻮھ
)
ﻲﻛرﺎﺸﺘﻟا
(
ﻰﻠﻋ
 
ﺪﻤﺘﻌﯾ
 
يﺬﻟا
 
ﺮﺸﻧ
 
ﻲﻓ
 
رﻮﮭﻤﺠﻟا
 
 ﺔﻛرﺎﺸﻣ
 
تﺎﻔﻠﻤﻟاو
 
رﻮﺼﻟاو
 
رﺎﺒﺧﻷا
 
تﺎﻜﺒﺸﻟا
 
ﻲﻓ
 
 ﺔ
 ﯿﺋ
ﺮﻤﻟا
ﺖ
 ﻧﺮﺘﻧ
ﻻ
ا
 
ﻰﻠﻋ
 
 ﺔ
 ﯿ
 ﻋﺎﻤﺘﺟ
ﻻ
ا
.
تﺎﻜﺒ
 
 ﺸﻟا
 
ﻚ
 ﻠﺗ
 
ت
ز
ﺮ
 
 ﻓ
أ
 
ﺎ
 
 ﮭ
 ﻨﯿ
 ﺑ
 
ﻦ
 ﻣ
 
ة
ﺪ
 
 ﯾﺪﻋ
 
ت
ﻻ
ﻮ
 ﺤ
 ﺗ
 
ئ
رﺎ
 ﻗ
 
ﻦ
 ﻣ
 
رﻮ
 
 ﮭﻤﺠﻟا
 
ﻞ
 ﯾﻮ
 ﺤ
 ﺗ
 
ﻞ
 ﻋﺎﻔﺘﻣ
 
دﺮ
 
 ﺠﻣو
 
ى
ﻮ
 
 ﺘ
 ﺤ
 ﻤﻠﻟﺮﺷﺎﻧ
 
ﻰﻟ
إ
 
 ﮫ
 ﻌﻣ
.
 
 
مﻮﮭﻔﻤﺑ
 
دﻮﺼﻘﻤﻟا
 
ﺎﻣمﻮﮭﻔﻤﺑ
 
دﻮﺼﻘﻤﻟا
 
ﺎﻣمﻼﻋﻻامﻼﻋﻻاﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻاﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
ﺔﻣﺎﻌﻟا
 
تﺎﻗﻼﻌﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻪﺗﺎﻣاﺪﺨﺘﺳاو
 
ﺖﻧﺮﺘﻧﻻايﺪﻔﺼﻟا
 
ﺔﻣﻼﺳ
 
حﻼﻓ
ﻦ
 ﻣ
 
 ﺔ
 ﯿ
 ﻣﻼﻋﻹا
 
 ﺔﻠ
 ﯿﺳ
ﻮﻟا
 
ل
ﺎ
 ﻘ
 ﺘﻧا
 
ﻰ
 
 
 ﻟ
إ
 
ﺪ
 
 ﺣ
او
 
ه
ﺎ
 
 ﺠﺗﺎﺑ
 
ﺚ
 ﺒﻟا
 
 ﺔ
 
 ﯿ
 ﻟ
آ
 
 ـ
 ﺑ
 
مﻮ
 
 ﯿ
 ﻟا
 
 ﮫ
 
 ﯿ
 ﻠﻋ
 
ﻖ
 ﻠ
 ﻄ
 ﯾﺎ
 
 ﻣ
Many-to-ManyModel
ى
ﻮﺘ
 ﺤ
 ﻤﻟا
 
ﺚ
 ﺒﯾ
 
رﻮﮭﻤﺠﻟا
 
ﺚ
 ﯿﺣ
 
رود
 
ﺮ
 
 ﺼﺘ
 ﻘ
 ﯾ
 
ﺎ
 
 ﻤ
 ﻨﯿ
 ﺑ
 
رﻮ
 
 ﮭﻤﺠﻠﻟ
 
ﺐ
 ﻠ
 ﻏ
أ
 
ﻲ
 
 ﻓ
 
تﺎ
 ﺴ
 ﺳ
ﺆ
 ﻤﻟا
 
 ﺔ
 
 ﯿﻨ
 ﺒﻟا
 
ﺮ
 ﯿ
 ﻓﻮ
 
 ﺗ
 
ﻰ
 
 
 ﻠﻋ
 
ن
ﺎ
 
 ﯿﺣ
ﻷا
 
اﺬ
 
 ھ
 
ﻖ
 ﻓﺪ
 
 ﺗ
 
تاود
أ
و
 
 ﺔ
 
 ﯿ
 ﺘ
 ﺤ
 ﺘﻟا
 
نأ
 
 ﺔ
 ﻄ
 ﯾﺮ
 
 ﺷ
 
 ﺔ
 
 ﯾﺮ
 ﺤ
 ﺑ
 
ى
ﻮ
 
 ﺘ
 ﺤ
 ﻤﻟا
ﻦﯿ
 ﻧاﻮ
 ﻘ
 ﻟا
 
ﻊ 
 ﻣ
 
ض
رﺎﻌﺘﯾ
 
ﻻ
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->