Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23363, 3.1.2012]

Oslobođenje [broj 23363, 3.1.2012]

Ratings: (0)|Views: 304 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jan 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

 
Danas sahrana
NOVA GODINA U BiH
Ivan Barbali} o kra ju manda ta Bosne i Hercegovine
OSLOBO\ENJE
UTORAK, 3. 1. 2012.
Godina LXVIII
Broj 23.363Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOZI
Polo`ili ispitzrelos ti
u Vi je}usigurnos ti UN-a
2-3. strana4-5. strana
PRIHODI MANJI, A BUD@ET OKO188 MILIONA VE]I
Pri jedlogbud`etaFBiHza 2012.
6-7. strana
Udes u Tuzli
KOMBIJEMU MINISTRAPOLICIJE
15. strana
\ulizaraHad`imusta i}
UGRO@ENEIZUZETI SATR@I[TA STRUJEPREMINUOKIRO GLIGOROV
5. strana17. strana
 
OSLOBO\ENJE
utorak,
3.
 januar/sije~anj2012.
2
U @I@I
Nakon{to je predsjeda va ju}iPredsjedni{tva BiH i visokidu`nosnik SDP-a BiH @eljkoKom{i} za Neza visneno vinerekao da je SDA jedan od kri vaca za ukupnostanje u BiH, [emsudinMe- hmedo vi}, dr`a vniposlanik SDA je poru~io da  je SDP-u najbolje da se vrati u opozici ju. - Hvalabogu da nisupobi jedili. Jer oni sigur- nospada ju u red na jodgo vorni jih i jedan su, kao strankako ja je na vlastiskoro20 godina, od gla-  vnihkri vaca za ukupnostanje u zemlji pa i za ovo {to se danasde{a va, kazao je uz ostaloKom{i}. - SDP-u }e bitinajbolje da se vrati u opozi- ci ju, a ne da zama ja vanarodpri~om o vjero- nauci, no vogodi{njimpaketi}ima i kadrov skim rje{enjimako jima se, isklju~ivo, ba vi SDP kao svo jimnaj ve}imdostignu}em u prvojpolo vi- nimandata, na veo je Mehmedo vi}ju~erFeni. Kom{i} je podsjetio da je SDA i danasvlast te da “njiho viministri i daljesjede u Vi je}umi- nistara, a ne SDP-ovi“.Mehmedo vi}, pak, podsje}a da je upra voKo- m{i}pune~etirigodinesjedioza jedno sa Ha- risomSilajd`i}em iz SBiH i Neboj{omRadma- no vi}em iz SNSD-a u Predsjedni{tvu, te da kao hrvatski~lanPredsjedni{tva BiH ''ni je ama ba{ ni{tauradio da BiH dobi jesna`ni jupodr{kuiz-  vana, ni putem OHR-a''.- Narodni je bio zado voljanpredstav ljanjem Silajd`i}a pa je izabraoBakiraIzetbego vi}a, a @eljkoKom{i} je dobioubjedlji vonaj ve}upo- dr{kuiakoni jeradiosvojposao, ali je bio u~e- snikdemonstraci ja sa bora~kompopulaci-  jomprotivVladeFBiH. Sadaborcimani jebo- lje, naprotiv, ali @eljko ne izlazi na demonstra- ci je. Za{to?, pitaMehmedo vi}.
POLEMIKA KOM[I] - MEHMEDOVI]
VIJESTI
Predsta vniciUdru`enja gra|ana za za{titustanarskog pra va u nacionaliziranim i pri va- tnimstano vima Dom i Udru`enja za gra|anskapra va,iako je bilona jav ljeno, nisuse uo~ino vogodi{njihpraznikasa- stali sa ederalnimpremi jerom NerminomNik{i}em. Sastanak   jeodgo|en, kako su kazali iz Nik{i}evogkabineta, zbogniza oba vezapremi jera i ostalih~la- no vaVladevezanih za dono{e- njebud`eta za 2012.Na sastanku jetrebalobitiri-  je~i o,za nosiocestanarskog pra va u pri vatnimstano vima u FBiH, spornimodredbamapri-  jedlogazakona o izmjenama i dopunamaZakona o proda ji stano va na ko jimaposto jistana- rskopra vo. Niposljednjipri je- dlogizmjena tog zakona, ko ji je ut vrdilaVlada, ali ga jo{ ni je uputila u parlamentarnuproce- duru, ni jeomogu}iootkup, po tvrdnjamaudru`enja,700 do800 stano va za ko je je prethodna dr`avadodi jelilastanarskopra-  vo,ali se vode kao pri vatnovla- sni{tvo.
Razli~itiuvje ti
Udru`enja su i u ja vnojras-pra vionacrtuizmjenaZakona o proda jistano vapredlo`ilaaman- dmanko jim bi stanarimapo- menutekategori jestano vabio omogu}enotkup po istimuvje- tima po ko jima su otkupljeni svi ostalinekadadru{tvenistano vi u FBiH. Taj amandmanni jeuva`en, a resornoMinistarstvo prostornogure|enja se u obra-zlo`enjupozvalo na odlukuUs- ta vnogsudaFBiH iz 2006. ko jom  je ut vr|eno da zakonskaodredba ko jabraniotkuppri vatnihstano-  vani je u nesaglasnosti sa Usta-  vomFBiH i Evropskomkon ven- ci jom o ljudskimpra vima. - Ta odluka ne ide u prilogno-siocimastanarskogpra va u pri-  vatnimstano vima. Me|utim, namjera nam je upozoritipremi-  jera da ni odredbeusvo jenog pri jedloga o izmjeniZakona o proda jistano vastanarepri va- tnihstano va ne tretira jujedna- ko kao ostalekategori jeko je ima jupra vo na zamjenskistan, kazao je predsta vnikDomaZo- ran@ulje vi}.Takva je, po @ulje vi}evommi{- ljenju, odredba da stanaripri vat- nihstano vamogupodni jetizah- tjev za otkupstana na ko jem ima justanarskopra voukoliko se ut vrdi da nemazakonskihnaslje- dnikavlasnikado drugogreda.
Ja vniin teres
- Ta odredbaje obuhvatala nasljednikeprvogreda, a potom  je na vodnopro{irena i na drugi nasljedni red. Ni jejasnoza{to je kod dodjelezamjenskogstana za nosiocestanarskogpra va u pri-  vatnimstano vimapredvi|eno da nam se kvadraturazamjen- skogstanaodre|uje na osno vubro ja~lano vadoma}instva. Isto-  vremeno, za kategori juvlasnika nacionaliziranih a otkupljenih stano vapredvi|ena je istakva- draturazamjenskogstana, plus ili minusdesetposto. Za{to i mi ne bismobilitretirani na takav  na~in, pitase @ulje vi}.Napominje i da je pri jedlog udru`enja da seotkupstano vapo- ku{aproglasitija vniminteresom,  jer je "ta mogu}nostna vedenai u odluciUsta vnogsudaFBiH". - Ako predlo`eneizmjenestu- pe na snagu, neko}emoratiod- go varati - a ne mislimsamo na ovu vladu- zbog~egasu stana- ripri vatnihstano vadr`ani u zabludi jer se dozvolja valaza- mjenana{ihstano va za druge stano ve u pri vatnomvlasni{- tvu, napominjepredsta vnikDo- ma i doda je da }e udru`enjaobno vitizahtjev za sastanak s Ni- k{i}em.
 S. [e.
Domi Udru`enje za ljudskapra va
Stanarimapri vatnihstano vasporna i odredbapri jedlogaizmjenaZakona po ko joj }e se veli~inazamjenskogstanaodre|ivati premabro ju~lano vadoma}instva
Vjeru jemo
u premi jera
Zo an@uljevi}: ^ekaju sastanak NerminNik{i}: Premijer na potezu
(Speci jalno za Oslobo|enje iz New Yorka)
• Za vr{a va se ~lanstvoBosne iHercego vine u Vi je}usigur- nosti. Ko ji su prviutiscikadase os vrnetena protekledvi jego- dine?
- Nakondvi jegodineza vr{a va se mandatBosneiHercego vine kao nestalne~laniceVi je}asigur- nosti. Iskrenovjeru jem da smo pokazali da na{adr`avamo`e bitipouzdanira vnopra vanpart- ner na naj vi{ojme|unarodnoj scenii da smo kompetentno i odgo vornosudjelo vali u kom- plek snimprocesimaodlu~ivanja u vezi sgoru}impitanjimami- ra i sigurnosti u svi jetu.
Libi ja i Siri ja
• [ta su bilinaj ve}iizazo vi i najte`eodlukeVi je}a u pretho- dnomperiodu?
- Svi jet se suo~io sa no vimiza-zo vima u spomenutomperiodu. Naro~itopro{lagodinabila je ka- rakteristi~na po no vim i neo~eki-  vanimkrizama. Arapskopro- lje}edo{lo je neo~eki vano, Vi je}e  je moraloprona}iodgo vor i pre- uzetiodgo vornost. Ni jebilojed- nosta vnoprona}irje{enja u ve- zi s, na primjer, situaci jom u Li- bi ji, kada su pred~lano vimaVi-  je}abilepredo~enepouzdane inormaci je da se pripremakrvo- proli}e u Bengazi ju. Tako|er, na- konte{kihprego vora i kompro- misakako bi se adresiralolibij- skopitanje, Vi je}e jo{ uvi jektra- ga za soluci jamakako bi se smi- rilasituaci ja u Siri ji, situaci ja u Je- menu, ali trebare}i da posti- gnutirezultatida june{tovi{e prostora za optimizam.
• Mnogapitanja u Vi je}u do sadanisubilapredmetintere- sana{ediplomati je. Kako je to utjecalo na na{rad?
- Nara vno, paletapitanja o ko-  jimarasprav ljaVi je}e je daleko{i- ra. O nekima od njihBosnai Hercego vina jeprvi put rasprav - ljalaidonosilaodluke. Na pri- mjer, pitanjaHaiti ja, Sudana, So- mali je, Nepala, Mi janmara, Kon- ga, Liberi je, ^ada, Sje verneKore-  je, Si jeraLeona, Iraka, zatim komplek sniizazo vi u vezis nu- klearnimnaoru`anjem u Iranui Sje vernojKore ji, stalnopra}enje pitanja u vezi s Bliskimistokom itd. Nara vno, unutarVi je}a smo tako|eru~estvo vali u raspra vama ko je se odnose na unapre|ivanje koncepatairje{enja u vezis za- {titomljudskihpra va, za{titomci-  vila u ratnimkonfiktima, pos- tratnomizgradnjomzemlje. Bi- li smo prepoznatlji vi u diskusi-  jama o pitanjimapo vratkaiz- bjeglicairaseljenihlica. Tako|er, posao u Vi je}upodrazumi je va stalneprego vore, razmjenuinor- maci ja, traganje za za jedni~kim soluci jama. Bio je to izazov, ali na kra ju smo osvimspomenutimpi- tanjimaimalivrlojasnesta vo ve, odnosnodanasdr`ava, kao rezul- tat~lanstva, ima veomajasno deniranepolitikeo velikom bro jupitanjako japri jenisubila u okusuna{egrada.
• Kako se sa tim izazo vima suo~ilasamaMisi ja BiH u New   Yorku?Da li ste imalipotrebne kapaciteteiresurse za takav  izazov?
- Upra vo iz tog razloga za nas  je ovo ~lanstvopodrazumi je va- lostalniprocesstvaranjano vih znanja. Mogure}i da nakondvi-  jegodineimamoekipustru~nja- ka za skoro sva delikatnasvjet- skapitanjamiraisigurnosti, ko-  ji su dogradilisvo jeznanjekroz najkomplek sni jupraksu. Vjeru-  jem da je to velikain vestici ja za budu}nostna{ediplomaci je. Zaista sam imaosre}u da bu-demokru`ensjajnimdiplomata- ma, stvorena je kvalitetnakombi- naci jaiskustvaino vihkadro vai dozvolite mi da im se iskrenoza- hvalim na za jedni~komdvogo- di{njemradu. Pro{li smo kroz mnogete{ke,ali ili jepetrenutke ivjeru jem da svakoindi vidualno mo`ebitiponosan na svojposao.
• Kakvisubiliodnosime|u ~lanicamaVi je}a. Dali“veliki” uvi jekdominira juiname}u svo jesta vo ve? Daliuop}ene- stalne~laniceima juprostor daostvaresvo jecilje ve?
- Atmosera u Vi je}u je uvi jek  kolegi jalna i ne izlazi iz okviradi- plomatskogpo{to vanjakomu-
Bosna i Hercego vina na kra jumanda ta
Polo`ili smo is
u Vi je}usigur
APLAUZ I ^ESTITKE Rad na{e zemlje uVi je}u dobio jenaj vi{e ocjene od generalnog sekre tara UN-a Ban Ki-moona, svihstalnih ~lanica Vi je}a, na pro{lomsas tankuzemalja ~lanica Is to~noe vropske grupe, ko ja nas jekandido vala za ~lanstvo, pohvaljeni smo aplauzom isrda~nim ri je~ima
Ko je za opozici ju
Kom{i}Mehmedovi}
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
utorak,
3.
 januar/sije~anj2012.
3
No vogodi{njipraznicitra ju, u{li smo u 2012, ko-  ju}e, procjenju ju iz MMF-a,obilje`itirast, na`alost, ne ekonomski, ve} rastpotro{njebud`etskihsred- sta va! Bro ja~bud`etskepotro{njeu Sara je vuta~no u pono}31. decembra2011. do{ao je do brojke od 8.672.400.000 KM i reseto van je da po~nebro jatipotro{nju u 2012. Bud`etskapotro{nja u sekundisko~ila je sa 275 KM u 2011. na 282 KM u 2012, saop}eno je iz ne vladineorganizaci je CPI.Vlasti u BiH, ja vne slu`be i instituci je}e u 2012. potro{iti8,9 mili jardi KM, odnosno 282 KM u sekundi. - Mo`emo se samonadati da no vooormljenadr`a vnavlastnamjera varacionalni-  jeupraljatipotro{njomnov caporeskihob veznika, posebno u situaci ji u ko joj je na- {azemlja u izuzetnote{komekonomskom i soci jalnomperiodu, sa smanjenimme|una- rodnimkreditnimrejtingom, ogromnimbro jemnezaposlenih itd. Svjedoci smo ne- bro jenihneracionalnosti u fnansiranjudr`a vnihunkci ja i ser visa,kao i brojnihne- gati vnihnalazare vizorskihslu`biko ji se ponav lja ju iz godine u godinu. Potpunoje ja- sno da vlastnamjerno ne donosinormati veja vnepotro{nje i ne propisu jesankci je za one ko jirasipa ju i zloupotreblja va juno vacko ji su im po vjeriligra|ani BiH, saop}eno  je. Osimsemaora u Sara je vu, gra|animaje na raspolaganjuonlinebro ja~potro{nje na www.cpi.ba, putemko jeg se moguredo vnoinormisati o protokunov cakrozdr`a-  vneblagajne. Iz CPI-ja poru~ujugra|anima da im u 2012. `ele da se njihovno vacra- cionalni jetro{i, da im ne budesve jedno{ta se s njimde{a va i da na svimni voimavla- stipostav lja jupitanja i tra`epo ja{njenja za svakuutro{enustakuko ja im ni jejasna.
BROJA^BUD@ETSKEPOTRO[NJE U BiH
Upra vniodborSindikatapolici je MUP-a Tuzlanskogkantonaodr`a}e sjednicu u prvimsedmicama2012. godinekako bi donioodluku o even- tualnompokretanju{trajka, pot-  vr|eno nam je iz Sindikatapolici je Tuzlanskogkantona. - Mi smo u~estvo vali u neda vnim protestimaispredSkup{tineTuzlan- skogkantona, za jedno sa ostalim bud`etskimkorisnicima. Tada sam rekao, a danasponav ljam: ja vnost mora da zna da policijskislu`beni- cinema jupla}enno}ni rad, preko vre- meni, rad subotom i nedjeljom, praznike... Nemamo ni kolekti vniugo vor, zakoni o unutra{njimposlo vima se ne po{tu ju, nemamoopreme, po jasnio nam je Ja- smir[erbed`i}, predsjednikSindikatapo- lici jeMinistarstvaunutra{njihposlo va Tuzlanskogkantona. [erbed`i} je naglasiokako su nabro jani problemigla vnirazlognezado voljstvapri- padnikapolici je u Tuzlanskomkantonu. - I poredtakvihuslo va mi ostvaru jemo najboljerezultate. Siguran sam, najbolje u ~ita vojFederaci ji BiH. Me|utim, te proble- metrebaukloniti, zaklju~io je [erbed`i}.
A.[e.
SINDIKATPOLICIJE MUP-aTK-a
nikaci je. Zaista smo bilipartneri imali smo zapa`enuulogu u pro- cesudono{enjaodluka. Zbog komplek snostiposla, bilo je potre- bnopripremitikapaciteteika- dro veko ji}e mo}iodgo voriti ovomdvogodi{njemizazo vu. To je rezultatstalnogradaikomunika- ci jeizme|uPredsjedni{tva BiH, Ministarstvavanjskihposlo va, te na{emisi je. Svi na{ista vo viima- li su obradu i pot vrdu iz Sara je va, tako da smo na taj na~inosje}alisnagu da iza nas sto jidr`ava i da je na{aoba veza da se izborimo da se sta vo vina{edr`ave~ujuiuzmu u obzir. Kadaka`em da smo bili partneri, prvenstvenomislim na to da smo za jedni~kim, organizo-  vanim i kvalitetnimradomuspje- li da izborimotakvuulogu u ti je- luko je ima vrlokomplek snepro- cesedono{enjaodluka.
BosnaiHercego vina je po~etkompro{legodinepred- sjeda valaVi je}em. Kakvedanas nositeutiske iz tog perioda?
- Predsjeda vanje je jednomje- se~niizazovko jipredstav ljavrhu- nac~lanstvajednezemlje. Na va- ma je du`nost da u trenuuzmetekonce u svo jeruke, te da osigura- te da se nasta vikontinuitetrada ovogti jela, da su svi toko viipro- cesi na svomemjestu, da su sas- tanciorganizirani, da su iz vr{ene pripreme, da }e ~lanicebitiupo- znate sa svimrele vantnimpita- njimako ji u tom trenutkupred- stav lja jupri jetnjuglobalnommi- ru i sigurnosti. Nara vno, bilo je po- trebnosta vitivlastitipotpis u taj proces, te vjeru jem da je to bilate- matskadebata u izgradnjiinstitu- ci ja u procesuizgradnjemira, gdje smo krozvlastitoiskustvodalino-  vipogled na klju~niprocesunutar  Vi je}a. Veoma sam ponosan na na{epredsjeda vanje, danasnakon skorogodinuzaistasmatram da je bilo bez gre{ke.
Kolektiv od 15 zemalja
• Da li ste ~ulikomentare u ve- zi s na{im~lanstvom u UN-u, ka-kvi su ikako ih ocjenju jete?
- Rad na{ezemlje u Vi je}udo- bio je naj vi{eocjene od general- nogsekretara UN-a Ban Ki-mo- ona, svihstalnih~lanicavi je}a, na pro{lomsastankuzemalja~lani- caIsto~noe vropskegrupe, ko ja nas je kandido vala za ~lanstvo, pohvaljeni smo aplauzom i srda~nimri je~ima. Dakle, radi se o uspjehu, slu`benepot vrdena- stav ljamodobi jati. E,sad je potre- bno taj uspjehkapitalizirati u in- tegracijskimprocesima i otvaranju no vihmogu}nosti za na{udr`avu na me|unarodnojsceni.  Vjeru jem da je ~lanstvo u Vi je}u bilododatnikamen u zidudr`a-  vnostina{ezemlje, argumentvi{e svimna{impri jateljima da vjeru-  ju u na{uzemlju i da budu iza nas. Kona~no,rad u Vi je}u ne treba shvatiti kao nekotakmi~enje, ve} kolekti vni rad petnaestzemalja kako bi se u {to ve}ojmjerispri- je~ilaratnarazaranja, spasili`ivo- ti, za{titilici vili, kako bi se odr`ao mir ispri je~io rat gdje je to mogu}e.BosnaiHercego vina je dvi jegodi- neimalapri vilegi jubiti dio tog globalnogikruci jalnogzadatka i ponosan sam da smo uspjeli na najboljina~inodgo voriti na ono {to se od nas o~eki valo.
Adela@ILI]
itzrelos ti
os ti UN-a
Na{ojzemljiisti~edvogodi{njimandat kao nestalne~lanice u  Vi je}usigurnosti. O rezultatima ianga`manu za Oslobo|enje go voriambasadorBosne i Hercego vine pri Ujedinjenim naci jamaIvanBarbali} i nagla{a va: Radi se o uspjehuko ji je potrebnokapitalizirati u integracijskimprocesima i otvaranju no vihmogu}nosti na me|unarodnojsceni
De egaci a BiH u Vi e}usigurnos i
282 KM svake sekunde U januaru odluka o {trajku
Hvala Predsjedni{tvu
- Zahvalju jemPredsje- dni{tvuBosne i Hercego-  vineko je je uvi jekbilospre- mno da u najkra}emrokudonesenekadavrlote{ke odluke. Zaista smo osje}ali da su sna`no iza nas i da unjimaimamosnagu i po- dr{ku. Nara vno, posao bi bio nemogu} bez Minis- tarstvavanjskihposlo va,  vrha te instituci je, tetima za koordinaci ju sa ko jima smo svakodne vnoradili. Vjeru-  jem da je na{asuradnjabi- laodli~na, ka`eambasador Barbali}.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Omer Popovac liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->