Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
Chavin de Huantar y la Definicion de un Estado Teocratico Andino

Chavin de Huantar y la Definicion de un Estado Teocratico Andino

Ratings: (0)|Views: 708|Likes:
Published by henrytantalean

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: henrytantalean on Jan 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

 
lai{y weiwemaåi
"
 
nlevãi ga lqåiwe{ y me gafoionoþie{uqahmþdone ga qi a~weghwahn{åwonh eigoih
[a~qcai
Ai a~wa e{wãnqmh ~a p{hphia uqa am ~owoh e{uqahmþdonh ga Nlevãi ga Lqåiwe{ fqa mecewa{oemorenoþi y am naiw{h ga qi A~wegh Wahn{åwonh Eigoih) Pe{e ge{ma ~q~waiwh egonle p{hpqa~we ~a pmeiwaei qie ~a{oa ga oigonegh{a~ e{uqahmþdonh~ mh~ nqema~~q{dai ga me oifh{cenoþi enqcqmege y enwqemorege nhch weckoïi ga iqa~w{e~ p{h#poe~ hk~a{venohia~) Nhi wem p{hpqa~we oi~po{ege ai am cewa{oemo~ch lo~wþ{onh ~aa~pa{e daia{e{ qie go~nq~oþi naiw{ege ai mh~ hkbawh~ e{uqahmþdonh~ y uqa ewoaigee me~ nhigonohia~ cewa{oema~ pe{wonqme{a~ y e me w{eyanwh{oe lo~wþ{one ga mh~ Eiga~naiw{ema~)Pemek{e~ nmeva2
 A~wegh- wahn{enoe- Eiga~- cewa{oemo~ch lo~wþ{onh
)
Ek~w{enw
Oi wlo~ e{wonma ta p{hph~a wlew wla e{nleahmhdonem ~owa hf Nlevoi ga Lqåiwe{ te~wla cewa{oemorewohi eig naiwa{ hf e Eigaei wlahn{ewon ~wewa) Wh dova ~qpph{w wh~qnl p{hph~em ta e{dqa e ~a{oa hf e{nleahmhdonem oigonewh{~ tlonl hia~ {eo~a f{hcwla ennqcqmewag eig qpgewag oifh{cewohi e~ tamm e~ hti hk~a{vewohi~) Towl ~qnlp{hph~em oi~po{ag oi wla lo~wh{onem cewa{oemo~c ta a|panw daia{ewa e go~nq~~ohi
" Qiova{~ogeg Ienohiem Ceyh{ ga ^ei Ce{nh~- Oi~wowqwh F{einï~ ga A~wqgoh~ Eigoih~- Moce-Pa{ò- nh{{ah amanw{þionh2 lai{yweiwemaei@yelhh)a~
 
KHMAWÃI GA EIW[HPHMHDÃE ECA[ONEIE
71 AIA[H#GONOACK[A ;00?500
fhnq~ag hi wla e{nleahmhdonem hkbanw~ eig wlew ewwaig wh wla pe{wonqme{ cewa{oemnhigowohi~ eig wh wla lo~wh{onem w{ebanwh{y hf wla naiw{em eiga~)Jay th{g~2
^wewa- wlahn{eny- eiga~- lo~wh{onem cewa{oemo~c
)
Oiw{hgqnnoþi
Ga~ga mh~ nhcoairh~ ga iqa~w{e go~nopmoie- mh~ oiva~wodegh{a~ gam pe~egh ih~lach~ aif{aiwegh em {awh ga hwh{de{ma~ ihck{a e mh~ faiþcaih~ ~hnoema~ pe~egh~nhi mh~ uqa w{ekebech~) Pe{e ammh lach~ daia{egh- ai weiwh laq{ã~wone~- newadh{ã#e~- nhinapwh~ h ihck{a~ uqa ih~ eyqgei e ena{ne{ih~ y nhcp{aiga{ cabh{ gonlh~faiþcaih~) Hkvoecaiwa- nege qie ga a~we~ awouqawe~ ~a h{odoie y pe{wa ga qienhinapnoþi gam cqigh y- pe{e iqa~w{h ne~h- ga qie wah{ãe e{uqahmþdone ,ocpmãnoweh a|pmãnowe/ uqa ma ge ~aiwogh y nhiwaiogh e a~wh~ faiþcaih~ ~hnoema~ gaiw{h gaiqa~w{h h{gaiecoaiwh ga gonlh cqigh pe~egh ai am p{a~aiwa) Lo~wþ{onecaiwa- mh~faiþcaih~ ~hnoema~ uqa lach~ a~wqgoegh lei ~ogh vo~wh~ e me mqr ga gofa{aiwa~wah{ãe~ eqiuqa me~ avogainoe~ cewa{oema~ ga gonlh~ faiþcaih~ pqagei ~a{ me~co~ce~) Hkvoecaiwa- weckoïi a|o~wa qie ne{de phmãwone- enïpwa~a h ih- ai me daia#{enoþi ga gonle~ newadh{ãe~ y ai mh~ òmwoch~ eõh~ a~wh le ~ogh lanlh avogaiwa y~ogh n{owonegh y e~qcogh ga~ga me co~ce e{uqahmhdãe)Gaiw{h ga a~wh~ faiþcaih~ ph{ a~wqgoe{- me epe{onoþi q h{odai gam A~wegh p{a#lo~wþ{onh ~oacp{a le a~wegh ai qi mqde{ ke~weiwa p{ovomadoegh pqa~wh uqa nhchaiwa phmãwonh uqa daia{e qi uqoak{a ai me fh{ce ga voge pe~ege le~we iqa~w{h~ gãe~a~ ocph{weiwa pe{e a|pmone{ih~ e ih~hw{h~ co~ch~ nhch ~hnoageg) Egacå~- geghuqa iqa~w{h hfonoh a~wå {amenohiegh go{anwecaiwa nhi mh~ hkbawh~- y ne~o ga~ga am p{oinopoh ph{ am dq~wh ph{ me~ nh~e~ uqa ph~aai qie d{ei nemogeg a~wïwone y gq{eko#mogeg- me~ n{aenohia~ {aemorege~ ph{ mh~ A~wegh~ eiwodqh~- uqa ph~aai qie ceyh{ nepenogeg pe{e daia{e{ gonlh~ hkbawh~- lei mmecegh me ewainoþi ga mh~ e{uqaþmhdh~y e{uqaþmhde~ y ga me ~hnoageg ai daia{em) E~ã pqa~- a~wa gakewa ena{ne ga me epe#{onoþi gam a~wegh y ~q~ nh{{amewh~ cewa{oema~ le daia{egh qie ocph{weiwa mowa{ewq{eai me nqem ~a ep{anoei gofa{aiwa~ mãiae~ ga oiva~wodenoþi pa{h- ~hk{a whgh- gofa{ai#wa~ wah{ãe~ uqa ~qphiai ~q a|o~wainoe- ne{ånwa{ y nhin{anoþi ,ph{ abacpmh vïe~a^a{vona 5?<7Z5?41S- Lee~ 5?<;- Mqmm y Conþ ;004/)Ai mh~ Eiga~- nhch me co~ce lo~wh{ohd{efãe ~aõeme- ne~o ~oacp{a me a|pmonenoþigam h{odai h epe{onoþi gam a~wegh le a~wegh nhigonohiege ph{ a~wqgoh~ h wah{ãe~uqa lei ~ogh daia{egh~ ai mqde{a~ emabegh~ ghiga ~a pmeiwaþ ph{ p{oca{e var mea|o~wainoe gam A~wegh wacp{eih- uqa a~ am uqa cå~ mmece me ewainoþi ph{ ~q ne#{ånwa{ p{ocodaioh-
 p{ã~woih
-
ga p{oca{e daia{enoþi
h
p{oce{oh
,Commeo{a ;050e-^paina{ ;050/) Ga a~e fh{ce- ~a lei daia{egh ne{enwa{ã~wone~ h amacaiwh~ e{uqah#mþdonh~ uqa gakai a~we{ p{a~aiwa~ weiwh emmå nhch euqã pe{e voigone{ e qi faiþca#
 
LAI[_ WEIWEMAÅI NLEVÃI GA LQÅIWE[ _ ME GAFOIONOÞI E[UQAHMÞDONE… 505
ih e{uqahmþdonh nhch am A~wegh- ne~o ~oacp{a gabeigh ga megh me fh{ce ga p{hgq#no{ me voge ~hnoem ai nhigonohia~ pe{wonqme{a~- nhch a~ am ne~h gam cqigh eigoih)Ph{ mh eiwa{oh{caiwa nhcaiwegh- n{aach~ uqa egacå~ ga a~e~ apo~wachmhdãe~y chgamh~ e{uqahmþdonh~#eiw{hphmþdonh~ ladacþionh~- ceyh{owe{oecaiwa iahavh#mqnohio~we~- hw{e~ fh{ce~ ga nhcp{aiga{ am pe~egh weckoïi pqagai nhiw{okqo{ edaia{e{ qie {ap{a~aiwenoþi h a|pmonenoþi cå~ eganqege e me {aemogeg ~hnoem ga mh~Eiga~ p{alo~påionh~) E~ã pqa~- ai a~wa e{wãnqmh pmeiwaech~ qie gafoionoþi gama~wegh wahn{åwonh eigoih y uqa weckoïi ~q{da nhch qie p{hpqa~we waþ{onh#p{ånwoneuqa iena ga~ga me avogainoe nhin{awe y uqa p{awaiga ~qpa{e{ goemïnwonecaiwa e meecpmoecaiwa qwomorege newadh{ãe ga
 Bafewq{e Nhcpmabe
,
Nhcpma| Nloafghc
/
5
yuqa ~a epmone e gofa{aiwa~ ~hnoagega~ uqa ih emneirei e nqk{o{ mh~ {auqo~owh~ iana#~e{oh~ pe{e ~a{ gafoioge~ nhch qi a~wegh- nhch ai am ne~h ga Nlevãi ga Lqåiwe{ ,ph{ abacpmh- Ceireiomme ;0052705/) Gonle newadh{ãe fqa daia{ege y a~ qwomoregeecpmoecaiwa ph{ me e{uqahmhdãe p{hna~qemo~we iahavhmqnohio~we eidmh~ebhie ,^a{#vona 5?6;- Fmeiia{y 5?4;- 5??<- Ae{ma 5?<4- Bhli~hi y Ae{ma ;000/
;
h oi~po{egeai amme uqa- pe{e am ne~h pa{qeih- p{oinopemcaiwa- a~ ga h{odai ih{waeca{oneih,ph{ abacpmh- vïe~a Lee~ y N{aeca{ ;006/)
>
Gonle newadh{ãe ge{ãe nqaiwe- p{oino# pemcaiwa- ga qie h{deiorenoþi ~hnohphmãwone oiwa{cagoe aiw{a me~ ~hnoagega~ ~oc# pma~ y mh~ A~wegh~ y uqa ~a cewa{oemore{ãe ai me nhinaiw{enoþi ga e{uqowanwq{echiqcaiwem cå~ emmå ga me nepenogeg ga me~ qiogega~ ghcï~wone~ y uqa woaia qiwa{{owh{oh y qie phkmenoþi ocph{weiwa eqiuqa weckoïi oiwa{cagoe aiw{a a~h~ gh~a|w{ach~ ga me a~neme avhmqwove ga me~ ~hnoagega~) Cå~ ocph{weiwa y e iovam eiw{h# phmþdonh a~we newadh{ãe a|pmone uqa ai gonlh woph ga ~hnoageg ih a|o~wo{ãei nme~a~~hnoema~ h a|pmhwenoþi ga qi d{qph ~hnoem lenoe hw{h ~oih cå~ koai caneio~ch~,a|w{eãgh~ ga me eiw{hphmhdãe anhiþcone/ uqa a|pmone{ãei me chiqcaiwemogeg ca#goeiwa me {ago~w{okqnoþi ,Bhli~hi y Ae{ma ;000/ ,oinmqoge me e~ocïw{one/ y me a|o~#wainoe ga mãga{a~ ne{o~cåwonh~
7
h
 Kod Cai
uqa daia{ei q hkwoaiai ~q
 p{a~wodoh
 
5
Pe{e qie ~ãiwa~o~ gam q~h ga me
nhcpmabogeg 
ai e{uqahmhdãe vïe~a Egec~ ;005 y pe{e qie epmone#noþi ai mh~ Eiga~ naiw{ema~ vïe~a Lee~ y N{aeca{ ;006)
;
Weckoïi vïe~a Nlepcei ;00< pe{e qie n{ãwone ga me ladachiãe ga mh~
chgamh~ eidmheca{one#ih~
nhi a~panoem {afa{ainoe e me qwomorenoþi ga me newadh{ãe ga
 bafewq{e)
 
>
Eqiuqa vïe~a qie n{ãwone em iahavhmqnohio~ch epmonegh e mh~ Eiga~ ai Phrh{~jo y Phrh{~jo5??;2<6>)
7
Ai va{~ohia~ p{hna~qemo~we~ cå~ chga{ie~ y eqwh#n{ãwone~ ,p{hna~qema~#gqema~/- nhch me gaKmeiwhi
aw em)
,5??6/- uqa w{ewei ~hk{a nþch hpa{ei mh~ mãga{a~ ai me~
~hnoagega~ nhcpmabe~
~a pqagai ainhiw{e{ me govo~oþi aiw{a me~ a~w{ewadoe~ ga phga{ a|nmq~ohio~we~ ,
a|nmq~ohie{y
/ ghigamh~ mãga{a~ oigovogqema~ daia{ei {amenohia~ ga ghcoienoþi ga woph pew{þi#nmoaiwa nhi mh~ ~qbawh~ga me ~hnoageg y ~a acphga{ei cagoeiwa {aga~ nhi hw{h~ mãga{a~ ,
iawth{j 
/ d{enoe~ e me~ nqema~hkwoaiai am enna~h e koaia~ a|nmq~ovh~ y me~ a~w{ewadoe~ ga phga{ nh{ph{ewove~ ,
nh{ph{ewa
/ ghigame amowa ~a ephye ai mh~ d{qph~ ga me co~ce ~hnoageg pe{e nhi~a{ve{ ,
nhcpe{wo{ 
/ am phga{ phmãwonhy anhiþconh ,nhcpå{a~a nhi me~
 bafewq{e~ oigovogqemoreiwa~
,
 Oigovogqemoroid Nloafghc~
/ y me~

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->