Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tong Quan Ve UNIX

Tong Quan Ve UNIX

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by toanthang87

More info:

Published by: toanthang87 on Nov 03, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2011

pdf

text

original

 
Giíi thiÖu vÒ UNIX- Mét sè thao t¸c c¬ b¶n trªn UNIX 
I. Tæng quan hÖ ®iÒu hµnh UNIX...................................................61. HÖ ®iÒu hµnh Unix .................................................................62. C¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n............................................................9II. LÖnh vµ tiÖn Ých c¬ b¶n...........................................................101. C¸c lÖnh khëi t¹o.....................................................................102. C¸c lÖnh hiÓn thÞ ..................................................................103. §Þnh híng vµo ra.....................................................................104. Desktop:.................................................................................115. C¸c lÖnh thao th môc vµ t¸c file.............................................116. In Ên........................................................................................127. Th tÝn ....................................................................................128. Qu¶n lý tiÕn tr×nh..................................................................129. KiÓm so¸t quyÒn h¹n vµ b¶o mËt...........................................1310. Lu tr÷ vµ håi phôc d÷ liÖu...................................................1311. C¸c thao t¸c trªn m¹ng..........................................................13III. Th©m nhËp hÖ thèng - C¸c lÖnh c¨n b¶n.................................131. B¾t ®Çu vµ kÕt thóc phiªn lµm viÖc-X¸c lËp m«i trêng hÖthèng..........................................................................................132. C¸c lÖnh hiÓn thÞ ..................................................................153. §Þnh híng vµo ra ®êng èng:.............................................15 Tæ hîp c¸c tËp tin víi nhËp chuÈn.........................................164. Desktop:.................................................................................175. C¸c lÖnh thao t¸c trªn th môc, file..........................................21C¸c thao t¸c file....................................................................231
 
Giíi thiÖu vÒ UNIX- Mét sè thao t¸c c¬ b¶n trªn UNIX 
C¸c kiÓu File......................................................................246. In Ên........................................................................................307. Th tÝn ®iÖn tö .......................................................................31LÖnh mailx...........................................................................328. Qu¶n lý tiÕn tr×nh..................................................................339. C¸c lÖnh liªn quan b¶o mËt vµ quyÒn h¹n .............................34a) Kh¸i niÖm:...........................................................................342. C¸c lÖnh..............................................................................3610. Lu tr÷ vµ håi phôc d÷ liÖu...................................................3911. C¸c thao t¸c trªn m¹ng..........................................................41IV. LËp tr×nh Shell.........................................................................441. C¸c ®Æc tÝnh c¬ b¶n............................................................44LÖnh ®¬n gi¶n....................................................................44NhiÒu lÖnh trªn mét dßng....................................................44Dßng lÖnh dµi.......................................................................45BiÕn trong shell....................................................................45BiÕn m«i trêng.....................................................................472. LËp tr×nh shell.......................................................................47a) LÖnh ®iÒu kiÖn..................................................................48LÖnh true vµ false: True lu«n tr¶ gi¸ trÞ 0, false lu«n tr¶ gi¸trÞ 1......................................................................................48LÖnh test: KiÓm tra ®iÒu kiÖn xem ®óng hay sai..............48 Testing Character Data ..................................................48 Testing Numeric Data ....................................................482
 
Giíi thiÖu vÒ UNIX- Mét sè thao t¸c c¬ b¶n trªn UNIX 
 Testing for Files ..............................................................48Shorthand Method of Doing Tests ..................................49LÖnh case.............................................................................502. LÖnh lÆp.............................................................................513. Shell Functions ....................................................................524. LÖnh trap.............................................................................525. Thùc hiÖn lÖnh ®iÒu kiÖn víi cÊu tróc AND(&&) vµ OR (||)53Debugging Shell Programs ..................................................53V. Starting Up and Shutting Down .................................................531. Booting the System ................................................................53Kh¸i niÖm System States ....................................................56Startup Scripts .....................................................................59 Thay ®æi tr¹ng th¸i víi init hoÆc telinit ..............................612. Shutting Down the System ....................................................62VI. Managing processes.................................................................621. Processes................................................................................62Mét sè lÖnh liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý tiÕn tr×nh:kill, ps 632. Process scheduling.................................................................653. Process priorities.....................................................................67VII. Security....................................................................................671. Security datafiles....................................................................68password File........................................................................68Shadow Password File...........................................................70Group File.............................................................................703

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->