Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
63Activity

Table Of Contents

1. BIOLOGIJA ± ZNANOST O IVOTU
1.1. PLAN PISANJA ZNANSTVENOG DJELA IZ BIOLOGIJE
1.2. SA ETAK
2. OSOBINE I ORGANIZACIJSKE RAZINE IVIH BI A
2.1. RASPORED IVIH BI A U 5 CARSTAVA
2.2. RASPORED IVIH BI A U 3 CARSTVA
2.3. ZAJEDNI KE OSOBINE IVIH BI A
2.4. SA ETAK
3. KAKO SE STANICE ISTRA UJU MIKROSKOPOM
3.1. IZUM I USAVR AVANJE MIKROSKOPA
3.2. GRA A SVJETLOSNOG MIKROSKOPA
3.3. SA ETAK
4. POSTUPCI ISTRA IVANJA STANICE
4.1. SA ETAK
5. KEMIJSKA OSNOVA IVOG SVIJETA
5.1. SVOJSTVA VODE
5.2. SA ETAK
5.3. UGLJIKOHIDRATI
5.4. LIPIDI
5.5. BJELAN EVINE
5.6. NUKLEINSKE KISELINE
5.7. SA ETAK
6. PODRIJETLO IVOTA NA ZEMLJI
6.1. KEMIJSKA EVOLUCIJA
6.2. ABIOTI KA SINTEZA MONOMERA
6.3. SINTEZA POLIMERA PRIJE POJAVE IVOTA (ABIOTI KA SINTEZA)
6.4. SA ETAK
7. OSNOVE MOLEKULARNE BIOLOGIJE
7.1. SA ETAK
8. BIOLO KI SUBJEKTI BEZ STANI NE ORGANIZACIJE
8.1. SA ETAK
9. PROKARIOTSKE STANICE ± USTROJ I RAZMNO AVANJE
10. PROKARIOTSKE STANICE ± GENETIKA, FIZIOLOGIJA, ZNA ENJE
10.1. SA ETAK
11. EUKARIOTSKA STANICA
11.1. SA ETAK
12. BIOLO KE MEMBRANE (BIOMEMBRANE)
12.1. PASIVNI PRIJENOS
12.2. AKTIVAN PRIJENOS
12.3. SA ETAK
13. ORGANELI I STRUKTURE EUKARIOTSKIH STANICA
13.1. JEZGRA
13.2. ENDOPLAZMATSKA MRE ICA (ER)
13.3. GOLGIJEVO TIJELO
13.4. LIZOSOMI
13.5. MITOHONDRIJI
13.6. SA ETAK
14. ORGANELI I STRUKTURE BILJNIH STANICA
14.1. KLOROPLASTI
14.2. OSTALI TIPOVI PLASTIDA
14.3. VAKUOLA
14.4. STANI NA STIJENKA
14.5. SA ETAK
15. STANI NI METABOLIZAM ± IZMJENA TVARI I ENERGIJE
15.1. SA ETAK
16. DIOBA STANICE ± MITOZA
16.1. MITOZA
16.2. SA ETAK
17. MEJOZA ILI ZORIDBENA DIOBA
17.1. SA ETAK
18. RAZVITAK BILJNOG ORGANIZMA
18.1. IVOTNI CIKLUS CVJETA E
18.2. RAZVITAK BILJNOG EMBRIJA ILI KLICE
18.3. SA ETAK
19. BILJNA TKIVA
19.1. TVORNA TKIVA
19.2. TRAJNA TKIVA
19.3. SA ETAK
20. RAZVITAK IVOTINJSKOG ORGANIZMA
20.1. OPLODNJA
20.2. RAZVOJ JEDINKE
20.3. SA ETAK
21. IVOTINJSKA TKIVA
21.1. POKROVNO (EPITELNO) TKIVO
21.2. VEZIVNO TKIVO
21.3. MI I NO TKIVO
21.4. IV ANO TKIVO
21.5. SA ETAK
1. BIOLO KA RAZNOLIKOST
1.1. SA ETAK
2. PREGLED I EVOLUCIJA IVIH ORGANIZAMA
2.1. SA ETAK
3. VIRUSI
3.1. OSOBINE VIRUSA
3.2. PODJELA VIRUSA
3.3. CIJEPLJENJE ILI VAKCINACIJA
3.4. RETROVIRUSI
3.5. SA ETAK
4. BAKTERIJE
4.1. GRA A BAKTERIJE
4.2. RAZMNO AVANJE
4.3. PREHRANA
4.4. SA ETAK
5. ZNA AJ BAKTERIJA ZA PRIRODU I OVJEKA
5.1. SA ETAK
6. CIJANOBAKTERIJE ILI MODROZELENE ALGE
9. ZELENE ALGE I PARO INE
9.1. SA ETAK
10. SME E ALGE I CRVENE ALGE
10.1. SME E ALGE
10.2. CRVENE ALGE
10.3. SA ETAK
10.4. ZNA AJKE PROTISTA
11. GLJIVE
11.2 ALGA ICE
11.3. SA ETAK
12. MJE INARKE
12.1. GLJIVICE
12.2. MJE INARKE KOJE RAZVIJAJU PLODI TA
12.3. RAZMNO AVANJE
12.4. SA ETAK
13. STAP ARKE
13.1. RAZMNO AVANJE
13.2. SA ETAK
14. GLJIVE U SIMBIOZI
14.1. SA ETAK
15. BILJKE
15.1. KLASIFIKACIJA BILJA
15.2. RAZVOJ BILJAKA
15.3. SA ETAK
16. BILJNA TKIVA ± BIOLOGIJA 1
17. GRA A BILJKE
17.1. STABLJIKA
17.2. LIST
17.3. KORIJEN
17.4. SA ETAK
18. MAHOVINE
18.1. RAZMNO AVANJE
18.2. NA IN IVOTA MAHOVINA
19. PAPRATNJA E
19.1. RAZMNO AVANJE
19.2. IVOTNI CIKLUS
19.3. RAZNOLIKOST
19.4. SA ETAK
20. SJEMENJA E
20.1. IVOTNI CIKLUS
20.2. SA ETAK
21. GOLOSJEMENJA E
21.1 IVOTNI CIKLUS
21.2. SA ETAK
22. RAZNOLIKOST GOLOSJEMENJA A
22.1. SA ETAK
23. KRITOSJEMENJA E
23.1. CVIJET
23.2. OPRA IVANJE
23.3. SA ETAK
24. IVOTNI CIKLUS KRITOSJEMENJA A
24.1. PLOD
24.2. NA INI RASPROSTRANJIVANJA PLODOVA
24.3. SA ETAK
25. RAZNOLIKOST KRITOSJEMENJA A
25.1. SA ETAK
26. VEGETACIJA ZEMLJE
26.1. NAJVA NIJE BILJNE ZAJEDNICE U SREDNJOJ EUROPI
26.2. FLORNA CARSTVA ZEMLJE
26.3. SA ETAK
27. BILJNI POKROV HRVATSKE
27.1. SA ETAK
1. PRA IVOTINJE (Protozoa)
2.SPU VE (Spongia)
3. BESKOLUTI AVCI (Ameria)
3.1. PLO NJACI
3.2. SA ETAK
3.3. ARNJACI
3.4. SA ETAK
3.5. OBLENJACI
3.6. SA ETAK
3.7. MEKU CI
3.8. SA ETAK
4. MNOGOKOLUTI AVCI (Polymeria)
4.1 KOLUTI AVCI
4.2. SA ETAK
4.3. LANKONO CI
4.3.1. KLJE TARI ± PAUCI
4.3.2. KRGA I ± RAKOVI
4.3.3. UZDU NJACI ± STONOGE I KUKCI
5. MALOKOLUTI AVCI (Oligomeria)
5.1. BODLJIKA I
5.2. IROGLAVCI
5.3. SA ETAK
6. SVITKOVCI (Chordonia)
6.1. PLA TANJACI I SVITKOVCI
6.2. SA ETAK
6.3. KRALJE NJACI
6.4.1. KRU NOUSTE I RIBE
6.4.2. SA ETAK
6.4.3. VODOZEMCI
6.4.4. SA ETAK
6.4.5. GMAZOVI
6.4.6. SA ETAK
6.4.7. PTICE
6.4.8. SA ETAK
6.4.9. SISAVCI
6.4.10. SA ETAK
1. KEMIJSKI SASTAV TIJELA OVJEKA I ODR AVANJE HOMEOSTAZE
2. KRVI
2.1. KRVNA PLAZMA
2.2. ERITROCITI
2.3. ANEMIJA ILI SLABOKRVNOST
2.4. LEUKOCITI
2.11. SA ETAK
3. IMUNOLO KI SUSTAV
3.1. NESPECIFI NA IMUNOST
3.2. SPECIFI NA IMUNOST
3.2.1. HUMORALNA IMUNOST
3.2.2. CELULARNA IMUNOST
3.3. IMUNIZACIJA I VRSTE IMUNOLO KIH REAKCIJA
3.4. BOLESTI I POREME AJI IMUNOLO KOG SUSTAVA
4. SRCE I KRVO ILNI SUSTAV
4.1. BOLESTI I POREME AJI SRCA I KRVO ILNOG SUSTAVA
5. DI NI SUSTAV
5.1. BOLESTI I POREME AJU DI NOG SUSTAVA
6. PROBAVNI SUSTAV
6.1. JETRA
6.2. GU TERA A
6.3 BOLESTI
6.4. HRANA
6.5. SA ETAK
7. ENERGIJA I REGULACIJA TJELESNE TEMPERATURE
7.1. KO A
7.2. SA ETAK
8. MOKRA NI SUSTAV
8.1. BOLESTI
8.2. SA ETAK
9. SUSTAV ORGANA ZA KRETANJE
9.1. BOLESTI
9.2. SA ETAK
10. SUSTAV LIJEZDA S UNUTARNJIM IZLU IVANJEM
10.1. HIPOFIZA
10.2. BOLESTI
11. SUSTAV SPOLNIH ORGANA
11.1. MU KI SPOLNI SUSTAV
11.2. ENSKI SPOLNI SUSTAV
11.3. OPLODNJA I TRUDNO A
11.4. PLANIRANJE OBITELJI
11.5. BOLESTI
11.6. SA ETAK
12. IV ANI SUSTAV
12.1. ORGANIZACIJA IV ANOG SUSTAVA
12.2. ULOGE POJEDINIH DIJELOVA IV ANOG SUSTAVA
12.3. OSJETILA
12.3.1. OKO
13. PROMET VODE U BILJKAMA
13.1. GOSPODARENJE BILJKE VODOM
13.2. PU I
13.3. SA ETAK
14. TEMELJNI METABOLI KI PROCESI U BILJKAMA
14.1. ANAEROBNO STANI NO DISANJE
14.2. AEROBNO STANI NO DISANJE
14.3. AUTOTROFNI ORGANIZMI
14.4. REAKCIJE FOTOSINTEZE
14.5. INTENZITET FOTOSINTEZE I TRANSPORT ASIMILATA
14.6. SA ETAk
15. ISHRANA BILJAKA
15.1. SPECIFI NI OBLICI ISHRANE BILJA
15.2. SA ETAK
16.3. DJELOVANJE OKOLI NIH IMBENIKA
16.4. SA ETAK
17. FIZIOLOGIJA GIBANJA
1. GENETIKA
1.1. MOLEKULARNA OSNOVA NASLJE IVANJA
1.2. SINTEZA PROTEINA
1.3. REGULACIJA AKTIVNOSTI GENA
1.4. ZAKONI NASLJE IVANJA
1.5. SPOLNI KROMOSOMI I SPOLNO NASLJE IVANJE
1.6. VEZANI GENI
1.7. MUTACIJE GENA I KROMOSOMA
1.8. GENETIKA OVJEKA
1.9. TUMOR
1.10. KLONIRANJE
1.11. GENETI KO IN ENJERSTVO
1.12. CITOPLAZMATSKO NASLJE IVANJE
1.13. GENI U POPULACIJI
1.14. OVJEK I GENETIKA
2. EVOLUCIJA
2.1. NASTANAK SVEMIRA
2.2. SA ETAK
2.3. PROMJENJIVOST IVOG SVIJETA
2.4. CHARLES DARWIN I TEORIJA EVOLUCIJE
2.5. DOKAZI ZA EVOLUCIJU
2.6. GEOLO KA DOBA I RAZVOJ IVOG SVIJETA
2.7. SA ETAK
2.8. TIPOVI I POGLAVITE SNAGE EVOLUCIJE
2.9. PODRIJETLO I RAZVOJ OVJEKA
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Biologija

Biologija

Ratings:
(0)
|Views: 6,439|Likes:

More info:

Published by: Valentino Samardžić on Jan 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 54 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 58 to 100 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 104 to 133 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 137 to 145 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 149 to 163 are not shown in this preview.

Activity (63)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ivan Didović liked this
ikonopis liked this
Antonina Knezevic Kopp liked this
kata_tomic9369 liked this
Dragoslav Dragi Rakita liked this
Petra Štiglić liked this
CullenGirl4Ever liked this
Petra Štiglić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->