Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
historia 1-5

historia 1-5

Ratings:
(0)
|Views: 106|Likes:
Published by Consaluus

More info:

Published by: Consaluus on Jan 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2013

pdf

text

original

 
EX HISTORIA APOLLONII REGIS TYRI(AVCTORE IGNOTO)CAPITVLA I-V DEPROMPTA NOTISQVE ILLVSTRATA
I In cīuītāte Antiochiā rēx fuit quīdam nōmine Antiochus, ā quō ipsacīuitās nōmen accēpit Antiochia. Is habuit ūnam fīliam, uirginemspeciōsissimam, in quā nihil rērum nātūra exerrāuerat, nisi quodmortālem statuerat.Quae dum ad nūbilem peruēnisset aetātem et speciēs et fōrmōsitāscrēsceret, multī eam in mātrimōnium petēbant et cum magnā dōtispollicitātiōne currēbant. et cum pater dēlīberāret cui potissimumliam suam in trimōnium ret, gente inīqcuditeflamma concupiscentiae incidit in amōrem fīliae suae et coepit eamaliter dīlīgere quam patrem oportēbat. quī cum luctātur cum furōre,pugnat cum dolōre... uincitur amōre! excidit illī pietās, oblītus est sēesse patrem et induit coniugem.Sed cum suī pectoris uulnus ferre nōn posset, quādam diē prīmā lūceuigilāns inrumpit cubiculum fīliae suae, famulōs longē excēdereiussit, quasi cum fīliā sēcrētum conloquium habitūrus, et stimulantefurōre libīdinis diū repugnantī fīliae suae nōdum uirginitātis ēripuit,perfectōque scelere ēuāsit cubiculum. puella uērō stāns dum mīrāturscelestī patris impietātem, fluentem sanguinem coepit cēlāre: sedguttae sanguinis in pauīmentō cecidērunt.II Subitō nūtrīx eius introīuit cubiculum. ut uīdit puellam flēbilīuultū, aspersō pauīmentō sanguine, rosrubōre perfūsam, ait:“quid sibi uult iste turbātus animus?” puella ait: “cāra nūtrīx, modoin hōc cubiculō duo nōbilia periērunt nōmina.” nūtrīx ignōrāns ait:“domina, quāhoc dīcis?puella ait:“ante gitimam meārum
speciōsa=fōrmōsaexerrāre=aberrārestatuere=facerenūbilis aetās, cum licet uirō nūberespeciēs= fōrmōsitās, pulchritūdōdōs, dōnum marītī quī uxōrem dūcitpollicitātiō=prōmissumdēlīberāre=cēnsēreinīquus=nōn aequusgente inīqcupīditāte, dumcōgit/premit eum inīqua cupīditāsaliter=aliō modōincidit<in+caditconiū(n)x (gen.coniugis)= marītus etuxorinduit coniugem, gerit persōnamconiugisprīmā lūce=māne, albente Aurōrāuigilāre=nōn dormīrefamulus=seruusexcēdere=abīrequasi conloquium habitūrus,tamquam colloquium habēre uelletlibīdo=cupīditāsdiū=per multum tempusrepugnāre=nōlle (nōn uelle)ēuādere (<ē+uādere)=celeriter exīremīrārī=stupērecēlāre=occultārepauīmentum=solumnūtrīx=ancillaintroīre=intrāreflēbilī uultū puella, puella flēns(flēre=lacrimāre)aspergere=diffundereaspersō pamentō sanguine cumsanguis apergeret solum
 
nūptiārum diem saescelere uiolātam uidēs!nūtrīx ut haecaudīuīt atque uīdit, exhorruit atque ait: “quis tantā frētus audāciāuirginis rēgīnae maculāuit torum?” puella ait: “impietās fēcit scelus.”nūtrīx ait: “cūr ergō nōn indicās patrī?” puella ait: “et ubi est pater?”et ait: “cāra nūtrīx, sī intellegis quod factum est... periit in mē nōmenpatris! itaque hoc scelus geniris meī patefaciam, mortisremedium mihi placet. horreō nē haec macula gentibus innōtēscat.”Nūtrīx ut uīdit puellam mortis remedium quarere, uix eam blandōsermōnis conloquiō reuocat, ut ā propositae mortis imnitāteexcēderet, et inuītam patris suī uoluntātī satisfacere cohortātur.III Quī cum simumente ostendēbat uibus suīs piumgenirem, intrā domesticōs parietēs matum liaeglōriābātur. et ut semper impiō torō fruerētur, ad expellendōsnūptiārum petitōrēs quaestiōnēs prōpōnēbat dīcēns: “quīcumqueuestrum quaestiōnis meae prōpositae solūtiōnem inuēnerit, accipietfīliam meam in mātrimōnium. quī autem nōn inuēnerit,dēcollābitur.” et quis forte prūdentiā litterārum quaestiōnissolūtiōnem inuēnisset, quasi nihil dīxisset, dēcollābātur et caput eiussuper portae fastīgium suspendēbātur. atquī plūrimī undique rēgēs,undique patriae prīncipes propter incrēdibilem puellae speciemcontemptā morte properābant.IV Et cum s crūdēlitātēs x Antiochus exerret, quīdamadulēscēns locuplēs ualdē, genere Tyrius, nōmine Apollōnius,uins attingit Antiochiam, ingressusque ad gem ita eumsalūtāuit: “auē, domine rēx Antioche!” et ait: “ quod pater pius es, aduōta tua festīnus peruēnī; rēgiō genere ortus petō fīliam tuam inmātrimōnium.x ut audīuit quod audīre nōlēbat, īrāuulrespicns iuuenem c ait ad eum: “iuuenis, stī ptrumcondiciōnem” at ille ait: “nōuī et ad portae fastīgium uīdī” rēx ait:“audī ergō quaestiōnem: scelere uehor, māternam carnem uescor,quaerō frātrem meum, meae mātris uirum, uxōris meae fīlium: nōninueniō.” iuuenis acceptā quaestiōne paululum discessit ā rēge.
ait=dīcitperiērunt=mortua suntquārē=cūrsaeuus=crūdēlis, immānisexhorrēre=stupēreaudāciā frētus=audāxmaculāre (<macula)=foedāretorum=lectusscelus (gen. sceleris)=crīmenindicāre=nūntiārepatefacere=rem patentem (<patēre)facere, aperīreitaque=ergōhorr... inscat, timeō...utinam igtum crīmen sit apudaliōs!immānitās=crūdēlitāsinuītus<->libēnssimulatā mente=dissimulānsostendere=mōnstrārepius=probusgenitor=paterparies (gen. parietis)=mūrus domūsglōriāri=glōriōsē dīcereimpius torus=scelerātus lectusfruī=ūtīad expellendōs nūptiārum petitōres,ut expellerentur iī quī fīliam dūcereuellentinuenīre<->perderedēcollāre (dē+collum)=collumscelestī hominis secāre/caederesī quis=sī aliquisfastīgium portae=summa porta, parssumma portaeplūrimī rēgēs=māximus numerusrēgumundique=ex omnibus partibus/locīscrūdelitātēs exercēre=crūdēlis esselocuplēs (gen. Locuplētis)pecūniōsusattingere terram=peruenīreingressus, cum accēderetuōtum=id quod uolumusfestīnus=celeritergenus rēgium=familia rēgumortus (<orīrī)=nātusrespicere=uidērenōstī=scīsscelere uehor=scelus mē uehitmāternam carnem uescor=carnemmātris edōacceptā quaestiōne=postquam

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
irrumabo liked this
se000ra liked this
Rogelio Martínez liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->