Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Panduan Asas Menyediakan Laporan Kajian Tindakan

Panduan Asas Menyediakan Laporan Kajian Tindakan

Ratings: (0)|Views: 27|Likes:
Published by Seow Lay Cheng

More info:

Published by: Seow Lay Cheng on Jan 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2012

pdf

text

original

 
Contoh 1
PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN(MENGIKUT FORMAT EPRD)
BahagianProses/PeneranganContoh Penulisan
 
Halaman Kandungaan
Ditulis dalam satu mukasuratIsi kandunganMuka suratPenghargaanAbstrak1.0 Refleksi P & P yang lalu12.0 Isu Keperihatinan3.0 Objektif Kajian3.1 Objektif Am3.2 Objektif Khusus4.0 Kumpulan Sasaran5.0 Pelaksanaan Kajian5.1 Tinjauan masalah5.2 Analisis Tinjauan Masalah5.3 Tindakan yang dijalankan5.4 Pelaksanaan Tindakan DanPemerhatian5.4.1 Pelaksanaan Aktiviti 15.4.2 Pelaksanaan Aktiviti 25.5 Refleksi Kajian6.0 Cadangan Kajian SeterusnyaBibliografiLampiranPenghargaan
Pihak yang terlibat dengankajian tindakan terutamanyadi peringkat sekolah
Abstrak 
Hendaklah mengandungi :1.Tujuan2.Kumpulan sasaran3.Fokus kajian tindakan4.Tinjauan awal5.Perlaksanaan kajian6.Dapatan
Ditulis dalam satuperenggan dan satu mukasurat dan single spacing.
Dicadangkan menggunakanFont 9/10 dan jenis tulisanArial/Tahoma
Kajian ini dijalankan untuk menentukan danmengatasi masalah-masalah yang dihadapioleh pelajar Tingkatan 4 semasamenyelesaikan persamaan serentak dalamdua anu (satu linear dan satu tak linear).Seramai 20 orang pelajar tingkatan 4 danseorang guru terlibat dalam kajian ini.Perancangan tindakan difokuskan kepadapenguasaan kemahiran penyusunan semulapersamaan linear, permudahkan ungkapanalgebra, penambahan dan penolakan pecahanalgebra, pemfaktoran ungkapan kuadratik danmenyelesaikan persamaan kuadratik. Tinjauan awal telah dilaksanakan melaluisemakan kerja rumah murid, ujian bulanan,peperiksaan penggal dan ujian pra. Hasiltinjauan menunjukkan murid tidak mahirdalam penyusunan semula persamaan linear,permudahkan ungkapan algebra,penambahan dan penolakan pecahan algebra,pemfaktoran ungkapan kuadratik danmenyelesaikan persamaan kuadratik. Limasesi pengajaran dan pembelajaran (40-60minit setiap sesi) telah dijalankan dalamtempoh 8 minggu iaitu pelajar belajarkemahiran yang tersebut di atas melaluimodel konkrit dan modul latihan berpandu
 
secara kumpulan. Keputusan ujian pos telahmenunjukkan peningkatan prestasi pelajar.Pelajar lebih berminat belajar kemahiranseperti pengembangan ungkapan algebra danpemfaktoran dengan menggunakan modelkonkrit. Modul latihan berpandu telahmembantu pelajar untuk mengatasi masalahmereka. Pengajaran dan pembelajarankemahiran asas untuk menyelesaikanmasalah persamaan serentak dalam dua anu(satu linear dan satu tak linear) perludiperkukuh pada peringkat sekolah menengahrendah. Penggunaan model konkrit bolehmembantu pelajar memahami konsepmatematik ini.
1. Refleksi Pengajarandan PembelajaranLalu
Seperti di dalam kertascadanganSpt. dalam m.s 51 & 52Seperti di dalam kertas cadangan
2. Isu /Keperihatinan/Masalah Kajian
Seperti di dalam kertascadanganSeperti di dalam kertas cadangan
3. Objektif Kajiana.ObjektiAmb Objektif Khusus
Seperti di dalam kertascadanganSeperti di dalam kertas cadangan
4. Kumpulan Sasaran
Seperti di dalam kertascadanganSeperti di dalam kertas cadangan
5. Pelaksanaan Kajian5.1 Tinjauan Masalah5.2 Analisis TinjauanMasalah5.3 Tindakan YangDijalankan
Huraikan secara terperincicara-cara anda mengumpulmaklumat. Maklumatmungkin telah diperolehmelalui pemerhatian dalambilik darjah semasamurid/pelajar memberirespons kepada soalan-soalan anda, pemeriksaanbuku latihan, sesi temu bual,melalui soal selidik atauujian pra dan lain-lain
Semua data yang terkumpuldimasukkan dalam jadualmengikut tajuk-tajuk yangditetapkan tetapi bukansemua maklumat dapatdiguna pakai dalam kajian.
 Tuliskan semua aktiviti,bahan-bahan dan cara andamembuat pemerhatian untukmenguji keberkesanantindakan/aktiviti yang anda
5.3.1 Aktiviti-aktiviti yangdijalankan
Sebanyak empat aktiviti telahdirancang untuk membantumeningkatkan kemahiranmencongak fakta asas darabdalam kalangan murid-muridkumpulan sasaran saya. Aktiviti-aktiviti tersebut ialah:
AKTIVITI 1 ( Permainan DominoFakta Asas Darab )
1)
Aktiviti inimerupakan aktivitiberkumpulan yangmelibatkan pendekatan duadalam satu iaitu belajar danbermain dalam satu masa.
2)
Permainan inidilaksanakan mengikutkonsep permainan dominotetapi dalam permainan inipadanan adalah kepadasoalan fakta asas darabdengan hasil darabnya atausebaliknya.
3)
Selepasmenjalankan aktiviti ini,murid-murid diberi aktivitiberbentuk individu.
 
telah jalankan ke arahmeningkatkan kemahiranpelajar bagi menanganimasalah yang anda sedangkaji. 
AKTIVITI 2 ( Ujian Cepat Kira FaktaAsas Darab - 5 minit )
1)
Aktiviti ini merupakan aktivitibertulis. Murid-murid diberisatu set soalan yangmengandungi 60 soalan.
2)
Soalan Cepat Kira Fakta AsasDarab ini diuji sehingga 9 x9.
3)
Murid-murid dikehendakimenjawab soalan tersebutdalam masa 5 minit.
4)
 Tempoh masa mereka habismenjawab direkodkan.
AKTIVITI 3 ( Ujian Cepat Kira FaktaAsas Darab - 4 minit )
1)
Aktiviti ini samaseperti aktiviti 2. Set soalanyang diberi kepada murid-murid
2)
Murid-murid dikehendakimenjawab semua soalandalam masa 4 minit.
3)
 Tempoh masa mereka habismenjawab direkodkan.
AKTIVITI 4 ( Ujian Cepat Kira FaktaAsas Darab - 3 minit )
1)
Aktiviti ini sama sepertiaktiviti 2 dan 3.
2)
Soalan-soalan yang samadiberikan kepada murid-murid.
3)
Murid-murid dikehendakimenjawab semua
 
soalantersebut dalam masa 3 minit.
4)
Tempoh masa mereka habismenjawab direkodkan.
o
Pelaksanaan TindakandanPemerhatian/ PenilaianPelaksanaanAktiviti 1
Huraikan carapelaksanaannyai. Pemerhatian
Sediakan jadual pemerhatiandan/atau huraikan apa-apayang dapat dilihat dari segiperubahan sikap dan reponspelajar terhadap aktiviti 1,dan perkara-perkara lainyang mungkin anda jangkakan.ii. Refleksi
Huraikan apa-apa yang3.0Seperti yang terdapat di dalamkertas cadangan tetapi carapenulisan diubah denganmenggunakan ayat pelaporan.Langkah-langkah hendaklah diterangkansecara terperinci

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->