Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AntoanDien

AntoanDien

Ratings:
(0)
|Views: 27|Likes:
Published by thachsanh_thoidai

More info:

Published by: thachsanh_thoidai on Jan 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2012

pdf

text

original

 
An toµn sö dông ®iÖn
Nguyªn t¾c c¬ b¶n nhÊt trong c¸c hÖ tiªu chuÈn vÒ x©yl¾p ®iÖn lµ ph¶i ®¶m b¶o cho:+ B¶o vÖ chèng ®iÖn giËt+ B¶o vÖ chèng c¸c t¸c ®éng nhiÖt+ B¶o vÖ chèng qu¸ dßng+ B¶o vÖ chèng rß ®iÖn+ B¶o vÖ chèng nhiÔu lo¹n ®iÖn ¸p.Nh÷ng ®iÒu trªn ®©y nh»m b¶o vÖ con ngêi, b¶o vÖ tµis¶n vµ ®¶m b¶o an toµn cho mäi ho¹t ®éng.1.Tai n¹n do ®iÖn cã thÓ cã trªn c«ng trêngViÖc sö dông ®iÖn trªn c¸c c«ng trêng lµm cho n¨ng suÊt lao®éng lªn cao. C¬ giíi ho¸ thi c«ng kh«ng thÓ t¸ch rêi viÖc södông ®iÖn. §iÖn lµ n¨ng lîng chÝnh ®Ó lµm c¸c ®éng c¬ho¹t ®éng.ViÖc sö dông ®iÖn mang l¹i lîi Ých to lín cho s¶n xuÊt nhngph¶i tiÕn hµnh nh÷ng biÖn ph¸p phßng ngõa tai n¹n do®iÖn g©y ra cho ngêi s¶n xuÊt.Mét tû lÖ cao ( trªn 70%) víi c¸c vô ch¸y lµ do c¸c trang bÞ®iÖn kh«ng hîp chuÈn. Trong nh÷ng tai n¹n vÒ ®iÖn th×kh«ng Ýt h¬n 30% vô g©y chÕt ngêi.ViÖc lo¹i trõ tai n¹n vÒ ®iÖn cÇn ®îc tÝnh to¸n ngay tõ khithiÕt kÕ c¸c biÖn ph¸p thi c«ng. Mäi kh¶ n¨ng g©y tai n¹n do®iÖn sinh ra cÇn ®îc phßng ngõa tríc. CÇn lËp biÖn ph¸pphßng ngõa kiªn qut thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸pphßng ngõa tai n¹n vÒ ®iÖn lµm cho s¶n xuÊt ®îc an toµnvµ ®iÒu nµy còng chÝnh lµ gãp phÇn cho s¶n xuÊt ®¹t c¸cmôc tiªu cña nã. Tai n¹n do ®iÖn cã thÓ g©y ra trªn c«ng trêng quy tô l¹i bad¹ng chÝnh:
Da ngêi bÞ tiÕp xóc trùc tiÕp víi d©y dÉn hoÆc thiÕtbÞ ®ang mang ®iÖn.
Da tiÕp xóc trùc tiÕp vãi kim lo¹i cña thiÕt bÞ ®iÖn cãc¸ch ®iÖn nhng phÇn c¸ch ®iÖn bÞ h háng.1
 
 Th©n thÓ ngêi lao ®éng tiÕp xóc víi ®iÖn dß rØ trong®Êt do d©y ®iÖn bÞ ®øt ch¹m xuèng ®Êt mµ sù tiªut¸n dßng ®iÖn cha ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ an toµn.HiÖn tîng nµy gäi lµ “®iÖn ¸p bíc”.Cßn mét d¹ng tai n¹n ®· x¶y ra do ngêi lao ®éng kh«ngtu©n thñ nghiªm tóc c¸c quy tr×nh ®ãng c¾t ®iÖn. §ãnghoÆc c¾t ®iÖn mµ kh«ng kiÓm tra kü nh÷ng mèi liªn quan®Õn m¹ch ®iÖn sÏ ®îc thao t¸c: ®ãng ®iÖn khi cã bé phËn®ang thao t¸c trong m¹ng mµ kh«ng ®îc b¸o tríc. Ng¾t®iÖn ®ét ngét lµm ngêi thi c«ng kh«ng chuÈn bÞ tríc ph¬ngph¸p ®Ò phßng tai n¹n còng nh c¸c thao t¸c s¶n xuÊt thÝchhîp.2.T¸c h¹i cña dßng ®iÖn ®i qua c¬ thÓ ngêiDßng ®iÖn cã ®iÖn ¸p trªn 36 v«n ®i qua c¬ thÓ ngêi g©yra sù huû ho¹i c¸c tÕ bµo cña ngêi hoÆc lµm hÖ thÇn kinh cãnh÷ng ph¶n x¹ tiªu cùc.Sù ¶nh hëng ®Õn søc khoÎ con ngêi do dßng ®iÖn g©y ratuú thuéc ®iÖn ¸p, ®iÖn trë cña ngêi, cêng ®é dßng ®iÖncña d©y t¶i ®iÖn, tÊn sè vµ lo¹i ßng ®iÖn. Sù t¸c h¹i cñadßng ®iÖn ®i qua c¬ thÓ l¹i phô thuéc ®êng ®i cña dßng®iÖn vµ thêi gian t¸c ®éng cña dßng ®iÖn. Nh÷ng ®iÒukiÖn ngo¹i vi nh ®é Èm cña m«i trêng, vËt liÖu cña kÕt cÊumµ c¬ thÓ tiÕp xóc nh sµn nhµ, ghÕ ngåi ...§iÖn ¸p sö dông kh¸ phæ biÕn cña c¸c m¸y mãc vµ trang bÞmang ®iÖn trªn c«ng trêng x©y dùng thêng lµ 127, 220 vµ380 v«n, hiÖn nay cã thÓ dïng ®Õn 1000 v«n. §iÖn truyÒn®îc qua c¬ thÓ th«ng qua líp sõng ngoµi da. NÕu da kh«th× ®iÖn trë cña líp sõng nµy tõ 60.000 ®Õn 400.000Ohm/cm2.NÕu da bÞ ít hoÆc cã må h«i, ®iÖn trë cña líp sõng ngoµi dachØ cßn trªn díi 100 Ohm/cm2. Da nhiÒu må h«i th× ®iÖntrë líp sõng ngoµi da cßn 1000 Ohm/cm2.§iÖn ¸p cao th× líp sõng ngoµi da bÞ huû ho¹i nhanh. §iÖn ¸pthÊp th× líp sõng huû ho¹i chËm h¬n. Trong tÝnh to¸n , th-êng lÊy ®iÖn trë cña líp sõng ngoµi da lµ 1000 Ohm/cm2.2
 
Khi da bÞ Èm hoÆc nhiÒu må h«i th× ®iÖn trë cña da gi¶mrâ rÖt.Dßng ®iÖn qua c¬ thÓ ngêi ta g©y ra nh÷ng ph¶n øng lµmthay ®æi tr¹ng th¸i thÇn kinh, biÕn ®æi thµnh phÇn m¸uhay g©y ch¸y báng. Ngêi ta b¾t ®Çu c¶m thÊy cã dßng®iÖn qua c¬ thÓ khi cêng ®é dßng ®iÖn kho¶ng 0,6 ~ 1,5mA víi dßng xoay chiÒu, tÇn sè c«ng nghiÖp lµ 50 hertz vµ5~7 mA ®èi víi dßng ®iÖn mét chiÒu. T¸c h¹i cña dßng®iÖn qua c¬ thÓ ngêi tuú thuéc dßng ®iÖn míi tiÕp xóc( d¹ng 1 ), dßng ®iÖn dÉn qua c¬ thÓ ( d¹ng 2 ) vµ dßng®iÖn bÞ gi÷ l¹i c¬ thÓ ( d¹ng 3).Dßng ®iÖn míi tiÕp xóc víi c¬ thÓ( d¹ng 1 ) ngêi ta thêngn»m trong kho¶ng 0,6 ~ 5 mA. Dßng ®iÖn míi tiÕp xóc víic¬ thÓ ®îc coi lµ khi ngêi ta cßn cã kh¶ n¨ng tù t¸ch m×nhra khái m¹ng ®iÖn. Dßng ®iÖn dÉn qua c¬ thÓ ( d¹ng 2)trong ph¹m vi 15 mA víi dßng ®iÖn xoay chiÒu vµ 50 ~ 80mA víi dßng mét chiÒu. Dßng ®iÖn lu gi÷ l¹i trong c¬ thÓ( d¹ng 3) kho¶ng 15~20 mA víi dßng xoay chiÒu vµ 80 mAvíi dßng mét chiÒu. Dßng ®iÖn dÉn qua c¬ thÓ ngêi ta( d¹ng 2) cã thÓ coi lµ Ýt nguy hiÓm v× kh«ng g©y t¸c h¹ingay. Nhng nÕu kh«ng t¸ch ®îc dßng ®iÖn nhanh khái c¬thÓ th× sè trÞ cña dßng ®iÖn bÞ t¨ng lµm cho c¬ thÓ bÞ tªliÖt.Dßng ®iÖn lu gi÷ l¹i trong c¬ thÓ ( d¹ng 3) rÊt nguy hiÓmv× dßng nµy g©y ra co giËt hÖ thèng thÇn kinh, c¬ b¾p bÞco dËt m¹nh vµ sau ®ã bÞ tª liÖt, tríc m¾t lµ c¬ thÓ kh«ngthÓ tù ®iÒu khiÓn ®îc. HiÖn tîng tiÕp theo lµ ngng tim, ng-ng thë.Nhiªï nghiªn cøu vÒ tai n¹n ®iÖn cho thÊy chØ cÇn dßngxoay chiÒu 25 ~ 30 mA ®· rÊt nguy hiÓm. Trªn 50 mA cãthÓ g©y ra tai n¹n nÆng ®Õn møc chÕt ngêi. Dßng ®iÖntrªn 0,1 A , tøc lµ 100 mA thêng g©y chÕt ngêi.VÒ tÇn sè th× tÇn sè ®iÖn phæ th«ng lµ 50 hoÆc 60 HertzrÊt nguy hiÓm. TÇn sè cao lªn ®é nguy hiÓm l¹i gi¶m ®i. KhitÇn sè dßng ®iÖn trªn 1000 Hertz thêng kh«ng g©y ra ¶nhhëng ®Õn hÖ thÇn kinh mµ chØ g©y báng côc bé. Trong ytÕ, nhiÒu lo¹i thiÕt bÞ ®iÖn l¹i lîi dông tÇn sè ®iÖn cao ®Ó®iÒu trÞ mét sè bÖnh.3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->