Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
1Activity
×
P. 1
Väikelaevade ehitus õppekava

Väikelaevade ehitus õppekava

Ratings: (0)|Views: 2,883|Likes:

More info:

Published by: Kuressaare Ametikool on Jan 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

01/06/2012

pdf

text

original

 
 
Õppekava kinnitatud
 Direktori kk. nr .1-9/9312.05.2011
Õppeasutus:
 
Kuressaare Ametikool
 
Õppeasutuse kood:
 
70003744
 
ÕPPEKAVA REGISTREERIMISLEHT
 
Õppekava rühm
 
MATERJALITÖÖTLUS
 
Õppekava Väikelaevade ehitus
 
(nimetus eesti keeles)
Small craft construction
(nimetus inglise keeles)
 
Õppekeel:
 
eesti keel
Kutseõppeliik 
 
Maht õppenädalates
 
kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis
 
kutseõpe koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutele
 X
kutseõpe põhihariduse baasil
 
kutsekeskharidusõpe
 
kutseõpe keskhariduse baasil
 
80
õn
 
Õppekava koostamise alus:
 
„Väikelaevade ehituse” õppekava koostamise aluseks on „Väikelaevade ehituse
 
riiklik õppekava”, mis on kinnitatud Haridus
- ja teadusministr
i määrusega nr 2
0. 22. jaanuaril 2009.a.
Õppekava eesmärgid ja ülesanded:
 
„Väikelaevade ehituse” õppekava eesmär 
giks
on võimaldada õppijalomandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid töötamiseks väikelaevade ehituse, remondi ja hooldusega tegelevatesettevõtete
s
ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.
 
„Väikelaevade ehituse” õppekava ülesandeks on ette valmistada selline töötaja, kes:
 1)
 
väärtustab oma kutseala ning arendab oma kutseoskusi;
 2)
 
oskab oma tööd planeerida, teostada, hinnata ja arend
ada;3)
 
oskab iseseisvalt rakendada oma kutse-
 ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates tööolukordades;
 4)
 
on orienteeritud heade õpi
-
 ja töötulemuste saavutamisele;
 5)
 
vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest, tuleb toime ohuolukordades;
 6)
 
töötab tervist
 
 ja keskkonda säästvalt;
 7)
 
oskab teha eetilisi ja seadusekohaseid valikuid ning on vastutusvõimeline;
 8)
 
tuleb toime multikultuurses keskkonnas;9)
 
oskab hankida ja analüüsida teavet;
 10)
 
oskab suhelda ja on valmis meeskonnatööks.
 
Nõuded õpingute alustamiseks:
 Vastu
võetakse põhikooli lõpetanud, eesti keelt kõnelevaid isikuid.
 
Kooli astumiseks tuleb vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid
:
 
i
sikut tõendav dokument (sünnitunnistus või pass)
;
 
p
õhiharidust tõendav dokument
;
 
v
anema või seadusliku eestkostja kirjalik nõusolek kui õpilaskandidaat on alaealine
;
 
v
ormikohane meditsiiniline tõend tervisliku seisundi kohta
;
 
avaldus kooli astumiseks;
 
1 foto 3 x 4 cm.
Vastuvõetuks loetakse õpilast, kes on osalenud
vestlusel
 
vastuvõtukomisjoni poolt
 
volitatud
 
isikuga.
 
2
Õ
ppekava struktuur:
 
1. Üld
-
 ja põhiõpingute moodulid
56
 
õ
n1.
Sissejuhatus õpingutesse
12.
Majanduse ja ettevõtluse alused
13.
Tööseadusandluse alused
14. Klienditeeninduse alused 15.
Arvutiõpetus ja asjaajamine
26.
Töö
- ja keskkonnaohutus 27.
Erialane võõrkeel
28. Erialane matemaatika 19.
Erialane keemia ja füüsika
210. Joonestamine 211.
Materjaliõpetus
112.
Puitmaterjalide töötlemine
913.
Metallmaterjalide töötlemine
914.
Plastikute valmistamine ja töötlemine
915.
Väikelaevade
ehituse alused 816.
Väikelaevade remont ja hooldus
52. Spetsialiseerumise moodulid
15
 
õn
 1.
Puidust väikelaevade ehitus
152.
Plastikust väikelaevade ehitus
153.
Metallmaterjalist väikelaevade ehitus
153
. Valikõpingute
moodulid
9
 
õn
 1.
Väikelaevajuhi väljaõpe
72. CAD - programmid 2
Nõuded õpingute lõpetamiseks:
 
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui on:
 
 
saavutatud õppekavas esitatud õpitulemused;
 
 
sooritatud positiivsele tulemusele eriala lõpueksam.
 
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
 
Kool väljastab lõputunnistuse kutseõppe
 
läbimise kohta
 
 põhihariduse baasil
ja hinnetelehe, kuhu kantakse
moodulite kokkuvõtvad hinded.
 
Õppekava vastab sisuliselt ja vormistuslikult esitatud nõuetele
...............................................................................
.201
….
a.
............................................................................................................................................................
 /ees- ja perenimi, allkiri/ 
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse Kutsehariduse osakonna peaspetsialist
 
3
Õppeasutus
KURESSAARE AMETIKOOL
 
Õppeasutuse kood
 
70003744
 Aadress
Kohtu 22, 93812 Kuressaare
 Telefon/Faks
45 24600/45 24616
 e-post
kak@ametikool.ee
 
Õppekavarühm
 
Materjalitöötlus
 
Õppekava
 
Väikel
aevade ehitus
nimetus eesti keeles
Small craft construction
nimetus inglise keeles
Kutseõppe
liik k 
utseõpe põhihariduse baasil
 
Õppekava maht
 
õppenädalates
80
Õppekeel
EestiKinnitan
 
Neeme Rand
 kooli direktori allkiri
käskkirja
nr. 1-9/93 12.05.2011
pitsat
 
Kooskõlastatud
 
kooli õppenõukogu
nr. 4-18/5 05.05.2011
oosoleku protokolli nr, kuupäev
 
koolinõukogu
nr. 1-6/2 12.51.2011
koosoleku protokolli nr, kuupäev
 
Kontaktisik Andres Meisterson
allkiri
Ehituse ja materjalitöötluse õppesuuna juhtõpetaja
 Telef: 452 0677; 5021220
 
e-post: andres.meisterson@ametikool.ee
Registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis
.........................................................................................
kuupäev
 
Õppeka
va kood
…………………………………
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->