Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tıbbi Atık Yönetiminde Bölgesel Çözüm: Bolu-Düzce-Sakarya Örneği

Tıbbi Atık Yönetiminde Bölgesel Çözüm: Bolu-Düzce-Sakarya Örneği

Ratings: (0)|Views: 370 |Likes:
Published by Kâmil VARINCA
Kamil B. Varınca, Cengiz Esmen, Yaşar Avşar (2011). Tıbbi Atık Yönetiminde Bölgesel Çözüm: Bolu-Düzce-Sakarya Örneği, 3. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2011), Bildiri Kitabı, s: 379-386, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Girne/KKTC, 7-10 Eylül 2011.
Kamil B. Varınca, Cengiz Esmen, Yaşar Avşar (2011). Tıbbi Atık Yönetiminde Bölgesel Çözüm: Bolu-Düzce-Sakarya Örneği, 3. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY 2011), Bildiri Kitabı, s: 379-386, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Girne/KKTC, 7-10 Eylül 2011.

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Kâmil VARINCA on Jan 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2012

pdf

 
UKAY2011
i
 
ÖNSÖZ
Günümüzde çevre sorunlar 
ı
, özellikle kat
ı
at
ı
k sorunu ihmal edilemeyecek boyutlara ula
ş
m
ı
ş
t
ı
r.Ya
ş
am
ş
artlar 
ı
n
ı
n de
ğ
i
ş
mesi, sanayinin geli
ş
mesi, piyasaya yeni ürünlerin ç
ı
kar 
ı
lmas
ı
, çevrekorumac
ı
l
ı
ğ
ı
nedeniyle yönetmeliklerin uygulanmas
ı
ile ar 
ı
tma tesislerinin say
ı
s
ı
n
ı
n, dolay
ı
s
ı
ile butesislerden kaynaklanan ve tehlikeli at
ı
k s
ı
n
ı
ı
nda kabul edilen ar 
ı
tma tesisi çamurlar 
ı
n
ı
n artmas
ı
 gibi nedenlerden ötürü kat
ı
at
ı
klar 
ı
n miktar 
ı
ve kompozisyonu sürekli olarak de
ğ
i
ş
mektedir.Düzenli depolama alanlar 
ı
nda olu
ş
an metan gaz
ı
do
ğ
ru kullan
ı
lmad
ı
ğ
ı
/ uzakla
ş
t
ı
ı
lmad
ı
ğ
ı
takdirdeolu
ş
an çevre sorunlar 
ı
sadece günümüzdeki ya
ş
am
ı
de
ğ
il gelecek nesilleri de tehdit etmektedir.Gerek çevre ve gerekse halk sa
ğ
l
ı
ğ
ı
ı
s
ı
ndan konunun öneminin bilincinde olan ve üstlendi
ğ
isosyal sorumluluk misyonu ile Kat
ı
At
ı
k Kirlenmesi Ara
ş
t
ı
rma ve Denetimi Türk Milli Komitesiher sene de
ğ
i
ş
ik bir üniversite ile “Ulusal Kat
ı
At
ı
k Yönetimi” konusunda Kongre düzenlemektedir.Geçti
ğ
imiz y
ı
llarda Anadolu Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi ile birlikte gerçekle
ş
tirilen buKongrenin üçüncüsü bu sene KKTC‘de bünyesinde Çevre Mühendisli
ğ
i Bölümü bulunan tek üniversite olan Uluslararas
ı
ı
 br 
ı
s Üniversitesi ile birlikte 3üncü UKAY ‘2011 olarak Lefko
ş
a veGirne’de gerçekle
ş
tirilmektedir.Kongre akademisyenler, ara
ş
t
ı
rmac
ı
lar, mühendisler, sosyal bilimciler, kamu ve özel sektör karar vericilerini ve uygulay
ı
c
ı
lar 
ı
n
ı
; yap
ı
lan ara
ş
t
ı
rmalar 
ı
n, uygulamalar 
ı
n tart
ı
ş
ı
laca
ğ
ı
ve kar 
ş
ı
la
ş
ı
lansorunlara çözüm önerilerinin getirilece
ğ
i bir platformdur. Bu platformda tüm dünyada kar 
ş
ı
la
ş
ı
lansorunlar ve uygulanan çözümlerle birlikte, özellikle K 
ı
 br 
ı
s’
ı
n çevre sorunlar 
ı
, kat
ı
at
ı
klar 
ı
, gerikazanma programlar 
ı
, kat
ı
at
ı
k deponi alanlar 
ı
, deponi alan
ı
yer seçimi ve alternatif enerjikaynaklar 
ı
gibi yöresel sorunlar da tart
ı
ş
ı
lacakt
ı
r.Davetli konu
ş
mac
ı
lar 
ı
m
ı
z da konular 
ı
n önemini de
ğ
i
ş
ik perspektiflerden vurgulayarak sorunlaraçözüm önerilerini sunacaklard
ı
r.Çevre korumac
ı
l
ı
ğ
ı
n
ı
n ve at
ı
k azalt
ı
lmas
ı
n
ı
n bilincinde olarak sunulan bildirilerin sadece özetleriBildiri Özeti Kitab
ı
’nda bas
ı
l
ı
 p, tüm metinlerin yer ald
ı
ğ
ı
Kongre Bildiri Kitab
ı
ise elektronik ortamda sunulmu
ş
tur.Kongrenin ba
ş
ar 
ı
s
ı
 
ş
üphesiz sözlü ve poster sunucular 
ı
n
ı
n ve dinleyicilerin Kongreye kat
ı
l
ı
mlar 
ı
 sayesinde olu
ş
maktad
ı
r. Kongreye destek veren T.C. Çevre ve
Ş
ehircilik Bakanl
ı
ğ
ı
na, Onur Kuruluna, davetimizi kabul eden “davetli konu
ş
mac
ı
lar 
ı
m
ı
za”, Kongre sunumlar 
ı
n
ı
de
ğ
erlendirenBilim Kurulu üyelerine, çevre sorunlar 
ı
n
ı
n en belirgin olarak ya
ş
and
ı
ğ
ı
çok s
ı
cak yaz günlerindetatillerini yapmadan Kongre haz
ı
rl
ı
klar 
ı
n
ı
tamamlayan Organizasyon Komitesi üyelerine veçal
ı
ş
anlar 
ı
na, Bo
ğ
aziçi Üniversitesi Yay
ı
m
İş
lerine, orijinal fikirleriyle bize destek veren Gonca

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->