Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Thi HSG Huyen Mon Toan Lop 8 Nam 2008 2009

De Thi HSG Huyen Mon Toan Lop 8 Nam 2008 2009

Ratings:
(0)
|Views: 477|Likes:
Published by hq5k3dhtm

More info:

Published by: hq5k3dhtm on Jan 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2012

pdf

text

original

 
PHÒNG GIÁO DC VÀ ĐÀO TOĐTHI CHN HC SINH GII TOÁN LP 8NÚI THÀNHNĂM HC: 2008 - 2009Thời gian: 120 phút
(Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 24/03/2009
ĐỀ CHÍNH THỨC
 Bài 1:
 a. Cho a + b = 1 . Tính giá trị của biểu thức 
( )
( )
3 3 2 2 2 2
36
Mababababab
= + + + + +
 b. Xác định các số hữu tỉ a và b để đa thức
3
ax + b
 x
+
 chia hết cho đa thức
2
2
 xx
+
 Bài 2:
 a. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
( ) ( )
2 2
1 3
 A x x
= + +
 b. Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
( ) ( ) ( )
2 2 2
 Pxyzyzxzxy
= + +
 Bài 3:
 Cho
22 2 2
525210010104
 xxx A xxxxx
+  = +  + + 
a.m ĐKXĐ của biểu thức A. b.Tính giá trị của biểu thức A tại x = 20090.
 Bài 4:
 a. Chứng minh
( ) ( )
125 25
51:51
 N 
=
là hợp số. b.Giải phương trình
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2 2
361130113111129201342
 xxxxxxxxxx
+ + + + = + + + + + +
 Bài 5:
 Cho tứ giác lồi ABCD. Gọi E, F tương ứng là các trung điểm của các cạnh ABvà CD. P là một điểm bất kỳ của đoạn EF ( không trùng với E và F), một đoạn thẳngđi qua P song song với DC cắt các đoạn thẳng AD, AC, BD và BC lần lượt tại M, N,R và S (không trùng với các đỉnh của tứ giác ABCD).Chứng minh rằng:
4
MANARBSBPMDNCRDSCP
+ + + =
 Bài 6:
 Cho
ABC vuông tại A có AB = c ; AC = b và đường phân giác trong tại đỉnhA là AD = d ( D
BC). Chứng minh:
211
dbc
= +
 
===========Hết===========
Chú ý: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh
:.............................................
Giám thị1:...........................................SBD:…………………………………….Giám thị
 
Trường THCS 
:..................................................
2:...........................................
UBND THµNH PHè HuÕkú thi CHäN häc sinh giái tHµNH PHèPHßNG Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
líp 8 thCS - n¨m häc 2007 - 2008
M«n
:
To¸n
§Ò chÝnh thøc
Thêi gian lµm bµi:
120 phót 
Bµi 1
: (2 ®iÓm)Ph©n tÝch ®a thøc sau ®©y thµnh nh©n tö:1.
2
76
 xx
+ +
2.
4 2
200820072008
 xxx
+ + +
Bµi 2
: (2®iÓm)Gi¶i ph¬ng tr×nh:1.
2
3210
 xxx
+ + − =
2.
( )
2 2 222 22 2
11118444
 xxxxx xxxx
    + + + + + = +        
Bµi 3
: (2®iÓm)1.C¨n bËc hai cña 64 cã thÓ viÕt díi d¹ng nh sau:
6464
= +
Hái cã tån t¹i hay kh«ng c¸c sè cã hai ch÷ sè cã thÓ viÕt c¨nbËc hai cña chóng díi d¹ng nh trªn vµ lµ mét sè nguyªn? H·ychØ ra toµn bé c¸c sè ®ã.2.T×m sè d trong phÐp chia cña biÓu thøc
( ) ( ) ( ) ( )
24682008
 xxxx
+ + + + +
cho ®a thøc
2
1021
 xx
+ +
.
Bµi 4
: (4 ®iÓm)Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A (AC > AB), ®êng cao AH (H
BC). Trªn tia HC lÊy ®iÓm D sao cho HD = HA. §êng vu«ng gãc víi BC t¹iD c¾t AC t¹i E.1.Chøng minh r»ng hai tam gi¸c BEC vµ ADC ®ång d¹ng. TÝnh®é dµi ®o¹n BE theo
m AB
=
.2.Gäi M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n BE. Chøng minh r»ng hai tamgi¸c BHM vµ BEC ®ång d¹ng. TÝnh sè ®o cña gãc AHM3.Tia AM c¾t BC t¹i G. Chøng minh:
GBHD BCAHH
=+
.HÕt
 
PHÒNG GO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI CHN HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LP 8NÚI THÀNHNĂM HC: 2008 - 2009Thời gian: 120 phút
(Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 24/03/2009
ĐỀ CHÍNH THỨC
 Bài 1
:Một cái cốc hình trụ, chứa một lượng nước và lượng thủy ngân cùng khối lượng. Độ caotổng cộng của các chất lỏng trong cốc là H = 146cm. Tính áp suất P của các chất lỏng lênđáy cốc, biết khối lượng riêng của nước là: D
1
= 1g/cm
3
, của thủy ngân là D
2
= 13,6g/cm
3
.
 Bài 2:
 Một người đi Mô tô, đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v
1
= 45 km/h, nửa quãng đường cònlại đi với vận tốc v
2
. Biết rằng vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 50 km/h. Hãy tính v
2
.
 Bài 3:
 Khi thả một cái cốc hình trụ vào một bình nước lớn thì cốc nổi thẳng đứng và chìm trongnước 2,5cm. Nếu đổ vào cốc một lượng chất lỏng chưa xác định, có độ cao 3,5cm thì cốcchìm trong nước 5,5cm. Hỏi phải đổ thêm vào cốc lượng chất lỏng nói trên có độ cao baonhiêu để mực chất lỏng trong cốc và ngoài cốc bằng nhau. Biết rằng cốc có đáy dày 15 mm.
 Bài 4 
:Hai gương phẳng (G
1
) và (G
2
) có mặt phản xạ hợp với nhau một góc
0
90
α 
=
. Chiếu mộtchùm tia sáng hẹp SI tới (G
1
) chùm này phản xạ theo IJ và phản xạ trên (G
2
) theo JR. Vẽhình và tính góc hợp bởi hai tia SI và JR.
 Bài 5
: Người ta lấy một ống Xiphông bên trong đựng đầy nước, nhúng một đầu vào chậu nước,đầu kia vào chậu đựng dầu , mực chất lỏng trong hai chậu ngang nhau hai miệng ống cũngngang nhau. Hãy nêu và giải thích hiện tượng xảy ra. Biết trọng lượng riêng của nước là10000N/m
3
, của dầu là 8000N/m
3
.
 Bài 6:
 Một cái bình làm bằng hợp kim gồm đồng và bạc có khối lượng 315g và khối lượng riêng là10,2g/cm
3
. Hãy tính khối lượng của đồng và bạc có trong hợp kim đó. Biết khối lượng riêngcủa đồng là 8,9g/cm
3
, của bạc là 10,4g/cm
3
và thể tích của bình bằng tổng các thể tích củakim loại thành phần.
===========Hết===========
 NướcDầu

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Snow Black added this note
hay do
Nguyen Hanh Nhan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->