Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Thi HSG Toan 8 Cap Huyen

De Thi HSG Toan 8 Cap Huyen

Ratings:
(0)
|Views: 760|Likes:
Published by hq5k3dhtm

More info:

Published by: hq5k3dhtm on Jan 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2012

pdf

text

original

 
phßng GD- ®thuyÖn trùc ninh
®Ò thi chän häc sinh giáin¨m häc 1998 -1999M«n To¸n líp 8
 Thêi gian lµm bµi 120 phótC©u 1: X¸c ®Þnh hÖ sè a sao cho:a) 27x
2
+ a chia hÕt cho 3x + 2b)3x
2
+ ax + 27chia hÕt cho x + 5 cã sè d ng 2C©u2: Cho 3 sè a, b, c tháa m·n abc = 1999Rót gän biÓu thøc:1999abcab1999a1999bcb1999acc1
+ ++ + + + + +
C©u 3: Cho abc
0 vµ a + b+ c
0 gi¶i ph¬ng tr×nh:abxacxbcx4x1cbaabc
+ + + + + + =+ +
C©u 4: Gäi M lµ mét ®iÓm bÊt kú trªn ®o¹n th¼ng AB. VÏ vÒmét nöa mÆt ph¼ng cã bê lµ AB c¸c h×nh vu«ng AMCD, BMEF.a.Chøng minh AE vu«ng gãc víi BC.b.Gäi H lµ giao ®iÓm cña AE vµ BC. Chøng minh ba diÓm D,H, F th¼ng hµng.c.Nh÷ng minh ®o¹n th¼ng DF lu«n ®i qua mét ®iÓm cè®Þnh khi M di chuyÓn trªn ®o¹n th¼ng AB cè ®Þnh.d.T×m tËp hîp c¸c trung ®iÓm K cña ®o¹n th¼ng nèi t©mhai h×nh vu«ng khi ®iÓm M chuyÓn ®éng trªn ®o¹n th¼ng ABcè ®Þnh.1
®Ò chÝnh thøc
 
phßng GD- ®thuyÖn trùc ninh
®Ò thi chän häc sinh giáin¨m häc 1999 -2000M«n To¸n líp 8
 Thêi gian lµm bµi 120 phótC©u 1: T×m sè tù nhiªn n ®Ó:a)Sè A = n
4
+ 4 lµ sè nguyªn tè.b)Ph©n sè
7 28
nn1nn1
+ ++ +
tèi gi¶n.C©u 2. Cho biÓu thøc:
23 2 3
1a14a2b2A:2aba2ab2aababab
 + =   ++ +  
a.t gän Ab.TÝnh gi¸ trÞ cña A biÕt 4a
2
+ b
2
= 5ab vµ a > b > 0C©u 3. Gi¶i ph¬ng tr×nh:
( )
22
x-101x-103x-105a, 3868482b, x912x1
+ + == +
C©u 4. Cho tø gi¸c ABCD; M, N lÇn lît lµ trung ®iÓm cña c¸cc¹nh BC vµ CD. Gäi E vµ F lµ giao cña BD víi AM vµ AN. Chøngminh r»ng: nÕu BE = EF = FD th× tø gi¸c ABCD lµ h×nh b×nhhµnh.C©u 5. Gäi H lµ h×nh chiÕu cña ®Ønh B trªn ®êng chÐo ACcña h×nh ch÷ nhËt ABCD; M, K theo thø tù lµ trung ®iÓm cñaAH vµ CD.2
®Ò chÝnh thøc
 
a.i I vµ O theo thø tù lµ trung ®iÓm cña AB vµ IC.Chøng minh:1MOIC2
=
b.TÝnh sè ®o gãc BMK?c.i P vµ Q lÇn lît lµ 2 ®iÓm thuéc ®o¹n BM vµ BC.H·y x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña P vµ Q ®Ó chu vi tam gi¸c PHQ cã gi¸trÞ nhá nhÊt?
phßng GD- ®thuyÖn trùc ninh
®Ò thi chän häc sinh giáin¨m häc 2001- 2002M«n To¸n líp 8
 Thêi gian lµm bµi 120 phót
C©u 1:
 
( 4 ®iÓm)
Cho biÓu thøc:
2 2 2 22 2
ababPababbaba
+= + +
a.t gän P.b.Cã gi¸ trÞ nµo cña a, b ®Ó P = 0?c.TÝnh gi¸ trÞ cña P biÕt a, b tháa m·n ®iÒu kiÖn:3a
2
+ 3b
2
= 10ab vµ a > b > 0
C©u 2:
 
( 3,5 ®iÓm)
Chøng minh r»ng:a.(n
2
+ n -1)
2
 
 –
1 chia hÕt cho 24 víi mäi sè nguyªn n.b.ng c¸c lËp png cña 3 sè ngun ln tiÕp th× chiahÕt cho 9.
C©u 3
:
( 3 ®iÓm)
Gi¶i ph¬ng tr×nh: x
4
+ x
2
+ 6x
 –
8 = 0
C©u 4:
 
( 3 ®iÓm)
  T×m nghiÖm nguyªn cña ph¬ng tr×nh:
x
2
= y( y +1)(y + 2)(y + 3)C©u 5:
 
(7,5 ®iÓm)
Cho tam gi¸c ABC, O lµ giao ®iÓm cña c¸c ®êng trung tùctrong tam gi¸c, H lµ trùc t©m cña tam gi¸c. Gäi P, R, M theo thøtù lµ trung ®iÓm c¸c c¹nh AB, AC, BC. Gäi Q lµ trung ®iÓm®o¹n th¼ng AH.a.X¸c ®Þnh d¹ng cña tø gi¸c OPQR? Tam gi¸c ABC ph¶i tháam·n ®iÒu kiÖn g× ®Ó OPQR lµ h×nh thoi?3
®Ò chÝnh thøc

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->